Irodalmi Magazin, 2014 (2. évfolyam, 1-4. szám)

2014 / 1. szám - Gárdonyi

IRODALMI MAGAZIN IMPRESSZUM: Főszerkesztő: Oláh János / A tematikus összeállítás szakmai tanácsadója és szerkesztője: Szalainé Király Júlia / H. Bagó Ilona / Szerkesztők: Bíró Gergely / Kardeván Lapis Gergely / Réger Ádám (regeradam­­ @gmail.com) / Zsiga Kristóf / Grafikai tervezés, tördelőszerkesztő: Szita Barnabás / Gazdasági ügyintéző: Szentmártoni Anikó (szentmartonia@magyarnaplo. hu). Kiadja az Írott Szó Alapítvány (1092 Budapest, Ferenc krt. 14.) és a Magyar Napló Kiadó Kf­t. (1062 Budapest, Bajza u. 18.). Terjeszti a Magyar Lapterjesztő Zrt. (1097 Budapest, Táblás u. 32.) Nyomdai előállítás: Pannónia Nyomda Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 16.) A szerkesztőség címe: 1092 Budapest, Ferenc krt. 14., e-mail címe: irodalmim@gmail.com / Címlapon Gárdonyi Géza (Eger, Dobó István Vármúzeum) / Minden jog fenntartva © 2014 ISSN 2063-8019 Kedves Olvasó! G­árdonyi Géza alakját már életében rejtély övezte, aminek következtében számos félreértés kapott szárnyra. Fráter Zoltán izgalmas írást közöl az emberkerülőnek és nőgyűlölőnek tartott íróról, akinek a személye körüli mítoszt erősítették fur­csának tűnő szokásai is, például a hosszú évtizedekig megfejthetetlen titkosírása. E különcségek mai vizsgálata új lehetőségeket nyit a művek értelmezéséhez. Régóta lehet tudni például, hogy az író titkosírásos feljegyzései nem spiritiszta szeánszok­ról szólnak, hanem műveinek poétikájáról, írói esztétiká­járól. E lapszámban olvasható műelemzések közül több is hivatkozik Titkosnap­lójára, amely egészében máig ki­adatlan. Gilicze Gáborral, a titkosírás megfejtőjével ké­szített interjúnk mellett az író két, korábban közöletlen titkosírásos feljegyzését is a nyilvánosság elé tárjuk, írói módszerére a korábban szintén kiadatlan műtervezetek segítésével vethetünk néhány pillantást. Az író hagyatéka a kéziratok mellett gazdag tárgyi em­lékekben is, utóbbiak közül megismerhetünk néhányat képeslap-gyűjteményéből, illetve saját rajzaiból is. Gárdonyi Géza tavalyi kerek születési évfordulója az irodalomtörténet-írásra is hatást gyakorolt, ennek kö­szönhetően a korábbiaktól eltérő nézőpontú megköze­lítések is születtek, amelyekből mi is válogattunk, így új elemzéseket is közlünk olyan közismert és népszerű mű­vekről, mint az Egri csillagok, az Ida regénye, Az én falum, A bor vagy az Erdei történet. Gárdonyi Géza A láthatatlan ember előszavában írja, hogy „az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.” Különbö­ző műfajokban a szerző különböző arcai mutatkoznak meg - találkozhatunk a novellaíróval, a regényíróval, a költővel, színműíróval és a nyelvművelővel, s reméljük, hogy ezek mögött az arcok mögött megragadhatóvá válik a kedves olvasó számára a láthatatlan ember is. A szerkesztők MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK, 00604 Sz. I. OSZTÁLY. KEDVEZMÉNYESÁRÚ ÉVES BÉRLETJEGY AZ 1908. ÉVRE

Next