Keleti Ujság, 1944. február (27. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-13 / 35. szám

KullT­U­SXG Sadak török képviselő feltűnést keltő cikket írt Magyarország mai helyzetéről Isztan­bu­l. febr. 12 (MTI) Sadak képvi­selő, az „Aksam“ cim­ű lap főszerkesztője ak­i hosszabb időn keresztül Törökországnak meghatalmazott miniszteri rangban népszö­vetségi főmegbizottja volt és ma a török po­litikai életnek és publicisztikának kiemelke­dő egyénisége, lapjának február 8-i számá­ban „Magyarország helyzete" címmel vezér­cikket irt. Sadak képviselő cikkének bevezető részé­ben arról ír, hogy miközben a keleti arc­­vonalon a helyzet a v­égkifejlődés felé halad a szövetségesek egyre sűrűbb és erélyesebb felhívásokat intéznek Németország szövet­ségeseihez. Azt várják tőlük, hogy a háború utáni büntetés elkerülése végett a cselekvés terére lépjenek. Ezek közé a fenyegetett or­szágok közé tartozik Magyarország is. Nehéz volna elképzelni, hogy ez a szere­tetreméltó ország — írja Sadak képviselő terjeszkedési vágyból lépett volna be a há­borúba. Magyarország abban a meggyőző­désben él, hogy az előző háború igazságta­lan bánásmódjának esett áldozatául és ezért az elégedetlenek táborában kereste érdekei védelmét. Politikai­ helyzetét tehát Európá­ban a trianoni békeszerződés határozta meg, mint ahogy a háborús események fejlődésében Olaszország hadba épésre gyakorol döntő be­folyást a magyar politikára. Abban a kér­désben, hogy midőn Németország bevonult a Balkánra és Romániába, Magyarország föld­rajzi helyzete lehetővé tett volna egy másik magatartást, csak a történtjein fog ítél­kezni. Bárhogyan is álljon a dolog, a szü­vetség­esek Magyarországot minden történelmi, földrajzi és politikai szükségszerűség figyel­­men k­ívü­l hagyásáv­al a háborús bűnösök közé számítják. . A cikk ezután így folytatja: Noha politikai téren nincs közvetlen­­ér­dekazonosság Magyarország és Törökország között, a történelmi és faji kapcsolatok a két ország között mégis baráti érzelmeket teremtettek. Hiszünk abban, hogy a jövő Európájában Magyarország a Balkán és a Duna-vidék érintkezési pontján e legszilár­dabb tényező lesz. Azt kívánjuk, hogy Ma­gyarország a lehető leggyorsabban átessék ezen a nehéz időszakon, amelyet a sors ki­­jelölt számára. A háború végén mi is füg­getlen és erős Magyarországot szeretnénk­­látni — fejezi be cikkét Sadak képviselő. Ismét légrriad­ó volt L­ond­onban AMSZTERDAM, február 12. (MTI) A brit hírszolgálat jelenti, hogy szombaton este Londonban újra légiriadót rendeltek el, e héten a második egymást követő éjszakán. Svédország képviseli írottm­árban a magyar érdekeket Stockholm, február 12. (MTI.) A Német Távirati Iroda jelenti: A svéd kormány az argentin kormány felkérésére elvállalta az argentin érdekek védelmét Magyarországon, Bulgáriában és Romániában. Ugyancsak Svédország kép­viseli Argentínában Magyarország és Ro­mánia érdekeit. Nyu­gat-Filnnországba távozik Helsinki lakossága Helsinki, február 12. (MTI) A Hel­sinki nagyarányú bombázása után elren­delt hivatalos kiürítési intézkedések fo­lyamán naponta 15 kü­lönvonat szállítja az önkéntes jelentkezőket vidékre, főleg Nyugat-Finnországba. Felfüggesztették Romániában az 1841. évi vasgárd­ista lázadás részeseinek büntetését Bukarest, február 32. (MTI) A hiva­talos közlöny rendelettörvényt közöl bi­zonyos, az állam biztonsága ellen elkö­vetett büntettek következtében kiszabott büntetések kitöltésének felfüggesztésé­ről. A rend­elettörvény indokolásában ki­mondja, hogy az az 1941. évi első vas­gárdista lázadásban résztvevőkre vonat­kozik. Közszolgálati munkára kötelez­i Romániában a kézműveseket , Bukarest, február 32. (MTI.) Az Orient­­rádió jelenti: A versenyhiány következtében a román kézművesek körében nagyarányú üzérkedés lépett fel. Ennek leküzdésére a román kor­mány elhatározta, hogy a 18—­10 év hozam kézműveseket évenként egyhónapi időtar­tamra közszolgálati munkára kötelezik. Ez idő alatt a cipészeti, a kéményseprők, a szabók, a villanyszerelők, az asztalosok és más kisiparosok, hivatalos munkadíjat kap­nak és ennek ellenében a maximális árért állnak majd a közönség rendelkezésére. i­ntern­­álmen­­tes#üntelik­ n­em i»terem­t segélyez ás#­ Amszterdam, február 12. (MTI.) A Né­met Távirati Iroda közli: Az Egyesült­ Államok­­szenátusa pénte­ken este elfogadott egy törvényjavasla­tot, amelynek értelmében június 30-tól kezdődően beszüntetik a kormánysegé­lyeket, a farmereknek az élelmiszerek egységárainak rögzítése céljából." A ja­vaslatot most átküldötték a képviselő­háznak.________. 12 Új partraszállási vállalkozást sejtet a fsíforaifári kit­örő fokozódó hajókészültsége Egy teherszállító erős hajókaraván kifutóit a Földközi-tenserre MADRID, február 12. (MTI). A Német Távirati Iroda jelenti: Mint spanyol sajtó­­tudósítók Algecirasból jelentik, szombaton reggel mintegy 18 teherszállító hajó kifutott a Földközi-tengerre. Az öbölben és a brit erőd kikötőjében m­ég körülbelül 15 szövet­séges teherhajó horgonyoz, köztük hat tar­­tályhajó. Van azután a gibraltári kikötőben egy torpedórom­boly is, amely orrán súlyo­san megsérült. Finnország vezetőkörei zárt ajtók mögött vitatják meg a különbéke kérdését , sajtó szabadkezet kapott az ellenséges fenyegetések ismertetésére Helsinki, február 12. (MTI) Az immár közel két hét óta tartó finn politikai válság a finn politikai életet továbbra is élénken foglalkoztatja. Eltekintve a kormány zárt ajtók mögött folytatott tanácskozásaitól, főleg azok a politikai pártok tevékenyked­nek, amelyek eddig is hallatták szavukat, valahányszor a finn különbéke kérdése fel­merült. Ezúttal azonban új vonásokkal gya­rapodott a pártok mindeddig változatlan álláspontja. Mint a szociáldem­oknt­a párt parlamenti csoportjának legutóbbi értekez­letén kimondta, helyesnek találná, ha a finn kormány tudakozódnék az orosz békefelté­telek iránt. A teljes egyhangúsággal hozott párthatározathoz az értekezleten jelenlévő Tanner pénzügy­m­iniszter is hozzájárult és így ennek fokozottan nagy jelentőséget tulaj­donítanak. A szociáldemokratákhoz hasonló állásfog­lalást várnak a svéd néppárttól is, amely szombaton este vitatja meg a helyzetet. Ezen az összejövetelen Ramsay külügymi­niszter pártvezetői minőségben beszámoló előadást tart elsősorban, külpolitikai kérdé­sekről. Blücher német követ a külügyminiszternél A helsinkit diplomáciai élet is elég moz­galmas. Blücher helsinkit német követ pén­teken felkeresi­ Ramsay külügyminisztert és beavatott körökből kapott, értesülések sze­rint előadta Berlinnek a legutóbbi esemé­nyekkel kapcsolatban kialakult álláspontját. E megbeszélés súlyát növelni látszik az a körülmény, hogy a német kővel február eső helében több napot­­ töltött Berlinben sőt egyes értesülés szerint a vezért filhadz­­si álláson. A finn közvélemény ezeket a­­eseményeket igen nagy figyelemmel kísélt Hivatalos körök azonban továbbra is elzár­­­kóznak a fejlemények ismertetése elől. Csu­pán abban a tekintetben tesznek engedmé­nyeket, hogy a sajtó teljes nyíltsággal ín­hatja a közvélemény elé a kár­­óidról, főleg az Egyesült Államokból érkező hiteltet. Finn politikai körökben különösen figye­lemreméltónak tartják, hogy ezeket a kül­földi intelmeket és fenyegetéseket a nagy­­közönség minden korlátozás, avagy szépítés nélkül olvashatja. én ****** **5 a finn - örmény AMSZTERDAM, febr. 12. (MTI) A brit hírszolgálat washingtoni híradása szerint a washingtoni finn­ követ szombaton erélyesen megcáfolta azt a hírt, hogy a finn kormány benyújtotta lemondását annak következté­ben, hogy az oroszok az országtól feltétel nélküli megadást követelnek. Lehetetlen — mondotta a követ a sajtó képviselőinek, — hogy a finn kormány lemondjon. A szovjet arcvonal déli részén m­eghiusultak az elfersé­ges támadások Eredményes Hétrét helyi vállalkozások az arcvonal megjavítására Berlin, febr. 12. (MTI) A Nemzetközi Tá­jékoztató Iroda jelenti: A keleti arcvonal déli szakaszán folyó küzdelmekről jelentik: Kz­ivojrogtól, délkeletre több erős szovjet támadás összeomlott a német fő arcvonalak e ott. A szovjet két hídfőjét hatásos német ellentámadással ,annyira össze tudták szű­kíteni, hogy már nem jelent veszélyt a né­met hadosztályok hadtápvonalaira. A csat­lakozó harci szakaszon a német gránátosok és páncélos kötelékek helyenként rendkívli, kemény küzdelmek u­rán nem várt támadó sikereket értek el, így a bolsevistá ktő­ Abos­­zolovó környékén elvettek egy szívósan vé­dett helységet, amelyért mindkét részről he­ves harcot vívtak. Cserkaszitól nyugatra és Zsazskovtól ke­letre német gyorskötelékek és páncélos egy­ségek k­ét szakaszon rátámadtak több szov­jet páncélos dandárra és azokat felmorzsol­ták. Ennek során Tigris-mintájú német harc­kocsik és nehéz roham övegek 62 páncélost megsemmisítettek. Mozgásképtelenné tettek nagyobb számú szovjet harckocsit. Ezen a területen a harcok éjszakáig tartottak. Szombaton pedig már a kora reggeli órák­ban megint teljes erővel kiújultak. Sepetov­­kánál a bolsevisták előrenyomultak a német záróállások ellen abban a reményben, hogy a reggeli köd védelmében széles arcvonaton A Minerva Irodalmi és Nyomdai Mainté­zet Bt. nyomása: F. Major József. 1944. FEBRUÁR 13. lerohanják a német vonalakat. Elkeseredett viaskodásban helyenként megsemmisítő kö­zelharcokban a német gránátosoknak sike­rült meghiúsítaniuk minden áttörési kísérle­tet és megtartották a fő harcteret. A Pripjet—Berezina szakaszon működő német kötelékek a helyi vállalkozások egész sorát eredményesen vitték keresztül. Sike­rült nekik arcvonaluk előrehelyezésével a német vonalakat lényegesen megjavítani. Olasz hadifoglyokat szállító német h­ajót torpedóztak meg az angolok Berlin, február 32. (MTI) A Nemzet­közi Tájékoztató Iroda jelenti: Kréta szigetétől nem messze, a Szuda-öböltől mintegy 32 kilométerre keletre, ellensé­ges tengeralattjáró hajó két torpedórom­bolóval elsüllyesztett február 8-án reg­gel 18 órakor egy nagyobb német szál­­lítóhajót. A hajón 3173 olasz katona volt, azonkívül némi német őrszemélyzet és 34 főnyi tengerészlegénység. Mint­hogy a hajó rendkívül gyorsan süllyedt, csak 527 olaszt lehetett megmenteni, úgyszintén az őrszemélyzet és a hajó­­személyzet néhány tagját. A Badoglio­­párti olaszok közül 2­546 életét vesztette. Kiskorú leány elcsábítása miatt leíráság elé állítják Chaplint, a világhírű filmszínészt Hollywood, február 32. (Bud. Tud.) A hollywoodi törvényszék a legközelebbi napokban felelősségre vonja Charlie Chaplint egy kiskorú leány elszöktetése és elcsábítása miatt. Chaplin a vád sze­rint a fiatalkorú Joan Bavyt Newyork­­ba szöktette és elcsábította. Joan Barry azt állítja, hogy Chaplin törvénytelen leányaink apja. Amennyiben a törvény­szék Chaplint bűnösnek találja, 23 évig terjedehető börtönnel és 26 ezer dollár pénzbüntetéssel sújthatná. Hatalmas hóviharok lehetetlenné teszik a légi közlekedést az Egyesült államokban Lisszabon, február 12. (MTI.) Mint a brit hírszolgálat jelenti Newyorkból, az Egye­­­sült­ Álamok középnyugati részében az év­szaknak legszigorúbb hulláma érkezett el és a hőmérséklet 42 Farenheit fokra süly­­lyedt a fagypont alá. A hóviharok miatt Newyork repülőterén visszatartottak min­den indulni készülő repülőgépet. LEGÚJABB SPORTHÍREK AZ ORSZÁGOS JÉGKORONG BAJNOKSÁG UTOLÉRHETETLEN HELYEZET­JE LETT SZOMBATI GYŐZELMÉVEL A BKE Az országos jégkorong bajnokság harma­dik napján, szombaton nagy érdeklődés mellett három mérkőzést játszottak le. Dél­­előtt 9 órakor a BKE—MSE mérkőzésre ke­rült sor, amelyet a BKE 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) arányban nyert meg. Délben egy órakor bonyolították le a BBTE—Kassai VSC mérkőzést, amely 0:0 arányban, döntetlen eredménnyel végződött. 3 órakor játszották le a nagy érdeklődés­sel kisért BKE—Csíkszeredai TE mérkő­zést, amely a BKF­ 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) arányú győzelmét hozta. A BKE ezzel a győzelmé­vel máris országos bajnoknak tekinthető a még hátra lévő mérkőzés ellenére is. A BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOKSÁG MÁSODIK FORDULÓJA Az MBSz rendezésében szombaton dél­után nagyszámhű közönség előtt bonyolítot­ták le a Nemzeti Sportcsarnokban a birkózó csapatbajnokság második fordulójának első részét. Eredmények : BVSC*—Kolozsvári MTE 7:0. Részeredmények: Légsúlyban Mester az 5. percben tussal győzött Havas ellen. Pe­helysúlyban Szél D. a 4. percben tussal győ­zött Boros ellen. Könnyűsúlyban Pintér pontozással győzött Kolozsi ellen. Válló­­sulyban Szál L. a második percben tussal győzött Bihari ellen. Középsúlyban Medgyes pontozással győzött Gál ellen. A félnehéz és nehézsúlycsoportban Erdélyi, illetve Kassay küzdelem nélkül győzött, mert a kolozsvá­riak ebben a két súlycsoportban nem tudtak ellenfelet kiállítani. A szerkesztésért és kiadásért felel: JENEI LÁSZLÓ Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Brassai­ utca 7. sz. Telefon: 15­ 08. Pos­tatakarékpénztár­ csekkszámla száma: 72148. Postafiók: 71. sz. Kéziratokat nem adunk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék