Kárpáti Igaz Szó, 1998. július-szeptember (79. évfolyam, 96-146. szám)

1998-07-02 / 96. szám

4. Kárpáti Igaz Szó Röviden A megélhetési minimum 66 hrivnya Az állami statisztikai hiva­tal adatai szerint a 22 alapve­tő élelmiszerből összeállított fogyasztói kosár június folya­mán 65 hrivnya 90 kopiskát tett ki. A jelentésből kiderül az is, hogy az élelmiszerek a hónap folyamán a nagykeres­kedelmi forgalomban 1,2 szá­zalékkal, míg a piacokon 2,7 százalékkal csökkentek. Ezzel együtt bizonyos termékek ára növekedett. A kárpátaljai pia­cokon például a sárgarépa lett valamivel drágább az előző hónaphoz viszonyítva. Arról viszont nem szól a jelentés, hogy ebből a minimumból hogyan lehet megélni. Elhalasztották a FÁK-kormányfők tanácskozását Június végén kellett volna megtartani Jaltában a Függet­len Államok Közösségéhez tartozó országok kormányfői­nak tanácskozását, ám amint azt Anatolij Tolsztouhov tár­ca nélküli miniszter közölte az Interfax-Ukraina hírügynök­ség tudósítójával, a rendez­vényt egy későbbi időpont­ra halasztották. Erről Borisz Berezovszkij, a FÁK ügyve­zető titkára levélben értesítet­te az érintetteket. A tanács­kozásra előreláthatólag au­gusztus végén, vagy szep­tember elején fog sor kerülni. A halasztás okáról nem szól a hírügynökség jelentése. Kialakul-e a parlamenti többség? Az Ukrán Népi Mozgalom (RUH) parlamenti frakciója maradéktalanul támogatja a képviselői többség kialakítá­sának gondolatát, nyilatkoz­ta az Interfax-Ukraina hírügy­nökség tudósítójának Ivan Zajac, a kezdeményezés elin­dítója. Leszögezte: meggyő­ződése, hogy a kezdeménye­zésnek van értelme, de csak abban az esetben, ha annak megfelelő hivatalos keretet adnak. Zajac szerint ez utób­bit oly módon lehetne valóra váltani, hogy az ügy támoga­tói aláírásukkal köteleznék el magukat. Említést tett Zajac arról is, hogy a napokban er­ről már Pavlo Lazarenko volt kormányfővel, a Hromada párt parlamenti frakciójának elnökével is tanácskozott, aki támogatta is a többség és ki­sebbség kialakításának gon­dolatát, csakhogy Lazarenko a többség mögött a jelenlegi hatalommal ellenzékben lévő erők többségének a kialakítá­sát tartja szükségesnek. Zajac határozottan ellenzi az ilyen hozzáállást, s úgy vé­li, hogy Lazarenko javaslatá­nak a parlamentben sem lesz kellő támogatottsága, jóllehet egyelőre nincsenek értesülé­sei arról, hogy a baloldali frakciók milyen álláspontot foglalnak el a kérdésben. Olekszandr Moroz, az előző parlament házelnöke azon­ban már utalt arra, hogy elle­ne van egy ilyen megállapo­dásnak. rt »Őrizd a tüzet...« Istenben bízva Harangszó rezgett a levegőben a beregszászi főtér fölött, s csempészett ünnepi hangulatot az átlagos szombatját élő járási székhely életébe ezen a június 27-i délelőttön, ami­kor a zsúfolásig telt református templomban felszentelték a Kárpátaljai Református Egyházkerület ötödik püspökét, Horkay Lászlót. A kilencvenedik zsoltár utolsó akkordjainak elzengté­­vel Gulácsy Lajos, a tisztét most átadó püspök lépett a hívek elé. Üdvözölte az egy­begyűlteket, megköszönte segítőtársai támogatását, majd Isten áldását kérte az új püspök, Horkay László szol­gálatára. Ezt követően dr. Hegedűs Lóránt, a Dunamelléki Egy­házkerület (Magyarország) püspöke lépett a szószékre, hogy megtartsa ünnepi ige­hirdetését. Pál apostol róma­­beliekhez írt levelének alap­ján szólt a gyülekezethez. Be­szédében egyebek mellett ki­tért a különböző tévtanítá­­sok (melyek — tehetjük hoz­zá — idegenek a mi kultú­ránktól, s magától az élettől is) megjelenésére, s felhívta az új püspök, valamint az egy­háztagok figyelmét a hit tisz­taságának megőrzésére... Oroszi Pál leköszönő egy­házkerületi főjegyző jelentést tett a püspökválasztás lefo­lyásáról. Majd dr. Csiha Kál­mán erdélyi püspök az isten­­tiszteleti rendtartás előírása szerint püspökké szentelte Horkay Lászlót. Beszédében arra kérte egyházkerületünk most megválasztott első em­berét, hogy továbbra is őriz­ze meg a szívében a lelkiisme­ret, a hit Istentől kapott tü­zet, s legyen világító szövet­­nek az általa vezetett hívek számára. A felszentelt püspök ígére­tet tett, hogy mindenkor Ist­­en Igéje útmutatásának alap­ján végzi majd püspöki szol­gálatát. Egyben felhívta a fi­gyelmet az egyház tanintéze­teinek a fontosságára, arra, hogy mindent meg kell tenni az egyházi iskoláztatás továb­bi fejlesztéséért... E beszédek elhangzása után a lelkészek és a meghí­vott vendégek köszöntötték Horkay Lászlót. A legmegha­­tóbb üdvözlés a kilencven év körüli Horkay Barna tisztele­­tes úr szájából hangzott el, aki a Horkay család legidősebb lelkészeként üdvözölte új tisztségében a család legfia­talabb lelkipásztorát... Az igehirdetések után az erre felkért egyházi elöljárók dr. Bölcskey Gusztáv tiszán­túli püspöknek, a Magyaror­szági Református Egyház Zsi­nata lelkészi elnökének a ve­zetésével úrvacsorát szol­gáltattak az egybegyűltek­nek. Az ünnepség fényét kü­lönböző egyházi énekek szín­vonalas előadásával emelte a beregszászi református egy­házközség »Zsoltár« kamara­kórusa, valamint a Beregszá­szi Férfiénekkar. Az eseményen a megyei ál­lami közigazgatás is képvisel­tette magát. Lajos Mihály Közelkép Ungváron tartotta ülését a Kárpátaljai Szövetség Bercsényi-emléktábla — a képviselők tapssal hagyták jóvá Mint arról már hírt adtunk, a budapesti székhelyű Kár­pátaljai Szövetség, mely több mint ezer, vidékünkről elszár­mazott tagot tömörít, ebben az esztendőben Ungváron tar­totta kihelyezett elnökségi ülését. Mint azt dr. Pekár Aran­kától, az Ung-vidéki Baráti Kör vezetőjétől megtudtam, a választás azért esett a megyeszékhelyre, hogy ezáltal lehe­tőséget teremtsenek a kárpátaljai magyar társadalmi, ér­dekvédelmi, kulturális szervezetek vezetőivel való találko­zásra is. A házigazdák — Ungvár város önkormányzata, a Day­­ka Gábor Középiskola, a Kár­pátaljai Magyar Szervezetek Fóruma és a Magyar Értelmi­ségiek Kárpátaljai Közössé­ge, a hozzájuk eljuttatott ké­résnek megfelelően, gazdag programmal várták a szövet­ség tagjait. Szombat reggel a Dayka Gábor Középiskolá­ban történelmi vetélkedőre, szavalóversenyre került sor, s itt adtak egymásnak rande­vút az egykori ungvári gim­náziumok öregdiákjai is. A kihelyezett elnökségi ülésre a városháza nagyter­mében került sor. Az elnök­ség tagjait, a meghívott kár­pátaljai magyar szervezetek és intézmények képviselőit Czap István alpolgármester köszöntötte. A Kárpátaljai