Kecskeméti Közlöny, 1931. november (13. évfolyam, 248-271. szám)

1931-11-07 / 252. szám

2 KBCSKEMBTI KÖZLÖNY 1931. november 7., Az adófelszólamlási bizottság mandátuma lejárt, tavasszal 3 évre ujraalakul. Az adófelszólamlási bizottság 3 éves man­dátuma az idén lejárt A rendkívül nagyfon­­fosságu szerv a tavasszal ujraalakul és pedig isméi hároméves megbízatással. Lopás a belsőkórház kotozojeben. A szimuláns ellopta az igazi beteg télikabátját Cserey-Pechánv Albin dr. kórbáz-igazga. tó mondja el az utóbbi idők legérdeKesebb lopási esetét: — Ma délelőtt egy furunku lózu s os bete­get kötöztem a műtőben^ Ezalatt bejött egy másiki férfi. Arcán egy kis sérülés volt Térült­­fordult. Mikor a betegem fel akart öltözni, hi­ányzott a kabátja. A sérülése® férfit nemi ta­láltuk sehcl. A kórházban tizével vannak az emberek. Ennél merészebb lopás mostanában alig ha .c/dódett Szabó Sándor bflapcre a Diróság elölt. A HIE dábzeaiutasd. A kitűnő Makói TK lesz! ellenfele va­sárnap a KTF.-nek, amely a következő ösz­­szeáiliíásban áll ki a küzdelemre: Lakó— Blaskovits, Verdung—Mester, Bába, Bo­­zsó—Pintér, Székely, Bende, Kiss, BajtaL Tartalék: Kákonyi A fokozódó érdeklő­déssel várt mérkőzés délután fél 3-kor kezdődik. Előtte fél 1 órai kezdettel KTE ifj. és a KSC játszik. — A rendezőket már fél 1-re a pályára kérik. Fejszével fejbesujtoila alvó mostohafiát egy gazda. Maróti György ujkécskei gazda már hosszabb idő óta ellenséges viszonyban élt mostoha fiával Hatvani BélávaL A két férfi között napirenden voltak a perleke­dések és ez Marótit annyira elkeserítette, hogy kedden este az alvó Hatvani Béla ágyához ment és egy hatalmas fejszével fejbe sújtotta. Hatvani Bélát súlyos, élet­­veszélyes állapotban kórházba vitték, míg Miaróüt a csendőrség vette őrizetbe. Makó folytatja a hagyma-harcot. A makói újság ma tovább folytatja aPlat­­ter-gyár és a makói hagyma ügyet. Mindén té­nyezőnek megmozdulását sürgeti a makói hagyma védelmére. ■ A hagymaszindikátus a kormányhoz for­dult a behozatal meghiúsítására s ugyanez irányban a Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Ka­mara is feliratot készít» — írja a lap, majd igy folytatja: «Ä bolgár hagyma behozatalát sürgető érdekeltség Bulgáriába magyar szak­értőket, agrokémikusokat és növénytani szak­embereket küldött ki, hogy alátámasztani igye­kezzék a maga akcióját és a makói hagyma komtrémiinálás át.» Ismeretien leni össiernicsoit Holtteste a slnetten. Ceglédről jelentik: Ma reggel Cegléd és Ceglédbercelcserő között, a vasúti sí­neken egv ismeretlen férfi összeroncsolt holttestét találták meg. Az ügyészség uta­sítására a csendőrség nyomozást indított. moil. «► Pénteken és szombaton fél 7 és fél 9 órakor Vasárnap fél 5, i/i 7 és Ö órakor 2 hangos ottrahcM 1 mosornaa! Hlrfilgtlgrls + (Küzdelem a múlttal) + Dráma egy kasszafuró életéből, 10 felvonásban. Zenés és beszélő részek 1 Elejétől végig magyar feliratok 1 ♦ Síöö £S VflB UlrUj Cl ttáHllM­­Hangos bnrleszk vígjáték 6 felvonásban. 2 rox hántol tslradd. H Ma kezdte meg Daróczy tanácselnök egyes­­biró Szabó Sándor végrehajtó sjlckasztási bűn­ügyének tárgyalását Szabó Sándornak 1927-ben gépkereskedése volt Kecskeméten. A gépeket bizományba kap­ta a Sztatcr rt. cégtől, amelynek állítólagos igazgatójával, Rácz Gyulával a Il-od rendű vádlottal volt állandóan érintkezésben. 1927 augusztus 13-án Rácz azzal a hírrel jött, hogy a «Sztatcr» feloszlott és ő hajlandó betár­sulni Szabó kereskedésébe, Rácz Gyula több­ször volt már büntetve sikkasztásért és igy ezzel az üggyel kapcsolatos sikkasztásban 2 évi fogházra el is ítélték. Rövid „pár hónapos k társulásuk után több gép árával nem tudtak! elszámolni és egy néhány albizományosuk fe­dezeti váltóit is felhasználták. Szabó Sándor azzal védekezik a bíróság előtt, hogy ő teljesen ártatlan és tisztán csak Rácz manipulációinak köszönheti a bünpört, A főtárgyalás, amelynek egyébként még négy félegyházi vádlottja van, valószínűleg még holnap folytatódik, mert ma déli 12-ig még hsak Szabó Sándor kihallgatása ért véget és Rácz Gyula vallomása folyik. Rácz Gyula ha­talmas kövér aktacsomót hozott magával a fogházból és mindezt most felolvassa. A belügyminisztérium arra kéri a várost, hogy betéteit ok nélkül ne vegye ki, sőt buzdítja, hogy fölös pénzeit is siessen bankba tenni. Sok megjegyzésre és találgatásra fog okot adni az a különös leirat, amelyet' ma kapott a polgármesteri hivatal a bel­ügyminisztériumtól. Részletesen ismerteti azokat az intéz­kedéseket, amiket a kormány a pénzpiac helyzetének megszilárdítására tett, majd szóról-szóra igy folytatja: «Mindezeknél fogva felhívom Alispán (Polgármester) urat arra, hogy az önkor­mányzati testületek saját betéteik vissza­fizetésére vonatkozó, igényléseiket csak a legszükségesebbre korlátozzák, betéteiket tehát a pénzintézetektől a valóságos és azonnal kielégítésre szoruló szükségletei­ket meghaladó mértéken tulmenőleg né vonják el s ha netalán fölös pénzkészleteik volnának, siessenek azokat a pénzintéze­teknél elhelyezni. De felhívom Alispán (Polgármester) urat arra is, igyekezzék a lehetőséghez képest befolyást gyakorolni oly irányban is, hogy a pénzintézeteknél elhelyezett betéteit a lakosság se vonja VÍSS23». Tehát a belügyminisztérium a város és a lakosság segítségét is kéri a pénzpiac helyzetének megjavításához s ez eddig rendben van. De elgondolható ma az egy­általán, hogy a városoknak betéteik, sőt fölös pénzeik vannak? CtgänglegcBveK ftmMlis fámaáfóa egy cseistileäng ellen a ctgangvaros melleit. A Kftfh&ziifin un etimftieire a leinti és elmondta a támad is történetet. Példátlanul fölháboritó cselekmény játszódott le ma délelőtt a «.gányváros szélében. Sz. J. 32 éves cselédleány ha­ladt arra felé, mikor két cigánylegény reá­rontott. Leteperték. A leány teljes erejé­vel védekezett a brutális támadás elleni. Mire a legények agyba-főbe-verték s az eszméletlen leányt ott hagyták. A járó­kelők találtak rá. Rendőr ment a helyszín­re s a mentők behozták a kórházba a le­ányt. — Bottal vertek — mondja a leány, mikor eszméletre fért a kórházban. De kést is láttam náluk. A legényeket nem is­mertem. Dolgom volt a cigányváros felé, azért jártam arra. Dec. 3-án akar nyitni Kecskeméten Miklósy színigazgató, aki újpesti szezonját azzal fejezte be, hogy megnősült. Szűcs László, az Operaház és Kovács Ilonka, a Városi Színház tagja vendégszerző pel a megnyitón. — Változások a társulat névsorában. Napokig tartó lázas előkészület után tegnap este megnyitó előadást tartott a Miklósy színtársulat Szolnokon. Különö­sen nagy várakozás előzte meg ezt a be­mutatkozót, amely elindulást jelentett a szolnoki közönség1 kegyéért. Ez a kegy pedig bajnoki verseny jutalma most, mert Szolnok egyelőre tartózkodó álláspontot képvisel az igazgatókkal szemben. Nem kötötte le a házat. A bérletet az kapja, akinek társulata a legjobban kielégíti igé­nyeit. Miklósy az első pályázó és mindjárt le is keli szögezni, hogy sikeresen star­tolt. Lehár operaházi előadással kitünte­tett nagy operettje a «Mosoly országa» volt a bemutatkozó darab és a zsúfolt nézőteret még az a kellemes meglepetés is élte, hogy főszerepét operaházi kreálója, Szűcs László énekelte. De vendég játszott a női főszerepben is, Kovács Ilonka, a Városi Színház koloratur énekesnője. A meglepetést kényszer eszközölte ki. Ha­­vasy Mimi primadonna és László Andor bonviván az újpesti előadások után bete­get jelentettek. A kellemes meglepetés az előadás végéig kellemes maradt, mert a főszereplők díszes keretet kaptak. A ren­dezés felfokozott munkakedvvel állította be ezt a kivételes értékű darabot, amely fokmérője lehetett a társulat erőviszonyai­nak — még igy «a nagyszerű vendégekkel is». Somogyi Emmi például egyik legna­gyobb sikerét könyvelheti el és a taps aratásban bőven részt kért Mátray György is. A diszletezésrői az a vélemény ^alakult ki, hogy fővárosi színvonalú. Mindössze egyik rosszmájú intrikus ugratta a direk­tort, hogy a Buddha szobor és az egykori, mentenegrói fejedelem: Nikita között ha­sonlatosságot vélt felfedezni A sok taps és újrázás azonban rácáfolt az epés meg­jegyzésekre. * A felvonás közökben néhány friss ér­dekességet gyűjtöttünk. Az első egy hymen hir. Ajtay Lili és Miklósy Imre színigazgató vasárnap az új­pesti anyakönyvvezető előtt házasságot kötöttek. A társulat november utolsó napjaiban fejezi be a szolnoki szezont és a legújabb terv szerint december 3-án nyitja meg a Katona József Színházat. A megnyitó az eredeti terv szerint marad a «Mosoly or­szága >, de (Ugyancsak a két vendégsze­replővel, Szűcs Lászlóval és Kovács Ilon­kával. Verzár titkár november 20-körül jön Kecskemétre a bérletezést folytatni, ami­korra az előleges színházi jelentés is kész lesz. * A névsorban változások lesznek. Már­ton Irén szubrett megvált a társulattól és nincs kizárva, hogy még más személycsere is történik. Egy uj tag: Bojár Lili szende. A zenekar is kicserélődött, a folyam­őrség helyett a Fricsay honvédzenekar tagjai játszanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék