Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

63. sasán» ÉRTESÍTŐ. Augusztus 8. 1835. Vác ki ifj. Kilián György, Könyvárosnál Pesten utczában, hajdani Festházban épen most jelent meg én­yképek I­rta Stancsics Mihál. ELSŐ KÖTET. Pesten 1835. 8 rét, borítékba kötve 48 kr. pp. Kritikai Értekezetek. Különös tekintettel a’ m. T. T. munkálatira Irta Stancsics M­i­h­ál. ELSŐ KÖTET. Pesten 1835. 8 rét, borítékba kötve 48 kr. pp. Gr. Széchenyi Istvánnak igen jól talált allegóriás mellképe. Einste olajföstvénye után, kőre nyomatott Bécsben, ’s megszerezhető Tornai a Ferdinánd t­ze­funit-kereskedésében Pesten a s váczi és hajó­­utcza szögletén. Ara 3 pengő fr. kik azonban Szé­chenyiünk nagy foltora kőrenyomott képet már birnak, ’s helyette ezen uj pompás képet megsze­rezni óhajtanak, a­ nevezett kereskedés kész ama képet fizetésképen egy pengő frjával beváltani. V­adászattudomány. Szerző Pák Dienes. Első kötet 318 i. ajánlva zolgos gróf Károlyi György ő nagyságának, és Be­vezetés xx. 1. — Második kötet 223 I. vadr. Talál­­tatik 's megszerezhető egyenként fűzve 2 f. 30 krért pengő pénzben, a’ ki pedig egyszerre leg­alább tiz példányt vészén, kötetlenül 2. forintjával kapja, a' képiró­­ utczai 321 száma házemeleté­­ben, a' migor II. Károlyi Károlyi grófi nemzet­ség levéltárában. — Egy miniatűr portrait és tájfestő a’ falusi lakást kedvelő, kívánna jó háznál az ikolák szünideje alatt vagy hosszabb időre is egyezés mel­lett tanításával használni. Egyébiránt tudományos és jó erkölcsű­ ember és franczia nyelvet is be­szél. Ha a­ vidékben több urasági lakás vagy mváros­­lenne körülvéve, kevesebb díjért is kész szolgálatot ajánlani. Bővebb tudósítást nyerhetni Miller az ép­­műárusnál nagyhid-utczában Pesten. [1] Az o­ly kapóssá vált Nemzeti-gavalérdohányt­­keverék dohány a­ legnemesb fajta magyar és kül­földi dohányokéal, fontjáért 1 fr. 36 krral, — va­lamint a­ gyönge dohányosoknak különösen alkalmas kerti Vitnyédit, fontjáért 1 fr. 12 krral, a­ válogatott levelűét pedig 2 frrral, — továbbá más igen jeles fajta dohányokat mint: Rátkait, Verpelétit, Végit, Csetnekit, hollandi és valódi varinas kanastert, foly­vást és egyenlő minőségűt kaphatni. Gärtner József Magyar Czimer­a czimera dohánykereskedésébezs Pesten a’ Serviták piaczán. Ugyan itt kaphatni va­lódi Amsterdami és Havannahi cigarrókat 4 fr. éa 30 krra leszakitott áron, továbbá magyar cigarokat 1, 2 és 3 frtjával, valamint többféle legfinomabb sárga burnetokat 4,6,8, és 10 frjával fontját; — ezen­kívül a’ legfinomabb tajtékpipákat és mindenféle más divatos dohányzási készületeket mint­­ rövid és­­hosz­­szú pipaszarakat szarvból ezüsttel, gyöngyházzal vagy szurokkővel ékesítve, egészen újféle cigarró-szára­­kat, cigarró-tartókat, igen csinos munkájú pipatartó­kat és dohány -­ládikákat, pipa- és sétabotokat.

Next