Jelenkor, 1832. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)

1832-07-07 / 54. szám

mestert, ennek a’ szolnoki sószállítási hiva­talhoz iktatása által megürült bajai mázsames­terségre Pauer Károly szolnoki sóhivatalbeli írnokot; kinek tisztébe Hlatky István má­zsász­­ezébe Grafiignácz practicanst; — to­vábbá a’ harminczadnál megürült első áruvizs­gálói hivatalra Nimecz Károly másod­vizsgá­lót, ennek hivatalára pedig Bácsmegyey Leo­pold wimpassingi harminczadost nevezé ki. A’ főtiszt, dunántúli ref. Superintenden­­tia az 1831 diki észt. Junius Ildikón 's több napjain Balaton-Füreden tartatott közgyűlése jegyzőkönyvének 28dik száma alatt a 1 8dik czikkelyben, a’ Superintendentia kebelében fenálló tudományos biztosság javaslatára azt végzé, hogy a’ pápai Collegiumban a' keresz­tyén Erkölcstudomány, egyházi történetek, lel­ki pásztorság, továbbá egy rövid polemica Theo­­logia ’s a* Helvetica Confessio ; — erkölcsi Phi­­losophia, a’ bölcselkedés hisztóriája ; Physi­ka , közép ’s újabb kor történetei, Statisti­­ka ’s Földirás magyar nyelven taníttassanak. Az 1832dik esztendei Junius 18 dikán ’s következő napjain Rév-Komáromban tartott köz­gyűlése alkalmával pedig ugyanazon Su­perintendentia azt határozá, hogy a­ pápai Collegiumban hazai törvény-tanitószék is ál­líttassák ; ’s valamint arra ;s a’ philosophia­­tanításra tek. tudós Stettner György hites Ügyvéd, Táblabiró ’s m. t. társasági tag ne­­veztetett ki (Jelenkor 50 sz.) , úgy a' mathesi­­séra ’s természettudományéra a’ pápai Colle­gium’ egy jeles készületü ’s nagy reményű nevendéke tiszt. Tarczy Lajos ur,a ki most a’ bécsi tudom. Egyetemnél tökéletesíti ma­gát, választatott, s ezt az illető Elöljáróság nove­lsójén iktatandja uj hivatalába. Pest, jun. 28 dikán: A’pesti polgári czél­­lövész-társaságtól következő tudósítást vet­tük: Örvendetes visszaemlékezése e’szabad királyi városbeli polgári czéllövész társaságnak azon magas jóságra ’s kegyelemre, mellyel Ő Felségétől, hódolva tisztelt Fejdelmünktől eze­lőtt negyven évvel a’ koronázatt magyar or­­szággyülés alkalmakor tapasztalt, hatalmasan ösztönzé azt, e­ történetet illően megállnie. U­­gyan is 1792 jun. 28 dikán vala, hogy Ő Fel­sége mint koronázott magyar király a‘ pesti polgári lő­helyet fényes kíséretben meglátogat­ni ’s ugyanott nem csak hosszasabban mulat­ni , hanem kimondhatlan keggyel a’ polgári lövészek rendszeres gyakorlati ’s mulatozási­­ban részt vevén, minden szivet azzal is na­gyobb örömre ’s hódolatra ragadni méltózta­­tott, hogy épen Ő Felsége vala az, ki aznap a’ legjobb lövést tévé. Azon czéllap, mellyre ezen lövés esett ’s a’ eső, mellyből esett, az e’ helyre nézve szerencsés napok több szép emlékei sorában mind e’ mai napig nagy gond­dal fentartattak. ’S ez érdekes történet az, mellynek emlékezetére a’ sz. kir. várasi pol­gári lövésztársaság e’ folyó év júniusa 28dikán a’ város érdemes polgármestere Seeber Ká­roly ur, mint társasági biztos, intézete alatt örömünnepet rendelt ’s valóban üllött is. E­ czélra azon sok és valóban szép izletü ékesi­­tésen kívül, mellyel ezen hely illyes alkal­makkor jeleskedni szokott, ma még, a’ nagy terembe (szála) vezető bémenet különös di­­szesítésére, az előtt, szép álladékon Ő Fel­ségének borostyánnal (Lorbeer) koszorúzott mellképe állíttatott fel illő aláírással, ’s a’ bémenet két felén uj czéllapok függöttek nem­zeti színekből vegyült szalaggal ölelve , melly­nek széleit ismét ezen sz. kir. város színei köríték. Közepeit a’ magyar kir. korona lát­szott erős talpon helyezve, mellynek fölirása e’ következő szép szókat láttatá: „Negyven év előtt itt jó Fejedelmünk atyai kegye ki­tűnt; a’ jó polgársziv fentartja örökre szent emlékezetét.“ A’ békövetkezett igen gazdag és gyönyörű pompával rendelt ebédnél, m­ellyet Polgármester ur ’s a’ fő és al Lövészmester urak adtattak, előbb ugyan ama’ negyven év előtti nagy történetről akkori segédjegyző (most tanácsbeli) Weidinger ur által készített em­lékezetes protocollum olvastatván fel, több szív-és észre ható áldomás (toast) harsoga, melly minden jelen volt szivét a’ kegyes U­­ralkodó iránt hálára és hódolatra gerjesztő, így legelőbb is polgármester ur Ő Felségük a’ Király ’s Királyné , Ő Fensége a’ Főher­­czeg­ Nádor, s az egész fels. császári­ királyi Ház állandó boldogságára, egészségére köszön-

Next