Kecskeméti Lapok, 1948. július-december (81. évfolyam, 148-302. szám)

1948-10-28 / 249. szám

*­­/ csütörtök I Gcien­er I n I H I ft E K M a '*............... Rk.: Simon,­ Judás Prot.: Simon Napkelte: 6.22 Napnyugta: 16.33 Ügyeletes patikák: André, Rákóczi-út Bács, Bajcsy-Zs.*u. (volt Mezei-ti.) — A Kecskeméti Lapok szerkesz­tőségének telefonszáma 19, a kiadó, fhivatalé és nyomdáé 322­— Bűnbánati istentiszteletek a­­ református templomban. Október 31-én, vasárnap délelőtt 9 órakor úr­­vacsoraosztás lesz s ezt megelőzően csütörtökön, pénteken és szombatom este 6 órai kezdettel bűnbánati isten­tiszteletek lesznek a templomban. — Ugyancsak bűnbánati alkalmak a reggelenként fél 8 órakor kezdődő hétköznapi istentiszteletek is.­­ Az Ipartestület kéri mindazo­kat a konfekciós, férfi- és női szabó­­kat, valamint a fehérneműkészítő iparosokat, akik rendszeres áruellá­tásban kívánnak részesülni, hogy f. hó 30-ig személyesen jelentkezzenek ez Ipartestület hivatalában. — Disznótoros vacsora csütörtö­kön este Tercsi Mihály vendéglőjé­ben, Mezek utca 22. 8735 — A SZOCIÁLIS MISSZIÓ ha­gyományos Kata­­in-estjét a felsza­badulási ünnepségekre való tekintet­tel nem november 7-én, hanem 6-án rendezik meg a Kát. Egyletben. — Ügyvédi hir. Dr. Szecskay De­zső ügyvéd értesíti i. t. ügyfeleit, hogy irodáját Rákóczi-út 4- sz. alá helyezte át a Zálogház (Leszám­íto­­lóbank) épületébe. Telefon 445- 8736 — Gyászhir. Részvéttel vettük a hírt, hogy id. S. Nagy János gazdál­kodó 82 éves korában kétheti súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 29-én délelőtt 11 órakor lesz a református­­temető halottasházá­­tól. 8747 — Felhívjuk a juhtartó gazdák és vágók figyelmét, hogy juhokat napi áron — továbbtenyésztés cél­jaira — a kecskeméti juhvásártéren felvásárol október 28-án, csütörtö­kön délután 2 órakor a MOSZK juh­­vásárló bizottsága. 8713 — A Jogakadémia Testnevelési Intézete holnap, csütörtökön dél­előtt 11 órakor közgyűlést tart a Jogakadémián. A közgyűlésre min­den hallgató pontos megjelenése kö­telező. — Kíméld a pénzt! Országot épí­tesz! Tedd pénzed a bankba! — Árverés! hirdetmény: 10.905-e- 1948- Pk. sz. Kecskeméti János javá­ra 400 Ft tőke is jár. erejéig, — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, — annak be­számításával, a kecskeméti járásbí­róság 1948. évi 402. sz. végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1948. évi május hó 19-én lefoglalt 1530 forintra becsült ingóságokra a kecskeméti járásbíróság Pk. 10.905— 194­3. sz. végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. tc- 20. szakasza alapján az átverés meg­tartását elrendelem, Kecskeméten, Lugosy István­ u. 2. sz., folytatva Széchenyi-tér 1. sz. alatt leendő meg­tartására határidőül 1948. évi októ­ber hó 30. napjának délelőtt 10 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróikig le­foglalt bútorokat, koporsókat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részé­ért készpénzfizetés mellett el fogom adni. Kecskemét, 1948. okt­,1. — Szócska, bír. végrehajtó. • 87­3 K Kecskeméti tűzoltóság is kivasalt­­ tegnap a sári tűzésit A Kecskeméti Lapok tudósítójától tegnap délben kevéssel 12 óra után telefonon értesítették, a kecs­keméti tűzoltóságot, hogy Sári köz­ségben nagy tűz ütött ki és az oltás­hoz szükség van a kecskeméti tűz­oltóság munkájára is. A tűzoltók délután 4 órakor tértek vissza Kecs­kemétre.­­ Mint megtudtuk, eddig ismeretlen okból kigyulladt egy szlmakazal és a szél következtében még hét szom­szédos kazal égett meg. Az éppen Sáriban tartózkodó honvédalakulat és a budapesti tűzoltóság a kecske­métivel karöltve nagy erővel hozzá­fogtak az oltáshoz és sikerült meg­­akadályozniuk, hogy a már néhány meggyulladt ház, valamint a többi szomszédos kazal leégjen.­­ Leesel! a megrakó!! kocsiról, a tereitek l'terssxu­l mentek rajta Súlyos állspoffesa fekszik a kórn­étban Gyulai Lés, 16 csazdálkodó A Kecskeméti Lapok tudósítójától Súlyos baleset történt tegnapelőtt a tiszaugi betonúton a 13—14. kilo­méter között­ Gyulai László kohályszentlörinci gazdálkodó bútorokkal és kukoricá­val megrakott kocsiján haladt haza­felé. Gyulai az egyik kukoricászsák tetején ült. Egy váratlan pillanat­ban lecsúszott a jó „ülésről­­ és be­esett előre a lovak közé. A lovak megrettenve vágtatásba kezdtek és jó pár méteren vonszolták a kocsi­rúdon fennakadt embert. A szeren­csétlen gazdálkodó végül is leesett az úttestre, a kocsi alá került. A megrakott kocsi kerekei keresztül­mentek rajta. Az úton haladók azonnal segítsé­gére siettek, értesítették a mentőket. A kivonult mentők beszállították a kórházba, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy súlyos belső és külső zúzódásokat szenvedett. Gyu­lait súlyos állapotban ápolják a kór­házban, 1-én részeredményeket hirdet. A verseny győztese az az üzem lesz, amelynek egy főre eső betétje a leg­magasabb lesz. A versenyt 1949 má­jus 1-én zárják. Takarékcscetét esély az üzemek között A takarékossági­ mozgalom orszá­gos jellegűvé vált. A takarékbetétek országszerte emelkednek. A mozga­lomba bekapcsolódott minden társa­dalmi réteg.­­ A mozgalommal kapcsolatban ér­dekes dolgokat hallottunk a Kecs­keméti Takarékpénztár és Népbank­nál. Informátorunk szerint a taka­rékossági hajlam növekedőben van­ A betétállomány örvendetesen és ál­landóan emelkedik. A betétek elhe­­­lyezői úgyszólván minden társadalmi rétegeket képviselnek. Miután sokan , hetenként 1—10 Ft-os betéteket he­­­lyeznek el, a bank foglalkozik a régen olyan közkedvelt heti betétek felélesz­tésének gondolatával. Igen sok kis­­betétet helyeznek el a fizikai és ér­telmiségi dolgozók, akik hetenként i­s jelentkeznek betéteikkel. A bank 1948 november hó 1-től kezdve takarékbetétversenyt hirdet­­ az üzemek között. Az elgondolás az,­­ hogy minden üzem kap egy takarék-­­ betétkönyvet és az üzemnél össze­­­­gyűjtött betéteket hetenként helyezik­­­l az intézetnél. A bank minden hé­ SAKK. Kedden este 7 órakor megkezdő­dött a Kecskeméti Sakkör bajnoki versenye. A megnyitó ünnepségen Kiss La­jos ügyvezető elnök a sak­kozás jelentőségét méltatta. Köszön­tötte a város képviseletében megje­lent Lisztes Mihály polgármesteri titkárt és megelégedéssel állapította meg,­ hogy a hatóság is figyelemmel kíséri a dolgokó tömeg bekapcsoló­dását a sakkéletbe. Tóth László el­nök, a Magyar Sakkvilág szerkesz­tője rámutatott a sakk fegyelmező és nevelő hatására. Hangsúlyozta, hogy a szellemi játék a­ tervszerű­ségre törekvés fontos eszköze. Ez­után 24 táblán 48 versenyző mérte össze erejét. Az I. fordulóban érté­kes győzelmet aratott Dallos, Töm­pe, Kiss L. (Platter), Tarjányi B., Tóth P. (EKK). Váratlan vereséget szenvedett Budinszky Petától. A többi mérkőzésen az esélyesek győz­tek. A versenyt ma, szerdán este 7 ó 1o rakott follytatják.­­ ­ Rövidese­n megkezdik a trafiken­gedélyek, szeszegyedérusági és lot­­tó jövedéki engedélyeik felülvizsgálá­sát. A vidlélkű városok­ban­ 500, a fal­vakban 40.000 új lakás épült a há­roméves terv első esztendejében. Rövidesen bevezetik a mozibérlet­­jegyeket. Ezekkel a dolgozók ked­vezményes áron nézhetik meg­ az évad folyamán bemutatásra kerülő új, haladó szellemű filmeket. Az általános iskolai tanerőknek közel egyharmadát még ebben év­ben soröi­ kívül előlléptetik. Az állás­talan tanerőket összeírják, mert 1949-ben 3610 új általános iskolai pedagógus kinevezése van előirá­­nyozva. Az állam 1949-ben 50 millió forin­tot fordít az általános iskolák fej­lesztésére. Az összeg egyik feléből főként az alföldi tanyavilág köz­pontjaiban általános iskolákat épí­tenek, a másik felét a meglevő isko­lák helyreállítá­séra, bővítésére, be­rendezésére, rádiókészülékkel, fizi­kai és kémiai szertárakkal való fel­szerelésére használják fel­. Megszűnik a jegyrerndszer a kór­házaikban. A jövőben a betegeknek nem kell élelmiszerjegyeket, illetve lisztet leadniok. Erős János magyar, követ kedden este megérkezett Londonba. Fogadá­sára a pályaudvaron megjelent a magyar követség minden tagja és az angol külügyminisztérium kép­viselője.­­#8 ] HÍREK BUDAPESTRŐL Államszámviteltani előadások a Jogakadémián Október 29-én, pénteken délután 5 ómkor kezdi meg előadásait a jog­akadémián az államszámviteltanból Erdei Lajos nr. számvevőszéki főta­nácsos. A dékáni hivatal felhívja a beiratkozottakat, hogy az. előadá­sok napjainak meghatározása végett pontosan jelenjenek meg. Kecskemét kiásása is ünnepli a Komszomalt Október 28-án, pénteken ünnepli a demokratikus ifjúság a világ legha­talmasabb ifjúsági mozgalmának, a Komszomol felállításának 30 éves évfordulóját A Komszomol fiataljai a Szovjetállam felépítésében vállalt munkájukkal éléi® álltak az új tár­sadalmi rendszer kialakításáért foly­tatott harcnak. A Honvédő Háború­ban pedig bebizonyították, hogy minden megpróbáltatást készek vál­lalni hazájuk szabadságáért és né­pük felemelkedéséért. Ezt a csodálatos eredményeket fel­mutató ifjúsági mozgalmat ünnepli Kecskemét ifjúsága is 38-án, pénte­ken emlékest keretében. Délután 5 órakor a Diásszövetség, EPOSz és SzIT tagjai felvonulnak a Szabadság-térre, ahol a MINSz ve­zetőség megkoszorúzza a Szovjet hősi emlékművet. Este 6 órakor pedig mű­soros eset lesz a színházban. Az ünne­pi begyédet Máték Gábor mondja, majd az ifjúság ad műsort, rövid színdarab, zeneszámok, népdalok és népi táncok szerepelnek. A Szlnházi előadás megtekintése díjtalan­ URYiBsailsnkSzfttfif íftea RÉkiczi­ B!28 irodai órák 9—11, 13—15, 18-tól, ELADÓ HÁZAK: Mirfa-városban beköltözhető 3 szobást, kerttel 17­ 000. — Mátyás-téri iskolánál beköltöz­hető 2 szobás magánház, kerttel 19.000. — Gáspár András-utca kö­zelében beköltözhető 4 szobás, szép lakással, családi, ház 34.000. — Vá­rosházánál kétlakású, masszív ház, ivóvíz, 2 pince, műhelyek, szép 4 parkettás, m­odern, fürdőszobás la­kás, azonnal beköltözhető 35.000. — A MEFESz vezetősége felhívja a joghallgatókat, hogy 29-én, pénte­ken délután háromnegyed 5-re jelen­jenek meg a MEFESz helyiségében. A jogászifjúság együttesen vesz részt a Komszomol-ünnepségen. — Takarékoskodj! Tartsd a pén­zed bankban! Mindig rendelkezésed­re áll! — Az ifjúsági rohambrigád tagjai vasárnap délelőtt 10 órakor gyűlést tartanak Szilády Károly­ u. 6. szám alatt. A brigád minden tagja feltét­len jelenjen meg. — Magánnyomozói Megfigyel, informál, adatokat gyűjt Vasady- Kovács ny. detektívfelügyelő. Hu­nyadi-város 24-a. (Daróczi-köz) 1988 — Félóra utazás Budapestre. A Protestáns Kult­úrnapok alkalmából november 5-ig féláron lehet Buda­pestre és visszautazni. Felvilágosí­tást az IBUSz ad­ (Népbank.) — Füldudvesszövetkezet keres gyakorlott juhászokat 100—200 drb- os falkákhoz. Jelentkezni lehet Kecskemét, Reiszmann Sándor utca II. alatt Gyapjúfelvásárlónál. 8728 — Semmi hasznot nem hor az ott­hon dugdosott pénz. Tedd bankba, 10*838» kamatot ka®sz!

Next