Kincses Kalendáriom, 1900

Földünk

3o8-------------------------------------------------------- Z0ÁZ1 FÖLD -------------------------------------------------------­Királyság Transzvál fónhatűsága alatt. — A benszülött tanácsnak 44 tagja van. — Terii­­lete : 22.000 km2. — Lakossága : 70.000 (1 km2-re 34) kaffer, zulunéger és 750 európai. — Hadsereg; 18.000 benszülött. Államfő: U’BUNU király, született 1877-ben, trónra lépett 1890-ben. Pénzügy. 1896-ban a bevételt 2000, a kiadást 45.000 font sterlingre becsülték. — Pénznem, hossz-, súly- és ürmérték: mint Transzválban. — Termékek', több ón- és antracitbánya. AMERIKA. Az uj világ. Nagyságra a második, népességre a negyedik világrész. A déli féltekének legnagyobb szárazföldje. Az északi szélesség 730 54' és a déli szélesség 53° 54' között, a greenwichi vonaltól nyugotra 340 48' és T500 20' fekszik. 38,395.562 km.2 (Grönland és a sarkvidékek nélkül). Két főrész : Észak- és Dél-Amerika, a melyeket a keskeny, a Panama-szorosnál csak 56 km. széles Közép-Amerika köt össze. Minden oldalról tenger veszi körül : keleten az Atlanti-óceán, nyugaton a Csendes-óceán, északon és délen a Jeges-tenger. Felülettagolása egyszerűségében is rendkívül nagyszerű : Amerika nyugoti részét délről északnak egy főhegyrendszer húzódik, a mely 15.000 km. hosszú, sok hófödte csúcscsal, többször fensikká szélesedik ki ; sülyedések három részre osztják : a délamerikai Kordillerák (Akongaua, 7019 m., Amerika legmagasabb hegye), a középamerikai kettős hegyláncolatok és fensikok, köztük a mexikói fensik (Orizaba 5450 ni.) és az északamerikai nyugoti fensik a Rocky Moun­­tains-nél (Hooker 5105 m.) egész a Sarki-tengerig terjed. Az utóbbitól nyugotra, közel a tengerhez, a Szierra Nevada, a melynek északi folytatása Alaskában az Illés-hegység (5522 m ), a mely egyúttal Észak-Amerika legmagasabb hegye. — Önálló hegyrendszerek: a brazíliai és gujanai, valamint Dél-Amerikában e Szierra Nevada de Szanta Maria ; az Unió keletén pedig az Allegany. Kéthar­mada alföld; nevezetesebbek : a sarkvidéki lejtő, a Missziszippi-medence, a Lyanók (az Orinokó alföldéi), Dél-Amerika déli részén a Pampaszok és az Amazon vidék őserdei. — Főfolyamok : Makkenzi (az északi Jeges-ten­gerbe ömlik); Szent-Iyőrinc, Hudzon, Missziszippi, Rio Grandedel Norte, Magdalena, Orinoko, Amazon, Szán Franciszkó, Da Plata (az Atlanti-óceánba) ; Kolorádó, Szakramento, Kolumbia, Frázer és Jukon (a Nagy-oceánba). — Tavak-. legtöbb van Észak-Amerikában, a hol nagyobb csoportokban többnyire egy­mással összeköttetésben vannak: Vinnipeg-, Atapaszka, Nagy-Rabszolga- és Nagy-Medvetó, a melyek részben a Makkenzivel, részben a Hudzon-öbölbe ömlő folyamokkal vannak összeköttetésben ; tőlük délre vannak az egymással összefüggő kanadai tavak : Felső-Micsigen-, Huron-, Erie- és Ontarió-tó ; Nika­­ragua-tó (Közép-Amerikában), Titikaka-tó (Dél-Amerikában). — Éghajlat-. Minden zóna, a délsarki zóna kivételével, jóformán valamennyi klimatikus lépcsőzettel képviselve van: a sajátosan függőleges tagolás sokszor szűk helyen a leg­nagyobb ellentéteket alkotja. Észak- és Dél-Amerikának egyenlő nap-, de ellenkező évszaka van. — Növényvilág-. Az alpesitől a tropikus flóráig, részben sivatag-jelleggel. Sok különleges növény pl. : kiuahéjfa, kakaó, koka, bur­gonya, vanília; továbbá agave, pamut, kaktusz, kampesfa, tekfa, pálmák, cukornád. — Állatvilág: A felsőbbrendü emlős állat-lajok szegényebben, a csuszó-mászók, férgek, hüllők, rovarok gazdagon vannak képviselve. Sajátos fajok: lajhár, vizi disznó, örves állat, préri- kutya; valamennyi európai házi­állat. — Ásványok: arany, ezüt, réz, platina, salétrom, gyémánt és más drága­kövek (különösen Brazíliában). — Népesség: 136,801.000; 1 km2-re 3-5. Részben őslakók: a külön emberfajt (rézbőrüeket) képviselő indiánok, részben beván­dorlók ; európaiak, négerek, kínaiak. A kreolok a benszülött európaiak leszár­­mazói, a keverékek mulátok, meszticek és zámbók. Bevándorolt fehér 57V2. mesztic 12V3, négerek s keverékfajuk 20, amerikai 10%- — Vallás. 3,000,000 po­gány, 1,260.000 zsidó, a többi keresztény. — Termékek : pamut, kinahéj, gyé­mánt és drágakő, nemes fémek, színes szövetek, hús, gabona, guano, bőrök, fa, kávé, kakaó, réz, prémek, petroleum, salétrom, vágómarha, dohány, szivar, vanília, cukor. — Kereskedeletn (1896.): bevitel 3346-3, kivitel 4305*2 millió írt. — Állat­­állomány: ló, öszvér stb. 26.415, szarvasmarha 111.843, juh és kecske 134.761, sertés 47.923 ezer darab. — Vasutak (1896.): 374.742 km. — Telegraf 577.441 km., (1897.) drótok hossza: 4,051.642 km. Telefon: (1897.) 1,800.000 km. — Államok: Argen­tinian köztársaság, Bolivia, Brazíliai Egyesült-Államok, Csile, Costa-Rica, Domi­nikán köztársaság, Észak-Amerikai-F)gyesült-Államok, Ekuador, Guatemala, Haiti, Hondurasz, Kolumbia, Mexikó, Nikaragua, Paraguaj, Peru, Szalvádor, Uragaj, Venezuela. Ezeknek az államoknak köztársasági a kormányzó formájuk. Legrégibb az alkotmánya az Észak-Amerikai-Egyesült-Államoknak, legfrisebb Braziliáé. Területre nézve legnagj'obb az United States, legkisebb Szalvador. LEVÉLPAPÍR-ÁRUHÁZ eeeeg««*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék