Irodalmi Szemle, 2005

2005/7 - Fried István: Petőfi Sándor modernsége (tanulmány)

Fried István vitapozíciót formált ki, a dialogicitásnak olyan változatát alkotta meg, amely leg­alább egy félszázadig adaptálható lírává minősítette ezt a poézist, például a szerb és a szlovák és részben a cseh költészet számára (nevekkel szolgálva a szlovákban Ján Bottótól Hviezdoslavig, a szerbben Jovan Jovanovic Zmajig­, illetőleg a cseh­­ben Jan Nerudáig). Költészet és személyiség szerencsés egymásra találása az 1840-es esztendők eszmei és politikai forradalmaiban nem a személyre szabott, illesztett, vállalt sze­rep kialakulásának kedvezett, hanem ama költészet-értelmezés költői szereppé vá­lásának, amelynek kezdetei a korai német romantika törekvéseiig vezethetők visz­­sza, és amelyek a költészet ön-felülértékelésének, költészet-vallásra nyitottságának kedveztek. Ennek következtében a Petőfi-féle változat első megközelítésben eluta­sítani látszik a goethei „világirodalom”-elképzelést, hogy a romantika couleur lo­­cale-jának adjon nagyobb teret (itt az Alföld-líra, a népiességbe sorolt zsánerképek, helyzetdalok lennének említhetők); valójában egy olyan költői univerzum jön lét­re, amely panteizmusával, szabadságképzetével, messianizmusával és az attól való elidegenítéssel a romantika ambivalenciával jellemezhető világtudatát világképpé emeli, s itt, ebben nemcsak Puskin Cigányokjával rokonítható Petőfinek a tájat ant­­ropomorfizáló, ám egyben ironikusan átvilágító Alföld-lírája, hanem Alfréd de Vigny A farkas halála és Mózes című költeményei mellé állítható a Petőfi-versek­­nek az a típusa, amely egy messianisztikus küldetéstudatban csengeti ki a roman­tikus költő világszemléletét és nemzeti elkötelezettségét, egyben érzékeltetve, hogy ez a küldetés a személyiség kiteljes­ítését elsősorban az individualitás tragédiájá­ban tudja elképzeltetni, és így a sokat idézett és nem kevésbé egyoldalúan értelme­zett A XIX. század költői­ jelentéslehetőségei is rétegződnek, ha a biblikus képek hitelesítette elkötelezettség, az utópia tirádába foglalt ígéretei után következő „kie­gyenlítődést” figyelmesebben olvassuk: a jó halál neoklasszicista képzetének ro­mantikus kontextusba helyeződése az egymást látszólag kizáró oppozíciók (jó-rossz, valódi-hamis) helyébe ez oppozíciókat feloldhatónak tételezi. Minek következtében az ellentétek nem oltják ki egymást, hanem egyszerre, együtt bizo­nyulnak „igaz”-nak, a létezés ambivalenciájába belefoglaltatik a küzdés értelmes­­sége és az értetlenség okozta kilátástalanság között lebegtetett tudat esélyt és esély­telenséget felcsillantó lehetősége. Ennélfogva a személyes fejlődéshit reflektálat­­lanságát erőteljesen módosítja egy más szempont viszonylag következetes érvé­nyesítése, nevezetesen az ambivalencia létet és létértelmezést meghatározó ténye­zőjének lírai formába öntése. Az életrajz és az életmű egymásra vetíthetőségét feltehetőleg ebből az as­pektusból meggyőzőbben lehet bemutatni, egy olyan, már paradoxnak is minősít­hető tézis körülírásával, minthogy az életrajz valójában szigorúan végigvitt életmű­­építkezés, de az életmű megépítése csupán egy nem kevesebb tudatossággal elgon­dolt életrajzzal valósítható meg. A Petőfi-kiadások gondozóinak rendkívül sok problémát okozott, hogy a költő mintegy újrakonstruálta verseinek kronológiáját­.

Next