Ifjúsági Magazin, 1979 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1979-12-01 / 12. szám

Vendégség­ben Végzős orvostanhallgató. Sokáig kell vele beszélget­ni ahhoz, hogy észrevehető legyen: kicsit furcsán ejti a szavakat. Nemsokára friss diplomával a kezében hazautazik Nyugat-Német­­országba. Neve: Zimmer­mann Gábor. — Kitűnően beszélsz ma­gyarul. Mikor tanultad meg ilyen jól a nyelvet? — Hét éve tanulom. Ami­kor idejöttem, hét eszten­deje, még nem tudtam egy szót sem. Bár magyar szár­mazású vagyok, de amikor kikerültünk, én még olyan pici voltam, hogy nem be­széltem. Később úgy ala­kult, hogy zömmel németek között nevelkedtem, tehát akkor sem volt módom ma­gyarul tanulni. — Hogy kerültél a buda­pesti egyetemre? — Több dolog is indokol­ta ezt a döntést. Édesapám is azt kívánta: tanuljam meg a nyelvet és váljak magyarrá egy kicsit. — És magyarrá váltál? — Keveset tudtam erről az országról, személyes ta­pasztalataim egyáltalán nem voltak, amit meg „másod­kézből” hall az ember, az mindig hamis egy kicsit. Bevallom, féltem idejönni. Nem ismertem senkit, sem­mit, idegenek voltak a szo­kások is. Aztán hamar be­letanultam a „magyarság­ba”, s nagyon megszeret­tem. Ismerősöket, barátokat szereztem, örülök, hogy így van: itt egy kicsit né­met vagyok, odahaza vi­szont most már végérvé­nyesen lesz bennem valami magyar. — Mi marad meg? — A nyelv, a barátok és az, ahogyan az életet itt felfogják az emberek. Nem olyan hidegen, matematikai módon kiszámítottan élnek, mint az NSZK-ban. Zuhanások December 7-én este 7 óra­kor Mika Ágnes harmad­éves joghallgató ismét ön­álló esttel jelentkezett az Egyetemi Színpadon. Az el­ső — szerkesztett — műsor után most egyetlen költő „kötetét” nyújtotta át. Az est műsora Hervay Gizella Zuhanások című ciklusa. — Miért éppen ezt a kö­tet nagyságú verset válasz­tottad az est anyagául? — Hervay Gizella költé­szetét 16 éves koromban is­mertem meg. A Zuhanások, számomra a végzetes ma­gány, a közösség kívánása, az „ember vagy — egye­dül védd magad”, legtisz­tább költői megfogalmazá­sa, s jelenlegi érzéseim tö­kéletes kifejezője. — Ezek szerint a vers eszköz számodra saját gondolataid, érzéseid kife­jezéséhez? — Feltétlenül. Az előadó csak azt hirdeti, ami az övé, amiben hinni tud. Akkor válik igazi művész­­szé, ha az általa képviselt, hirdetett gondolatok tisz­ták, igazak. — Milyen segítséget kap­tál és kapsz műsorod lét­rehozásához, jobbá tételé­hez? — Nagy hatással volt rám Illyés Kinga Fagyöngyök című lemeze. Megdöbbentő az az érzelmi, gondolati hatás, amit ez a lemez ki­váltani képes. Az érzések, hangulatok, a feszültségte­remtés, és ennek feloldása, a szavaló tisztasága, gyö­nyörű nyelve az, ami köve­tendővé, példaképpé teszi Illyés Kinga művészetét. Hervay Gizella nyújt nagy segítséget még a műsor­hoz, sok verset, kéziratot adott, ami közelebb hozta költői világát, érzéseit. Részt vett a műsor összeál­lításában is, emellett saját gyűjtésű csángó dallamokat is mutatott, amiket műso­romban felhasználok. — Az önálló est után mik a további céljaid? — Jelenleg az egyetem mellett az ORI-vizsgámra készülök, szeretnék minősí­tést kapni, hogy ezáltal könnyebben eljuthassak a közönséghez. Számadás kétezer fiatal mozgalmi munkáját irányítja az ápri­lisi választások óta az Egyesült Izzóban Szilágyi Antal. Milyennek találja az első év végén ezt a mun­kát? — Nem szeretem az egy­hangú munkát, a mozgalmi élet nap mint nap mást követel, újabb és újabb problémákat kell megolda­ni. A közvetlen eredmény itt nem mérhető, a tudat­­formálás nem látványos művészet, de nagyon szép feladat. — A fizikai vagy az al­kalmazotti alapszervezetek­ről beszélnél szívesebben? — Egyértelmű válaszom nincsen. A munkásfiatalok­ban több a lelkesedés, de kevesebb az idejük és fá­radtabbak. Az iskolázot­tabb, nagyobb szabadság­gal rendelkező alkalmazot­tak könnyebben mutathat­nak fel látványos ered­ményt és jobban értenek a „púderozáshoz”. — Az év végén milyen eredményekről tudsz be­számolni? — A kerületi értékelés szerint nőtt az izzós KISZ- szervezetek tevékenységé­nek színvonala. Előrelép­tünk a termelési mozgal­makban, jól sikerült véd­nökségek zárultak, jelentős társadalmi