Kecskeméti Lapok, 1948. július-december (81. évfolyam, 148-302. szám)

1948-10-28 / 249. szám

I Öntözéssel és esi lagfüritel a homok ellen 'Magyarországon mintegy 1 millió hatszázezer Skat, holdat tesz ki az a terület, ajnely homokos talaja miatt a termelés szempontjából eddig alig jött számításba, ahol csak a szél ka­varta a port és a délibáb űzte tün­dér játékait ... ' A három- és ötéves' terv, valamint a tízévé^ öntözési terv egyik első­rendű feladatának tekinti, hogy eze­ket a homokpusztákat — a Duöa­­. Tisza közén, a Nyirségban és Dél­­gOmogyban — termő területté vará­zsolja. Ezt a célt szolgálja a Duna- Tisza-csatorna is, amelynek építése tervszerűen halad előre. Harmathy Lajos, a Tervhivatal alelnöke a kö­vetkezőket. mondotta a nagyszabású csatornaépítésről: — Az első három évre előirány­zott 22 kilóméteres szakasz program szerint, idejében elkészül. A Buda­­pest-bajai fővonalat keresztező hi­dat még a tél beállta előtt átadjuk a forgalomnak. A 22 kilométere* csa­tornaszakasz másod percenként * 17.5 «köbméter, vagyis 17.500 liter vizet szolgáltat öntözési célokra. Ezzel a hatalmas vízmennyiséggel, amely éppen a legszárazabb homokos terü­let rendelkezésére áll majd, 50—60 ezer holdat tudunk öntözni. A csa­torna most elkészülő szakasza ezen­kívül 5—6 ezer hőid vizenyős terü­letet tesz megművelhetővé azáltal, hogy leszívja róluk a vizet Tehát ezáltal, 5—6 ezer hold lesz megmű­velhető. — De nemcsak öntözéssel harco­lunk a homok ellen, hanem olyan növényekkel is, amelyek jól bírják a homokos talajt, emellett megfelelő mennyiségű táperőt is juttatnak a földbe, s ezzel alkalmassá teszik ér­téke® gabonafajták termelésére. , A tervhivatal mezőgazdasági ügy­osztályába; vezetőjé, Gárdony Ede előadó a következőkben ismertette az ezzel kapcsolatos terveket:-— A homokos talaj javítására leg­alkalmasabb az édes csillog fiirt, ame­lyet a népnyelv „a homok aranyág­nak is nevez, a háború következté­ben úgyszólván teljesen kipusztult ez az értékes növény és tervszerű előkészítés után csak most jutottunk­éi addig, hogy- több mint tízezer hold bevetésére alkalmas magkészletünk van csililagfürtből. Ez a szép, arany­sárga növény amellett, hogy nagy­szerű talajjavító, 'kitűnő takarmány is. Nitrogéntartalmú gumói holdan­ként 50—55 kg tiszta nitrogént hagy­nak .hátra a talajban, ami 3 mázsa pétisónak felel meg. A csillágfürt zöjdtakarmduy-hozama 2—300 má­zsa holdanként, takarmányértékc pe­dig egyenlő értékű a lucernával, igen fontos, hogy az édcscsiHag­­ftírt elvetésénél csak nemesített ve­tőmagot használjunk, amit a Mo$zk hoz forgalomba. Tekintettel arra, hogy a csillágfürt érzékeny az ide­gen beporzásra, ezért törzsszaPorí* tása csak táblás művelésben, végez­hető. Ha a termelési útmutatásnak meg­felelően termeljük a csillagfürtöt; nemcsak a homokos talajokat javít­juk vele, hanem értékes takarmány­hoz js jutunk. Az öntözéses és növényi talajja­vítás fokozatosan termékeny terü­letté teszi majd azt a több mint más­fél millió 'hold homokmívztát. amely eddig kiemelt a termelésből és hiányt jelentett nemzetgazdasági életünk­ben, / ' Költségelőirányzatunk 2 millió forint Á város és üzemeinek építkezése 1949-bess A város jövő évi költségvetésében, a beruházások főösszege 2.086.671 fOrifíL Ebből a háztartásra 1,025.671, a vilianwsműre 1,041.000, a Gazda­sági Vasútra- 20-000 forint jut. Városi beruházások: 2 da tab 12 lakásos bérház építéséhez 25 száza­lékos hozzájárulás 300,000 forint. Locsoló autók beszerzése 250.000 fő­pont. Állatvásáftér kerítésének épí­tése és hullafoohcoló létesítése 24.0U0-, Rávágy-téri elektromos kút építése és a lakiteleki kút vizének elvezetése 24.000 forint. Népkonyha építése 25.000 forint. Színház előtti téT ren­dezése és ezzel kap'solatban a Szent­­hárOmságszobor áthelyezése a nagy­templom mellé 100.000 forint. A vá­rosháza és középületek háborús ká­rának; helyreállítása 60.000 forint. Gyümötcskísérieti nemesítő és fais­kola, utóbbi bekerítése 78.000 forint. Műkerti W. C. építése 5000 forint. Csongrádi-utcában új áteresz létesí­tése 20-000 forint. Városrendezés, térképek készítése és sokszorosítá­sa 20.635 forint. Legelőrendezés 5.500 forint. Bábaházak tatarozása 6900 forint_ Máriavárosi óvodához ;kerítés létesítése és az épület rendbehozása 6960 forint- Bölcsödéhez felszerelés 5139 forint. Rotaprin sokszorosító beszerzése 33.000 forint. MNDSz­­napközd otthon telekvásárlása ég fel­szerelése 47.537 forint. HoirdójelzŐ hivatalhoz 2 darab köbözöhenger beszerzése 14 000 forint. Vitlamosmű beruházásai: Hálózat átépítése a háromfázisú áramszol­gáltatási rendszerre 650-000 forint. 2. számú hűtőtorony átépítése 120 ezer forint. Műszerek és szerszámok pótlása 40.000 forint. 2. számú gép­egységhez feszültség- és gyorssza­bályozó 25.000 forint. Közvilágítás helyreállítása 60.000 forint. Munkás szociális intézmények 20.000 forint. Hálózati szerszámok elhelyezésé, szín építése 6000 forint. Vlllanytelc­­pen anyagraktár építése 10000 fo­rint, Gépház külső és belső általá­nos tatarozása 20.000 forint, Katód túlfeszültség biztosítók 40.000 fo­rint. Telepi csatornahálózat helyre­állítása 5000 forint. Kerékpárszín építése 5000 forint. Portáslakás épí­tése 40.000 forint. - - i Gazdasági Vasút beruházásai: Rá­­vágytéri állomáson W. C. létesítése 15.000 forint. Átrakóállomáson tus­soló és fürdőhelyiség építése 5000 forint November 1-től: Szabad petróleumot is árulnak November 1-től háztartási célokra Torgalombahozatala után átmene­­szabad petróleumot lehet vásárolni, tüeg egyszerre egy személynek csak Ára literenként 2 forint lesz. Az Ás_ 5 liter petróleumot [ehet kiszolgál­vényolajipari' Központ gondoskodik . r.i. Később fokozatosan növelik a arról, hogy a vidéken.kellő mennyi- I szabadforgalomba hozott petróíeum­­ségű szabad petróleum álljon apa- j mennyiséget és megszüntetik a jegy. rasztság rendelkezésére. | rendszert. 14 rendbeli csalásért 14 hónapi börtönre ítélték Kégl Rózéát A büntető egyesbírú a napokban j tatta. hozott Ítéletet Kégl Rózsa ügyében, j A tömör és határozott kijelentés Az állaniiigyész 14 rendbeli csaláS ( azonban csak ígéret maradt és mivel bűntettével vádolta a kedvesnővért. Ígéretből nem lehet megélni, a káro- A koratavaszi hónapokban tűnt sultak feljelentették a kedvesnő­­íel Kégl Rózsa Kecskeméten, hama- vért. rosan ismert lett a városban, az A bíróság előtt a nagyvonalú szél- MNDS* bölcsődéjének elvállalta a ve- hámosnö elmezavart Szimulált. Egy­­zetését. önzetlenül? És. nyomban szer sikerrel, elnapolták a tárgyá­ra unkához is látott. Hamarosan (ást. Az igazságügyi 0rv'0si tanács ragyogott a bölcsőde a tisztaságtól, azonban "megállapította: a vádlott a kedves nővér rendbehozott min- büntetőjogilag felelősségre vonható, dent. Az "újjávarázsolt bölcsödét ün- A tárgyaláson azután fény derült nepélyes keretek között avatta fel, arra, hogy Rózsa, akivel csak érínt­­valóságos lukuluszi,lakoma várta az kezeit, mindenkit megkárosított: ott megjelenteket. Az asztalokat özv. Kasza Jancsiiétól 400 forintot, roskadásig megrakták válogatott annak fivérétől 60o forintot, Fekete ételekkel, márkás italokkal. Virág- Lás*ló szövetkezeti igazgatótól 1800 erdőbe borult az egész bölcsőde és a forintot, Fekete József borkereske­­kedvesnővér büszkén hirdette: dótöl 8000 forintot, Füstös Sándor­— Istenem, így élünk, fontos, nétól looo forintot, Jámbor Józsefn6- hogy a gyerekek jól érezzék magukat, tói 10o9 forintot ogalt ki. A gyerekek kitűnően éteriek ma- Ezenkívül tetemes összeggel meg­­gukat s a baj mégis jelentkezett. Em_ károsította még a Gyenes-cukrásza­­berek tűntek fel a bölcsődében bor- tot a Meinl-üzlettel egyetemben. sos számlákkal és a pénzüket köve- A törvényszék négyót&s tárgyalás telték. Mindenki ideges és ingerült után 14 hónapi bortönt szabott ki volt, csak Kcgl Rózsa maradt nyo- Kógl Rózsára, godt a sábédő hajón. I Az ítéletet a* állam ügy ész súly°s­_ Mindent kifizetek — haugeil- «Mtásért mégíeiiebbözt#. Az triíbbi évek legnagyobb kalandor drámája! KÉRDŐM (A modern kékszafcéB) Főszerepben: Charlie ChSpüll Martha Bay e Október 27. Szerdán Előadások: lkß, 8 órakor vámosi mozi H&pp täftUppi dvÁ(na ! G ß 6 9 R főszereplőiével Október 27. Szerdán Előadások: 6, 8 órakor OIXHO/V MOZI Az őserdők jrirá yának legújabb kalandjai! Tarzan «yőz Főszerepben : JŐHNY WEISMÜLLER és CS1TA a majom Krimi hegyek között (kisfiún) Orosa híradó Október 27. Szerdán Előadások; V28, V28 órakor. Aumán mozi j Zenei bizottság megalakítása A legutóbbi városi közgyűlésén Székely János4 th. bizottsági tag la­mer í tőén foglalkozott a városi zene­iskola működésével. Fölhívta a fi­gyelmet, hogy a 116 növendék jgyenként 32o forintjába'kórül 'min. den évben a Városnak. Véleménye, szerint a felszabadulás óta nem vég­zett kielégítő társadalmi munkát az Iskola. A növendékléts^ám társadal­mi összetétele nem szociáijs. Csak három munkásgyermek és néhány népi kollégista jár a zeneiskolába. Javasolta, hogy alakuljon zenei bi­zottság, amely felülvizsgálja a váro­si zeneiskola működését. A továb­biakban rámutatott arra, hogy a ma,l elhelyezése nem megfelelő, merfe mindössze hárpm egymásba nyíló szoba áll rendelkezésre, ahol nem geltet zavartalanul zenét tanítani 63 tanulni. Gyakorlóterem sincs s a* otthon hangszerrel nem rendelke*ö szegény növendékek emiatt nem irat kozhatnak be, irdes kihágások hefelontőso A magánerdők tulajdonosai aa er­­deikben elkövetett minden kártételt,/ illetve kihágisi esetet nem a kecske­méti áll, erdőfelügyelőSfcgli£Z, hanenv az állami rendőrkapitánysághoz kö­telesek bejelenteni, “int magánvád­lók és kérni a tettes elítélését. A feljelentést a. kihágási cselek­ménynek és a tettes személyének a tudomására jutásától számított há­rom hónap alatt kell a sértettnek, mint magánvádlónak megtennie, k ü­­önben büntető igénye elenyészik. A feljelentő kérheti a rendőrkapi­tányságnál a kitűzendő tárgyalásra t kecskeméti állami erdőfelügyelőség ezetöjének szatvéléményadúB.- végen való megidéz csőt« (**#■>

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék