Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1944 (71. évfolyam, 1-42. szám)

1944-01-12 / 1. szám

LXXI. évfolyam 1. szám­. 1044. január 12. HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ELŐFIZETÉSI ÁRA 1944. ÉVRE ... 100­ PENGŐ EGYES PÉLDÁNYOK BOLTI ÁRA ... 120 PENGŐ SZABÁLYRENDELETEK. 1.160 «il. 1. ny. — 1­944 mail­o kArr«vil«lent. Állománynapló és állom­mányf­­zet­­k rendszeresítési időpontjának megváltoztatása. Az 1943. évi 48. és 50. számú H. K.-ben közzétett 72.363/eln. 1. ny. — 1943. és 73.205/eln. 1. ny. — 1943. számú körrendelet szerint 1944. évi január 1-ével (­rendsze­resített Állománya­apló és új mintájú Állomány füzetek nyomdatechnikai okok miatt nem készültek el és így nem kerülhettek idejében kiszállításra. Ennek folytán az állománynapló rendszeresítésének, illetve használatbavételének időpontját 1944. évi január hó 1-ről 1944. évi február hó 1-re megváltoztatom. Az állományfüzeteket visszamenőleg a január 1-i állományhelyzetnek megfele­lően v-H tettek í­rtni és tosv­ábbve­tni. Az Állományfüzet I. rész ,,Utasítás a szerkesztéshez" 5. pontjában előírt felter­jesztési határidőket 14 nappal meghosszabbítom. Budapest, 1944. évi január hó 8-án. 4»481/«il. 2/1. — 1943. számú kfirrendelet. Állományváltozások (növelték és fogyaték) bevezetése az élelmezési naplóin*. A G—19. jelzésű „Gazdasági és számviteli utasítás a m. kir. honvéd gazdasági hivatalok számára" című Utasítás I. Részhez tartozó 2. sz. minta mellékleten levő „Meg­jegyzések" 8. pontjában foglalt rendelkezések alapján egyöntetű eljárás követése céljából: a) a bevonult legénységet a bevonulás napjával kell növedékbe venni, míg b) a leszerelő legénységet azzal a nappal kell fogyatékba venni, amely napon a főétkezésben (déli) már nem részesült. A fentiekből következik, hogy ha a főétkezés után jelenik meg a napiparancs, a legénységet csak a következő nappal kell fogyatékba venni. Tekintettel arra, hogy a napiparancs és az abban foglalt rendelkezések foganato­sítása egymással ellentétben nem állhat, ezért az állományba, illetve fogyatékba vétel kihirdetése­ is a fentiek figyelembe vételével történjék. Elő kell jegyezni az előbb említett Utasítás­hOZ tartozó 2. sz. melléklet (minta) „Megjegyzések" 8. pontjánál. Budapest, 1943. évi december hó 27-én

Next