Honművész, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-10-23 / 85. szám

tendő ’s nemesen felvállalt rajz bizonyitandja) — a’ nélkül, hogy vagy éppen ez és nem más terv (bár rajza a’ casinóban köz látásra kitétetett is) közönségesen elválasztatott, vagy annak ez éppen és nem más alakban leendő faragtatása márványból, vagy önte­­tése vasból, e’ végett tartatni remélt köz tanácskozás által a’ részvényesek jelenlétökben határoztatott volna el — csakugyan az unghvári kamarai igazgatóság birtoka alatt hires Turia Remetei vashámorban, Ungh megyében, pyramis formára öntetett vasból, ’s a’ közelebb lefolyt augustus elején fel is állíttatott említett rajz­­tanító urnák hálás köszönetét különösen érdemlő szorgalmas felügye­­lése alatt, városunknak „Hatvan utszai temető“ czim alatt ismeretes sírkertjében, „Vim temperatam Di quoque provedunt,“ hol már hetven nap elfolyta óta áll a­­nélkül, hogy az más nagyobb városok miveit lelkű írjainak követésre méltó példájok szerint csak legkisebb innepélyességgel felavattatott, vagy illy vas emlék felemel­tetésének oka a’ bámész pórnéppel tudatott volna. Csak a’ korán el­­szenderültnek hiv tisztelőjei, melegebb kebler barátjai, ’s némelly rokonai szentelék azt fel néma ugyan de tiszta szivből eredt sóhaj­tásaik ’s hiv emlékezéseik által. Az emléknek részletes leírásába ereszkednünk ez úttal azon buz­gó törekvésünk tilt, mennél fogva annak mennél előbbi, már mun­kában levő , rajza közlésével­­. olvasóinknak kedveskedve e’ tisztelt költőnkről nehány sorokkal ’s emléke rajzának magyarázata által vi­szont emlékezni szerencsénk lehessen. Ekként tehát felállott valahára csakugyan Csokonai Vitéz Mi­hály emléke, ’s a’ köz kívánat azon részben, hogy legalább a’ teme­tői magányban habár nem hideg márvány is , de legalább hideg vas mutassa a’ tisztelt költő porainak a’ meleg kebellel kereső előtt már szinte feltalálhatlanná vált sírját, csakugyan teljesült, mi által hon­társai leróvták ama szép kötelességet, melylyel e’ szép lelkű egyet­len írjoknak tartoztak, kit mi a’ haza és literatura lelkes barátjainak további kegyekbe ajánlunk. A' hason-vállalatok ’s elhunyt költőnk iránti részvét bizonysá­gául helyén látjuk itt még azt is említeni, hogy Debreczenen kívül több érdemes hazafi minden felszóllitás nélkül ajánlatokat kü­ldött­ be t. Péczely prof. úrhoz. Nagy érdemű hazánkfija, a’minden szépnek, jó ’s buzgónak pártolásáról ismert t. Döbrentei Gábor ur, t. Pé­czely úrhoz irtt levelében arra is ajánlá készségét , hogy Pesten ba­rátjai közti aláírás útján segitendi elő ezen akkoriban megakadni lát­szo­tt ügyet, melly megelőző szives részvételéért a’ lelkes férjfidnak

Next