Irodalmi Szemle, 2004

2004/6 - TALLÓZÓ - Takács Péter: Deák Ferenc magyarsága

TALLÓZÓ letes (!) erőlködés szándékunk tisztaságát ejtené gyanúba... Felette hibázik... azon hatalmas, ki Nemzetének szellemén fellül elemelkedve mindent egyszerre kívánna eszközlésbe venni, amit fellengző lángelméje jónak lát, (...) nem figyelmezve sok ezer másokra, kiket az önhaszon még most földhöz láncol...” Ez a „mértékletes” haladásra épülő taktika azonban nem jelentett nála tes­­pedtséget, tétovázást és bizonytalankodást. Szigorú etikai parancs volt számára, hogy „a haza nagyságának s a nép szorgalmának kifejtésére” minden törvényes le­hetőséget és alkalmat fel kell használni, mert - ahogyan fogalmazott - „amelyet er­re használni elmulasztunk, minden pillanat, melyben ezt eszközölni késünk, visz­­szahozhatatlanul elmerül az örökkévalóság tengerébe, s minden helytelen halasz­tás valóságos tolvajlás, mellyel a haza szent ügyét meglopjuk”. Félszázadnyi időt átölelő - 1­824-től 1875-ig terjedő - aktív politikai pályá­ján mindig a fenti elvek vezérelték. A magyarság életének ebben a sorsdöntő fél századában olyan nagy horderejű kihívásokra kellett választ találni, amilyenekkel csak az államalapító Szent István és a másfél százados török elleni harcok generá­ciói kényszerültek szembenézni. Mint akkor minduntalan, most is a magyarság sor­sa, léte forgott a kockán. Gondoljunk csak a reformkori országgyűlésekre, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra, a neoabszolutizmussal szembefordí­tott passzív rezisztenciára, az 1859-1861-es válságos esztendőkre, a kiegyezésre, a modern magyar polgári állam alaptörvényeinek - nemzetiségi, népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés - meghozatalára. A nagy idők, a sorsdöntő események nagy formátumú politikusokat és cse­lekvő hazafiakat vezényeltek a magyarság küzdelmeinek az élére. Elég a legna­gyobbakat megemlíteni a pályatársak közül: Széchenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Wesselényi, Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai, Kemény Zsigmond, Szalay László, Görgey, Eötvös József, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán... A perifériára szorult pro­vinciális magyar élet európai léptékű gondolkodói és cselekvői. Közülük a törté­netírók, Szekfü Gyula Széchenyit, Szabad György Kossuthot István királyhoz sze­retik hasonlítgatni. Ne vitassuk most a hasonlítgatások jogosságát, a gondolatok, érzelmek, eszmék szárnyalását. Fogadjuk el a Szekfű Gyulától Hanák Péterig íve­lő értékelést, akik szerint a polgárosodásért folytatott küzdelem legkiemelkedőbb egyéniségeitől - Széchenyitől, Kossuthtól, Wesselényitől - Deák sok tekintetben különbözött. Koncepcióban, elméleti felkészültségben elmaradt Széchenyi mögött: „kezdeményező tetterőben, forradalmi elszántságban” nem ért föl Kossuthtal, Te­lekivel; filozófiai, eszmei vértezettségben Kölcsey mögött állt. Különbözött tőlük abban is, hogy a magyar gazdasági és társadalmi élet hosszú távon ható erőit ő a hagyományokhoz kapcsolta. A tradíciókat következetesen bekalkulálta a politikai törekvések folyamatába. Nemcsak politikai stratégiáját, de politikai taktikáját is hozzáigazította a nemzet, az ország mindenkori adottságaihoz. Deák tehetsége leginkább a liberális eszmék törvényi kodifikálása és a tár­sadalmi elvárások és ellenállások mértékének a felmérése, azok egyeztetése terén

Next