Képes 7, 1987. július-szeptember (2. évfolyam, 30-39. szám)

1987-09-12 / 37. szám

Szlávik András, az Athenaeum Nyomda vezérigazgató­ja 1982-ben lett a futballbírók főnöke, a Magyar Lab­darúgó Szövetség játékvezetői bizottságának elnöke. Zivataros időben, a totóbotrány kirobbanása előtt vál­lalta el ezt az amúgy is hálátlan tisztséget. Jó néhá­nyon a bírói karban is „besározódtak”, így aztán, akar­­va-akaratlanul, neki kellett vállalnia a leghálátlanabb feladatot: a tisztogatást. Igaz, a neheze — a bírói tes­tület tekintélyének helyreállítása — csak ezután követ­kezett. Szlávik Andrásnak — ez általános vélemény a futballszakmában — sikerült elérnie: a játékvezetőkkel szembeni népharag elcsitult. Manapság csak „ügyek” vannak, olyanok, amelyek mindig is voltak, s úgy vél­jük, lesznek is . .. így fogalmazhatnánk: a bírókat ma sem utálják jobban, mint korábban bármikor. Öt évvel a totóbotrányban történt komoly „bírói szerepvállalás" után ez akár futballtörténeti tettként is értékelhető. A futballbírók főnökével ezúttal mégsem erről, hanem arról beszélgettünk: miért áll a közönség, a sajtó és részben a futballszakma is a játékvezetőkkel szemben? — övnek nyilván voltak álmatlan éjszakái az oly­kor-olykor kirobbanó bíró­ügyek miatt. Nem érzi né­ha tehetetlennek magát a sajtóval, a közönséggel, a klubokkal, s azok „hatal­masságaival” szemben? — Ez a­­k­érdés tulajdon­képpen két­­kérdés, de ha akarom, három. Vegyük először a közönséget. Euró­pa nagyon sok országában láttam már futballmérkő­zést, de sehol sem tapasz­taltam olyan játékvezető­­ellenes megnyilvánuláso­kat, mint idehaza. Nálunk a közönség sokszor nem is a teljesítmény, hanem a játékvezető funkciója ellen tiltakozik. A bíró még nem hozott semmilyen döntést, sem jót, sem rosszat, s már fütyülnek, illetve azt skan­dálják: „Három hülye”. Ez így megy 25-30 éve, függetlenül attól, milyen színvonalon áll éppen a labdarúgás. Amiből — né­zetem szerint — az követ­kezik, hogy a labdarúgá­son kívüli okok miatt van hazánkban játékvezető-el­­lenesség. Sok-sok tépelő­­dés után arra az álláspont­ra jutottam, hogy az okok között a tolerancia hiánya a leglényegesebb. A más­ként gondolkodókat, más­ként ítélkezőket nehezen fogadja be a társadalom, a közösség. A bíró pedig éppenséggel másként gon­dolkodik, mint a szurkoló, hiszen ő elvben mindig az igazságosságot, a pártat­lanságot testesíti meg a pályán, a szurkoló pedig valakiért szorít, s ebből a nézőpontból látja és ítéli meg az eseményeket. — És ezért intoleráns a bíróval szemben? — Az intolerancia nem a futballpályán fejlődik ki, ott csak jól érzékelhe­tően megnyilvánul. Akár­csak az utakon. Hogy úgy mondjam, a vezetési morál sem az utakon alakul ki, ez csak a felszínen látszik így De hogy ne csak a közön­séget bántsam, amelyet le­váltani úgysem lehet, ve­gyünk egy más példát. A szabály kimondja, hogy a játékidő mérése kizáróla­gosan a bíró dolga, az ő órája a hivatalos. Ennek ellenére mindenki is saját óráját nézi, még a riporter is azt mondja, hogy a bíró előbb vagy később fújta le a meccset, mint kellett vol­na. Ez nem a tolerancia hiányának jele? — Már megbocsásson, de ez csöppet sem magyar sajátosság. A sajtó, minde­nütt­­a világon, kivesézi a játékvezetőket . . . — Ez igaz, de olyat csak ritkán írnak le, hogy a bí­ró sorsdöntő hibát követett el. Nagyon veszélyesnek tartom, ha a sajtóban a szakmai hiányosságok he­lyett a játékvezetés ügyét tolják előre. A Kőrös kont­ra Verebes ügyre minden­ki emlékszik. Erről öt hé­ten át szakadatlanul cik­keztek, miközben arról a tényről egy sor sem jelent meg, hogy ezalatt 40 mér­kőzésből 38-an a bírók ki­fogástalanul, illetve jól ve­zették a találkozókat. Ér­dekes, arról sem jelent meg semmi, hogy az omi­nózus mérkőzést, amelyen a vita kipattant, az MLSZ- ben videóról levetítettük, s kiderült: Kőrös lényegé­ben jelentősebb hiba nélkül dirigált a pályán. A követ­kező héten az MTK—Pécs mérkőzés után az öltözői folyosón Blumi (Bakos An­tal, az MTK-VM intézője — A szerk­.) odajött hoz­zám, s a fülembe súgta: „Szlávikkám, nem volt ám igaza a Verebesnek ..ön szerint ez megfelelő elégté­tel Kőrösnek és a bírói tes­tületnek ? — Attól tartok, hogy nem engem kell erről meg­győznie ... Arról viszont szeretném, ha meggyőzne, miért más az, ha, mond­juk, az angol sajtó vesézi ki a játékvezetést, mint amikor a magyar teszi ezt. Mi a különbség? — A különbség az, hogy a játékvezetés alapja a bi­zalom a játékvezetőben. A feltétlen bizalom! És a to­lerancia! Mert a bírói hi­ba „benne van” a játék­ban. Ezt sok országban el­ismerik, nálunk is mond­ják, de a bírói tévedések általában sorsdöntővé lép­nek elő. Azt is idehaza ír­ták le: „Meg kell gátolni, hogy a játékvezető sors­döntő hibát vétsen ...” Ha történetesen a bíró elen­ged egy lest, s berúgják, akkor ez­­a hiba sorsdöntő, ha nem rúgják be, s akkor nem sorsdöntő? Nem érzi, hogy ez abszurdum!? — Magam is úgy gon­doltam eddig, hogy a hiba attól válik sorsdöntővé, berúgják-e az elengedett lest vagy sem. Ezek sze­rint másként kell ezt gon­dolni? — Ön kiforgatja a sza­vaimat. Én pusztán azt volna érzékeltet­­ Fotó: RÓZSAVÖLGYI GYÖNGYI

Next