Kapu, 1988. október (1. évfolyam, 2. szám)

Tisztelt Olvasó, Tartalom Pardi Anna: Jön a műhold és mit lát (vers) 3 Szántó T- Gábor: R-evokició (vers) 3 Székelyhídi Ágoston: Színe és fonákja 4 Légrády Tibor: Szocializmus és „harmadik út” 7 Hász Erzsébet: Szécsi Magda rajzai 10 Bertha Zoltán: Nemzet és demokrácia 11 Szárszó '88 konferencia-tábor záródokumentuma 12 Szökés a recski táborból ahogy azt Michnay Gyula sajátkezűleg leírta 15 Pártay Tivadar: Az erdő még mindig hallgat 17 Stanislaw Stabro: Irodalom (vers) 17 A recski büntetőtábor egykori foglyainak névsora 18 ........az ellenség keze van benne” 20 Földesi József: Perben, hűségben 21 Menedékjog (részlet Ember Judit dokumentumfilmjéből 26 A kivégzett 56-os politikai elitéltek nem teljes névsora 32 E. E. Cummings: Hálaadás (vers) 33 Hegedűs Géza: Versekről prózában 54 Székely Anna: Ide nekünk a valóságot^^ 34 Stanislaw Stabro: A kis népek; Magyarország (versek) 35 Magyar szomszédaink. Filep Tamás Gusztáv interjúja Vigh Károly történésszel 36 Agócs Sándor: Jelentés; Szó és jelentés; Éjjeli utazás; Levéltöredék; Magam lexikona; Szólj már!; Jön még idő (versek) 42 Domahidy Miklós: A londoni csomag (hangjáték) 43 Beke Albert: Lehetne-e ma szerkesztő Osvát Ernő? 54 Elek István: Egy év 56 Tóth Sándor: Egy-ke 58 Bihari László: Képzelt riport Interpopo úrral 61 Nagy Zsolt nyílt levele Harsányt Gáborhoz 63 Örökös Péter: Miss Arizona 64 Gyémánt László: A józan ész megcsúfolása 65 Ion Michail Pacepa: Vörös horizontok 65 Bretter Zoltán: Történelem után — történelem előtt 66 K. von Josch: Ismerem, mint a saját tenyeremet? 67 Berlioz Hidasi Pál: Requiem; Égő viz; Ma én holnap te (versek) 69 Az avantgárd előtt kullogó szemléletről, illetve az írás mint negativ sexus 70 Czakó József: Tarkovszkij és az Usanka 72 Párnlczky Mihály: Mezei közélet; A panasz, Gombával töltött gomba Klein módra (versek) 73 Georg Trakl: Drámatöredék 74 Ezra Pound: 1. canto; XVII. canto; XLV. canto; XLVII. canto (versek)75 Pámiczky Mihály: Ladányi, saját kezű rajzán (vers)78 A Kapu 2. száma illusztrációként Szécsi Magda rajzait, Lugosi-Lugo László 1956 októ­bérében készült fotóit, valamint Kerékgyártó János képverseit közli. Minden névvel és betűjellel aláírt írásért a felelősséget a szerző viseli! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Filep Tamás Gusztáv, Gyémánt László (képszerkesztő), Járai Ist­ván, Kertész P. Balázs, Krausz Tivadar, Lágler Péter, Siposhegyi Péter, Viktor Sándor (tördelő­szerkesztő) jóleső érzés volt észrevenni, hogy igénylik a KAPU folyóira­tot. Első számunk nagyon hamar elfogyott. Tudomásunk van arról is, hogy 500forint volt az ára a feketepiacon, sőt fény­másolt példányokkal is pótolták a hiányt. Rossz ízű legendák is elterjedtek: bezúztak minket, nem jelenünk meg többé, veszélyben szerkesztőségünk testi épsé­ge stb. Hál’ istennek ezek csak legendák, reméljük azok is maradnak. Kaptunk kritikát laptársainktól is. Figyelemre méltó, visz­­szafogott, jóindulatú elemzésnek fogtuk föl a Népszabadság publicisztikáját; van benne számunkra tanulságos kitétel is, melyet ha kell, tanácsként is figyelembe veszünk, de olyan megállapítások is olvashatók E. Fehér Pál írásában, amelyek­kel nem értünk egyet; úgyhogy ezekre még visszatérünk. Ügy érzem magyarázattal tartozom olvasóinknak is, mert sokan csodálkoztak, hogy megjelenésünk előtt miként tehet­tünk szert olvasói levelekre. A levelek valóban nem a Kapu­nak íródtak, hanem nekem, az Új Tükör, illetve a Képes 7 munkatársának (rendszeresen és elég sok levelet kapok) s en­gedélyt kértem a levélíróktól, hogy ezeket az új folyóiratban publikáljam. Akadtak olyan cikkecskék is melyekre nem reagálunk, mert nem tartjuk magunkhoz méltónak. A karaván halad. Külföldi — főleg szomszéd országokban — lapok is hírt adtak rólunk . .. ezekről is beszámolunk majd olvasóinknak. Kü­lönben sem vártuk el azt, hogy mindenki egyetértsen velünk. Sokféle véleményt közlünk (sőt előfordulhat, hogy készakarva ütköztetünk), hogy az olvasókat hozzászoktassuk ahhoz: nem csak EGYFÉLE gondolkodásmód létezik a világon. Meg kell tanulnunk együttélni más véleményekkel is. .. sőt eze­ket figyelembe is kell vennünk, saját álláspontunk kialakí­tásánál. Mi egyébként a SZAVAHIHETŐSÉGRE törek­szünk, hozzánk méltó objektivitással. Hogy a kormány sem (folytatódik a 79. oldalon)­' Kapu. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán, mb. főszerkesztő­­helyettes: Tamási Orosz János. Szerkesztőség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest, Alpári Gyula u. 2. Felelős kiadó: Griga Ferenc. Levélcím: 1096 Pf. 226. Szedés: PRESS—ART Kft. Felelős vezető: Székely Iván ügyvezető. 88/63-10-6. Nyomás: Pallas Nyomda, Lajosmizse. Felelős vezető: Ablaka István HU ISSN 0238-888X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítö postahivatalnál, a hírlapkézbesí­­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/A. — 1900 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 48 forint, negyedévre: 144 forint, fél évre: 288 forint, egy évre: 576 forint. Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizethető elő. A többi országokban az alábbi címeken foglalkoznak a magyar lapok, így a Képes 7 terjesztésével is: AUSZTRÁLIA: Globe Book Co.. 702 George St., Sydney NSW 2000. AUSZTRIA: Globus, Vetrieb Ausländischer Zeitscheriften, Höchstádtplatz 3, A-1206 Wien. BELGIUM: „Du Monde Entier" S. A., Rue du Midi 162. B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: Livraria D. Landy LTDA, Rua 7 de Abril 252, 01000 Sao Paulo. FINNORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2., SF 01000 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, 12, Rue de la Grange-Bateliére, 75009 Paris: France-Hongrie Association, 8 Rue de Montyon 75009 Paris. HOLLANDIA: Faxon Europe, Postbus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: Hadash, P.O.B. 2626116, 62160 Tel-Aviv; Gondos Sándor, P.O.B. 445115, 31333 Haifa; Lepac LTD, 15. Rambam Str., P.O.B. 1136, Tel-Aviv. JUGOSZLÁVIA: Forum Vojvode Misica broj 1., 21000 Növi Sad. KANADA: Délibáb Film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street, Vest Montreal P.Q. H2X 1S4; Pannónia Books, P.O. Box 1017. Posta Station ,,B” 6, Toronto Ont. M5T 2T8; Hungarian lka and Travel Service. 1234 Granville Street Vancouver, B.C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNIA: Collet’s Holding Limited, Dennington Estate, Wels (Ingborough Northants) NN8, 2QT; Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, London E2 9HN. NORVÉ­GIA: A/S Narvesens Litteratur Tjenste, P.O. Box 6125 Etterstad, Oslo 6. NSZK: Kuban und Sagner, 8000 München 34, Postfach 34 01 08; Kunst und Wissen 7000 Stuttgart 1, Postfach 46; H, und S. Katkó Musica Hungarica, Rümanstr. 4., 8000 München 40; Saarbch G.m.b.H., Postfach 10 16 10. 5000 Köln, Ujvári-Griff, Titurelstr. 2., 8000 München 81., Wissenschaftliche Versandbuchhandlung, Harry Münchberg, 3394 Langelsheim 2.; Otto Har­­rasowitz, Postfach 2929. 6200 Weisbaden. SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16, CH—4142 Münchenstein; Schweizer Buchzentrum, Postfach, 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: Esselte Tidskriftcentralem. P.O. Box 62, S-101 Stockholm. USA: Center of Hungarian Literature. 4418 16th Avenue, Brooklyn, N.Y. 11204; Ebsco Industries INC., P.O. Box 1943, Birmingham, Ala. 35201; Frarro Publishing, 561 West Dyversey Prkw. Room 19. Chichago III. 60614; F.W. Faxon Company, 15 Southwest Parx, Westwood. Mass. 02090; Otto’s Import Store, 2320 W. Clark Ave. Burbank, Cal. 91506; Püski—Corvin, 251. E 82nd Street, New York, N.Y. 10028. A lap előfizethető még külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H-1389 Budapest, Pf. 149), ebben az esetben dija átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú szám­lájára 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék