Kincses Kalendáriom, 1900

Földünk

368 -------------------------------------------------------- 70Á71 FÖLD -------------------------------------------------------­ Királyság Transzvál fonhatósága alatt. — A benszülött tanácsnak 44 tagja van. — Terü­­­lete : 22.000 km 2. — Lakossága : 70.000 (1 km2-re 34) kaffer, zulunéger és 750 európai. — Hadsereg: 18.000 benszülött. Államfő: U’BUNU király, született 1877-ben, trónra lépett 1890-ben. Pénzügy: 1896-ban a bevételt 2000, a kiadást 45.000 font sterlingre becsülték. — Pénznem, hossz-, súly- és ármérték, mint Transzválban. — Termékek­, több ón- és antracitbánya. AMERIKA. Az új világ. Nagyságra a második, népességre a negyedik világrész. A déli féltekének legnagyobb szárazföldje. Az északi szélesség 730 54' és a déli szélesség 53° 54' között, a greenwichi vonaltól nyugatra 340 48' és 1500 20' fekszik. 38,395.562 km.2 (Grönland és a sarkvidékek nélkül). Két főrész : Észak- és Dél-Amerika, a­melyeket a keskeny, a Panama-szorosnál csak 56 km. széles Közép-Amerika köt össze. Minden oldalról tenger veszi körül : keleten az Atlanti-óceán, nyugaton a Csendes-óceán, északon és délen a Jeges-tenger. Felülettagolása egyszerűségében is rendkívül nagyszerű : Amerika nyugati részét délről északnak egy főhegyrendszer húzódik, a­mely 15.000 km. hosszú, sok hófödte csúcscsal, többször fensíkká szélesedik ki ; sülyedések három részre osztják : a délamerikai Kordillerák (Akongaua, 7019 m., Amerika legmagasabb hegye), a középamerikai kettős hegyláncolatok és fensikok, köztük a mexikói fensik (Orizaba 5450 m­.) és az északamerikai nyugati fensik a Rocky Moun­­tains-nél (Hooker 5105 m.) egész a Sarki-tengerig terjed. Az utóbbitól nyugatra, közel a tengerhez, a Szierra Nevada, a­melynek északi folytatása Alaskában az Illés-hegység (5522 m ), a­mely egyúttal Észak-Amerika legmagasabb hegye. — Önálló hegyrendszerek: a brazíliai és guyanai, valamint Dél-Amerikában a Szierra Nevada de Szanta Maria , az Unió keletén pedig az Allegany. Kéthar­mada alföld; nevezetesebbek : a sarkvidéki lejtő, a Missziszippi-medence, a Lyanók (az Orinokó alföldei), Dél-Amerika déli részén a Pampaszok és az Amazon vidék őserdei.­­ Főfolyamok : Makkenzi (az északi Jeges-ten­gerbe ömlik), Szent-Gzőrinc, Hudzon, Missziszippi, Rio Grande del Norte, Magdalena, Orinoko, Amazon, Szán Franciszkó, Da Plata (az Atlanti-óceánba) ; Kolorádó, Szakramento, Kolumbia, Fráter és Jukon (a Nagy-óceánba). — Tavak­­ legtöbb van Észak-Amerikában, a­hol nagyobb csoportokban többnyire egy­mással összeköttetésben vannak: Winnipeg-, Atapaszka, Nagy-Rabszolga­ és Nagy-Medvetó, a­melyek részben a Makkenzivel, részben a Hudzon-öbölbe ömlő folyamokkal vannak összeköttetésben ; tőlük délre vannak az egymással összefüggő kanadai tavak : Felső-Micsigen-, Huron-, Erie- és Ontarió-tó , Nika­­ragua-tó (Közép-Amerikában), Titikaka-tó (Dél-Amerikában). — Éghajlat­. Minden zóna, a délsarki zóna kivételével, jóformán valamennyi klimatikus lépcsőzettel képviselve van: a sajátosan függőleges tagolás sokszor szűk helyen a leg­nagyobb ellentéteket alkotja. Észak- és Dél-Amerikának egyenlő nap­, de ellenkező évszaka van. — Növényvilág­. Az alpesitől a tropikus flóráig, részben sivatag-jelleggel. Sok különleges növény pl. : kivahéjfa, kakaó, koka, bur­gonya, vanília; továbbá agave, pamut, kaktusz, kampesfa, tekla, pálmák, cukornád. — Állatvilág: A felsőbbrendű emlős állat-fajok szegényebben, a csúszó-mászók, férgek, hüllők, rovarok gazdagon vannak képviselve. Sajátos fajok: lajhár, vízi disznó, örves állat, préri­­kutya, valamennyi európai házi­állat. — Ásványok: arany, ezüt, réz, platina, salétrom, gyémánt és más drága­kövek (különösen Brazíliában). — Népesség: 136.801.000; 1 km 2-re 3-5. Részben őslakók: a külön emberfajt (rézbőrűeket) képviselő indiánok, részben beván­dorlók , európaiak, négerek, kínaiak. A kreolok a benszülött európaiak leszár­­mazói, a keverékek mulátok, meszticek és zámbók. Bevándorolt fehér 57V2, mesztic 12V3, négerek s keverékfajuk 20, amerikai 10%­ — Vallás: 3,000,000 po­gány, 1,260.000 zsidó, a többi keresztény. — Termékek : pamut, kinahéj, gyé­mánt és drágakő, nemes fémek, színes szövetek, hús, gabona, guano, bőrök, fa, kávé, kakaó, réz, prémek, petroleum, salétrom, vágómarha, dohány, szivar, vanília, cukor. — Kereskedelem­ (1896.): bevitel 3346-3, kivitel 4305*2 millió­ért. — Állat­­állomány: ló, öszvér stb. 26.415, szarvasmarha 111.843, juh és kecske 134.761, sertés 47.923 ezer darab. — Vasutak (1896.): 374.742 km. — Telegraf 577.441 km., (1897.) drótok hossza: 4,051.642 km. Telefon: (1897.) 1,800.000 km. — Államok: Argen­tinian Köztársaság, Bolivia, Brazíliai Egyesült-Államok, Chile, Costa­ Rica, Domi­nikán Köztársaság, Észak-Amerikai­ E­gyesült­ Államok, Ecuador, Guatemala, Haiti, Hondurasz, Kolumbia, Mexikó, Nikaragua, Paraguay, Peru, Szalvador, Urugay, Venezuela. Ezeknek az államoknak köztársasági a kormányzó formájuk. Legrégibb az alkotmánya az Észak-Amerikai­ Egyesült­ Államoknak, legfrisebb Braziliáé. Területre nézve legnagy­obb az United States, legkisebb Szalvador. LEVÉLPAPÍR-ÁRUHÁZ eeeeg««*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék