Kecskeméti Lapok, 1948. július-december (81. évfolyam, 148-302. szám)

1948-10-28 / 249. szám

j Ö­ntözéssel és csi­lagfürttel a homok ellen "Magyarországon mintegy 1 millió hatszázezer akat, holdat tesz ki az a terület, am­ely homokos talaja miatt a termelés szempontjából eddig alig jött számításba, ahol csak a szél ka­varta a port és a délibáb űzte tün­dér­játékait ... " A három- és ötéves­ terv, valamint a tízéves öntözési terv egyik első­rendű feladatának tekinti, hogy eze­ket a homokpusztákat — a Duna­­, Tisza közén, a Nyírségban és Dél­­gomogyban — termő területté vará­zsolja. Ezt a célt szolgálja a Duna- Tisza-csatorna is, amelynek építése tervszerűen halad előre. Harmathy Lajos, a Tervhivatal alelnöke a kö­vetkezőket­ mondotta a nagyszabású csatornaépítésről: — Az első három évre előirány­zott 22 kilométeres szakasz program szerint, idejében elkészül. A Buda­­pest-bajai fővonalat keresztező hi­dat még a tél beállta előtt átadjuk a forgalomnak. A 22 kilométeres csa­tornaszakasz másod­percenként * 17,5­0 köbméter, vagyis 17.500 liter vizet szolgáltat öntözési célokra. Ezzel a hatalmas vízmennyiséggel, amely éppen a legszárazabb homokos terü­let rendelkezésére áll majd, 50—60 ezer holdat tudunk öntözni. A csa­torna most elkészülő szakasza ezen­kívül 5—6 ezer hold vizenyős terü­letet tesz megművelhetővé azáltal, hogy leszívja róluk a vizet Tehát ezáltal, 5—6 ezer hold lesz megmű­velhető. — De nemcsak öntözéssel harco­lunk a homok ellen, hanem olyan növényekkel is, amelyek jól bírják a homokos talajt, emellett megfelelő mennyiségű táperőt is juttatnak a földbe, s ezzel alkalmassá teszik ér­téke® gabonafajták termelésére. . A tervhivatal mezőgazdasági ügy­osztályába, vezetője, Gárdony Ede előadó a következőkben ismertette az ezzel kapcsolatos terveket:­­— A homokos talaj javítására leg­alkalmasabb az édes csillag fü­rt, ame­lyet a népnyelv „a homok aranyág­nak is nevez, a háború következté­ben úgyszólván teljesen kipusztult ez az értékes növény és tervszerű előkészítés után csak most jutottunk­el addig, hogy­ több mint tízezer hold bevetésére alkalmas magkészletünk van csil­lagfürtből. Ez a szép, arany­sárga növény amellett, hogy nagy­szerű talajjavító,­­kitűnő takarmány is. Nitrogéntartalmú gumói holdan­ként 50—55 kg tiszta nitrogént hagy­nak­­hátra a talajban, ami 3 mázsa pétisónak felel meg. A csillagfürt zöldtakarmány-hozama 2—300 má­zsa holdanként, takarmányértéke pe­dig egyenlő értékű a lucernával, igen fontos, hogy az édescsilag­­fzírt elvetésénél csak nemesített ve­tőmagot használjunk, amit a Moszk hoz forgalomba. Tekintettel arra, hogy a csillagfürt érzékeny az ide­gen beporzásra, ezért törzsszaporí­­tása csak táblás művelésben, végez­hető. Ha a termelési útmutatásnak meg­felelően termeljük a csillagfürtöt, nemcsak a homokos talajokat javít­juk vele, hanem értékes takarmány­hoz is jutunk. Az öntözéses és növényi talajja­vítás fokozatosan termékeny terü­letté teszi majd azt a több mint más­fél millió­­hold homokmisztát, amely eddig kiemelt a termelésből és hiányt jelentett nemzetgazdasági életünk­ben. / ­ Költségelőirányzatunk 2 millió forint A város és üzemeinek építkezése 1949-ben. A város jövő évi költségvetésében, a beruházások főösszege 2.086.671 forint. Ebből a háztartásra 1,025.671, a villanysműre 1,041.000, a Gazda­sági Vasútra­ 20­ 000 forint jut. Városi beruházások: 2 da­rab 12 lakásos bérház építéséhez 25 száza­lékos hozzájárulás 300.000 forint. Locsoló autók beszerzése 250.000 fő­pont. Állatvásártér kerítésének épí­tése és hullasporcoló létesítése 24.000­, Rávágy-téri elektromos kút építése és a lakiteleki kút vizének elvezetése 24.000 forint. Népkonyha építése 25.000 forint. Színház előtti tér ren­dezése és ezzel kapcsolatban a Szent­­háromság szobor áthelyezése a nagy­templom mellé 100.000 forint. A vá­rosháza és középületek háborús ká­rának­ helyreállítása 60.000 forint. Gyümölcskísérteti nemesítő és fais­kola, utóbbi bekerítése 78.000 forint. Műkerti W. C. építése 5000 forint. Csongrádi­ utcában új áteresz létesí­tése 20­ 000 forint. Városrendezés, térképek készítése és sokszorosítá­sa 20.635 forint. Legelőrendezés 5.500 forint. Bábaházak tatarozása 6900 forint. Máriavárosi óvodához­­kerítés létesítése és az épület rendbehozása 6960 forint- Bölcsödéhez felszerelés 5139 forint. Rotaprin sokszorosító beszerzése 33.000 forint. MNDSz­­napközd otthon telekvásárlása és fel­szerelése 47.537 forint. Horrdójelző hivatalhoz 2 darab költözőhenger beszerzése 14 000 forint. Villamosmű beruházásai: Hálózat átépítése a háromfázisú áramszol­gáltatási rendszerre 650­ 000 forint. 2. számú hűtőtorony átépítése 120 ezer forint. Műszerek és szerszámok pótlása 40.000 forint. 2. számú gép­egységhez feszültség- és gyorssza­bályozó 25.000 forint. Közvilágítás helyreállítása 60.000 forint. Munkás szociális intézmények 20.000 forint. Hálózati szerszámok elhelyezése, szín építése 6000 forint. Villanytele­­pen anyagraktár építése 10000 fo­rint. Gépház külső és belső általá­nos tatarozása 20.000 forint. Katód túlfeszültség biztosíték 40.000 fo­rint. Telepi csatornahálózat helyre­állítása 5000 forint. Kerékpárszín építése 5000 forint. Portáslakás épí­tése 40.000 forint. - -­­ Gazdasági Vasút beruházásai: Rá­­vágytéri állomáson W. C. létesítése 15.000 forint. Átrakóállomáson tus­soló és fürdőhelyiség építése 5000 forint November 1-től: Szabad petróleumot is árulnak November 1-től háztartási célokra forgalombahozatala után átmenő­­szabad petróleumot lehet vásárolni, ileg egyszerre egy személynek csak ára literenként 2 forint lesz. Az Ász 5 liter petróleumot lehet kiszolgál­ványolajipari­ Központ gondoskodik . r.i. Később fokozatosan növelik a arról, hogy a vidéken­ kellő mennyi- s szabadforgalomba hozott petróleum­­ségű szabad petróleum álljon apa­­j mennyiséget és megszüntetik a jegy­­rasztság rendelkezésére.­­ rendszert. 14 rendbeli csalásért 14 hónapi börtönre ítélték Kégl Rózsát A büntető egyesbíró a napokban­­ tatta­ hozott ítéletet Kégl Rózsa ügyében.­­ A tömör és határozott kijelentés Az állam­ü­gyész 14 rendbeli csalás­­ azonban csak ígéret maradt és mivel bűntettével vádolta a kedves nővért. Ígéretből nem lehet megélni, a káros A koratavaszi hónapokban tűnt sultak feljelentették a kedvesnő­­jel Régi Rózsa Kecskeméten, hama­ vértá­rosan ismert lett a városban, az A bíróság előtt a nagyvonalú szél- MNDSZ bölcsődéjének elvállalta a ro­­hámosnő elmezavart Szimulált. Egy­­zetését, önzetlenül? És, nyomban szer sikerrel, elnapolták a tárgyá­ra­unkához is látott. Hamarosan mást. Az igazságügyi orv­osi tanács ragyogott a bölcsőde a tisztaságtól, azonban "megállapította: a vádlott a kedves nővér rendbehozott mint büntetőjogilag felelősségre vonható, dent. Az "újjávarázsolt bölcsödét "n- A tárgyaláson azután fény derült nepélyes keretek között avatta fel, arra, hogy Rózsa, akivel csak érínt­­valóságos lukuluszi,lakoma várta az kezeit, mindenkit megkárosított, ott megjelenteket. Az asztalokat özv. Kasza Jancsn­étól 400 forintot, roskadásig megrakták válogatott annak fivérétől 600 forintot. Fekete ételekkel, márkás italokkal. Virág­ László szövetkezeti igazgatótól 1800 erdőbe borult az egész bölcsőde és a forintot, Fekete József borkereske­­kedves nővér büszkén hirdette, detól 8000 forintot, Füstös Sándor­— Istenem, így élünk, fontos, nétól lovő forintot, Jámbor Józsefné- hogy a gyerekek jól érezzék magukat, tól 1069 forintot ágalt ki. A gyerekek kitűnően ételnek ma- Ezenkívül tetemes összeggel meg­­gukat s a baj mégis jelentkezett. Eme károsította még a Gyenes-cukrásza­­berek tűntek fel a bölcsődében bor­­tot a Meinl-üzlettel egyetemben. sos számlákkal és a pénzüket követ A törvényszék négyórás tárgyalás tették. Mindenki ideges és ingerült után 14 hónapi börtönt szabott ki volt, csak Kégl Rózsa maradt nyo- Kógl Rózsára, godt a sábédő hajón.­­ Az ítéletet az állam ügy­ész súly°s­_ Mindent kifizetek — haugeil- hatásért megfellebbeztk. Hopp täftUppi dvÁ­na ! G B 6 9 A főszereplésével Október 27. Szerdán Előadások: 6, 8 órakor OIXHO­V MOZI Az őserdők sz­rá­jának legújabb kalandjai! Tarzan Győz Főszerepben : JOHNY WEISMÜLLER és CSITA a majom Krimi hegyek között (kisfiún) Orosz híradó Október 27. Szerdán Előadások: V28, V28 órakor. Rumán mozi Zenei bizottság megalakítása A legutóbbi városi közgyűlésén Székely János a th. bizottsági tag is­mer­í­tően foglalkozott a városi zene­iskola működésével. Felhívta a fi­gyelmet, hogy a 116 növendék egyenként 326 forintjába'kerül "min­­den évben a Városnak. Véleménye­ szerint a felszabadulás óta nem vég­zett kielégítő társadalmi munkát az iskola. A növendéklétszám társadal­mi összetétele nem szociális. Csak három munkásgyermek és néhány népi kollégista jár a zeneiskolába. Javasolta, hogy alakuljon zenei bi­zottság, amely felülvizsgálja a váro­si zeneiskola működését. A továb­biakban rámutatott arra, hogy a ma,­ elhelyezése nem megfelelő, merre mindössze három egymásba nyíló szoba áll rendelkezésre, ahol nem leh­et zavartalanul zenét tanítani 63 tanulni. Gyakorlóterem sincs s az otthon hangszerrel nem rendelkező szegény növendékek emiatt nem irat­kozhatnak be. ­rdes kihágások bejelentése A magánerdők tulajdonosai az er­­deikben elkövetett minden kártételt,­ illetve kihágási esetet nem a kecske­méti álla erdőfelügyelőSfcgli£Z, hanem­ az állami rendőrkapitánysághoz kö­telesek bejelenteni, mint magánvád­lók és kérni a tettes elítélését. A feljelentést a­ kihágási cselek­ménynek és a tettes személyének a tudomására jutásától számított há­rom hónap alatt kell a sértettnek, mint magánvádlónak megtennie, k­ü­­özben büntető igénye elenyészik. A feljelentő kérheti a rendőrkapi­tányságnál a kitűzendő tárgyalásra­­ kecskeméti állami erdőfelügyelőség ezetőjének szatvéleményadó B.- végen való megidéz­ését« (**#■) ! Az at­óbbi évek legnagyobb kalandor drámája! KÉRDŐM (A modern kékszarcék) Főszerepben: Charlie Chapall Martha Bay­e Október 27. Szerdán Előadások: lkp, 8 órakor vámosi mozi

Next