Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-03-04 / 18. szám

138 Foglalat; Magyar- és Erde­lyország (az Liber felterjesztetik Ország Rédeitől ; kinevezés; Zemplény uj tisztkara; halálo­zások; nagyenyedi casino). Anglia (Tullam­ore; speaker-valasztas; izlandi bank­jegyek ; Barnes beszéde; jamaicai hík­ek és egyveleg). Francziaország (Talleyrand irományai; követházi ülés febr. Ilikén 's erről a’ Bon sens). Spanyolország (kamarai munkálatok; Saragossában összeesküvés ; egyveleg). Németalföld (levelek Luxemburg, Brüssel és Antswerpből). Belgium (kép­viselőházi ülés febr. 11 . új bank). Törökország (Milos hg. statustanácsa; a' szultán reform-szelleme). Elegyhirek. Gabonaár. Pénzkelet. MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG. Pozsony. Febr. 23 — 24 napján folyvást a' második úrbéri fölirásnak ’s az ujdon alkotott úrbéri törvényczikkelynek magyar és latin szer­kesztése úgy a’ mint nyomtatás alul kikerült át­nézetvén , a’ tetemes nagy munka olvastatása ’s egybevetése mind a’ két napi ülést elfoglalta. Febr. 25k én e’ munka elegy ülésben újra fölol­­vastatott ’s más nap szokott módon utjának in­díttatott. Ő cs. kir. Fölsége báró Miskéhez az erdélyi kir. udv. Ivanczellaria elnökéhez febr. 23 kárul intézett legfensőbb kézirata szerint Doboka várme­­gye főispánját,a cs. kamarás és titkos tanácsnok gróf Rhédey Ádámot az erdélyi kir. tábla ideig­­leni elnökévé méltóztatott kinevezni. Zemplént uj tisztikara (a’ febr. 18—20 kaig tartott tiszt választás után) következő: első alispán Dókus László; 2dik: Szentiványi Károly; főjegyző: Kossuth András; aljegyző­­: Pilisy Menyhért; 2: Somogyi István; 3: Janthó Sándor; főügyész: Kazinczy An­drás; alü­gyész 1: Papp István; 2: Eperjessy Gobert; főadószedő : Kadi Füzesséry János, házi pedig Tom­­sics István; számvevő: Kulin Menyhért; levéltárnok: Kassay Sámuel; segéde : Sztankó László; pertárnok : Kelemen Sámuel; segéde: Gőcze Károly. — Hegyaljai járásbeli főbiró: Dráveczky Aloiz; al: Szabó Gábor a’ szerencsi kerületben; és Rozgonyi József a’ pataki kerületben; esküttek: Füleky György, Gönczy Sá­muel, és Palóczy Gábor; aladószedő: Somogyi János. —Bodrogközi járásbeli főbiró :Bodó Tamás; al: Klo­­busiczky András a’zétényi kerületben; esküttek : Buzo­gány Sámuel és Vásárhelyi László; adószedő: Ba­­lásházy József.—Ujhelyi járásbeli főbiró : Rhédey Lász­ló ; al: Péterfy Ferencz a’ gálszécsi kerületben; és Szögyény Imre a’ zemplényi kerületben; esküttek : Kö­­röskényi Tamás, Dienes István és Kozma Pál; aladó­szedő : Szepsy János—Homonnai járásbeli főbiró: Vicz­­mándy János ; al: Reviczky György a’ nagym­ihályi kerületben; és Füzesséry Ágoston a’ sztakcsini kerü­letben; esküttek: Isépy László , Botka Lajos, és Sté­­pán Károly; aladószedő : Horváth László. — Sztrop­­kai járásbeli főbiró: Szemere József; al: Lehoczky Menyhért a’ dobrai kerületben; és Füzesséry Dániel a’ sztropkai kerületben; esküttek : Isépy Gábor, Ecse­­dy Tamás, és Oroszy László; aladószedő: Trsztyénsz­­ky Illyés.—Görögényi járásbeli főbiró: Kozma Miklós; al: Stépán László a’ papini kerületben; és Ocskay Isi­ván a’ zsalobinai kerületben; esküttek: Reviczky Ambrus, Soltész Károly és Szilágyi Pál; aiadószedő : Stépán Dániel. Főorvosok: Meczner Pál és Csernák Márton. Földmérők: Stainer Ádám és Fundanics György. Várkapitány: Marsalkó József; selyemtenyésztő: Fo­dor József; első alispáni bejegyző: Lehoczky Lajos; jegyzői kiadó: Gogh Antal. — Ugyane’ közgyűlés al­kalmával Dókus László ur az országgyűlési követség­ről leköszönvén, az uj követválasztás martzius kiké­re határoztatott. M­egh­atáloztak: Győrött febr. ilkén Berg­­hofer Mihály szerbiai vál. püspök, a’ győri káp­talan nagyprépostja és kanonokja.— Felső-Túron (Montban) febr. 13-án Okolicsányi Vendel több­es megye tbirája életének 32kében. Egyenes és feddhetetlen Charaktere, alapos törvénytudománya, nyájas és kedveltető módja köz szeretetet szerzé­­nek a’ boldogultnak. — Fátovics Mátyás szom­bathelyi olv. kanonok febr. 21 k én elhunyt élete 92 évében. A’ nagyenyedi Casinó febr. 13k án tartá ez évi közgyűlését. A’ tudósítás, melly e’ gyűlés munkálatit közli, végzetül igy hangzik: ,,Vég­re nemzeti fejlődésünk legtöbb tiszteletre méltó előmozdítóját, társaságunk egykori elnöke Gy. Farkas Sándornak még 1832 ban kelt levele ál­tal bátorkodván az iránt megtalálni Casinónk, hogy ennek tiszt. tagjává leendő neveztetését meg­­engedni ’s elfogadni méltóztassék, ’s ezen kérel­münkre az igenlő kegyes válasz, a’ honért fára­­dozó ús grófnak idegen országokon munkálkodá­sa miatt csak 1834 beli nagy gyűlésünk tartása után érkezhetvén hozzánk;—ennélfogva az, mos­tani nagy gyűlésünkben olvastatott föl hivatalo­san , mikor is a’ miilyen mély csenddel és figye­lemmel hallgattuk a’ tárgyára ’s tartalmára nézve egyiránt nagybecsű levél minden szavait, ezek olvastatása végzetével épen olly hangos éljeni hangoztatással élhetek azon örvendeztető szeren­csét, mi szerint a’ valaha is élt igazi nagy magya­rok egyikét, Széchenyi István grófot, Casinónk első tiszteletbeli tagjának s diszesitő fényének nevezhetők Ugyanezen gyűlésben az Éjszak­­amerikábam utazás köztiszteletü lelkes szerzője bölöni Farkas Sándor, és az Erdélyi Híradó szer­kesztője Méhes Sámuel un. örvendező fölkiál­tással neveztettek ezen Casino tiszt. tagjaivá, ’s hogy e’ nagyon tisztelt h­azánkfijai részünkröli nagyra becsültetésök e’ csekély, de szives jelé­nek elfogadására kéressenek, rendeltetett. — A’ Casino mult évi bevétele összesen 1967 fr. és 27 i­kr.; kamatozó tőkéje 1000 v.for. Erd. H. ANGLIA. Párisi lapok szerint d. Miguel megillant Ro­mából, noha fogva nem volt. Január­niika óta t.i.egyszerre eltűnt,’s mind Civita­ Vecchiában,mind

Next