Jelenkor, 1836. január-december (5. évfolyam, 1-104. szám)

1836-10-12 / 82. szám

Általjában szükséges tehát, hogy ne 500, hanem csak egyetlen olly intézettel bírjunk, melly mind papirt , mind aranyat iktathasson forgásba ’s minél előbb készül el a’ közönség­et változásra, annál jobb és czélszerűbb. — John Bull,tory lap, szerint a’ belgák királya­i,túlsó látogatása Angliában egyedül oda czélzott, hogy Palmers­ton lordot egy Portugáliában fenyegető zendülés veszélyével is­­mertesse meg, mellyről a’ lordnak legtávolabb eszméje sem volt. — A’ Courier egy czikkelyt közöl föl világításul, a’ kir. családot illető házassági törvényről, mellyből az tetszik ki, hogy Victoria hgasszony férj - választása teljesen szabad, de csak bétöltött 25 évkorán túl. A’ hgasszony azonban egybekelési­ szándékát tizenkét hónappal tartozik előbb megjelenteni, mire a király további meg­egyezése többé nem szükséges. Csak a’ parliament két házának van joga e’ mondott idő alatt a’ szándéklott összeketést helyben nem hagyni, melly esetben az nem történhetik meg. Több jeles törvénytudós ostromolja e törvény megállhatóságát olly házasságra nézve, melly a’ britt törvényhatóság körén túl köttetik. O'Con­nell még Izlandra nézve sem akarja elfogadni vagy értetni ’s Kluber és Zacharia német közjog-tudósok (publicisták) megmutatták, hogy a­ britt kir. családnak hannoverai viszonyira legkisebb befolyással sincsen. A’ Courier még azt adja hozzá: reméllhetni, hogy a’ hgasszony a’ nyolcz évet elvárandja, ’s addig nem fog kívánkozni férjhez menni, akkor pedig választásához méltó férfival párosuland; ez esetben pedig, úgy hiszi e’ lap, a­ nagybrittanniai parliament az ellen semmi kifogást sem teend. Az Oest. Beobachter azt mondja az angol Courierröl, hogy az egy perre megmásította eddigi nyelvét az spanyol ügyekre nézve, és most, mióta a’ királyné baráti d. Carloshoz szegődtek, a’ négyes szövetség ereje is megszűnt, minthogy többé nem arról van szó: támogattassék e a’ királyné? hanem arról, hogy Spanyolországban most ama’két nagy poli­ikai elv küzd egymással, melly a’ két politikai párt képviselője; már pedig sem Anglia sem Francziaország soha ma­gukra nem vállalták azon kötelezést , hogy bámuilly politikai pártot támogassanak Spanyolországban. A’ négyes szövetséget azért kötöt­ték , hogy a­ királyné támogattassék , s olly kormány felállása biztosittassék, melly nyugalmas úton javításokat tehessen. E­­czel nincs elérve é s egy európai státusférfi sem tudhatta, hogy a" spanyol kormány legszélsőbb elágazásáig olly romlott, hogy magát föl nem bírja tartani. Világos tehát, hogy Anglia és Francziaország jóakaró szándékai Spanyolországra nézve nincsenek elérve ’s hogy nem érheti őket gáncs, ha minden legkisebb további közbenjárás nélkül a’ spanyol pártokra hagyják a’megkezdett harcz bevégzését, mikép­t. i. azt azok magok közt elintézni képesek. Ezen czikkely oda mutat, mit már egy párisi levelező ’s a* la Paix érintett vala, hogy I. i. Lajos­ Fülöp az 1812ki alkotmány ellen szándékozik beavatkozni. ’S mivel az angol kabinet ezt meg nem engedheti, nehogy az angol segédsereg ürügyül szolgáljon a’ franezia beavatkozásra, inkább oda törekszik a­ dolgot vinni, hogy inkább magok végezzék a’ politikai pártok elkezdett harczukat, mint a’ francziák a’ constitutio ellen léphessenek spanyol földre. A’ kormány hajókat készíttet. A’ tory lapok hiedelmeként e’ készület Portugália számára történik, hová az angol követhez olly értelmű utasítások is mentek volna már, hogy az angol kormány ellenzi az I812ki alkotmány elfogadását, melly a’ kir. hatalmat szerfölött korlátozza, ’s a’ népfölség elvét a’ legszorosabb követ­­kezességgel valósítja. — A’ dublini kézműves egyesület gyűlésében világosan rászalták, hogy minap O'Connor némi gyűlésben kikelt O’Connell ellen , ’s azt állították, hogy O' Connell folyvást határtalan bizodalmát bírja valamennyi szabadednü kézművesnek. — Beaumont, az olly igen nagy befolyású parliamenttag, ki tavaly némi okért meghasonlott vala O’Connellel, az idén 100 font sterlinget külde hozzá az „izlandi adóra egyszersmind bizonyító , hogy Northum­berland megye, mellyben Beaumont jószágokat bir, Izland követeléseit támogatni fogja. —Brightonben a’ kir. lakban olly változások történnek, hogy abba több vendéget lehessen fogadni ’s a’ vendégek ne kényte- lenittessenek vendégházakba szállani meg. Kent ’s Victoria hg­­asszonyon kívül a’ kit család Brightonben töltendi a' telet. A’ tömérdek óriás alakú, de már nem „nagy“ Times sept­­lóén túl 5 penceért fog megjelenni (nem 7ért). A’ Standard is jelenti, hogy az ujsági bályegár leszállittatása következtében ivé­ről 4 pencéről író, aránylag olcsóbban fogja lapját ezentúl kiadni. A’ többi lap sem késik e’ példát követni. Olly újságnál,­­ a melly naponként egy ivet ad, a’ bélyegár miatti különség­i évre 4 font sterling, 11. shilling és 3. pence (40 ’s néhány pengő forint). F N­ A N C Z I A Ő N­ S Z Á G. A’­­ de Paris sept. 6. óta nem kap többé semmi segélyt a’ ministeriumtól, de bezzeg azóta nem is dicsérgeti ám a’ kormány menetét, sőt mi több, a’ volt ministerium pártját védelmezi. Kü­lönösen Thiersre nézve, kiről, mi a’ ministerségbűl történt elbocsát­­tatását illeti, mindenféle tarka bi­ szárnyalt, azt mondja, hogy a’ király, kegyelem ’s jó-akarás, tisztelet és sajnálkozás legcsalhat­­lanabb bizonysági kört bocsátó el; mi a’királytól, úgymond, igen is természetes, mert ő a’ tett szolgálatokért hálás szokott lenni, a’ netán jövendőben teendőket pedig előleg is helyesen tudja mél­tatni. — A’ Courrier Francais szerint kabineti tanácskozás után elhatároztatott, hogy a’ külügyi minister azt felelje a’ schweizi szövetséggyülésnek, mikép a’ franczia kormány a’ biztosság tudó­sítását Conseil ügyében Francziaország és követe sérelmének tekinti, ’s a’ szövetségggyüléstől illő elégtételt kívánni fog, mi­ helyt meg lesz győződve, mi hibás tudósításon épül ezen értesí­tés. ’s a’ minister még hozzá fogja tenni, hogy a’ kormány ezen elégtétel módjáról semmit sem szándékozik határozni, hanem csu­pán a’ szomszéd barát status bölcseségére és józan érzelmére bizondja ezt. — Minthogy közönségesen tudták, hogy a’ I­ de Paris mint eddigi kormánylap, a’ kormánytól segédképen hónaponként nyert 12 ezer frankot többé nem fogja megkapni, azt hitték, hogy a’ lap maga is megszünend. Most azonban a’ szerkesztőség azt je­lenti, hogy a’ Journal de Paris ezentúl is folyvást meg fog jelen­ni. Hír szerint uj ministeri lap indul meg e’ czím alatt: le Nou­­velliste, mellynek fő szerkesztője Malitourne leend. — A’ National által Armand Carrel emlékére nyitott aláírás már 12,260 frank­ra megyen. — A’ király a’ compiegnei táborba utazótt, mit kö­zönségesen igen javainak, mert ki fog ez alkalommal tetszeni: való e mindazon hit, mellyet a sereg s altisztek elégületlen szel­leméről pengettek. A' királyt a’ táborban hihetőleg jól, sőt talán még lelkesüléssel is fogják fogadni. — A’ brüsseli lapokban ol­vashatni: „Don Juan Hernandez Parisba kinevezett spanyol kö­­vetségi titoknok, melly hivatalt mintegy két év előtt hagyá el Brüsselben, ugyanitt Havannah cigarrót árult egy házban , Mon­­tagne de la Cour-utczában. — A’ National szerint az uj ministe­ri lap nem Nouvelliste, hanem „la Charte de 1830“ czim alatt fog kiadatni, s megjelenése ideje vd­.