Századunk, 1948

Szemle - Görög Imre: A mahatma él!

SZEMLE A MAHATMA ÉL! Ezt zúgta újra meg újra a gyászoló tömeg, mikor Gandhit utolsó útjára kísérte. A törékeny test, amelyet szigorú gazdája annyiszor sanyar­gatott és keménnyé edzett, elhamvadt a máglya tüzében, de, semmi két­ség, a „Nagy Lélek" élni és hatni fog India'százmilliói között. Talán ép­pen a gyilkos golyó adja szellemének és kultuszának azt a végső erőt, amellyel elérheti a nagy c-élt: India népeinek egységét és teljes felszaba­dulását. Hogy tett szert ilyen lelki hatalomra Mohandasz Karainesand Gandhi, akinek torz figuráját és furcsa szokásait annyiszor megmoso­lyogta a szkeptikus nyugati világ? Egy hosszú élet szüntelen, áldozatos erőfeszítésével. A nagy lelki fordulat akkor következett be nála, mikor mint huszon­négy éves bombayi ügyvéd, délafrikai kliensek hívására áthajózott a tengeren és megismerte a natali és transvaali hindu telepesek megalázó életét. Sem a szerető szülői házból, sem diákévei alatt Angliában, sem Bombay-ban nem látta így szem tői-szembe a faji gőgöt és üldözést, 150.000 hindu kín­lódott akkor a megkülönböztető törvények súlya alatt. És a fiatal pró­kátor feladta mintegy havi ötszáz fontot jövedelmező ügyvédi irodáját és vállalta honfitársai sorsát. Húszévi keserves harcban, ínségben, verésen, börtönökön át kivívta a legkínosabb gazdasági és jogi megkülönbözteté­sek eltörlését. Ebben a hosszú, nehéz küzdelemben forrt össze' a hindu dolgozók­kal, itt alakította ki azt a harci módszert, amelyet aztán a főhadszintéren, Indiában is alkalmazott, A módszer lényege az erőszak nélküli szembeszállás, az együttmű­ködés szervezett, tömeges megtagadása minden téren, ahol eredményesen lehet, vállalva a következményeket, nélkülözést, üldözést, börtönt és ha­lált. A nyugati tömegmozgalmak módszerei közül a sztrájkkal és passzív ellenállással rokon, de megkülönbözteti vallásos gyökérzete, erkölcsi, vi­lágnézeti alapja, Gandhi, diákéveinek szellemi válsága, átmeneti hitetlensége után, hindu szentiratok, az Evangélium, Tolsztoj írásai, majd kiváló hindu ve­zető férfiak hatása alatt, visszatalált őseinek hitéhez és felújította, uralkodó elvvé tette az achinza, a nem-bántás, tanát. Nem, bánthatjuk, nem sérthetjük,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék