Kecskeméti Közlöny, 1932. május (14. évfolyam, 99-120. szám)

1932-05-26 / 117. szám

1926. május 26. KECSKEMÉTI KÖZLÖ­NY A kecskeméti kultur­est részletes műsora. Június 8.-án este háromnegyed 8 órakor a Katona József színházban. Mint jeleztük, június 8-án, este há­romnegyed 8 órai kezdettel a Katona Jó­­zsef­ színházban kulturest lesz a gyermek­jóléti intézmények javára. A kulturestet a rádió is közveüti. Műsora a következő: 1. Szabados: Hiszekegy: Városi Dalár­da és Polgári Daloskor Kremán Sámuel orsz. társkarnagy vezényletével. 2. Megnyitó beszéd: Zsitvay Tibor dr. igazságügyminiszter. 3. Mozart: Sonate e-moll I. tétel. Sza­badi Sándor (hegedű), Puky Margit (zon­gora) zenetanárok. 4. Sántha György dr. és Kováts Sán­dor egy-egy versét szavalja Héjjas Endré­­né.­­ 3. a) Farkas N.: Rózsa van a keblén, b) Koudela: Babyloni vizek mellett. Városi Dalárda Kremán S. vezényletével. 6. Kecskemét th. városnak rövid tör­ténetét, különös tekintettel gyümölcskul­túrájára és exportjára, ismerteti Szabó Kálmán dr. múzeum- és könyvtárigazgató 7. Kodály: Mátrai képek. Városi zene­iskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán ze­netanár vezényletével. 8. Debussy: Preludium. Zongorán elő­adja V. Hazai Margit zenetanárnő. 9. a) Gaál F.: Szent hamvak, b) Delly Szabó: Hat eredeti magyar dal. Előadja a Polgári Daloskor Kremán S. vezényleté­vel.­­ 10. Bartók: Magyar népdalok. Hang­szerelte M. Bodon Pál. (Magyarországon először). Előadja a Műkedvelők Zenekara. M. Bodo­n Pál zeneiskolai igazgató ve­zényletével. 11. Horváth G.: Megkondult a kecs­keméti öregtemplom nagyharangja... Elő­adja a Városi Dalárda és a Polgári Dalos­kor egyesített kara Kremán S. vezényleté­­vel.­­ Jegyek előjegyezhetők az Anya- és Csecsemővédőben hétfőtől. Helyárak: Prose, páholy 10, nagy páholy 7, kispá­­holy 5 P, földszint első öt sor 1.50, 6­9 sor 1 P. A többi 60 fill. Erkély első sor 50 fill., a többi 30 fill. Állóhelyek 20 fill. BŐRSZEGÉLYES apgágyak Signer Lipit és Fisnál, Hárosi­ u. 5. sz. Az ellenségeimet a méreg eszi, Mert mindenki a Klestyér-cipőt veszi, Mert, aki egyszer megpróbálta, Az a más cipőjét n­em használja, márcsak azért is, mert garantált minőséget adok. Nőit 8—13-ig, férfit 9—12-ig, gyermek­cipőt már 2.50-től. Megrendelések elsőrendű anyagból precizen és ízlésesen, közismerten a legolcsóbban­, mert elvem. Nagy forgalom, csekély haszon. Mindenkinek érdeke, jó és olcsó cipőt vienni. Tessék nálam próbát tenni még mai tisztelettel: Klestger József cipészmester Új postapalota mellett. LegulaM­­lipusu, szifibálkOZható fotol­ ágisak REKLÁMÁRBAN KÉSZÜLNEK Szánd Kárpitosnál, cholieaium mellen ♦ I Hladd lakások: Kiadó a kecskeméti róm. kát egyház­­községnél, a Kossuth-téri bérházban három szobás, első emeleti utcai, az Arany János­ utca 6. sz. bérházban első emeleti négy szobás utcai, a Széchenyi­ tér 1. sz. bérházában pedig kettő szobás első emeleti udvari lakás, azonnal elfoglalhatók. Értekezni a pénztári hivatalban lehet. Főgondnokság. A költségvetés kiadási előirányzata csak 75 százalékig vehető igénybe. A teljes fedezet igénybevételére külön felhatalmazással dönt a polgármester. A belügyminiszter körrendeletet adott ki a városok költségvetéseinek végrehajtá­sánál követendő eljárásról. A rendelet leg­főképp «az utóbbi időben gyakran előfor­dult pénztári zavarokra» tekintettel ké­szült. Felhívja a miniszter a polgármester figyelmét azokra a hátrányokra, amelyek abból állhatnának elő, hogy a város ese­dékessé vált tartozásait és általában ház­tartási kiadásait a kellő időben nem­ fizet­hetné meg. Ilyen eset bekövetkezését, már a közhitel és a város saját érdekében is, minden rendelkezésre álló eszközzel el kell hárítani — mondja a miniszter. A költségvetés bevételi tételeinél esetleg be­következő visszaesések, vagy befizetések elmaradása miatt célszerűnek tartja, hogy a dologi kiadások egyes rovataira előirány­zott összeg 12 egyenlő részre elosztassék és minden hónapra az előirányzott kiadá­soknak egy bizonyos részét visszatartsák, csak később, feltétlen szükség esetén ve­gyék igénybe. A körrendelet alapján a polgármester határozatot hozott, amelyben elrendelte, hogy a költségvetés dologi kiadásaira elő­irányzott fedezet általában az eltelt költ­ségvetési idő arányában vehető igénybe, de akkor is csak az előirányzott és esedé­kes összeg 75 százaléka erejéig. A teljes fedezet igénybevételére külön jelentést kell tenni és külön határozattal dönt. , , hogy bárki megveheti. Minőség és nagyság vál­tozatlan. Nem drágább a silány szappanoknál. Eves Hutter Orosz feleségével és fiával érkezik Kecskemétre egy hónap múlva a holtnak hitt orosz fogoly, Gyulai Gergely. A magyar feleség, aki másodszor is férjhez ment s most Veszprémben él, nem tud a váratlan fordulatról. — Végleg Kecskeméten marad Gyulai ? írta tegnap a Kecskeméti Közlöny, hogy Gyulai Gergely, aki orosz fogságban megnősült, holttányilvánították, magyar felesége pedig férjhez ment — most, a holtnak hitt, életjelt adott magáról. Lá­togatóba akar jönni Kecskemétre. Gyulainak testvéröccse, aki a Schif­fer cipőgyárban asztalossegéd, az érdeklő­dés központjába került fogoly­ bátyjáról érdekes dolgokat mond el munkatársunk­nak:­­ ' 1915-ben került a bátyám orosz fogságba — mondja —, ahonnan 1918. ka­rácsonyán írt levelet utoljára. Feleségének címezte és azt írta, hogy hazajön rövide­sen. Vártuk. De csak nem jött. Amikor már nem is remélhettük, hogy hazajön, hol rányilváníttattuk. Felesége ezután másodszor is férjhez ment. Most Veszp­rémben él s még nem is tudja, hogy első férje hazatart. De a Guci se gondolhatja, hogy a felesége másodszor férjhez ment. Ő azt hiszi, hogy nagy «asszony-bonyoda­­lom» lesz, ha ő megérkezik az orosz fele­ségével és fiával. És én valószínűnek tar­tom, hogy ha megérkeznek és a Guci lát­ja azt, hogy a sors milyen kitűnően el­intézte a két­ feleség kérdését, végleg itt­hon marad Kecskeméten. — Mikor érkeznek meg? — Egy hónapon belül semmi szín alatt sem. De megváltozott szegény fiú a nehéz évek alatt! Csaknem ősz — a küldött fény­kép szerint —, pedig csak 45 éves még. Régi barátai, nem tudom, felismerik-e. Sza­bó István Burga­ utcai asztalosmesternél volt tanonc és segéd. Nagyon jó munkaerő­nek tartották. nm—mm inni imn ■■iiTnirTTTrrwm~«TWKMwram­MiMMMi felesmOVdésre Ma## mm. A Budai-müút mellett az 5 km-nél fekvő 118 holdas róm. kát. Plébánia-föld jelesmüvelésre kiadó. Értekezni a róm. kát. Főgondnoki Hivatalban lehet, kedden és pénteken délelőtt.

Next