­t je leszen. —A’párisi hirlap­­irók folyvást czivakodnak egymással. — A­ Siécle lap meghatározott dolognak mondja, hogy a’ kamrát el fogják oszlatni, ’s hogy ezt nem Guizot hanem Malé sürgeti főleg a’ kabinetben. — Az alatt, mig több oldalról mind párisi lapok, mind a' délszaki franczia tudósítások jelentgetik, hogy a’ franezia segédsereg számára Spanyolországban a’ franezia kor­mány­ által összeparancsolt segédcsapatok szétbocsáttatnak. Strass­­burgból azt írják, hogy Spanyolország számára a’ katonafogadás ott még most is folyvást tart. —Nismesben a’ selyem-munkások közt némi kis zenebona támadt, minek az volt czélja, hogy magasb munkabért csikarjanak ki a’ gyártóktól. Fenyegetések is történ­tek néhány gyárbirtokos , ’s azon munkások ellen, kik nyugal­masan viselték magukat; de a’ rendőrség jókori közben­ járulta mind ezen rakonczátlanságnak hamar véget vete. — Valamellyik doctrinair lap el akarja hitetni, hogy a’ kormány hajlandó a’ Na­poleon családját kizáró szoros törvényt enyhíteni ’s tagjainak bi­zonyos kötelezések ’s biztosítékok mellett megadni ismét a’ fran­czia polgári jogot. Valamelly külhatalom, mellyet azonban nem neveznek meg, sürgeti e’ dolgot a’ franczia kormánynál főleg. Számos kiséreten kívül, melly Lajos­ Füep kocsiját környe­zi, az egész után Páristól Xeuillyig közönként még hajdúság is van felállítva, ’s hatósági testőrök és rendőrségi ügy­viselők polgári kön­tösben ’s lovon járkálnak egyik hajdú-csapattól a’ másikhoz tettet­ve, mintha nem is ösmernék azt ’s menet­ közben váltogatnak vele jelszót. Még mind e’ bátorsági rendszabály sem látszik elégnek, mert Lajos­ Filep mindennap más más úton vagy vonalon kocsiz Neuillybe. — Napoleon testvére ’s Murat özvegye septemb. 18-án ért Parisba. A’ Messager szerint Marseillebe (a’ franezia partra) kiszálltakor elérzékenyülése örömkönnyekre olvasztá, hogy huszon­két észt­ számkivetés után Francziaország levegőjét szerencsés szí­datni újra. — Az Algierba költözés­es település főkép a’ franezia dél­szakból igen szaporul, de sok máltai, majorcai ’s néhány spanyol és portugál is ment oda gyarmatozni. Kitünőleg munkás az oda vándorlottak közt a’ földmivelő németség, főleg ha valami tőke­pénzecskét viszen magával oda, mellynek gyámolításával a’ mostoha évszakot ’s kivált az éjszakról beköltözőre nézve olly veszélyes jár­vány lázt képes legyen kiállani. A’ Moniteur közli azon kereskedési és hajózási alkut , melly Francziaország és Mecklenburg-Schwerin­­gség közt 20 év­re köttetett, ’s mellynél fogva a’ két nemzet hajóji kölcsönös e­­gyenlőséggel birandóak. A’ Courier e’ szerződésben azon sarkala­tos alak­­hibát találja, hogy a’ kamrák helybenhagyása nincs fen­­tartva benne, a’ Gazette meg arra figyelmeztet, hogy a’ szerződés e’ szókkal kezdődik: „sz háromság nevében.“ Mi, úgymond egye­nesen ellenzendülési tanúbizonyság. A’ Chronique de Paris, a’ kabinet több tagjaival szoros kap­csolatban álló lap, nem rég következő sorokat közlött: „Mi nem igen kedveljük d. Carlost­, de kitagadhatja, hogy a’ respublicával szemközt ő Spanyolországban a’ monarchiai rendszer üdvének 's a’ rendnek elve ’s nélküle amaz országban nincsen szabályos kor­mány többé. Mennyi jót lehetett vala eszközleni, ha hozzá köze­lítettek ’s trón­foglalási föltétel alatt biztosítékot kívántak volna tőle a’ szabadságért f illegő barátihoz semmi esetre sem kell kö­vetet küldeni, s inkább be kell várni az eseményeket. Európa sze­­mesebb; álljunk hozzá. — A’ respublica ’s don Carlos közt, a' titkos társaságok ’s királyi önkéntesek közt nem lehet kétes a’ választás. — A’ tudományok párisi akadémiája furcsa pénzzavarba ju­tott most, nem tudja t. i. elhatározni, mit csináljon egy, évenként 36 ezer frankra menő, jövedelmi ágával. A’ dolog ebben áll: Go­­bert Napoleon egy fiatal gazdag, nemzetségére gyanakodván, hogy ez vagyonának magához kaparithatása miatt halálát kívánja, tavaly el­hunyta előtt végintézetében 12 bretagnei majorját haszonbérlőjinek hagyó azon kötelezés mellett, hogy gyermekeiket olvasni és írni tanítsák, 36 ezer franknyi évenkénti jövedelmet pedig a’ tudomá­

Next