Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-02-28 / 17. szám

tán, Csanádban teljesen megszűnt a marh­adög. A’ gabona’ ára régi állásában teng. Útaink csak­nem járhatlanok, ’s lovaink erőtlenek. Bálint­ napja a’ második, szinte vékony hóval köszönté­be hozzánk, pedig az idei télben igen szembe­tűnő kemény faggyal. A’ marhahús’ fontja illy körülményekben, mártz. közepétől kezdve, 11. kra határoztatok. Lőcse febr. 17. A’ késmárki evang. lyceum nagy és nem könnyen pótolható veszteséget val­lott. Folyó hónap 12kén hunyt el t. i. hosszú, sú­lyos és fájdalmas betegség után. Schneider János, több­es vármegye táblabirája , ’s em­lített lyceumban húsz év óta, a’ magyar törvé­nyek ’s politikai tudományok’ tanítója. Számos tanitványi az ország minden részeiben kesereg­ni fogják halálát. — Szepes megyének mostani közgyűlését két környülállás jelesíté : első az , hogy szeretett Királyunk’ születésnapját szokott ünnepélyes rendtartással febr. 12kén megüllöt­­tük; — más: „hogy febr. 16kén fényes táncz­­mulatság volt Lőcsén, mellynek alkalmakor azon 300 at felülhaladó kézimunkák, mellyeket a’szép­nem­ű’ tűz által károsult vagendrisszeli és sztrá­­zsai lakosok’ számára áldozott, többnyire szép kezek tulajdon készítményei, — kijátszattak, ’s így a’ károsultak javára tetemes summa pénz gyűlt egybe. A’ am. magyar k. udv. Kamara Ilosenbergre sómázsa-mesterré Kossuth Miklós Ilradeken volt sómázsász; továbbá Akna-Hahón volt erdő­­hivatali ellenőr Metzner Jánost kőrösmezei er­dőmesterré , helyébe pedig Akna-Hahóra erdő­­hivatali ellenőrré Mármaroson volt erdész-inge­­nieuri segéd Metzner Sándort; végre Vissóra er­dőhivatali ellenőrré Girsik Imre ugyanottani a­­nyagsáfárt nevezte ki, a’ felemlített erdősz-inge­­nieuri segédhivatalt pedig megszűnteté. Pozsonyban a’ dunai hid febr. 23-án raka­tott be ’s igy ugyanazon nap, mellyen Pestbudán. A N G L I A. Az edinburghi középponti választó biztosság a‘ speaker-választás tárgyában rendes végzést hozott, mellynél fogva elsőben is megelégülés fe­jeztetik ki Abercromby úrnak, hogy késznek nyi­latkozott elfogadni az alsóházi elnökséget, ha meg­­választatik, (Abercromby ur Edinburgh követe), azután pedig Sir John Campbellnek az edinburghi 2dik követnek meghagyatik , hogy a’ speaker-vá­­lasztásnál mulhatlanul jelenjen meg’s abban részve­vőig hasson. A’ Courier ezen, több választó testület által utánzott példát dicséri, ’s maga is ismétli előbbi felszólításit a­ reformerekhöz. E’tárgy irán­ti jelentése nagyobb betűkkel nyomva igy hang­zik: ,,A’ speaker-választás feb. 19k én délben 12 órakor lesz. Az alsóház tagjai a’ választás előtt nem fognak eskünni. Azután említi, hogy a’ foga­dások számosbak Abercromby részére mint 31. Suttonéra; azaz többen fogadnak arra, hogy A­­bercromby lesz speaker mint Sutton. A’ Standard ezen igen mérgelődik, minthogy a’M. Chronicle is azt állítja, hogy Abercromby úr megválaszta­tása kétségen túl van, ’s kihíja ezen lap szerkesz­tését: fogadjon vele bármibe, hogy M. Sutton lesz elnök ’s nem más.—Az alsóházban Keletindia egybeköttetése jött szóba gőzhajózás által, melly alkalommal Cochrane lord, most Dundonald gróf admiral, gőz helyett a’ kényeset ajánlá megpró­­báltatni, minthogy véleménye szerint az által, ha az egyik medencze (Behälter) levegőjül meg­ürül, a’ másikban pedig a’ levegő összenyomatik, szintazon mozdító erő támad, mint a’ gőz által, melly a’ hajót hajtani képes, így természetesen nagy lenne a’ haszon, mert mind a’ tüzelékszer megkiméltetnék, mind azon hely és teher, mellyet a’ tüzelékszerre kell számítani, másra fordittathat­­nék. Cochrane lord továbbá azt is állítá, hogy a’ kerekeket is ellehetne a’ gőzhajókon mellőzni, és szintúgy vitorlákat rájok alkalmazni mint a’ kö­zönséges hajókra. ”A’ Spectator így elmélkedik a’ chinai viszonyokról: „Kereskedésünk megszűn­te hírére Chinával, a’ thee ára az óvárosban (City) azonnal 4 pence-szel (négy ezüst garassal) drágult meg fontjánál. Ezen árkülönzés, minthogy éven­ként 400,000 mázsa b­ee fogyasztatik el, 6— 7,000,000 ft. sterlinget tehet. Az egész chinai be- és kivitel meg fog akadni Napier lord rendszabálya által, melly évenkint kerek számban 12 millió ft. sterlingre megyen. —­­ Napier minden esetre igen merész lépést tön ’s igen hihető, hogy azt a’ társa­ság tisztviselöji tanácsára tévé, kik a’ chinai tör­vények sértő gúnyaitól ingereltetve, minthogy sok boszuságot kell gyakran szenvedniök, könnyen kényszerítő rendszabásokat tanácslanak. Napier 1. már felkötötte a’ koszorút, ’s többé becsülettel nem is léphet vissza, hacsak helyzetét nem akar­ja rosszabbá tenni, mintha t. i. nem is fenyegető­zött volna. Azon fenyegetőzését pedig, hogy a’ két hadihajót Canton város falai alá hozza, nem fog­ja teljesíthetni, mert a’ folyam nem eléggé mély, ’s illy nagyságú hajók a’ városhoz 15 angol mér­­földnyire nem közelíthetnek. De ha kitörésre jőne a’ dolog, már akkor katonás föllépéssel könnyen észre hozhatná a’ nagyszájú de nyullábu dunaia­kat. Ha e’ kétségbe esett politikával kelle China iránt élni, úgy jobb volt azt az új kereskedési rendszer elején megkezdeni, mint várakozni. Sír­kere egyedül a’ fő felvigyázó szilárdságától ’s áll­hatatosságától függend. A’ chinai hatóságok fe­jeiket ’s jövedelmes hivatalaikat féltve, hajlan­dók lesznek minden bizonnyal minden boszontást zsebbe dugni, föltévén ha az egész dolgot elpalál­

Next