Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-02-18 / 14. szám

den olly állapotba helyeztetett, hogy egyedül kir. ha­talmunknak kell erdélyi nagy fejdelemségünket az a­­narchia veszélyeitől, ’s megátalkodott makacsságtok akármelly következéseitől menten tartani, mi ezen kénytelenségnek akaratunk ellen engedünk,és semmit inkább nem óhajtunk, mintsem hogy helyre állíttatván a­ törvények hatósága, ’s az elmék ezek megtartására térvén, az országgyűlést mentül elébb összehrihassuk, ’s uralkodásunk módját ezen változhatlan föltételünkhöz mérsékelve folytathassuk. — ÍVektek tehát mindössze ’s egyenként ajánljuk és parancsoljuk, hogy házaitok­hoz térjetek vissza, minden ’s akármi névvel neve­lendő , a’ törvényekkel ’s helybenhagyott szokások­kal ellenkező gyülekezettől ’s akármelly azon enge­delmességet valamikép megsértő merész cselekedettől, mellyben a’ nekünk eskü szerint tartozó hivség volta­­képen áll, tartózkodjatok, ’s minden kegy. parancso­lataiknak valamint közönségesen sígy különösen abban, a’ mit kir. uralkodásunk hatósága ’s a’ köz kormány folytatása megkiván, engedelmeskedni es ne mulassatok. Melly k. k. leírás febr. 6kán tartatott or­szágos ülésben felolvastatván, ezzel az ország­gyűlés eloszlott. — Ugyancsak jan. 29-ől költé s az erdélyi Főkormányszékhez intézett k. k. le­írásban ő Felsége ezen kormányszék legfelsőbb kormányozását teljes hatalmú kir. biztos F­er­di­ki and főiig kir. fenségére méltóztatván bízni, en­nek következésiben e kir. fensége e’ f. hónap­okén az erdélyi fő kormányszék teljes gyűlésé­ben következő beszédet tartott: Idei jan. 29kén költ , ’s a’ mlg. kir. Főkormány­szék’ tegnapi ülésében kihirdetett kegy. kir. leirásból megértették uraságtok, hogy ő cs. k. ap. Felsége rám mint meghatalmazott kir. biztosra, egyszersmind a’ megs. k. Főkormányszék legfelsőbb igazgatását is ke­gyelmesen bízni méltóztatott. —­ O cs. k. Felsége nagy fájdalomérzéssel kényteleníttetett tapasztalni, hogy a­­zon épen olly törvényes, mint atyai ’s kegyelmes in­tézeteknek , mellyekből az országgyűlést egybe hitta, a’ következés nem felelt meg. — Már régen az or­szággyűlés megnyittatása előtt több törvényhatóságban az illő igazgatás megzavartatott, ’s a’ fenálló rend el­len törvénytelen szegülések mutatkoztak. Ő Felsége reménytette ugyan, hogy e’ tévedések a’ törvények által kiszabott módon, t. i. országgyűlési határozatok által helyes útra vissza fognak téríttetni; de azok el­lenkezőleg a’ közelebb múlt 8 hónap alatt sok helyen még nagyobbra növekedtek. O Felségének intézete te­hát— a’ mint eziránti kegy. kir. leírásában tisztán ki vagyon fejezve — csupán arra czéloz, hogy mind az, mi a’ törvények ’s helybenhagyott szokások ellenére határoztat­ott, eltörű­ltnek nyilatkoztassék, minden az ezen újítások előtt volt állapotra visszatétessék, a’tör­vényes rend a’ közigazgatás minden ágaiban haladék nélkül helyre állíttassák ’s minden sértéstől bátorságba helyeztessék. Melly törvényes czéllal ő Felsége még azon atyai intézetit köti össze, hogy illy módon azon időpont siettessék, midőn a’ csend és törvényes rend mindenütt helyre állíttatván ő Felsége az országgyűlést újra egybe fogja hihatni. — Mennyire legyek ezen bennem helyzeti legfelsőbb bizodalom­ által megtisztel­ve , őszintén megismerem ugyan, de nem kevésbé ér­zem azt is, milly nehéz legyen fels. Urunk törvényes és atyai, de egyszersmind komoly és elhatárzott inté­zeteinek tökéletesen megfelelni, ’s bizonyos vagyok abban , hogy ezen nehézségek uraságtok előtt nem is­­meretlenek. Mindazáltal uraságtok köteleségeinek hív teljesítése őszinte kívánásától, valamint a’ legkegyel­­mesb fejdelem parancsolati iránt viseltető illő tisztelet­től ’s tiszta haza-szeretettől lelkesíttetve, minden ere­jük ráfordításával annyival inkább fognak munkálkod­ni, mennyivel fontosbak ’s terhesbek azon körülmé­nyek, mellyekkel az ő Felsége által élőnkbe tűzött czél-elérésre küzdeni kell.— O cs. k. Felsége azt mél­tóztatott kegyelmesen parancsolni, hogy a’ mlgs. Fő­kormányszék a’ hivatalos dolgokat , mint eddig is szok­ta, két külön tanácsban folytassa, mellyek közül e­­gyikben, t. i. a’ politikaiban alelnök gr. Kornis János sír­a exclja fog előrülni, ’s egyszersmind a’ szoros értelembeli elnöki tárgyakat folytatni; a’ má­siknak pedig, t. i. a’ törvénykezési tanácsnak elnök­sége Nopcsa Elek úr ő exceljára bízatott. Egyéb­­aránt azon tárgyakat, mellyek az én előlülésem alatt lesznek fölveendők ’s eligazítandók, a’magokat elő­adandó esetekben a’migs kir. Főkormányszéknek külö­nösen ki fogom jelelni.“ — Ezen beszédre a’ Főkor­mányszék nevében érd. r. catholicus püspök Kovács Miklós ő exja felelt. (Érd. Hir.) Február 14k én dél­előtt 11 óra tájban érke­­zett meg Sim­on és Eszék felé lővén, Budára a’tö­rökportának Londonba menő követe Beylikdschi (másodrendű külminister)Nuri effendi is elindult Bécsnek 15k én délután 5 órakor.Kiséretéhez tar­tozik :Talet effendi, követség­ első és Tewfik ef­­fendi második titoknok; Jankó Vogarides samosi fejedelemfi, török udvari tolmács, a ki francziául Konstantinápolyban tanult meg)Bekir bey pattan­tyús ezredes; Emir bey alezredes, hat tengeri ka­­tona-kadet,kik Angliában tanulni fognak’s egy tö­rök pap. Zimonból Bécsig kiséri egy ausztriai cs. k. tolmács, és a’ belgrádi hasa tolmácsa Ahmed. Az egész utazó személyzet, török cselédséggel e­­gyütt áll 33ból. Megnézte az említett török kö­vet szombaton hozzája tartozó főbbjeivel, Döb­­rentei Gábor k.tartománybiztos ur által vezetve,kit nagymélt.Mérey Sándor ő exja,mint az országbeli tartománybiztosságok főigazgatója Tétényre elei­be is küldött, a’ királyi várt, a’ csillagásztornyot, je­len volt este a’ budai magyar játékszínben. Vasár­nap megjárta a’ budai szőlők között temetve lévő Tyul-Baba török szent sírja táját, a’ császár fürdőt, fegyvertárt, ’s tiszteletét tette 11 órakor nagymélt Mérey Sándoré excljánál, akkor báró Lederer Ignácz magyarországi hadkormányzó­i excljánál. A’ nemzeti casino állása annyira gyarapo­dott, hogy a’ társaság már a’ múlt évben egy új kellem-ággal, tudniillik a’ hangászati mulat­sággal nevelheté érdekeit. Melly határozata me­leg részvéttel fogadtatván a’ közönség által, az idei téli köz­gyűlés annak további fenállását

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék