Kecskeméti Közlöny, 1932. május (14. évfolyam, 99-120. szám)

1932-05-26 / 117. szám

1926. május 26. KECSKEMÉTI KÖZLÖ-NY 3 [ A kecskeméti kultur-est részletes műsora. Junius 8.-án este háromnegyed 8 órakor a Katona József színházban. Mint feleztük, junius 8-án, este há­romnegyed 8 órai kezdettel a Katona Jó­­zsef-szinházban kulturest lesz a gyermek­jóléti intézmények javára. A kulturesteí a rádió is közveüti. Műsora a következő: 1. Szabados: Hiszekegy. Városi Dalár­da és Polgári Daloskor Kremán Sámuel orsz. társkarnagy vezényletével. 2. Megnyitó beszéd: Zsitvay Tibor dr. igazságügyminiszter. 3. Mozart: Sonate e-moll I. tétel. Sza­badi Sándor (hegedű), Puky Margit (zon­gora) zenetanárok. 4. Sáníha György dr. és Kováts Sán­dor egy-egy versét szavalja Héjjas Endré­­né. 1 3. a) Farkas N.: Rózsa van a keblén, b) Koudela: Babyloni vizek mellett. Városi Dalárda Kremán S. vezényletével. 6. Kecskemét th. városnak rövid tör­ténetét, különös tekintettel gyümölcskul­túrájára és exportjára, ismerteti Szabó Kálmán dr. muzeum- és könyvtárigazgató 7. Kodály: Mátrai képek. Városi zene­iskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán ze­netanár vezényletével. 8. Debussy: Preludium. Zongorán elő­adja V. Hazai Margit zenetanárnő. 9. a) Gaál F.: Szent hamvak, b) Delly Szabó: Hat eredeti magyar dal. Előadja a Polgári Daloskor Kremán S. vezényleté­vel. ( 10. Bartók: Magyar népdalok. Hang­szerelte M. Bodon Pál. (Magyarországon először). Előadja a Műkedvelők Zenekara. M. Bodotn Pál zeneiskolai igazgató ve­zényletével. 11. Horváth G.: Megkondult a kecs­keméti öregtemplom nagyharangja... Elő­adja a Városi Dalárda és a Polgári Dalos­kor egyesitett kara Kremán S. vezényleté­­vel. i Jegyek előjegyezhetők az Anya- és Csecsemővédőben hétfőtől. Helyárak: Prose, páholy 10, nagy páholy 7, kispá­­holy 5 P, földszint első öt sor 1.50, 6 9 sor 1 P. A többi 60 fill. Erkély első sor 50 fill., a többi 30 fill. Állóhelyek 20 fill. BŐRSZEGÉLYES npgággak Signer Llpii es Fisnál, Hárösi-u. 5. sz. Az ellenségeimet a méreg eszi, Mert mindenki a Klestyér-cipőt vesif, Mert, oki egyszer megpróbálta, Az a más cipőjét niem használja, márcsak azért is, mert garantált minőséget adok. Nőit 8—13-ig, férfit 9—12-ig, gyermek­cipőt már 2.50-tol. Megrendelések elsőrendű anyagból precizen és ízlésesen, közismerten a legolcsóbban', mert elvem: Nagy forgalom, csekély haszon. Mindenkinek érdeke, jó és olcsó cipőt viemnL Tessék nálam próbát tenni még mai tisztelettel: Klestgér József cipészmester Uj postapalota mellett. LegulaM) lipusu, szffibálQOZhafO fotcl-ágijak REKLÁMÁRBAN KÉSZÜLNEK Szánd Kárpitosnál, öholieaium mellen ♦ I Hladd lakások: Kiadó a kecskeméti róm. kát egyház­­községnél, a Kossuth-téri bérházban három szobás, első emeleti utcai, az Arany János-utca 6. sz. bérházban első emeleti négy szobás utcai, a Széchenyi-tér 1. sz. bérházában pedig kettő szobás első emeleti udvari lakás, azonnal elfoglalhatok. Értekezni a pénztári hivatalban lehet. Főgondnokság. hogy bárki megveheti. Minőség és nagyság vál­tozatlan. Nem drágább a silány szappanoknál. Eves Hutter A költségvetés kiadási előirányzata csak 75 százalékig vehető igénybe. A teljes fedezet igénybevételére külön felhatalmazással dönt a polgármester. A belügyminiszter körrendeletét adott ki a városok költségvetéseinek végrehajtá­sánál követendő eljárásról. Ä rendelet leg­főképp «az utóbbi időben gyakran előfor­dult pénztári zavarokra» tekintettél ké­szült. Felhívja a miniszter a polgármester figyelmét azokra a hátrányokra, amelyek abból állhafnának elő, hogy a város ese­dékessé vált tartozásait és általában ház­tartási kiadásait a kellő időben nemi fizet­hetné meg. Ilyen eset bekövetkezését, már a közhitei és a város saját érdekében is, mindén Rendelkezésre álló eszközzel el kell hárítani — mondja a miniszter. A költségvetés bevételi tételeinél esetleg be­következő visszaesések, vagy befizetések elmaradása miatt célszerűnek tartja, hogy a dologi kiadások egyes rovataira előirány­zott összeg 12 egyenlő részre elosztassék és minden hónapra az előirányzott kiadá­soknak egy bizonyos részét visszatartsák, csak később, feltétlen szükség esetén ve­gyék igénybe. A körrendelet alapján a polgármester határozatot hozott, amelyben elrendelte, hogy a költségvetés dologi kiadásaira elő­irányzott fedezet általában az eltelt költ­ségvetési idő arányában vehető igénybe, de akkor is csak az előirányzott és esedé­kes összeg 75 százaléka erejéig. A teljes fedezet igénybevételére külön jelentést kell tenni és külön határozattal dönt. Orosz feleségével és fiával érkezik Kecskemétre egy hónap múlva a holtnak hitt orosz fogoly, Gyulai Gergely. A magyar feleség, aki másodszor is férjhez ment s most Veszprémben él, nem tud a váratlan fordulatról. — Végleg Kecskeméten marad Gyulai ? Irta tegnap a Kecskeméti Közlöny, hogy Gyulai Gergely, aki orosz fogságban megnősült, holftányilvánitották, magyar felesége pedig férjhez ment — most, a holtnak hitt, életjelt adott magáról. Lá­togatóba akar jönni Kecskemétre. Gyulainak testvéröccse, aki a Schif­fer cipőgyárban asztalossegéd, az érdeklő­dés központjába került fogoly-bátyjáról érdekes dolgokat mond el munkatársunk­nak: { ' 1915-ben került a bátyám orosz fogságba — mondja —, ahonnan 1918. ka­rácsonyán irt levelet utoljára. Feleségének címezte és azt irta, hogy hazajön rövide­sen. Vártuk. De csak nem jött. Amikor már nem is remélhettük, hogy hazajön, holíányilvánittattuk. Felesége ezután másodszor is férjhez ment. Most Veszp­rémben él s még nem is tudja, hogy első férje hazatart. De a Guci se gondolhatja, hogy a felesége másodszor férjhez ment. Ö azt hiszi, hogy nagy «asszony-bonyada­­lom» lesz, ha ő megérkezik az orosz fele­ségével és fiával. És én valószínűnek tar­tom, hogy ha megérkeznek és a Guci lát­ja azt, hogy a sors milyen kitünően el­intézte a két-feleség kérdését, végleg itt­hon marad Kecskeméten. — Mikor érkeznek meg? — Egy hónapon belül semmi szin alatt sem. De megváltozott szegény fiú a nehéz évek alatt! Csaknem ősz — a küldött fény­kép szerint —, pedig csak 45 éves még. Régi barátai, nem tudóm, felismerik-e. Sza­bó István Burga-utcai asztalosmesternél volt íanonc és segéd. Nagyon jó munkaerő­nek tartották. nm—mm inni iin ■■iiTnirTTTrrwm~«TWKMwrariMiMMMi rclcsmOYdésrc Ma## mm. A Budai-müut mellett az 5 km-nél fekvő 118 holdas róm, kát. Plébánia-föld felesmüvelésre kiadó. Értekezni a róm. kát. Főgondnoki Hivatalban lehet, kedden és pénteken délelőtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék