Kárpáti Igaz Szó, 1995. január-március (76. évfolyam, 1-35. szám)

1995-01-05 / 1. szám

I___, _______ Mozgalmas év­forduló Szilveszter és új év napján sem pihentek megyénkben a bűnözők. Sötétlelkű em­bertársaink számára nem léteznek szent dolgok. Sőt, az ünnep adta lehetőségeket is igyekeztek kihasználni ál­­nok tetteik végrehajtásához. Szilveszter napján például alvilági elemek provokáltak ki verekedést az ungvári Zakar­­pattya Szállóban. A vereke­désből lövöldözés lett. Az esetnek szerencsére "csak" sérültjei vannak. Új év hajnalán — ez volt az esztendő első bűncselek­ménye — ugyancsak Ungvá­­ron hallatott magáról az alvi­lág. Ismeretlen tettesek az egyik kisvállalkozó Kupává nevű pavilonj­át törték fel és fosztották ki. Zsákmányuk mintegy 37 millió értékű sze­szes ital volt. A fenti esettel közel egy­­időben Bustyaházán is dol­goztak a rablók. Mikola K. ott­honából raboltak el mintegy 70 millió karbovanec értékben elektronikai cikkeket. A háziak nem voltak odahaza, barátaik­nál ünnepelték az új esz­tendőt, nem múlt el a szilveszter halálos kimenetelű közúti baleset nélkül. Huszton Sztye­­pan Geraszim személygépko­­csijával gázolt el egy kerék­párost. A szerencsétlen olyan súlyos sérüléseket szenve­dett, hogy mire a helyszínre értek a mentők, elhunyt. Öngyilkossági kísérlettel kezdte az új évet egy ungvári diáklány. A Függetlenség sé­tány közelében lévő diákszálló egyik emeleti szobájának ablakából vetette le magát. Tettének okát nem ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy a kí­sérlet nem járt sikerrel. A diáklányt zúzódásokkal és láb­töréssel szállították kórházba. Az év első fogása Mondhatni: jól kezdődött az idei év az Ungvári Városi Belügyi Osztály nyomozói számára. A bűnüldözési osztály három munkatársa: Vaszil Maszó hadnagy, Vaszil Csoba hadnagy és Vaszil Derbák őrnagy egy autófeltöréssel foglalkozó bandát fülelt le. Markovics Mátyás felvételén a nyomozók a lefoglalt lopott cikkeket veszik épp leltárba. London: transzatlanti komputerbetörés Letartóztatásban várja to­vábbi sorsát az a 16 esz­tendős brit diák, aki a rend­őrség gyanúja szerint még a nyáron zavartalanul motosz­kált az amerikai kormányzat legszigorúbban titkosnak mi­nősített számítógéprendsze­reinek adattárában, s egye­bek mellett érdeklődéssel fi­gyelte az amerikai titkos­­szolgálatok elektronikus üze­netváltásait az észak-koreai atomválság napjaiban. Az ifjú komputerzseni a vizsgálat ed­digi megállapításai szerint ballisztikus rakétakísérletek, illetve katonai repülőgépter­vek adataihoz, valamint bizal­mas személyi információk­hoz jutott hozzá. Tettét sú­lyosbítja, hogy mindezt betáplálta az úgynevezett In­ternet nemzetközi, nyilvános számítógép-hálózatba, amely­hez 35 millió felhasználó férhet hozzá. Londonban idézett, nem hivatalos ameri­kai vélemények szerint évek óta nem esett ilyen súlyosságú sérelem az Egyesült Államok stratégiai számítógéprend­szereinek biztonságán. Szakértők szerint valószínű­leg szabadalom-értékű az a "szimatprogram" , amelyet a tottenhami illetőségű fiúnak minden bizonnyal fel kellett találnia ahhoz, hogy külön­böző kulcsszavak és felhasz­nálói nevek birtokába juthas­son a nemzetközi kompu­terszövevény labirintusán vé­gigpásztázva. Dusanbei pezsgőmérgezés: eddig 15 halott Eddig 15-en, köztük a Tádzsikisztánban állomásozó orosz békefenntartók 6 ka­tonája vesztette életét az Újévi dusanbei pezsgőmér­gezés következtében. Továb­bi 40 ember került kórházba, közülük 11 állapota súlyos, életveszélyes. A moszkvai Otkritoje rádió jelentése szerint a vizsgálat több szálétt folyik. Az egyik feltételezés szerint a Dusan­­béban árusított pezsgőbe cian­id tartalmú vegyületet fecs­kendeztek. A pezsgő szár­mazási helyének kiderítésére vizsgálatot indítottak. Elkoboz­tak min­tegy 140 üvegnyi italt azoktól a kereskedőktől, akik az­ orosz békefenntartó erők dusanbei laktanyája mellett árusították a halálos italt. Lopják az orosz aranyat Az 1993-as évinél majdnem négyszer több, közel háromszáz kilogramm lopott aranyat foglal­tak le tavaly az orosz hatóságok az ország távol-keleti részén fekvő magadani területen, a nemesfém egyik fő oroszorszá­gi lelőhelyén. A lefoglalt arany csupán az eltulajdonított meny­­nyiség töredéke: becslések sze­rint az ellopott arany 10-15 százaléka kerül meg. A magadani területi ügyészség szerint az 1993-as lefoglalt 72 kilogrammal szemben a belügy­minisztérium és a kémelhárítás a múlt évben 271 kilogramm aranyat kobozott el a tolvajok­tól. A hatóságok ezzel együtt az utóbbi öt évben közel fél ton­nát koboztak el. A bűnözők azonban nem ad­ják fel: évente közel egy tonna arany tűnik el, amelynek világpiaci értéke 12 millió dollár körül mozog. A nagymértékű