Kecskeméti Lapok, 1885 (18. évfolyam, 27-52. szám)

1885-11-01 / 44. szám

4 ÜZLET. Piaczi árjegyzék. Tiszta búza métermázsánként Kétszer „ „ Rozs „ Árpa „ Zab „ Tengeri kecskeméti mm. „ csöves „ Tengeri bánáti „ Köles „ Szalonna „ Krumpli „ Széna „ Szalma „ 7.20 krtól 7.50 krig. 6.20 5.70 5.40 6.10 2.40 5.70 5.20 50— 1.60 3.— 1.20 6.30 5.75 5.80 6.20 2.45 5.80 5.40 52.— 2.— 3.20 1.30 Sertésvásári jelentése az első magyar sertéshizlaló és kölcsönelő­legező részvénytársulatnak. Budapest-Kőbánya, október 30. Heti átlagárak: magyar vás.­árú 260—320 klg. nehéz 44 Ws—45 kr., 180—240 kg. nehéz 45 ‘­—47 '0 kr.; öreg 300 klg. nehéz 43—44 kr.; vidéki sertés 40—43 kr. Transitóban : szerbiai 42 —44 kr. mány. okt. 23. maradt 86,636 db. alvidékről kövér . . 1541 db. „ sovány . . 256 17 Szerbiából .... 1456 11 M. államvasúttal kövér 3478 11 „ sovány 234 11 Vidéki........................... 198­ 7,163 „ 93,799 db. Felvidékre .... 170 db. Bécsbe (m. h. 790 db.) 2132 11 Csehországba . . . 860 11 Bodenbach .... 3259 11 Rutkán át ... . 1324 11 Oderbergen át . . 488n Délnémetországba . . 108 11 Budapesti fogyasztás . 2026 11 Kültelki...................... 200 11 Magyar államvaspályán 7!n Marad állomány: 10,638 , 83,161 db. Vasúti menetrend. Budapest és Bécs irányában : Gyorsvonat hajnalban . . .. hajnalban. Személyvonat délután Omnibusvonat reggel 4 óra 18 percz. 5 „ 13 „ 5 8 9 34 Félegyház és Szeged irányában: Gyorsvonat éjjel . . 12 óra 41 Személyvonat re®®e* este . . . 10 9 » 42 „ 52 Omnibusvonat este 7 „ 28 Felelős szerkesztő : Dr. TASSY PÁL. Eddig még fölül nem múlva, MAAGER W.-féle cs. kir. szabadalmazott valódi, tisztitott GLUKAMÁJ-OLAJ MAAGER WILHELM-tól BÉCS-ben. Az első orvosi tekintélyek által megvizsgált és könnyen emészthetősé­génél fogva gyermekeknek is különösen ajánlt és rendelt mint a legtisztább, legjobb, legtermészetesebb és elismert hathatós szer mell- és tüdőbajok ellen, úgy görvély, hályog, daganat, berküteg, mirigybetegségek, gyengeségek, stb. ellen I­artos palac­kokban a gyári raktárban Bécs, III. ker., Heulmarkt­­ 3., úgyszintén osztrák-magyar birodalom valamennyi gyógyszertárai- és fűszerkereskedéseiben. Valódi minőségben kapható Kecskeméten: Molnár J., Katona Zs. és Mach­leid A. gyógyszerész uraknál. 203 (12— 1)­­ Dr. Mikolasch Kár.-féle spanyol China-bor. Dr. Mikolasch Kár.-féle spanyol China-vas-bor. Dr. Mikolasch Kár.-féle spanyol Pepsin-bor. Dr. Mikolasch Kár.-féle spanyol Pepton-bor. Dr. Mikolasch Kár.-féle spanyol Rhabarb­ara-bor.­­ Dr. Mikolasch Kár.-féle Legjobb szer gyomorgyengeség, hideglelés, betegségek utáni el-­­ spanyol eretlenedésénél China-kor. Ára egy üveggel 1 frt 50 kr. ■ Kitűnő elismert szer oly betegségek ellen, melyek vérszegénység­,­­ vagy rosz­vértől erednek. ο Ára egy üveggel 1 frt 50 kr.­­ Kitüntetett szer a rosz emésztés, lassú gyomorműködés és az Ц arra alapuló betegségeknél.­­ Ára egy üveggel 1 frt 50 kr. | Legbiztosabb szer a szerveket a gyomornak működése nélkül , bőven táplálni. Ára egy üveggel 1 frt 50 kr.­­ Legjobb szer gyomor-, bélhurut- és más betegségeknél. Ára egy üveggel 1 frt 50 kr. jj * Főraktár osztrák-magyar birodalom részére (Galiczia- és Bukovinával együtt): 1 MAAGER WILHELM néi BÉCS, III. Heumarkt 3. \ J --- --V« re- шг-щ. жг-- --■« » «V» Ш1-М j g: CSALHATATLAN. RrtLincmtinm (Haj és szakáll növesztőszer) egy tudományos alapra és JTVOiJOrdu­llUni s0­í eredményre fektetett szer a kopaszság, bajkihullás, korpa­­képződés és szürkülés ellen. Egyetlen, tényleg eredményeket felmutató szakálnövesztő- és erősítőszer. Üditő és élesztő tulajdonságáért a „Roborantium", továbbá megbízható­­szer emlékező gyengeség és fejfájás ellen. Egy eredeti üveg ára 1 frt 50 kr., próba­üveg 1 frt. lipemufiou­m (hajerősitő olaj) finom és utánozhatlan, a hajat simulékonynyá iVOSm­ollCUmn és hullámossá teszi. Eredeti üveg ára 1 forint 50 kr. Próba­üveg 1 frt. 1 keleti szépítószer, eredményez gyöngéd , fehér és testi frises-Rmirmpf Au­sprail Ha firnlich zsebkendő-illatszer az elegáns világ számára. Gyön- DOUlJUul N­U ОсГсШ tti­­JTIU11UI1 gye az illatszereknek. Ára 1 frt 50 és 80 kr. • kr. Grolich-féle haj- és szakálfestőszer fest szikétől sötét barna 97inigi 1 forint jéget, eltávolit szeplőt és májfoltokat. Ára 85 kr. zsebkendő-illatszer az elegans világ száma gye az illatszereknek. Ára 1 frt 50 és 80 kr. Morvai kárpát-szájvíz salicylsavval 60 kr. 20 krajczár. Grolichl Hair Altikon kajszin nélkül, hanem szürke hajnak eredeti szinét Grolich-féle Poudre dépilatoire h­ajeltávolitószer, 70 kr. Grolich-féle korpaviz eltávolit gyorsan és biztosan hajkorpát, 1 frt. Grolich-féle májusvirágkenőcs legfinomabb hajkennes a haj ápolására, 1 frt. Grolich-féle Flóra-hajpor fehér és rózsaszín legfinomabb hölgypor, 50 kr. Grolich-féle Flóra-rózsa arezfestő ajkak és arczfestésre, 50 kr. Minden orvosok felügyelete alatt készítve. Használati utasítások, köszönőlevelek és nyilatkozatok minden czikkhez mellékelvék. Gyár és közp. raktár Grolich J. Brünnben Stadthofplatz. Orvosok elismerik a Grolich-féle készítmények hasznosságát, tartós vásárlás által, igy ir a t. k. Blu­mel Alajos úr, gyakorló orvos Szt.-Péterváron ápril 25. 1885. „Kérem postautánvét mellett nekem 8 üveg Roborantium és 3 üveg kosmetikumot megfelelő engedmény mellett, mint több éves vevőjének, küldeni“ Tisztelettel Blümel, gyakorló orvos. Főraktár Kecskemét és vidékére egyedül Molnár János gyógyszerésznél. Budapest: Neruda Nándor, hatvani-úteza 10., továbbá kapható minden nagyobb gyógytárban és kereskedésben, hol erre vonatkozó falragaszok a kirakatban láthatók. Határozottan a Grolich-féle készítmények kérendők, minthogy csakis ezekért vállaltatik teljes szavatosság. -фЦ 144 (52—8) ■ - - ----- »7-- i Ház-eladás. Dr. Tassy Pál VII. t. Katona József­ utcza 35. szám alatti háza egészben vagy két részre osztottan igen ked­vező feltételek mellett eladó. Az egyik rész áll két utczai és két udvari szobából, háló füskével, új kétszárnyú ajtók, új ablakok és padozattal, továbbá egy konyha, éléskamra és egy nagy tágas pinczéből. A másik rész áll: egy konyha, két szoba, két kamra, két istálló és tágas szinből. Cs. kir. kizár szabadalmazott /rvwTs /^Vwts AVwtN /rVnr­S­­TaSQcr v.\­S's /^vwts /tVW4s /tvvSPs /tvWN St M W4 \ Te­k­e- és tekeasztalgyár KNILL KÁROLY BÉCS,IX. Cv .99 ROSS AU, ROTHE LO WENG ASSE Nr. 5-7 Alapittatott 1807. Ajánlja különösen az általa újonnan feltalált Mantinelleket, melyek „Excelsior-Banden“ Q k­é­s Védjegy 319. és 320. szám. bizományosaim névsorával ellátva , minden üveg­hez ingyen mellékeltetik Alulírt mindennemű értékpapí­rok vételét és eladását, szelvények beváltását, valamint tőzsdei meg­bízások foganatosítását gyors és megbízható módon jutányosan eszközöl BRACHFELD VILMOS, a triesti ált. biztosító-társulat főügynöke. 201(3—2) Lakik: n.-Kőrösi-utcza 17. sz. HIRDETMÉNY. Kecskemét sz. kir. város tulajdonához tartozó anya-Tisza folyóban gyakorolható halászat haszonbérlete a folyó 1885. évi deczember hó 31-ik napján lejárván, annak a jövő 1886-ik évi január l-ső napjától számítva 3 évre haszonbérbeadása megrendeltetett, s az árverés megtartására f. évi november hó 3-ik napjának reggeli 9 órája a gazdászati hivatalba ki­­tüzetett, mely határidőre haszonbérleni kívánók 50 főt bánatpénzzel ellátva annak megem­lítésével hivatnak meg, hogy az árverés megkezdése előtt kellő bánatpénzzel ellátott zárt­ajánlatok is elfogadtatnak és hogy a kitűzött határidőig az árverési feltételek a gazdászati hivatalban megtekinthetők. Kelt Kecskeméten, 1885. október 22-én. 202 (20 2) A gazdászati osztály­ név alatt ismeretesek, legfinomabb angol kaucsukból. Ezek jóság és tartósság tekintetében minden más Mantinellt sokban felülmúlnak s tekeasztalonként bizonyára csodálatos olcsó árért, csak 7­­­45 frtért kaphatók. Cs. k. kizár, szabadalm. patenttekéimet, melyek az elefántcsont- és tekékkel minden tekintetben felérnek, egy évi kezesség mellett ajánlom következő árakon: 60—62 mm. 5 frt, 63 — 66 mm. 6 frt, 67—72 mm. 6 frt 50 kr. dbonként. ^ Tekeasztalok árjegyzéke és rajza ingyen és bérmentve. 195 (20—6) Ц?­ ­ •ятг-? !rzrrgp чагте* Чахте* «аггг* «ans« <<гаив«> 4jxh>' Оп:.> <чвт1я* Figyelmeztetés. Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s több­oldalúlag kitüntetett sósborszesz készítményem — kelen­dőségénél fogva — sok utánzásnak lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módo­sítom s arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl, bejegyeztetvén azt egyszersmind védjegyként a budapesti iparkamaránál.­­ 7Ц gyors enyhítést eszközöl: csúzos szaggatás, fagyás, fog- és fejfájdalmak, szemgyengeség, bénulások, zsugorok stb. ellen, de különösen a bedörzsölés-kenő-gyúró-gyógymódnál, (massage) igen jó hatásúnak bizonyult. Fogtisztító szerül is igen ajánlható, a­mennyiben a fognak fényét elősegíti, a foghúst erősbíti és a száj tiszta, szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után, valamint ajánlatos e szer fej­mosásra is a hajidegek erősítésére, a fejkorpa-kép­­ződés megakadályozására és annak megszüntetésére. Használati utasítás magyar vagy német nyelven, ^ ^ щу jjVeggel 80 к’Г., egy kisebb Üveggel 40 ki’. Brázay Kálmán. Budapesten, IV. kerület, Múzeum-körút 23. sz.­­ A J® ИЖ A T­ó t Kecskeméten : Gyenes L. és fiai, Harkay J., Molnár J., Pataky és Nyirády, Bóka Zsigmond, Hacker Antal, Reiner Ignáczné, Fener Jakab, Witz Gusztáv, Dávid Bertalan, Maehleid Alajos, ifj. Bodócs István, Katona Zsigmond, Kéry Menyhért. Szabadszálláson: Adamovics M., Gansl A., Spitzer F. Czegléden, Donovitz F., Gombos F. Fia, Fabianek Vilmos, Farkas József, Túri László, Stáger Jó­zsef, Csörgei Béla. Kunszentmiklóson : Tolnay A. 200 (3—2) a. --у.... .w,.. у,, |аыац«л«1г->.,^ца « Nyomatott Kecskeméten, Tóth Lászlónál. 1885. KECSKEMÉTI LAPOK 44. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék