Kecskeméti Közlöny, 1935. július (17. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-28 / 171. szám

Kecskemét, 1935. július 28. ÁRA 12 FILLÉR. Vasárnap, XVII. évfolyam, 171. sz. nylím­ KÖZLÖM Alapította: Dr. KISS ENDRE. Felelős szerkesztő: Dr. HORVÁTH ÖDÖN. POLITIKAI NAPILAP. Kiadóhivatal: Arany J.-u. 8. Telefon 114. Szerkesztőség: Hornyik J.-u. 1. Tel. 120. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hónapra ...................1 P 60 fill. Negyedévre ...................4 P 80 fill. LECAMBE. Háború vagy béke? A jövő héten tárgyalja a Népszövet­ség az olasz—abesszín ügyet. A Népszövetség július 31-én, vagy augusztus 1-én tárgyalja az olasz—abesszín ügyet. A tanács­tagokat táviratilag hívták meg. A helyzet rendkí­vül komoly, mert a négus visszautasít minden te­rületi és gazdasági engedményt. Rómában viszont nagyszabású tüntetések vannak Abesszínia ellen. Páris mindezek ellenére is bízik a békés megoldás­ban. Petneházy Antal államtitkári minőség­ben kerül az iparügyi minisztérium élére. Illetékes tényezők pénteken döntöttek végleg az iparügyi minisztérium felállításának időpontja felől. Eszerint a régi népjóléti minisztérium épüle­tében, a Lánchíd­ utca 2. alatt, augusztus elsején kezdi meg működését az iparügyi minisztérium, amelyet Petneházy Antal kereskedelemügyi állam­titkár fog vezetni. Iparügyi miniszterré Petneházy államtitkárt csak később nevezik ki. Öngyilkos lett egy székely legény, mert nem mehetett szülőföldjére. Abrahám László 24 éves székely legény hóna­pok előtt megszökött a román hadseregből. Hajdú­­böszörm­éyben élt. Most, hogy az aratás és cséplés jött, egyre nyugtalanabbá vált. Kétszer is elindult a határ felé, kimondhatatlanul gyötörte a hon­vágy. Mindig visszafordult, mert félt a börtöntől és a kínzástól. Végül is marólúgot ivott és meghalt. A rendőrség megtalálta a hamis ötpengősök gyárát Budapesten. — Elvi kérdésekben nem vál­toztat az igazságügyminiszter az ügyvédi rendtar­tás tervezetén. — Újból 12 millió pengővel csök­kent a bankjegyforgalom. — A múlt évben 872 ember vándorolt ki Magyarországból. — Az Inter­parlamentáris Unió jövőre Budapesten ülésezik. — Szabó László nyerte a tatai nemzetközi sakkver­senyt. — Megszüntetik az automata billiárdokat a pesti vendéglőkben és korcsmákban. —­ Székely­­hidy Ferencnek és Gál Gyulának a kormányfőta­­nácsosi címet adományozta a kormányzó. — Meg­jelent a belügyminiszter rendelete a magyarnyelvű filmek kötelező bemutatásáról. QL* : Törvényt hoztak, amely szerint a salzburgi férfiak ezentúl nemzeti viseletben járnak. — A ho­pe! árvíz hétmillió kínait öntött ki házából. — Gyökeresen átszervezik Anglia légvédelmét._Egy­millió darab Dollffuss-emlékbélyeget bocsájtott ki Ausztria. — Kínában erősen terjed a bolsevizmus. — A német hadsereg ezután csak Hitler személyére tesz esküt. — A csehek valóságos rágalomhadjára­tot indítottak a magyar idegenforgalom ellen. ti© * ? — A Meteorológiai Intézet déli jelentése. — Több hellyen zápor. .4 hőmérséklet alig válto­zik. □□□□□□□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnnnnnnnnnn Áthelyezések a ferencrendieknél. P. Keresztes Kreszcensz h. házfönök lett Szolnokon. - - A Közlöny tudósítójától. — A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferenc­­rendi tartomány Budapesten, a pasaréti zárdában kisgyűlést tartott, amelyen megejtették az áthelye­zéseket. Közelről érintik Kecskemétet is. Évek óta a kecskeméti zárdában működő Keresztes Kresz­censz atyát a szolnoki házhoz helyezték, helyettes házfőnöki minőségben. Ugyancsak áthelyezték Márk Tibor atyát, Szécsénybe hitoktatónak. He­lyükbe a kecskeméti zárdához került P. Zachár Damján Bajáról és P. Csonth Vienner János. A váci Kapisztránról nevezett ferencrendi nyomdá­hoz osztották be Kecskemétről fráter Mester Marti­­niánt. NAGYOBB KÖLCSÖNRŐL tárgyal a polgármester, hogy a tisztviselői fizetések és a halaszthatatlan kiadások terén tiszta helyzetet teremtsen. — A Közlöny tudósítójától. — Az elemi katasztrófák következménye egyre fájdalmasabban mutatkozik az egyén és a közület háztartásában egyaránt. A vá­ros helyzetéről és a segítés folyamatban levő módozatairól Kiss Endre dr. polgármester az alábbi nyilatkozatot adta a Kecskeméti Köz­lönynek: — Sajnos, az egész vonalon mutatko­zik a katasztrófák hatása. Az adónál, ha­szonbéreknél, helypénznél, gazdaságaink bevételénél. Még a villanyfogyasztásnál is. A bevételi elmaradások mértékét legélén­kebben mutatja, hogy a tisztviselői fizeté­sek terén rosszabbodik a helyzet, pedig máskor nyáron rendbe szoktunk jönni. Természetesen mindent megkísérlünk a bevételi elmaradások következményeinek kivédésére. Augusztus első napjaiban na­gyobb forgalmiadó segélyre van kilátá­sunk. Tárgyalok a helyi pénzintézetekkel és a Pénzintézeti Központtal, hogy a fize­­tés­ kölcsönöket összes tisztviselőinkre ki­terjesszék. Tárgyalás alatt áll egy olyan nagyobb kölcsön is, amely a tisztviselői fi­zetési hátralékok és a legégetőbb kérdések terén nyugalmi helyzetet teremt a város háztartásában. Három kis testvért temetnek hol­­nap a Szentháromság-temetőben. Egy hét alatt négy gyermek halt meg a szentkirályi Sándor-családban. — Két ikertestvér, nagyapa és unoka halála. — Ma délelőtt is két testvért temettek. Szigorú intézkedések a vérhasjárvány ellen. Jász Ilonka és Esztike, akik ikrek voltak, egy napon haltak meg szüleik Körösi­ út 45. sz. alatti házában. Ma délelőtt szintén rendkívül szomorú temetés színhelye volt a Szentháromság-teme­tő. Kása Etelka 2 éves kislányt és testvérét, a 3 éves Kása Antikát helyezték örök nyuga­lomra. Köncsögiek voltak. A napokban egyszerre temettek egy nagyapát és kis unokáját. A nagyapa végel­gyengülésben, az unoka vérhasban halt meg. Az utóbbi 5 nap alatt mintegy 20 áldo­zata volt a bélhurut- és vérhasjárványnak. A város a legszigorúbb intézkedéseket rendelte el a járvány terjedésének megaka­dályozására. — A Közlöny t­u­des Hójától. — Az idei bélhurut és vérhasjárvány, amely minden esztendőben áldozatokat követel, megrendítő csapást mért több kecskeméti csa­ládra. A szentkirályi Sánc­or-családnak ezen a héten négy kisgyermeke halt meg vérhasban. A 2 hónapos Sándor Arankát a hét elején te­mették el, egymásután meghalt azonkívül a 6 éves Mária, a 4 éves Győző és a másféléves Gyula. A három utóbbi gyermek temetése holnap, vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz a Szentháromság-temető halottas házától. Ugyancsak holnap délelőtt fél 11 órakor ravatalozzák fel a Szentháromság-temetőben két másik kis leánytestvér kihűlt testét. Gyu­ BateBiaBBsaaaBBBDSEiansKBaisnaaiXiik&sisfeisttiiBiHfliKtauiEiKaicsui.'. iiiiBcvaaaa(iaB,ttaBua»iHaiaaBksia'jnRB$eBEStiBS)3an»aB%aeinßaHaB«aaBiaBi{.­ ÜJ SZÁLLODA ÉPÜL Egy tőkeerős háztulajdonos beadvánnyal for­dult Kiss Endre dr. polgármesterhez, amelyben bejelenti, hogy új, modern szállodát akar építeni Kecskeméten és ehez csak erkölcsi támogatást kér a várostól. .A polgármester felhívta a Beretvás szálloda tulajdonosait, hogy nyil­atkozzanak, mi a szándé­kuk a szálloda-építkezés tekintetében, hogy a város az építkezési tervet ennek értelmében vegye tár­gyalás alá. Először láttak szőlőt és ültek fogaton az amerikai magyarok, akik boldogan járják Kecskemétet. Tegnap Szikrában voltak, délben Bugacmn mentek, este a Kaszinóban lesznek, vasárnap délután strandolnak. Tegnap végre megérkeztek az amerikai magya­rok: Takaró Erika, Varga Irén, Tóth Ferenc és Seemann Gyula, a kíséretükben van Fülöp Ilona hírlapírónő. Nem sínautón, hanem a 4 óra 51 perckor befutó személyvonattal érkeztek, mint mondták, véletlenül, mert nem jól szálltak be. Jó­kedvűen, mosolygó arccal léptek le a vonatról, Szabó Ambrus dr. tb. aljegyző fogadta őket. Alig pár perc idejük volt, mert rögtön beszálltak a szikrai vonatba. A délutánt Szikrában töltötték. Meglátogatta őket Kiss Endre dr. polgármester, Dömötör Lajos dr. h. polgármester és Szabó Jenő tanácsnok is. Megtekintették a város szőlőtelepét, a pincészetet, it­ volt vacsora is. A legkellemesebb­­hangulatban telt el az idő. Legnagyobb csodálója a szőlőtelep­nek Tóth Ferenc volt. — Most látok először szőlőterületet életem­ben! — mondotta. Este fél 9 órakor érkeztek vissza Kecskemétre a vendégek és a Beretyásba mentek. Ma délelőtt a város nevezetességeit tekintették meg. Délelőtt 11 óraikor találkozott össze az ameri­kai társasággal a Kecskeméti Közlöny munkatársa a városháza dísztermében, ahol gyönyörködve néztek körül. Társaságukban van Takaró Márta is, aki unokahúga az Amerikából jött Takaró Eriká­nak, aki különben egy évig Pesten marad, szociál­politikára iratkozik be az egyetemen. Takaró Erika különben Pesten született, az édesapja — aki hosz­­szú ideig Magyarországon élt — most Amerikában, Newyorkban lelkész. A másik három fiatal ameri­kai már künn született, ők csak a nyarat töltik Ma­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék