Kecskeméti Közlöny, 1931. november (13. évfolyam, 248-271. szám)

1931-11-07 / 252. szám

L ECU JABB. Londonban 200 millió pengő értékű ékszert elloptak India egyik leggazda­gabb maharadzsájától. Példátlan betörés történt a londoni Savoy hotelben. India egyik leggazdagabb maimrad­­«sájától 10 millió font (200 millió pengő) ér­tékű ékszert elloptak. A londoni rendőrség ta­nácstalanul áll a példátlan üggyel szemben. Gandhi aszónadrágban, fehér lepelben jelent meg az angol királynéi. Az angol uralkodó pár 400 személyes fé­nyes teadélutánt rendezett a kerekasztalkonf­­ferencia tagjainak tiszteletére. Az indiai fe­jedelmek vagyonokat érő díszruhákban jelen­tek meg, Gandhi azonban most is hü maradt az úszónadrághoz és fehér lepelhez. György király öt percig beszélgetett a hindu vezérrel és feleségének is bemutatta. Leszállítottad a Képviselők fizetéséi. A képviselőház tegnapi ülésén szerepelt a képviselők fizetésének 15 százalékkal való leszállítása. A szocialisták óriási botrányokat rendeztek, a többség azonban megszavazta a fizetés csökkentést. Orosz segítséggel ellentámadásba mentek át a kinaink Mandzsúriában. Mandzsúriában felélénkül a harc. A kí­nai seregek ellentámadásba mentek át. Japán hadügyi körökben azt hangoztatják, hogy az ellentámadás titkos orosz-kínai szövetség kö­vcfloezanénye. ÁLARCOS RABLÓTÁMADÁS NYÍREGYHÁZÁN. Az elmúlt éjszaka két álarcos ember be­hatolt a nyíregyházi Ehrenfeld-fatelepre és fel akarta tömi a pénzszekrényt. A tulajdonos, aki a {szomszéd szobában volt, meghallotta a zajt Berohant és dulakodni kezdett a rab­lókkal. Az egyik álarcos férfi revolverrel rálőtt, de nem találta el. Az elmenekült tetteseket, Ősz József napszámost és társát a rendőrség elfogta. Statáriális bíróság elé kerülnek. TovAtii) (art o bűző áremelkedése. Csikágóban tegnap ismét ugrásszerűen emelkedtek az árak. Hir szerint az amerikait gabonakirályok véget akarnak vetni a kontra­­tndnőrök garázdálkodásának és helyre akarják állítani a gabona normális árát. A gabonahossz óadási jelentőségű folyamatot indíthat meg. Szombaton a perbeszédekre kerül a sor az építési panama ügyében. A tegnapi tárgyalási napon rendkívül sú­lyos tanúvallomások hangzottak el a Vay-per­­ben. A bizonyítás befejeződött. Szombaton már a perbeszédekre kerül a sor. Bogdánffy és Seligmann ellen az ügyész elejtette a vádat A HUSZONNÉGYUJJÚ FIÚ. Érdekes beteget vittek be a szegedi klini- Rikára az orosházi mentők. Kovács József 14 éves fiú csonthártyagyulladásban megbetege­dett és annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani. Itt az orvosok vizsgálat köz­ben megállapították, hogy a fiatal gyereknek az egész testalkata rendkívül különleges. — Mindkét kezén és mindkét lábán hat-hat, ösz­­szesen tehát huszonnégy ujja van. Ezenkívül lelkileg is érdekes elváltozásokat figyeltek meg rajta. Orosházán azt mondják róla, hogy «táltos», akinek sejtelmes «látomásai* vannak. A vasúti sínhez erősített faékkel merény­letet kíséreltek meg a miskolci személyvonat ellen. — A felsőházi tagok jelenléti dijait le­szállítják. — Országszerte jobb a must, mint várták. — Szolnokra szállítják Verseghy Fe­renc hamvait. — Bérleszállitást kérnek a fő­város bérlői. — A szerb választási rendszer miatt a Délvidéken nem állítanak képviselője­löltet a magyar pártok. — Félmillió pengőt fordít a főváros szellemi szükségmunkára. — Százmillió pengővel tartoznak a gazdák me­zőgazdasági gépekért Ismét megbukott Párizsban két bank. — 4.200,000 munkanélküli van Németországban. — Teljes fiaskóval végződött a prágai devizafcom­­ferencia. — A világ idei gabonatermése 4.5 százalékkal maradt el a tavalyi mögött. — Fizetésképtelen lett Románia legnagyobb sör­gyára. — MacDonald a legkiválóbb szakembe­rekből alakította meg uj kormányát — A világpiacokon mindenütt feltűnően megcsap­pant az orosz buzakivitel. — Portugáliában a huszonegyedik forradalomra készülnek. Rendkívül komoly és szigorú intézkedések jönnek az adóhátralékok behajtására. A kecskeméti adóhivatal már megkapta a szigoritási rendeletet. Különösen erős kezelésbe keiölnek az 1000 P felüli, 2 éves tartozások és azok, akik „tudnának fizetni, de. nem akarnak." Az ismeretes adókedvezmény, mely szerint nov. 15-ig késedelmi kamat és illeték nélkül lehet kiegyenlíteni a hátralékokat, sőt a jul. 1-től fizetett kamatokat és illetékeket a tő­kébe tudják be — nem hatástalan. A fizetés fellendülése észlelhető. Mig azonban egyfelől kedvezménnyel moz­dítja elő a kormány az adófizetést, másfelöl igen szigorú intézkedések is jöttek. Az adó­hivatal rendeletet kapott a pénzügyminiszter­től, hogy a hátralékokat minden lehető esz­közzel szorgalmazza. Különösen szigorú intéz­kedéseket ir elő az olyan hátralékosoknál, akik tudnának fizetni, de vonakodnak. A hátralé­kosok mától kezdve a legnyomatékosabb fel­szólításokat fogják kapha a tartozások ren­dezésére s mindaz, aki — ha nehezen is, de tud valamit fizetni — nagyon jól teszi a sa­ját érdekében, hogyha fizetési készségének ta­­nujelét adja. Általában erős intézkedések jön­nek az egész vonalon, teljes erővel indulnak meg a foglalások, sőt az árverések. Nagyon szigorú eljárás várható az 1000 pengőn fö­lüli és a 2 éves tartozásoknál. Az intézkedések megszigorítása különösen a nov. 15-iki határ­idő után lesz nagyon érezhető. Meghan a 80 eves P. Kohász leontin, az utolsó lehele reverendós kecskémen ierencrendl pater. ."lining orra kérte az Isteni, hogu hirtelen (midiim haljon meg. Kerete feiletnif, akAlyb« ■elleti autogen, «Bika: váratlanul végzett vele a halói. - m este meg gyantáiéit, részivé» a közös vacsorán, ma reggel holton találtak szobájában. Vasárnap lesz a temetése, a larioniánglftnSh tlgzi a szertartási. Nagy gyásza van a ferencrendi zárdá­nak: Meghalt P. Kubusz Leontin páter, volt házfőnök. Egyetlen feketereverendás páter volt Kecskeméten. Az országban az ő elhalálozásával már csak három maradt Kubusz Leontint ismerte az egész várost Ősz alakja a fekete reverendával, övben fehér kordával tiszteletet parancsolt, ügy emlékezik rá mindenki, mint a szerzetesi szerénység mintaképére. A gyermekek érezték meg leginkább szeretetét Köréje álltak s a páter beszélt nekik. Élete har­monikus, bölcs és nyugodt volt Bent a zárdában csak úgy hívták, «a Leontin atya». Pipája akkora volt, hogy csaknem a földet érte, a pipaszár mellől mondotta jóságos, aranyoshumoru szavait. Minden­ki szerette a kedves pátert. Soha beteg nem volt s egyetlen kívánságaként emle­gette, hogy hirtelen haljon meg. Kívánsága teljesült is. Tegnap este a templomban gyóntatott, majd a napirend szerint része­veit a közös vacsorán. Kilencig elbeszél­gettek az ebédlőben. Leontin atya fölment a szobájába. Minden reggel öt órakor szo­kott ébredni. Ekkor rendet csinált a szo­bájában s hatkor lement gyóntatni. Ma reggel hiába várták. Kilenc óráig senki hosszas távolmaradást észrevették. Gervác testvér zörgetett be a páter szobájába. Semmi válasz nem jött. Hivták Pn Halász Jeromos házfőnököt, aki fölnyittatfa az aj­tót. Megdöbbenve látta, hogy a jóságos, agg Leontin atya holtan ül a kályha mel­lett a farakáson. Vacsora után telepedhe­tett ide. És itt érte a hirtelen halál. Szar­vas András dr.-t hivták, aki szivszélhüdést konstatált. 11 \ * Kubusz Leontin egész életében a mun­ka embere volt. 80 éves kora ellenére is heti 22 hittanórája volt az I. kerületi ele­mi iskolában. Fáradhatatlan lelkésze volt a fogháznak. 1861-ben született Vácon. 53 éve szerzetes, két év múlva tartotta volna aranymiséjét. 6 évig tartományfőnöki tit­kár volt Karkecz Alajos mellett. Két izben házfőnökké választották 1898 1901-ben Kecskeméten működött, mint házfőnöki. Állandóan 1923. óta van Kecskeméten. Holttestét a III. Rendi Otthonban ra­vatalozzák föl, lelkiüdvéért vasárnap regr gél 8 órakor Tamás Alajos ferencrenidi • tartományfőnök misét mond, amikorra is a holttestét a templomba hozzák. A mise után lesz a temetése a ferencrendieknek a Szentháromság-temetőben lévő kriptá­jába.sem gondolt rosszra. Ekkor azonban a A PÁRTFOGÓI INTÉZMÉNY KIBŐVÍTÉSE. Ebédmegváltás elmen kész pénzadományokat Is elfogad a Szegénygondozó Hivatal. A szegények ebédeltetés! akciója már ed­dig is szép eredménnyel járt Mintegy 400 szegény kap pártfogója utján heti 1—2 ebédet. Azonban még mindig nagyon sok azon szegé­nyek száma, akiknek nem jutott még hely a heti egy ebéd elfogyasztására. Több helyről aziránt érdeklődtek, hogy készpénzben meg le­het-e váltani az ebédeltetést? Igen. Az olyan egyének, akik háztartást nem vezetnek, vagy az olyan családok, akiknél bármely oknál fogva nehézségekbe ütközne az ebéd természetben való kiszolgáltatása, az olyan helyekről szi­­vesen veszi a Szegénygondozó hivatal, ha ha­vonta készpénzben váltják meg az ebédeltetést, amely összegből a Szégénygondozó hivatal lé­tesítene és tartana fenn úgynevezett étkezőhe­lyet, ahol megfelelő számú szegény részesülne meleg és ízletes étkezésben. Az ehédmegvál­­tás természetesen nem érinthetné a rendes havi adományt Az ezen célra szánt összegeket kér­jük a Szegénygondozó hivatalba eljuttatni. A szegényügyi bizottság nevében: Szőke Gyula a szegénygondozó hivatal ügyv. Kedden délelőtt lesz s penzfigni bizottság zárőaiese. A polgármester kedden délelőtt 10 órára hivta össze a pénzügyi bizottság záróülését a költségvetés 1932. évi mérlegének megállapi­­táséra. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: .. .. ^ „TCQ RwnnP SZERKESZTŐSÉG: Égy hónapra ....... 1 P 60 fill, Alapította. L)r. KISS ENDRE. Szabadság-tér L, IL em. 3. ajtó Telefon 120 Megfejtek hétfő' kivételével Vin<Lmap?U' Felelős szerkesztő: Dr. HORVÁTH ÖDÖN. KIADÓHIVATAL: Arany J.-u. 8. Telefon 114 Kecskemét, 1931. November 7. ÁRA 8 FILLÉR. Szombat, 252. szám. XIII. évfolyam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék