Irodalmi Magazin, 2018 (6. évfolyam, 2-4. szám)

2018 / 2. szám - Katonák, költők, szerelmek

» BUDAPESTI (IJStáRÓH EGYESÜLETE ALMANACHJA 1910. ÉVRE UTITZÁS fiz ujsAgirÁs körül A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1910. évre Hasonmás kiadás A kísérő tanulmányokat írta: Szénási Zoltán, Visy Beatrix, OSZK-Argumentum, 2017. A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachja], a századelő író- és újságíró-társadalmára, működé­sére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni. Az 1910. évi Uta­zás az újságírás körül alcímű évkönyv változatos műfajú és hangvételű anyagával szépirodalom és újságírás viszonyát, a (szép)írók újságírói tevé­kenységét, a kétféle szerep és szövegvilág közti feszültséget járja körül. 376 oldal, 3900 Ft. Mercurius 2015-2016-2017 Szerkesztette: Dede Fraciska OSZK, 2018. A Mercurius az OSZK éves kiadásban megjelen­tetett szakmai évkönyve, mely az egykori OSZK Híradó, illetőleg OSZK évkönyvek feladatát folytatva rendszeresen hírt ad a magyar nemzeti könyvtár éves teljesítményéről, vállalt feladata­iról, kiemelt szellemi eredményeiről. A Dede Franciska által szerkesztett összevont lapszám az utóbbi három év gazdag, sokszínű és szerteágazó tevékenységéről nyújt tág panorámát. 96 oldal, 1200 Ft. Mélius Juhász Péter: Jelenések könyve magya­rázatos bibliafordítás, 1568 Hasonmás kiadás Szerkesztette: Ötvös László Előszó: Tőkés László [Nemzetközi Teológiai Könyv, 89.] OSZK-Ötvös László, 2017. A neves debreceni prédikátor és tiszántúli szu­perintendens Melius Juhász Péter (1332-1372) fordításaiból a korábbi években három darab is napvilágot látott fakszimile kiadásban. A soroza­tot most Ötvös László szerkesztő gondozásában A Szent Jánosnac tett jelenésnek igaz és írás szerint való magyarázása... hasonmás kiadása folytatja, mely 1568-ban Nagyváradon jelent meg Hoffhal­­ter Rudolf nyomdájában, a kötetet Tőkés László előszava ajánlja az olvasóknak. 616 oldal, 12000 Ft. NAGY LÁSZLÓ LÁZÁR KISGRAFIKAI VILÁGA Vasné dr. Tóth Kornélia Nagy László Lázár kisgrafikai világa Írta: Vasné dr. Tóth Kornélia OSZK, 2018. A kiadvány a ceglédi Nagy László Lázár (1935—) képzőművész kisgrafikai pályaképét mutatja be, bevezető tanulmánnyal és képi válogatással, alko­tásjegyzékkel, mutatókkal. Nagy László Lázár nap­jainkra már több mint 700 kisgrafikát, ex librist ké­szített, több száz kiállításon vett részt hazánkban és külföldön. Ex librisei, kisgrafikái számos közgyűj­teménybe eljutottak, többek között az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatvány­tárába. 160 oldal, 2000 Ft. „ Volt a hazának egy-két énekem’* ARANY200 Szerkesztette: Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna [Bibliotheca Scientiae et Artis, 10.] OSZK-Gondolat, 2018. Kötetünk, a 2010-ben indult Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat jubileumi, 10. tagjaként az Arany Já­­nos-emlékév keretében tartott konferencia szerkesztett anyagát adja közre. A nemzeti könyvtár a költő szüle­tésének 200. évfordulójára rendezett „Más csak levelen­ként kapja a borostyánt” című kiállításon mutathatta meg gazdag Arany-gyűjteményét a nagyközönségnek. A Tudományos Ülésszak előadásai több tudományte­rületet is érintettek, az Arany-életmű irodalomtörté­neti megközelítései mellett a szerző életeseményeiről, a kortársakhoz fűződő kapcsolatáról, zenei és képzőművészeti recepciójáról is hallhattunk előadá­sokat. 194 oldal, 3500 Ft. Arany János és Petőfi Sándor levelezése Kiadói szerkesztő: Kassai Zsigmond OSZK-Kossuth, 2018. A kötet Petőfi Sándor és Arany János levelezését adja közre az eredeti kéziratok fakszimiléjével és modernizált átiratával. A levelek a két költő barátsá­gának a Toldi megjelenésétől (1847. február) Petőfi haláláig tartó két és fél éves időszakáról adnak hiteles és bensőséges képet. A hangoskönyvmellékletben a leveleket Gáspár Sándor és Hirtling István színmű­vészek olvassák fel. 260 oldal, 5990 Ft. MELIUS JUHÁSZ PÉTER JELENÉSEK KÖNYVE MAGYMAUTOS •■•IIAFMDITAS Várad 1568 OSZK Kiadó www.oszk.hu/konyvkiado

Next