Szövetség vezetői a szerve­zet munkájáról, törekvéseiről tartottak beszámolót. A meg­hívott társadalmi szervezetek és intézmények vezetői azt ele­mezték, miként tesznek eleget teendőiknek a kárpátaljai ma­gyarság társadalmi, kulturális életének jobbítása, identitá­sunk, történelmi hagyomá­nyaink megőrzése terén. A szombat délután a város történelmi emlékhelyeihez tett zarándoklat jegyében zajlott. E program legfonto­sabb része a Bercsényi utca 2. sz. házán elhelyezett Ber­csényi Miklós emléktábla avatóünnepsége volt. Mielőtt röviden szólnék az ünnepségről, engedtessék meg, hogy bővebben kitérjek az emlékjel elhelyezésének körülményeire. A szervezők eredetileg az ungvári vár fa­lára álmodták az emléktáblát. Hiszen Bercsényi Miklós a Vezérlő Fejedelem generálisa, az erősség ura volt, s egyben Ung vármegye örökös főis­pánja is. A vár igazgatósága viszont elzárkózott a kezde­ményezés elől. Kurta­ furcsa indoklásuk nem csupán ért­hetetlen, hanem elgondol­kodtató is. Egy ilyen jelentős, a magyar és a vidék történel­méhez ezer szállal fűződő vár mostani tudós vezetői vajon miért tartják elképzelhetetlen­nek, hogy a II. Rákóczi Fe­renc által vezetett szabadság­­harc, mely nem csupán a ma­gyarság, hanem a vidék sok­­nemzetiségű lakosságának szabadságáért is folyt, egyik legkiemelkedőbb személyisé­ge emlékét megörökítsék. Úgy vélem, e kérdésre nem nekem tisztem a válasz mega­dása. Az elutasítást követően a kezdeményezők Ungvár vá­ros önkormányzatát keresték meg azzal a kéréssel, hogy a tábla mégiscsak méltó helyen, a Bercsényi Miklós u. egyik házának falán legyen. A kér­dést a testület ülésszakán Czap István terjesztette elő. Mielőtt szavazásra került vol­na a sor, az egyik képviselő (nem magyar nemzetiségű) szót kért, s elmondta, hogy véleménye szerint Bercsényi Miklós nem csupán a magyar történelem, hanem a vidéken élő valamennyi nemzetiség történelmének is kiemelkedő személyisége. Olyan egyéni­ség, aki nevének megőrzése valamennyiünk feladata. Ezt követően a képviselőtestület tapssal és egyöntetű szava­zással adta beleegyezését az emléktábla elhelyezésébe. Úgy vélem, példamutató döntést hoztak. Az emléktábla leleplezése, megkoszorúzása és néhány szívet emelő felszólalás el­hangzása után az elszárma­zott kárpátaljaiakból és Ung­vár magyarságának képvise­lőiből álló, immáron egysé­ges csapat Dayka Gábor szobrához vonult, az emléke­zés koszorúinak elhelyezése után pedig az ünneplés Pető­fi Sándor szobránál folytató­dott. A kora esti órákban a rendezvények Szürtén foly­tatódtak, ahol a vendégek a járás magyarságának képvi­selőivel találkoztak. A szövet­ség tagjait többek között üd­vözölte Puskár Árpád, Szűr­te polgármestere, Szűcs Sán­dor, a téglási falubizottság el­nöke, Kővári László vállalko­zó. Vasárnap a Kárpátalj Szövetség tagjai az Ung mö­gyében tettek kirándulást. A kihelyezett elnökségi ülés, amellett, hogy megerő­sítette: a Kárpátaljáról elszár­mazottak kötődnek szülő­földjükhöz, készek lehetősé­geik szerint támogatni az itt élőket, annak is bizonyítéka volt, hogy a közös gondolat megteremtheti a közös virtuá­lis hazát. Horváth Sándor Markovics Mátyás felvételei :A M.REPHEHS.1! 1998. július 2., csütörtök

Next