aranylopás legfőképp az egységes bizton­sági rendszer hiányával, illetve a magányos aranyásók tömeges megjelenésével magyarázható. A tavalyi növekedéshez hozzájárult az is, hogy a bányá­szoknak több hónapig nem fizettek bért, így azok a terület­re érkező felvásárlóknál próbál­ták értékesíteni a tárnáikból el­lopott nemesfémet. Nagy visszhangot váltott ki az az eset, amely november ele­jén történt: Zlatousztovszk kö­zelében nyomtalanul eltűnt egy Mi-2-es helikopter hét ember­rel és hatvan kilogrammnyi arannyal a fedélzetén. A nagy erőkkel megindított nyomozás nem vezetett eredményre, s nem kizárt, hogy egy újabb megrendezett lopásról volt___ Oroszországban évente mint­egy harminc tonna nemesfémet hoznak a felszínre. Decemberi adatok szerint az ország arany­­tartaléka 376,6 tonna. •• Öreg­ember nem vén ember... Fényes bizonyítékát adta a mondásban rejlő igazságnak az a 85 éves bajor férfi, aki szil­veszter este a rendőrséghez for­dult segítségért, miután a fe­lesége és annak szeretője bezárkóztak a közös hálószobá­ba. A müncheni rendőrség köz­lését idézve a Reuter jelentette, hogy a férfi elpanaszolta, fe­lesége nem hajlandó kinyitni a hálószoba zúlyát. Ő pedig — kesergett — már túlságosan idős és törékeny ahhoz, hogy feltörje azt és kihajítsa az ugyan­csak 85 esztendős feleségének 50 év körüli barátját. Amikor a rendőrség azt vála­szolta, hogy nem áll módjában beavatkozni családi perpat­varokba, a 85 éves nyugdíjas ezzel vágott vissza: „Akkor hát magamnak is hűtlennek kell lennem... | _ ^ ■ S» Ukrajna — energiaválság Sötét utcák, bénult gyárak, akadozó melegvízellátás és rö­vidre fogott televízióadás jel­lemző Ukrajnára ezekben a napokban az eddig legsúlyo­sabb energiaellátási gondok jeleként — írta az AP amerikai hírügynökség Kjevből. Csütörtökön Anatoly Djuba miniszterelnök-helyettes el­mondta, hogy az ipari termelés a felére csökkent az utóbbi két hónapban, és ma nem a ter­melés fellendítése az elsődle­­ges cél, hanem a lakosság meg­mentése a fagyhaláltól. Ukrajna energiaszükségle­tének kétharmadát fedezi külső forrásból, orosz és türkmén olajból és gázból, s lengyel szénből. Djuba azonban el­mondta, hogy nincs pénzük sem energiahordozóra, sem az energiaiparban dolgozók béré­nek kifizetésére. Harkovban, Ukrajna második legnagyobb városában szerdán 800 ezer la­kos maradt villanyáram nélkül néhány órán át. Az AP szerint Ukrajna annak köszönheti a kialakult állapo­tot, hogy keveset tett a re­formokért, s gazdasága lénye­gében összeomlott. Most már hozzáfogtak a reformokhoz, s szigorú takarékossági intéz­kedésekhez folyamodtak a kül­földi kölcsönök megszerzése érdekében, de az eredmé még várat magára — írta az f Keressük az újabb kőolajvezeték-rongálás tetteseit 100 millió karbovanec jutalom a nyomravezetőnek 1994. december 24-én reggel az ungvári járási Tiszaágtelek és Kisgejőc között megrongálták a Barátság kőolajvezetéket. A tettesek, akik kiásták a földből a vezetéket, lyukat fúrtak bele, aminek követ­keztében nagy mennyiségű kőolaj ömlött ki, jelentős kárt okozva a természet­ben, a fiatal erdőtelepítés­ben. A kőolajvezetékek Kárpát­­melléki Járási Főigazgató­ságát, amely a kőolajipari termékek /benzin, dízel­olaj/ továbbításával foglal­kozik, több ízben is je­lentős károk érték. Egyre többen akarnak az üzemanyag révén meggazda­godni, és ezért a könnyű ha­szon reményében megfúrják a csővezetékeket, ami által jelentős károkat okoznak Ukrajna népgazdaságának. A Barátság kőolajvezetéket üzemeltető állami vállalat tájékoztatja a lakosságot, hogy a csővezetéken keresz­tül sötétbarna színű, enyhén kénhidrogén szagú nyersola­jat továbbítanak, amely ipari átdolgozás nélkül felhasz­nálásra alkalmatlan, mér­gező, robbanás- és tűzve­szélyes. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy Ukrajna Büntető Törvénykönyve 78­1 cik­kelye értelmében, amelyet 1994. december 1-től léptettek hatályba, a fővezetékek, valamint a vezetékekkel kapcsolatos objektumok, létesítmé­nyek, automatizációs, hír­közlési eszközök, jelző­­berendezések szándékos megrongálása, ami bal­esethez, tűzesethez, illet­ve jelentős környezet­szennyeződéshez vezet, 15 évi szabadságvesztés­sel büntetendő, teljes vagyonelkobzással. A Barátság kőolajvezetéket üzemeltető vállalat 1­00 millió karbo­vanec összegű jutalmat ígér annak, aki segít felkutatni a tette­seket. A nyomravezető személyét titokban tartjuk. Közvetlen telefonszámunk: Lvovban — /0322/ 59-12-43, Ungváron — /03122/3-21-21. Munkácson — 2-31-55. A Barátság kőolaj vezetéket üzemeltető állami vállalat vezetősége ■m am ■■■ ■■ Hm hh bbb hob mm ■■■ am mb n ■■■ ■■ mbs an hk ■■■ hm mm ■■■ hbi híb n^b h hg mm ms UK í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék