Kis Ujság, 1936. augusztus (49. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-02 / 176. szám

' . iOUMi Y X . V ff V ‘ ‘Eh iV J / 4 /I JL 4feSariTCau^mUS 2 melléklettel ára 12 fillér AZ ELŐFIZETÉS AHA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP NEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, FŐSZERKESZTŐ, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: tiVjk IlNfl l V K 24 P(10, F FA­­ ^ KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI. ARADI­ UTCA 8. TELEFON: 1-207-IJ POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. Káprázatos pompával nyit­nák meg a berlini olimpiászt Berlini olimpiai szerkesztőségünk telefonjelentése Berlin, augusztus 1.• Repülőgépberregés verte fel Berlin né­pét szombat reggel. Elérkezett az olimpiai játékok megnyitásának napja, megkezdőd­tek a tíz órán át tartó hatalmas­ ünnepsé­gek. Délelőtt katonazenekar járta végig , a német főváros­­főbb útvonalait, délben pe­dig a berlini dómban tartott istentisztelet után százezrekre menő tömeg gyűlt össze a Luftgarten hatalmas térségein. Az olimpiai fáklyás staféta már szom­bat reggel megérkezett Berlinbe és dél­ben érte el a Luftgartenben felállított hatalmas oltárt. Az olimpiai bizottság tagjai, Németország vezető férfiai teljes számban gyülekeztek itt, ahol huszonötezer Hitler-ifjú példás rendben várta a nagy pillanatot. A híres berlini futó, Eifrig vitte a fáklyát az utolsó szakaszon szakadatlan kürtharsogás köz­ben. Amikor az oltár elé ért, a zenekar a német himnuszt játszotta. Az oltár meg­gyújtásának pillanatában van Tschammer und Osten birodalmi sportvezér intézett szó­zatot a világ ifjúságához, majd Hust német kultuszminiszter beszélt az összegyűlt kö­zönséghez. Mindenütt megafonok harsog­ták a szónokok szavait. A Hitler-ifjúság éneke után ért véget az ünnepség. A világ sportvezetői Hitlernél Az ünnepség után a nemzetközi olimpiai bizottság f­eketeruhás, aranyláncos , tagjai Baillet-Latour gróf vezetése alatt Hitler Adolf birodalmi vezérnél tisztelegtek. Az idős francia gróf szavaira Hitler mondott köszönetet azért, hogy lehetővé tették az olimpiának Németországban való megren­dezését. A Luftgarten fölött ezalatt állandóan repülőgépek berregnek. Két órakor meg­jelent a kétszázezernyi nézősereg feje fölött Németország büszkesége, a Hinden­­borg-léghajó, amely merész kanyarulattal a stadion felé veszi útját. Megindul a népvándorlás a stadionba Már egy órakor megnyitották a stadion kapuit, hogy a több mint százezernyi néző­­közönség könnyen elfoglalhassa helyét. A berlini lapok közölték azokkal, akiknek jegyük volt a megnyitó ünnepségre, hogy mindenki tartozik egy órával előbb elfog­lalni helyét. A nézőket rendőrök és a kar­hatalom tagjai igazították el minden fenn­akadás nélkül helyeikre. A stadion belsejében pompás látvány fogadja a nézőt. A díszpáhollyal szemben, közvetlenül a vörös salak szélén több ezer-Három perccel négy óra előtt ideges mozgolódás támad a nézőseregben. Kívül­ről, ahol a felvonulási térségen már fel­sorakoztak a világ ötvenhárom nemzetének versenyzői, éles kürtjei hallatszik. Jön a kancellári A Führerturm előtt a nemzet­közi olimpiai bizottság tagjai, közöttük az ősz Múzsa Gyula fogadják. Amikor a mara­­thoni kapun keresztül belép a stadionba, a közönség felugrik, „Sieg-Heil!“-t kiált és felemelt jobbkarral üdvözli Németország első polgárát. Hitler Adolf jobbján J­alour gróf, balján pedig Lewald, a rendezőbizottság elnöke tigi fehérruhás énekes foglal helyet. A sta- i dión szegélyén ötvenhat zászlórúd, mind­egyiknek tövében feszes vigyázz-állásban három tengerész áll. A közönség, amely halad. A nemzetközi olimpiai bizottság tagjai frakkban, nyakukban a németek által készített domborművű aranylánccal lépkednek Hitler nyomában a salakra fektetett zöld gumiszőnyegen. A díszpáholy előtti salakon apró fehérruhás kislány megy a kancellár elé, virágcsokrot nyújt át neki. Hitler mosolyogva öleli magá­hoz, megsimogatja arcát, majd tovább megy. A kislányt Latour gróf fogja kezén. Különös színfoltként hat a fehérruhás kisgyermek a komor fekete frakkok között. Amikor Hitler a díszpáholyban­­elfoglalja helyét, felharsan a német himnusz és a Slorst Wessel dal. Miközben a tömeg felemelt jobb­­karral hallgatja végig ,­a zenekart, Hitler Adolf barátságos kézfogással üdvözli a dísz­páholyban helyetfoglaló diplomatákat, kö­zöttük Sztójay Döme magyar követét. A díszpáholyban a következő előkelőségek foglaltak helyet: a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság tagjai, élükön gróf Balti és Latour­­elnökkel, a rendezőbizottság tagjai dr. Leward elnökkel, az egyes nemzeti olimpiai bizottságok és nem­zetközi sportszövtségek vezetői a német olim­piai bizottság tagjai, az olimpiai játékokon résztvevő nemzetek nagykövetei, követei, és más diplomatái, számos külföldi előkelőség, mint az olasz tr­ónörökös, Pál görög trónörökös, Gusztáv Adolf svéd herceg, Arel dán herceg és felesége, Alficri olasz propaganda miniszter, Sven Hedin, Lindberg ezredes, továbbá a birodalmi miniszte­rek, polgármesterek nagy része, a nemzeti szo­cialista párt legtöbb vezető személyisége, vala­mint számos volt olimpiai győztes, lassanként betölti a tribün betonsorait, többször kinyitja erny­ijét, mert időnként csepegni kezd az eső.­­Félórával a kitűzött kezdési idő előtt már zsúfolt a tribünkaréj, vonulnak fel, mindössze huszon. Argentína csapata következik. A kék-fehér zászló mögött egy hölgy és ötvenhat férfi halad kék kabátban­­ és fehér nadrágban. Fehér tengerészsapkájukon ■ fekete ellenző van. Ausztrália piros zászlóját zöldkabátos, fehér­ kalapos legénység követi. '­Nagy', tetszés­sel fogadja a tribün a százfőnyi belga legény­séget. . Szalmakalap­jukat balkézben tartva, lefelé irányított jobbkézzel haladnak el a díszpáholy elött. Bermuda hét, Bolívia két versenyzővel­­vonul­ fel, hogy az­­ ötvennyolc főnyi brazil­ csapatnak, adjon helyet. Bulgária legénysége ,jobb karját felfelé tartva, kemény díszlépésben ,halad el a díszpáholy,­elött. A messzi Chile ötven főnyi csapata követi őket világoskék kabátban, fehér nadrágban és fehér sapkában. A görög csoport ezalatt már a tribün túlsó oldala előtt is elhaladt és befelé kanyarodott a zöld gyepre, amikor a kínaiak fordulnak be a marathoni kapun Tizenöt férfi és szét feltűnően nyúlánk és csinos nő jobbkezét a bal mell fölé téve üdvözli Németország vezé­rét. Columbia szigetéről mindössze nyolc, Costarikából pedig csak egy versenyző jött Berlinbe. Ő viszi a zászlót is. Utánuk na­gyobb csapat következik, az észtek legény­­sége . Harmincnégyen vannak. Finnország százhúszfőnyi csapata követi őket fehér ing­ben, kék kötött kabátban és zöld sapkában. Csapatuk öltözete­ nem egységes, mert a hátrább menetelük sportáganként más-más egyenruhát viselnek. Arcukon látni a levert­séget, amit nyilván az okoz, hogy nagy csalódás érte őket a Japánnak juttatott 1940-es olimpiával. Megérkezik Hitler Adolf Megkondul az olimpiai harang Négy óra tíz perc. Éles kürtszó hasít a levegőbe, majd messzeható hangon megkondul az olimpiai harang, amely a világ ifjúságát szólítja kéthetes küzdelembe. A harang szavára megindulnak az árbocokon át zászlók. Méltóságteljesen emelkednek a levegőbe a résztvevő nemzetek lobogói. A tribün soraiban helyet foglaló ma­gyarok áhítattal figyelik a német ábécé sze­rint a Csehország és az USA lobogói között magasba emelkedő háromszínűr magyar zászlót. Mire mindegyik lobogó az árbocok tetejére ér, pattogó induló harsai­ fel. Kez­dődik a felvonulás. Jönnek a résztvevők Elsőnek a görög olimpiai csapat fordul be a kapun. A fehérruhás­­táblahordó és a zászlóvivő mögött halad Spiros Louis, az első modern olimpiai marathoni futásának győztese nemzeti viseletben. A díszpáholy előtt meghajol a zászló. két hölgy, három katona és húsz férfi versenyző halad egymás mögött kék kabátban és fehér nadrágban. Egyiptom­ követi őket piros fezben, kék ka­bátban és fehér nadrágban. Afganisztán ver­senyzői­ javarészt gyephokizók, zöld kabát­ban, szürke sapkában és fehér nadrágban Tüntet a közönség a franciák mellett Franciaország 238 főnyi csapata fordul be a kapun. Amikor mindannyian beértek, egy­szerre magasba lendül jobb karjuk. A közön­ség mint egy ember felugrik és egetverő ünneplésben részesíti a vendégeket,­­ bizonyítva az olimpia mindent egybeforrasztó gondolatát. A sötétkék kabátos, fehérnadrá­­gos francia csapat pompásan lesi, Anglia követi őket. Nyugodtan, méltóság­teljes tartással vonul be a száz főnyi csapat kék kabátban és krémszínű nadrágban. Haiti szigete mindössze egy versenyzőt küldött, de mögötte százötven főt meghaladó csoport jön: Hollandia. Zöld sapka, kék kabát, zöld nadrág, illetve szoknya van rajtuk. .A kö­zönség tapsa a világhírű holland úszónőknek szól Hollandia után a két főnyi hondurasi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék