Honművész, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-10-23 / 85. szám

többre ne­ terjedjen, a’fenn tisztelt consistoriumnak megújított kérel­mére, minden további általa adandó védnyilatkozásról lemondott min­denkinek nagy örömére, az ügyet azonban Ovid jelen szavai mellett „Alta mane , supraque m­os emerge dolores, h­ifragilenique anim­ium , qua potes, usque tene.‘e második felszóllitásához ragaszkodván előbbi hév kebellel ’s tovább is buzgó részvéttel pártolandó. Ekként előbbi sorsát visszanyervén a’ már kezdett után biztosan haladva kitűzött czélja felé azon hazafiés vállalat, mellynek három évtized óta csak pium desidertiumban kellett csenevészni, midőn most már létesítésére páratlan ipart nyilvánított jelenlegi népszellónk­nek. Vecsey József ur indítványa mellé t. Péczely József uron kivü­l ügyész t. Vass Benjamin és Köncs Antal urak — amaz honunk szép lelkű asszonyai ’s leányaihoz Debreczenben , emez pedig némelly tiszti társaihoz ’s jó barátihoz N. Váradon bocsátott külön felszólli­­tásukkal — sikeres és czélt­érést nyerő segéd kezeket nyújtottak. Mellyeknek következésében a’ helybeli kerületi kir. Ítélő táblának , városi előjáróságnak csaknem minden tagjai, választott hites közön­ség , lelkészi ’s tanítói kar, táblai ’s városi ügyvéd urak , külföldön lakó honosaink (név szerint Bécsből­­. Német Lajos udvari ágens, Medgyaszay Ist. és Diószeghi Sámuel nagykereskedők — Ham­burgból Vámosy Ferencz ur gyártulajdonos — a’ többek köztt, kiknek mint szintén minden lelkes adakozónak neveiket igen óhajta­nak tudatni) , Várad városa lelkes írjaival ’s iskolánknak ott szál­lásoló nevendékeivel, a’ szépnem (melly közül kitűnők Rhédey Borbála és Anna, és Erdődy Zsuzsanna kisasszonyoknak fényes nevök a’ honnak örömmel nevezhető több lelkes leánya és hév keblű asszonyai között) , miveltebb és előkelelőbb polgártársaink, ’s az anyaiskolabeli ifjúságnak azon része, m­elly szivsugalatát követve 10 k­ft. 5 kr. részvéttel nyilvánitá­t. Péczely urnái részvétét — mind ezek eszközlék buzgó és nemes ajánlataikkal a’ rég óhajtott vállalat­nak sikerét. Kiknek külön külön és fejenként jelen tettükért ’s ne­mes ajánlatukért, mint szintén a’ létesítés körül munkásan fárado­zott ’s nevezett fér­fiaknak tiszta és hasonló nemes érzésből eredt ha­zafiéi buzgalmukért, a’ honi literaturának ’s elhunyt költőnek igaz barátjai nevökben ezennel hálás köszönetet nyilvánítunk. E’ csak felülegesen előszámlált forrásokból szivárgott egybe azon pénzmennyiség , mellyen városunk páratlan lírának, s nemcsak ho­nunkban , de talán külföldön is eléggé ismert lángeszű költőnk Cso­konai Vitéz Mihálynak már 31 év óta nyugvó hamvai felett állitha­­ták­ fel hazafiai a’ rég állitni szánt emlékoszlopot, melly helybeli rajz­­tanitó­t. Bereghszászi Pál ur terve szerint (mint az által­a’ készi-

Next