Honművész, 1833. április-június (1. évfolyam, 1-26. szám)

1833-04-25 / 7. szám

névhangja vékony organumú, de a’ felső hangokat, nevezetesen a' felső A-t olly erősen tudja kiadni, hogy szava az egé­sz kar ének­­lé­se alatt­ is ki­hallatszott. Alsó hangjai gyengék, finom és érzéken­nyitó éneklési módja (methodus) hibázik , és így szivet hajolni kép­telen ; de legalább felső hangjai nem kellemetlenek , ’s némileg el­felejtetik hi­ányait jó beszéllési előadása , és testmozgása. Termete középszerű. — Höfer urnak szép és kellemes, csinos magosabb ter­­metében, előadásában, természetes beszédében jeles szerzeményt nyert a’ pesti színészet. A’ magos F és mély As és G hangot erősen és csinosan éneklé, ’s többszöri zajos tapsokat nyert. Játék után a’ három új tag egyszerre tapsoltaték­ ki. Gaede úr éneklé, de gyen­gén , Dickson haszonbérlő (Pachter) szerepét. Runner játszá a’ békebirót, de könyvnélkül nem tudá szerepét, hanem az asztalra tett kótákból éneklette. Különös tünemény volt, hogy Tuffner leányasszony (különben tánczosné) furcsa férj fi öltözetben jelent­ meg a’ skót nép között, ’s mindenkor énekelt a’ chorusokban. Mink assz. (Anna) jelesen végzé énekeit , ’s mindenkor tapsolás volt jutal­ma; csinos öltözetei szembetűnők valának. IV. M U Z S I K A. Langenschwarz Dr. második hevenyészete és muzsikai akadémiája Pesten ugyan az előbbi helyen Apr. 20-án ment végbe ’s tartott óráig délután; ígérete szerint mind­járt a’ tánczterem elején ő maga osztá­ ki a’ múltkori három szóra készített, ’s kinyomtatott költeményeit. Öt óra felé 1) az 5-dik pattantyús ezered hangászainak 9 tagja fúvó szereken Zampa ouver­­turáját játszá. — 2) Langenschw, ur a­ feladott több szavak közül e­ hármat választó : Kunst für Naturschönheit, Kunst­sinn, Einverständniss (természetszépség iránti vonzódás, művészeti érzés, egyetértés), mindenikét külön papirosra irá, ’s mindenkére írásban külön költeményt készite. Meg engedé azonban, hogy akárki őtet akár mikor ezen írása közben akadályozza, ’s ezen három költemény akármellyikének folytatására parancsol­ja, mi úgy történt, hogy mihelyt a’ költeményeknek 1, 2,3 száma mondatott, azonnal félbe hagyá írását, ’s a’ nevezett számú költe­ményre ugrott által. 43-szor kellett neki félbe hagyni írását ’s 14 perczenet alatt készen volt a’ három költemény , mellyeknek mindeg nike négy négy verses két versszakaszból (stropha) állott. Senki se tagadhatja, hogy ezen rendkívüli tehetségben nagy ügyeség rejtezék. Nagy tapsolás jutalmazd a’ művészt. Még nem volt 6 óra, midőn ezen három költemény e ivre teljes czimmel együtt Länderer nyomtató intézetében csinosan nyomtatva két száz példányban beho­­zaték a’ terembe, ’s az asszonyságoknak elosztatott. 3) Magyar négyes dal, mellynek Rózsa és Szerelem czim adatott (Kis­faludy Sánd. Kés. Szer. 35-ik dalja), énekeltetett muzsika nélkül

Next