munkaakciókat szerveztünk és haladást ér­tünk el a gazdaságpolitikai agitációban, aminek fontos­ságát nem lehet eléggé hangsúlyozni a jelenlegi gazdasági helyzetben. Most az Alkotó Ifjúság pályázat szervezésén dolgozunk. AZ INTERJÚKAT KÉSZÍTETTÉK: JUHANI NAGY JÁNOS, KAPUVÁRI GÁBOR, KRAHMEL ORSOLYA, PAIZER G. GYÖRGY, LAMATHY TAMÁS ÉS SEBES ERZSÉBET Í­gy 0- 1 Kubából jött Cs­enterics Ágnes — népsze­rű könnyű- és komoly­zenei műsorok rendezője — a kö­zelmúltban érkezett haza az első kubai—magyar kopro­dukcióban készülő show­­műsor forgatásáról. — Merre jártatok, kik a műsor szereplői? — A filmben Kuba leg­szebb tájainak, impozáns üdülőhelyeinek bemutatása mellett, kiemelkedő szere­pet kaptak a szigetország legkiválóbb énekesei, tán­cosai, hangszeres művé­szei. Így például láthatjuk majd az afro stílusban ját­szó Irakeres együttest, s a hazájában igen népszerű Hector Teiles énekest, Ma­ria Fahrah-t nem kell kü­lönösebben bemutatni, hi­szen már több rangos európai könnyűzenei fesz­tiválon is részt vett. Leo Brouwer kitűnő gitárost a Budapesti Gitárfesztiválon ismerhette meg a magyar közönség. — S a revük? — Bemutatunk a nézők­nek néhány részletet a leg­jobb éjszakai szórakozóhe­lyek, mint például a Tropi­­cana, Habana Parisien, Va­­radero International vér­pezsdítő, látványos műsorá­ból. Az elkészült színes fil­met a filmszínházak mu­tatják be a jövő év elején.­­ Számos „ Egy millió fon­tos hangjegy”, vagy leg­utóbb a Szűcs Judit-show rendezése fűződik a neved­hez. Hogy készülnek ezek? — Olyan előadókkal sze­retek dolgozni, akik egyé­niségek. A műsorok sze­replőit általában én válasz­tom ki, majd ezt követően Módos Péter szerkesztésé­vel kijelöljük a nótákat, s természetesen az adott éne­kes vagy együttes bevoná­sával közösen megbeszéljük az elképzeléseket. Világos, hogy mindig a dalból, az előadó egyéniségéből kell kiindulni. Én az olyan ké­pi megoldást szeretem, ami nem koncertszerű, hanem az egésznek van valami poénja, humora. — Kik segítenek még a munka során? — A koreográfus az egyik legfontosabb partner. Ha kitaláltuk a „mozit”, jöhet a tíznapos táncpróba, s csak azután megyünk a stú­dióba, a felvételre. — Milyen munkáidat lát­hatjuk a közeljövőben? — Karácsonykor a Hang­­lemezgyárral közösen ké­szített „Arany Disco” kerül sugárzásra, amelyben a mű­faj minden jelentősebb ha­zai képviselője szerepel. Oie-'tuPet­.'oD R HAd 15 A portás: Titusz Keskeny, fiatal arc, égő barna szemek. Ifjú színészt avatott a televízió. Maró­­thy Lajos Kolostor című té­véjátékának főszereplője Kovács Titusz, a Színház és Filmművészeti Főiskola végzős hallgatója. — Miért lettél színész? — Az ember először csak azt érzi, hogy meg akarja mutatni magát. Egyszóval, magamutogatási vágya van. Ezért korábban tanár akar­tam lenni. De viszonyom a tanárokkal mindig is „la­za” volt. Könnyen meggon­doltam magam. Végül úgy éreztem, a színpad az, ahol a legjobban kifejezhetem magam. Amikor elsőre nem vettek fel a főiskolára, egy­szerűen nem akartam el­hinni. Azután rájöttem, nem elég, ha csak mozog valami az emberben. Ke­mény egy év volt mögöt­tem — katonasággal is tar­kítva — miután felvették a főiskolára. — S ott hogyan érzed ma­gad? — Vegyesek az érzel­meim, néha nagyon jól, amikor komoly munka fo­lyik, néha kellemetlenül, amikor az álproblémák ke­rülnek előtérbe. A legked­vesebb tanárom Huszti Pé­ter volt, mert a „művész­tanár” mellett barát is volt. Egyébként minden taná­romtól tanultam, csak néha pont akkor, amikor ők ép­pen másképp gondolták. — Hol voltál gyakorlaton? — A Madách Színházban és boldog vagyok, hogy ott. Azt hiszem, minden szí­nésznövendéknek mara­dandó élmény olyan elő­adásokban cselekvően részt venni, mint a „Régimódi történet”, a „Spanyol Iza­bella” és a „Kettős hely­szín”. — Hol láthatunk legköze­lebb? — A Főiskolán a Julius Caesar darabban — kettős szereposztásban — Octa­­viust és Cascát, valamint a Jóst és Luciust játszom. A Fiatal Művészek klubjában mutatjuk be Wehner Tibor: Ki akar itt portás lenni? című darabját, melyben a portást alakítom. — Főiskola után? — Még nem tudom, hív­lak Pestre és vidékre is. Eddig talán a debreceni ajánlat a legszimpatiku­sabb. Tit­.

Next