Irodalmi Szemle, 1975

1975/1 - FIGYELŐ - Turczel Lajos: Fogarassy László köszöntése - Chmel, Rudolf: A szlovákiai magyar irodalomtudomány újabb termése

Fogarassy László köszöntése Az Irodalmi Szemle olvasói cikkeiből és tanulmányaiból jól ismerik dr. Fogarassy Lászlót, folyóiratunk fáradhatatlan munkatársát, aki január 1-én töltötte be életének 55. évét. Fogarassy, aki Szlovákia fővárosának szülötte, a tudományos és irodalmi munka iránti szeretetet és érdeklődést korán elsajátította. A polgári iskolában és a kereskedelmi akadémián olyan kitűnő tanárai voltak, mint Khln Antal, Andrej Kos­tolný és Mayer Imre. Szellemi érdeklődését és ambícióit pozitívan befolyásolta Győry (Walentinyi) Dezsővel való rokonsága is. A középiskola és a Komenský Egyetem jogi fakultásának elvégzése után jogászi munkakörben tevékenykedett, de csakhamar a könyvtárosi munkát választotta élet­hivatásául. Jelenleg már negyedszázadot meghaladó — kitüntetéssel is jutalmazott — könyvtárosi szolgálat van mögötte. 22 esztendeje a Gumon-gyár technikai és szakszer­vezeti könyvtárának vezetője. Publikációs tevékenységének kibontakozása középiskolai és egyetemi éveire nyúlik vissza. Tizennégy éves korától munkatársa volt a Tábortűz című diáklapnak, egyete­mistaként pedig a Forrás című főiskolai lapban jelent meg írása. Tudományos tevé­kenysége — melyet magyarországi művekről írt szlovák és cseh nyelvű recenziókkal alapozott meg — az ötvenes évek második felétől egyre intenzívebbé vált. Szakcikkei­nek, recenzióinak és tanulmányainak száma ma már megközelíti a százat, s az Iro­dalmi Szemlén kívül szlovák szaklapok /Historický časopis, Právny obzor) és ma­gyarországi folyóiratok s évkönyvek (Borsodi Szemle, Soproni Szemle stb.] is közlik írásait. Fogarassy tudományos érdeklődésének középpontjában a Magyar Tanácsköztársaság katonai akciói, a magyar Vörös Hadsereg harcai állanak. Ilyen jellegű publikációiból a következőket említjük itt meg: A 6. vörös hadosztály és vezetői; A Duna-vonál védel­me a Tanácsköztársaság idején; A Magyar Tanácsköztársaság vörös hadseregének köp­­csényi védőszakasza; A magyar Vörös Hadsereg utolsó csatája stb. Ebben a témakör­ben munkálkodva Fogarassy felfigyeltető sikereket is elért: a budapesti Párttörténeti Intézet 1959-es tanácsköztársasági emlékpályázatán második díjat, a nemhivatásos tör­ténészek számára kiírt 1966-os magyarországi pályázaton pedig száz résztvevő közül megosztott első díjait nyert; díjat kapott egy 1965-ös hazai irodalmi pályázaton is. Ezek a szép eredmények egyrészt bizalommal és várakozással töltenek el bennün­ket Fogarassy további kutatómunkája iránt, másrészt indokolttá teszik az eddigi mun­kásságát bemutatni hivatott válogatás kiadását. Örülünk, hogy a Madách Könyvkiadó már gondolt erre, és legközelebbi tervei között szerepel a Fogarassy-tanulmánykötet is. Az Irodalmi Szemle olvasói, munkatársai és szerkesztői szeretettel köszöntik az 55 éves Fogarassy Lászlót, és további munkájához sok sikert, erőt és egészséget kíván­nak neki. Turczel Lajos A szlovákiai magyar irodalomtudomány újabb termése"1 A szlovákiai magyar irodalomtudo­mány helyzetét sajátos fejlődési jegyek jellemzik. Ezek egyrészt magából e tu­domány tárgyából, e tudománynak a szlovákiai magyar irodalomban elfoglalt * Elhangzott a Szlovák írók Szövetsége Ma­gyar Szekciójának ülésén 1974. november 11-én. helyéből s a magyarországi irodalommal való kapcsolatából, másrészt azokból a viszonylatokból következnek, amelyek­ben kisebb-nagyobb mértékben a széle­sebb — a szlovák, a cseh és más, főleg a szocialista irodalomtudománnyal való — kapcsolatok is érvényre jutnak. Ha ilyen szempontból vizsgáljuk a hazai irodalomtudományt, tehát az irodalom­­történetet, -elméletet és -kritikát, az ér­tékelés nem könnyű. Ez a műfaj ugyanis még a költészetnél, a drámánál vagy prózánál is fokozottabban, a legszéle­sebb történeti-kritikai összefüggéseiben veti föl a „nemzetiségi enklávé” irodai­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék