Honművész, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-09-08 / 72. szám

ur), kitől királyi székét félti, Vid fó tanácsnoka (Chyabay ur) alattomos cselszövéseire setét tömlöczbe vetteti, hol ez bús érzelgések közti nejével Ri­­chesával Miczisláv leányával (Parázsóné asszony) több éven által szo­­morkodva, végre ítélő szék elébe állittatik, ’s fejére halál mondatik­­ ki. Ezen halálos ítélettől azonban Anasztáziának András hitesének (Pályné assz.) nemes elszántsága megmenti, ’s a’ rég száműzött testvéri szeretet és hajlandóság viszonti és kölcsönös érzetébe is vissza helyezteti, holott bizonyos históriai adat szerint Béla az ország harmadát bíró királyi herczeg és András hadainak győ­zedelmes vezére, midőn 1058-ban bátyja Salamon fiját megkoronáztatá, hogy annak uralkodását ő ellene biztosítsa, Várkonyra meghivattatván nem tömlöcz­­ből, hanem Tisza melléki birtokából és szabadon jelent­ meg András előtt, kit egy pamlagra dűlve talált, az elébe terített szőnyegnek egyik szegletét koronával királyi — másikát karddal — herczegi méltóság jelével ékesítvén, m­elly jegyek közül Béla a’ kardot választá, hogy életét megtarthassa; mire azonban a’ megvesztegetett Ítélő­szék halált nem mondott, ha barátjainak intésére orgyil­­koltatását akarván csak Béla kikerülni, a’ minthogy eltávozása után lengyel or­szágból sógora Bolezlávtól segittetvén az emlékezetes Tisza melléki csatában András uralkodásának véget vetett, őt Mosonnál elfogatta, ki­­s bújában meg­halt Zirczen 1061. és a’ tihanyi kolostorba temetteték. — Valamint tehát e’ né­­melly részben észve illeszthető történet menetelén változás, még pedig nevezetes és ellenkező változás esik, úgy a’ történet változott személyeinek más sajátság, indulat és karakter illett volna, mennyiben minden nemzet bir tulajdonával, ‘s kivált a’ magyar ollyannal, mellyet minden kaptára hozni nem lehet. — E­ színmű fordítása K­o­s­s­u­t­h Imre urnak tiszta magyarságáról bizonyságot tesz, ’s azt némelly színésznek tulajdonává tenni kötelessége volna, ’s nem lenne nagy mesterség, ha magát a’ szók kimondásában ’s hangoztatásában híven gyakorla­­ná. — Köz­örömre lépe­ fel ezen estve először kedvelt Parázsónénk, kinek kedvnyerő játékától huzamos betegeskedése olly régen fosztva tartá közönségün­ket. Nem csak első kilépése hanem minden jelenése is zajos tapsokkal ’s har­sány éljennel kisérteték. 1­4-én „Nevelő ezer bajban“ még itt nem adatott 2 fsos vig­játék adatott. Ki szerzette, nem tudja a’ társaság ? Magyarra tette Elevé­­nyi. Lassenius nevelő (Nagy ur) igazán ezer bajban volt, mennyiben szere­pének igaz karaktert adni nem vala képes: ő azt, noha nem túlságos de még­is idétlen comicai mozdulataival ’s helyt nem található selypítéssel illető ko­molyságából kivetkeztetvén, zavarban létét csak ábrázatjának és izzadt homloká­nak gyakori törülgetése által nyilvánitható. Lizi kertész leány (Chyabayné assz.) szerencsésen választott és vitt szerepében első viszonti fellépésével közön­ségünk zajos tapsában ’s éljen kiáltásában Parázsóné asszonynyal egyformán ré­szesül vala, ha a’ nem rég divatozó pisszegetés, ezen aestheticai szabályok hatalmas ellenőrje, azon őt méltán illető megtisztelésnek elébe némi gátot nem hengerit, minek következése nagyobb erővel történt kitörés lett, e’ kecses kis dalszinészné viszonti leírásán kétszeres lehet örömünk, ha hivattatása körén túl nem fellengezve előtapsoltatásakor mondott hálás szavainak híven kíván megfelelni. Jakab, Lassenius keresztfija (Chyabay ur) vig szeszélyes játékában igen kevés óhajthatót találánk hátra hagyatva, egy pár túlságos, és csak a’ karzat magasb tetszésének nyerésére irányzott bohóskodási fogás által, értjük a’ megcsípés fájdalmainak kétszeres kinyomását. Keveset hajta Bajza ur közelebb kiadott Krit. lap. VII. füz. 76. lapján álló ezen intésére: „midőn magasabb rangúak­­kal szállnak alacsonyabb helyzetűek, tartózkodjanak hozzá igen közel menni”

Next