Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-02-28 / 17. szám

tolhatják v. szépíthetik a­ császári udvar előtt. Azonban Canton jövendő lődöztetését, sok ember­halált, úgy szinte kereskedési viszonyunk másit­­tatását nem titkolhatni el, ’s ha illy erőszakos rendszabások létesittetnének, a’ pekingi udvar önvédelemből is olly ellenszegülésre volna kény­szerítve, melly Angliát komoly, noha hihetőleg mulékony bajokba bonyolítaná. Ezen egész czivó­­dásban az amerikai kereskedés nyer legtöbbet; mert az akadály nélkül fog tovább is folyni, mig a’ miénk meg lesz akadva; ’s mindazon hasznot és kedvezést, mellyeket a’ viszály végével nye­­rendünk, az amerikaiak is megfogják nyerni; ’s ha mi nem nyernénk is semmit, legalább ők sem vesztenek. —A’ mérsékleti tory lapok közül a’ M. Herald is azt mondja, hogy Nagybrittannia az orosz udvarhoz ügyetlenebb ’s helytelenebb képviselőt nem választhatott, mint Londonderryt. A’ Globe szerint Sir G. Murray (főhadi­­tárnok) nem tagja többé a’ Peel-Welington ka­binetnek. Ha Sir George, úgymond a’ Globe, parliamenti széke elvesztése mellett, még a’ ka­binetben is elveszti helyét, akkor egykori meg­­bizóji illő elégtételt nyernek Ígérete megszegté­­ért. Sir G. Murray tudniillik azt ígérte, hogy a’ dissenterek mellett fog szavazni, ’s midőn szavazásra került a’ dolog, a’ dissenterek bebo­­csáttatása ellen szavazott az egyetemi lépcsők­re.— A’Courier az elnök­választásról azt mondja, hogy ha fogadások többségéből ítélhetni a’ vá­randó sükerre, úgy bizonyosan Abercromby az lesz megválasztandó, mert minden Abercromby mellett fogad. A’Standard meg azt jelenti, hogy a’ fogadások M. Sutton mellett úgy állanak , mint kettő egyhez. A’ Times azzal fenyegeti a’ whigeket, hogy habár Abercrombyt nyernék is elnökül meg , az által a’ ministeriumot még le nem győznék, mert az ország a’ radicaloktól már annyira fél, hogy e’ győzedelmet jeladásként fogja nézni, ’s a’ második állomáson megbuk­tatni azokat. A’ Globe ezen okoskodásra azt feleli, hogy­ a’tory-sajtó, valamint a’párt maga igen meghasonlott, mit M. Sutton és Londonder­ry okozott. A’ Times, a’ szegény dörgő, melly Rabelais szélmalom-óriásira emlékeztet, düm­­mög, és vinnyog, míg a’Morning­ Post, a’béka, mellyre amaz óriás valaha csak lábát is tenni büszke volt, dörög most. A’ két lap tehát szere­pet cserélt, de nem kedvezőleg.— Az orosz kö­vetnek a’ londoni udvarnál (Pozzo di Borgo gr.) legújabb császári rendelés következésében 50,000 rubel évenkénti dija, 2000 rubel postabére, és 10,000 rubel utazási költsége, melly utolsó pont neki Parisból Londonba költözése végett adatott egyszerre ’s nem többször.—A’ Times azzal di­csekszik, hogy a’ ministerium nem csak akkor le nem fog mondani, ha az elnök-választásban megbukik, vagy a’ válaszfölirás nem lesz ked­vező rája nézve, hanem akkor sem, ha még né­­hány ízben hasonló szavazást tenne is az alsó­ház ellene. Mire a’ Globe igy felel: „Kiicsoda? ’s a’ toryk csakugyan nem lépnének le, ha nem kedvező szavazásokkal fogadná a’ ház őket ? ” Az Examiner szerint Peel által nevezett egy­házbiztosság sikere nem egyéb lesz, mint pénzkivonás a’ közönségtől, hogy a’ papokat jobban fizethessék, számukat öregbíthessék, ’s új egyházakat építhessenek; de a’fő papság régi tömérdek jövedelmeit azért meg fogja tartani.— A’ Standard fölhatalmazva mondja magát nyilvá­­nyitani, hogy a’királyné terhességéről szállongó hir nem igaz. — Az antitory egyesület ülésében Dublinban O’ Connell indítványára az végezte­tett , hogy minden megyében, városban ’s az ország minden egyházköreiben kérelmek íras­sanak a’ királyhoz, mellyek­et ministerei elbo­­csáttatására szólítsák föl. Hasonló kérelmek fog­nak a’tized-eltörlesztés végett is íratni. — Darn­­ley gróf nem rég, a’ mint favágással foglalko­zó embereinek utasítást adna, fejszét von ke­zébe, ’s egy ágat akara levágni, de szeren­csétlenül a’ lábát találta, ’s lábáját lecsapta. Eleinte halálos következéstől nem tartottak, de néhány nap múlva fene járulván hozzá, meg­holt.— O'Gorman Mahon ur, az izlandi követek egyike e’ napokban Bow-street rendőri hi­vatala előtt vala kénytelen megjelenni, mert né­hány nap előtt a’ Kings-Bench törvényszék előtt Wigley ügyvédet, ki öt gazembernek szidalma­zd, úgy pofon csapá, hogy az maiglan is be­teg belé. Wigley csak azt kívánta: adjon O’ Gorman úr valami csekély pénzváltságot birság gyanánt a’ szegényeknek, de O' Gorman azt nyi­­­­ványítá, hogy semmit sem fog fizetni, ’s a’vád­lónak mindegyre kész ismét pofonnal szolgálni. Mire kezest kelle további viselete végett állíta­nia. — Nem rég halt meg mezei táborlakában Bestwood Janeben Nottingham mellett az úgy neve­zett: „Czigányok királya/* A’ temetési menet 1­­ órakor indult meg az elhunyt leányának ve­zérlete alatt. Az elhunyt, atyja után követke­zett az uralkodásban, ’s leányának, ki külön­­ben szépecske,-s mérő aranyat hagyott, mire kön­nyű vőlegényt találni sátoros szűznek is. FRANCZI­AORSZÁG. A’ Messager szerint valamennyi, Párisban találkozó német kézműves, inas, vagy legény fo­lyamodást irt alá a’ német szövetséghez, azon kor­mányaiktól hozzájok intézett parancs ellen, hogy haladéktalan hagyják el a’ franczia birodalmat.­­­Egy párisi lap szerint azon angol gőzkocsi, me­lyet Asda­ur Brüsselből hozott, legközelebb na­

Next