Képes Figyelő, 1947. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1947-01-18 / 3. szám

Az igazságügyminiszter nyilatkozata Az igazságügyminiszter a fasiszta összeesküvéssel kapcsolatban a kö­vetkező nyilatkozatot adta a Figyelő munkatársának: — A mai napig még nem kerültek a fasiszta összeesküvők nyomozati iratai a népügyészségre. Mihelyt az iratok megérkeznek, gyorsított iram­­ban készítik el a vádiratot. Utasítot­tam a népbíróságot is, hogy soron­­kívül tűzzék ki a főtárgyalás napját. E nagyszabású összeesküvési bűn­ügy a népbíróság külön tanácsa elé kerül és megnyugtathatom a közvé­leményt, a bűnösök el fogják venni megérdemelt büntetésüket. A munkásság kíméletlen megtorlást követel Kossa István nyilatkozik a Figyelőnek Az OK ész országot behálózó összeesküvés elsősorban a munkásságtól, a magyar dol­gozók összességétől akarta visszavenni a nehezen kivívott jogaikat. Mi az álláspontja az összmunkásságnak a demokrácia mai keretei és a koalíciós kormányzat megdöntésére szövetkezett sö­­té­t erőkről — erre a kérdésre ad választ Kossa István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára, a ma­gyar nemzetgyűlés alelnöke. A nyilat­kozat így hangzik: — A magyar nép mélységes felháboro­dással fordul a Horthysta összeesküvők ellen. Azok, akik országunkat pusztulásba taszították, akik már a múlt bűneik miatt is megérdemlik az akasztófát, tetézték gaz­tetteik számát. Azt szerették volna, hogy­­Magyarország újra a reakciós nagytőkések és nagybirtokosok birodalma legyen, hogy a magyar munkás újra korlátlanul ki le­gyen szolgáltatva és megfosszák mindama jogától, amit a felszabadulás hozott a ré­szére. Mi építjük a rombadöntött, ezer seb­­t­ől vérző országot, ezek az urak i pedig sze­retnék újra gúzsba kütni az építőket. Mi odaadtuk a földet azoknak, akiket megillet és a magyar parasztság verejtékes munká­val műveli a végre megkapott földjét. Ezek az urak szeretnék visszacsinálni a földre­­formot. Azt szeretnék, hogy a magyar pa­raszt nyakán újra a grófok és bankárok üljenek. Mi készítjük elő a dolgozókat a 3 éves államgazdasági terv végrehajtására, amely terv alapján újjáépítjük az orszá­­got. Ezek az urak pedig újra pusztítani akarnak. A magyar dolgozók minden ré­tege, a munkásság, a dolgozó parasztság, a haladó értelmiség egyöntetűen követeli a legkíméletlenebb leszámolást mindazokkal, akik nemzeti felemelkedésünk útjában álla­nak. Az ország dolgozó lako­sságában egyén­­tetűen hangzik fel a követelés: akasztófára a bitangokkal!­s .Amikor kifejezésre juttatom a magyar dolgozók felháborodását és a kíméletlen megtorlás követelő szavát, hozzátehetem, teljes meggyőződéssel, hogy megvan hozzá az erőnk, és elszántságunk, e követelés va­­lóraváltásához.­­ Meg kell emlékeznem az elismerés hangján a magyar demokratikus rendőrség államvédelmi osztályának nagyszerű mon­­­kájáról, mely éberen és kemény kézzel őrzi demokratikus köztársaságunk rendjét. És ki kell egyben jelentenem, hogy a magyar dolgozók elvárják az igazságügyi hatósá­goktól, hogy végre hasonló erélyt, hasonló elszántságot, a dolgozó nép ügye iránti ha­­­sonló odaadást tanúsítsanak, mint am­ilyen­­­ről már ismételten tanúbizonyságot tett Rajk elvtársunkkal az élen a mi rendőrsé­günk és Péter Gáborral az élen a magyar demokratikus rendőrség államvédelmi osz­tálya. ANGOL DIPLOMATA­ESTÉLY BUDAPESTEN ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS A MAGYAR-JUGOSZLÁV társaságban Moór Gyula egye­temi tanár elnöki megnyitóját mondja Mel­lette Raj­k Lász­l­ó belügyminiszter és Brankov Laza, a jugoszláv delegáció tagja (Escher fotók) Hackner, USA-kapitány tolmácsolja Weems tábor­nok és Kondratov tábornok beszélgetését A szovjet és a brit tengerészet magyarországi kép­viselői a kecskeméti barackpálinkával köszönti fel egy­mást. Trab­in ellentengernagy és Branson kapitány A Magyar-Jugoszláv Társaság ünnepi közgyűlésén résztvett Tildy Zoltán köz­­társasági elnök és hitvese, Balogh István államtitkár, Ch­mil Obrad jugoszláv ezredes, Gyöngyösi János külügyminiszter és Jékely László miniszter, kabinet­irodai­mpnök.

Next