Honismeret, 1987 (15. évfolyam)

KRÓNIKA - Szabó József: Avas Kálmánné (1909-1987)

Gróf Révay Józsefről, filozófiáról és háborúról, Fi­lep Tamás: Az őrtálló szavai (Benkő Samu: őrsza­vak c. könyvéről), Cuth János vallomása önmagá­ról és az anyanyelvről, Mórocz Károly: A hűség nyelve c. pozsonyi könyvről, Vita a cigánykérdés­ről. Erdődy János: Keresztes lobogók alatt. Móra, 1986. 251 old. Az esztergomi 307. Számú Ipari Szakmunkátképző Intézet ét Gépgyártástechnológiai Szakközépisko­la 100. tanévének évkönyve, 1884—1885, 1984—1985. Szerk: Sinkó Gyula. Kiadja az iskola, Esztergom, 1985. 180 old. Az iskolatörténeti fejezetet Ráczki János irta. Etnikum, kitebbtég, tzórvány. Confessio, 1986. 3. sz. 128 old. A tartalomból: ]oó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány, Tóth Kálmán: „A maradék" az Ószövet­ségben, Papp Vilmos: Jelentés a Kerka-völgyből (Az örségi református szórványról), Gyökössy End­re: Itthon és otthon (Peremkerület, mint reformá­tus szórvány), Schweitzer József: Emancipációtól — emancipációig (A hazai zsidóság történetéből), Bagi Eva: A magyar örményekről, Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának re­formátus egyházi életéről, -s -a: Borbáth Dániel: Az Erdélyi Református Egyházkerület szeretetszol­gálata a XX. század első felében, Bolyki János: „A só kisebbsége" (Tőkés István: A bibliai hermeneu­tika története c. könyvéről), Köteles Pál: A tran­szilvanizmus és az erdélyi avantgarde, Benda Kál­mán: A moldvai csángó magyarok, Polgárdy Géza: Megpróbáltatások könyve (Albert Gábor: Emelt fővel c. könyvéről), Imre Samu: Köszöntjük a 80 éves Szabó T. Attilát, Szabó Botond: Jakab Zsig­mond farkaslaki faragóművész, Zsigmond Gyula: „Add vissza nekünk, Uram, a kiáltás jogát . . .!" (Sütő András: Advent a Hargitán c. színjátékáról), Hajdú D. Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Cseh­országban, Bába Iván: Árnyalt töredékek (Gren­del Lajos regényeinek szlovák változatáról), Szé­kely András Bertalan: Magyar reformátusok a ju­goszláviai Muravidéken, M. Takács Lajos: A kár­pát-ukrajnai magyarság irodalmi életéről, Balla Gyula: Sugaras utakon (A kárpáton túli magyar nyelvű irodalom antológiája 1945—1985), Gyen­ge Imre: Reformátusok Burgenlandban, Nagy János: Egy taxisofőr lelkipásztor a diaszpórában (Kulifay Imre párizsi magyar református lelkész­ről), Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom­ról — három tételben, Rácz István: Komjáthy Aladár: A kitántorgott egyház c. könyvéről, Üj­szászy Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolásában, Harsányi András: A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a „gyökérkeresés", Trombitás De­zső: Egyház és az újonnan jöttek (A Hollywoodi Magyar Református Egyház Los Angelesben), Pe­tővári Ágnes: A Szerb utcától a 82. Avenue-ig (Püski Sándor egykori és mai kiadói munkássága), Medyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában, Juhász Gyula: A Magyarságkutató Csoportról. Ezer év. Arcképek a magyar történelemből. Fő­szerk: Pozsgay Imre. A szerk. biz. elnöke: Kállai Gyula: Szerk: Mód Aladárni. Kiadja a Hazafias Népfront, 1985. 540 old. Életünk. Szerk: Homor György és Mura József. Oroszlányi Szénbányák kiadványa. Tata, 1985. 56 old. A tatai Rákosi Mátyás Páncélos Tiszti Iskola (1952—1955) 35 hallgatójának életútja. A „Felelet" és mát vitairatok Széchenyi István a Kelet népe című könyvére. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1986. 439 old. Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajos­tól, B. Eötvös József: Kelet népe és Pesti Hírlap, Fáy András: Kelet' népe nyugaton, ,,A' Kelet né­pe" felnyitotta szemeit egy nyugatfinak. — Az 1841—1842-ben Landerer és Hechenast által ki­adott művek reprintje. A felvilágosodás jegyében. Tanulmányok H. Ba­lázs Eva 70. születésnapjára. Szerk: Klaniczay Gá­bor, Poór János, Ring Éva. Kiadja az ELTE, 1985. VII, 334 old. A tartalomból: Sz. Jónás Ilona: A felvilágosodás kori tolerancia előzményeihez, Kalmár János: Az ifjú VI. Károly portréjához, Klaniczay Gábor: Gerard van Swieten és a babonák elleni harc kez­detei a Habsburg monarchiában, Pajkossy Gábor: Törekvések a magyar rendi alkotmány korszerű­sítésére az 1890-es évek első felében, Poór János: Szintemelés és alkotmányosság a XVIII—XIX. század fordulóján, Rényi Zsuzsa: A XVIII—XIX. század forduló Angliája, mint politikai és művelő­dési modell a magyar kortársak számára, Szőcs Gá­bor: Gróf Széchenyi Ferenc angliai útinaplójáról, Tóth István György: Iskolák és analfabéták a szentgotthárdi uradalom falvaiban, Vígh Annamá­ria: Benczúr József és a magyar jogtudomány a XVIII. század végén, Frank Tibor: Antropológia és politika, kraniológia és fajelmélet, Frank Tibor: H. Balázs Éva irodalmi munkássága. Ferenczy Miklós: Csokonai- és Lilla-emlékek Ko­márom megyében. Almásneszmétyi adattár. Ki­adja a megyei tanács vb művelődési osztálya. Al­másneszmély, 1986. 126 old. Ferenczy Miklót: Csokonai Lillája. Kiadja a HNF Komárom megyei bizottsága, Almásneszmély, 1984. 164 old. (2. jav. és bóv. kiadás.) Ficzekné Molnár Mária: Magyarlak (Vas megye) mai kereszt- és becenevei. Magyar személynévi adattár, 74. Szerk: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Név­kutató Munkaközössége, Bp. 1986. 57 old. Frisnyák Sándor: A Szatmár-Beregi síkság, a Rétköz, a Nyírség és a Zempléni hegység XVIII— XIX. századi földrajza. Kiadja a Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet. Nyíregy­háza, 1985. 163 old.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék