Képes Figyelő, 1947. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1947-01-18 / 3. szám

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ÚJ ELNÖKE: VINCENT AURIOL A CSÜTÖRTÖKI ELNÖKVÁLASZTÁS EREDMÉNYE Csütörtök éjszka jelenti a »Figyelő« m­ár­i­i szerkesztője, hog­y a IV. Köztársas­ág első elnökévé 452 szavazat abszolút több­séggel a szocialista párt jelöltjét, Vincent Auriolt választották meg. Vi Lncent Auriol, K­eon Blum mellett ő a szocialista párt legnépszerűbb tagja. Kiegyensúlyozott egyéniség, kedélyes, op­timista politikus. A népfront-kormányok­ban gyakran pénzüg­yminiszter volt, a fel­­szabadulás óta többizben választották meg a nemzetgyűlés elnökévé. Legutoljára ép­pen tegnapelőtt és ez már előre sejttetni engedte, hogy ő költözik be az Elyssée­­palotába, miután a Bourbon-palota elnöki székét az Elyssée előszobájának szokták nevezni. Talán azért is döntöttek megette, mert nem annyira kormányzásra, mint inkább rendezésre, kiegyenlítésre alkalmas a lénye. Soha nem volt nagyobb szü­kség Franciaországban egy kiegyenlítő állam­főre, mint ma, amikor a választások te­remtette helyzet megbénítja a francia bel­­politikát. Vele optimista világnézettel in­dul el ismeretlen útjára a IV. francia köztársasági nemzetgyűlési képviselő nagyhatású előadást tartott a Partizánbarátok Egyesületében a demokrácia lénye­géről, amely megállapítása szerint nem más, mint a kormányoknak a kormányzottaktól való állandó ellen­őrzése 20.000 teleskávé a pesti gyerekeknek A budapesti kávémirák és espresszók akciója A Buda­pessti Kávéanéző Iparrtársulat jannuár havi Uggyűlésén Bibnis Istvián iparfak­wik­ai H­aitHuok. ja­­vanbitot terjesztett be a szegényeoren gyermekek megsegiltésére. A taggyűlés egybaokiaian mazzáévá tette az ifidüvAnyt és í­gy ha­tározott, h/tgy a «■­­gltséget SO.OOO tejeakAvié formájaiban kivámja a SkociaCg^oMlikiai Ügyosztályraaik fejldinááni. Az akció kizárólag az arr* b­ezorulló gyerekeik. megsegMi'­­»ét pé'.ezze. Háromtagú biznliitág adta­ át a pol­­gármeeternek az utalvá ay­elkiait. A bwliapieivti ’taz­­pressaek, «amelyeik lényegéiben, modern kávésnézeik, — momdotta az Iipartársulati a­lemnbke — arra ké­rik a polgármnater urat, fogadja éppolyan szeretet­tel ai­tmán­ytaiánt, mint amilyen szeretettel azt mi adtuk. Az eszfvresszióre együb­ként miardenben igyeke­zne­k a kormány közek­látá­i programmjaiba beilleszked­ni. Hogyan bocsájtotta áruba Németország Európa zsidóságát? A Figyelőben LÉVAI JENŐ szenzációs riport­sorozatban ismerteti a fasiszta korszak el­*­tüntetett aktáit és titkos diplomácia iratait A Figyelő ma indulás­a óta feladatául tesztte ki, hogy fel­derítse Magyarország rom­badöntőinek gyászos tevékenységét. A náci-nyilas uralom szereplői természetesen igyekeztek itthon és a kü­föndön­ egyaránt elü­ntetni minden aktát és okmányt, amely kompromittéló lehetett volna rájuk­ nézve; a történele­mkut­atóik részére fontos d­okumentumok egy része pedig az ostrom alatt pusztult el. Anná­l többre kell értékelnünk V.V.V.V.­ K­évins Jenőnek, a kiváló újságíróurak munkáját, amellyel a felszabadulás után egymásután bocsátotta közre az újsteila az ország minden részén felkutatott hiteles adatokat. Jéével legutób — hivatalos meg­bízásból — Svájcban folytatta anyaggyűjtését, amelyben a kérésünkre, most a Figyelő rendelkezésére bocsátotta a legérde­kesebb adatokat. Ebből az anyagból k­i­írt sorozat keretében közöljük azt a három részletet, amely egymagában is élénk fényt derít a­­ levitézlett szomorú korszakra, amelyet Lévai Jenő riportsorozata hitelesen és dokumentálisan tár olvasóink elé. Az első részlet arról A tíz mentőakcióról számol be, amely különböző helyeken indult meg a magyar zsidóság megmentése érdekében. Lévai Jenő leleplezi ezeknek az akcióknak­ titokzatos hátterét és minden részletét. A második sorozat ismerteti a rejtélyekkel átszőtt Kasztnedz-ü­gyet, amelynek lényege: hogyan bocsátotta álba Németország Európa zsidóságát. Fa a sorozat, a bizalmas diplomáci­ai akták közlése révén, világpolitikai viszonylatban is szenzációs. A harmadik sorozat , El Salvador mentőakciójáról számol be, mely páratlanul érdekes azért is, mert megrázón bizonyítja, hogy a nagyhatalmak mellett egy jelentéktelen kis állami akciója is milyen hajlamon jelentőségű volt a zsidóság megmentése szempontjából. A nagyjelent­égű riportsorozatot a Figyelő következő szá­mában kezdi közölni. .v.r.v.v.M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék