Kisalföld, 1959. május (4. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-01 / 101. szám

VILÁG PRÓFÉTÁIVAL EGYESÜLJETEK ! IV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ____________ ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA­IRA : 60 FILLÉR Győr, 1959. május 1. péntek. MÁJUSI KÖSZÖNTŐ Győr-Sopron megye dolgozóihoz! A tizenötödik szabad május elseje virradt­­ ránk. Ünnepi seregszemlére gyűlnek ösz­­sze városainkban és falvainkban az emberek ezrei és tízezrei, a munkások, a parasztok, az értelmisé­giek, hogy számot vessenek a jobb és szebb jö­vőért folytatott munka és harc eredményeiről, és kifejezzék hitüket és elhatározottságukat a szocia­lizmus eszméje mellett. Megyénk dolgozó népe a jól végzett munka büsz­ke tudatával vonulhat fel a május elsejei ünnep­ségeken­|M M­unkásosztályunk mind a termelésben. *­­ mind a szocialista építés más frontsza­kaszain, különösen a szocialista mezőgazdaság megteremtéséért folyó nagyszerű munkában dere­kasan kivette és kiveszi a részét, és ezzel méltón tölti be vezető szerepét munkás-paraszt államunk, szocialista rendünk szüntelen erősítésében és fej­lődésében. Megyénk munkásai, és köztük minde­nekelőtt a nemrég ismét élüzem címet és vándor­zászlót nyert üzemek dolgozóinak szüntelen erő­feszítései lényeges hozzájárulást jelentenek egész népgazdaságunk fejlődéséhez és benne a dolgozó nép, elsősorban a munkásosztály életkörülményei­nek állandó javulásához. Napjainkban a munkás­osztály soraiban mind szélesebben kibontakozó munkaverseny az egyik legszebb bizonyítéka an­nak, hogy az üzemek dolgozói híven követik a szo­cialista építőmunkát vezető és irányító pártot, a Magyar Szocialista Munkáspártot. A párt és a munkásosztály közötti kölcsönös bizalom volt ed­dig és lesz a jövőben is minden­­sikerünk, és ered­ményünk sziklaszilárd alapja. üdvözlet Győr-Sopron megye munkásainak! Az idei május elseje különösen kiemelkedő­­ jelentőségű ünnepe megyénk parasztsá­gának is. Megyénkben a mai május elseje az első, amelyet parasztságunk már teljes egészében mint termelőszövetkezeti parasztság ünnepel meg. Győr- Sopron megye falvainak dolgozói megértették és magukévá­­tették a párt tanácsát és útmutatását, a mi megyénk lett az ország első termelőszövetkezeti megyéje, és­ ezzel a mi parasztságunk példát muta­tott az egész ország parasztságának. A mai májusi ünnepet megyénk termelőszövetkezeti parasztsága a korábban soha nem tapasztalt gondossággal el­végzett tavaszi munkákkal köszönti, amellyel meg­tette az első lépést a virágzó, jól jövedelmező nagy­üzemi gazdálkodás megteremtése felé Ezzel az idei május elseje megyénkben a sokszorosan meg­erősödött munkás-paraszt szövetség ünnepe is. üdvözlet Győr-Sopron megye termelőszövetkezeti parasztságának! Szocialista építőmunkánk eredményeihez ** - lényegesen hozzájárult megyénk haladó értelmiségének munkája is. Mind műszaki értel­miségünk, mind a kulturális élet különböző terü­letein tevékenykedő értelmiségiek egyre örves­ze­­tesebben találják meg a hivatásuknak megfelelő helyet és szerepet az egész magyar nép javáért és fejlődéséért folyó nagyszerű építőmunkában. Az értelmiségnek ez a fejlődése, megerősödő öntudata és bizalma a párt iránt tovább szilárdítja egész dolgozó népünk egységét. Ez a folytonosan erősödő népi egység egyik legfőbb feltétele annak, hogy a jövőben még gyorsabban haladhassunk előre nagy­szerű országépítő célkitűzéseink megvalósítása felé. Üdvözlet Győr-Sopron megye értelmiségi dolgozóinak! My május elsején azonban nemcsak saját mun­­■ ■­kánk és harcunk eredményeivel vetünk számot, hanem felmérjük a dolgozók világmére­tekben folyó nagy küzdelmének eredményeit és to­vábbi feladatait is. Minden okunk megvan arra, hogy megnövekedett bizalommal és a reményteljes jövő biztos tudatával ünnepeljük meg az idei má­jus elsejét, önbizalmunk gránitalapja az erőben és egységében megingathatatlanná fejlődött szocia­lista­ tábor, és annak vezető ereje, a hatalmas Szovjetunió. Az SZKP XXI. kongresszusa megmu­tatta a szocialista tábor fejlődésének ragyogó táv­latait, azt a nem nagyon távoli időt, amikor együttesen teremtjük meg a kommunista társadal­mat. Megyénk dolgozóinak szorgalmas munkája, ha szerény mértékben is, hozzájárul ennek a ra­gyogó jövőnek mielőbbi megteremtéséhez. Üdvözlet a Szovjetunió, és a szocialista tábor valamennyi népének! A proletárnemzetköziségnek ezen a szép ünnepén testvéri szolidaritásunkat fe­jezzük ki a ma még kapitalista uralom alatt élő dolgozó százmillióknak, akiknek a mi munkánk, a szocialista tábor sikerei adnak önbizalmat és erőt a szocialista jövőért folytatott nehéz harcukhoz Ahogyan mi, magyar dolgozók, a múltban és nap­jainkban számtalanszor éreztük és érezzük a pro­letárszolidaritás felénk áradó segítségét, ugyanígy el vagyunk szánva arra, hogy a jövőben még in­kább kivesszük a részünket a munkásosztály tel­jes felszabadulásáért folyó világméretű küzdelem­ből. A mi jó munkánk, a mi építőmunkánk sikerei napjainkban a legjobb hozzájárulás ehhez a küz­delemhez. Üdvözlet a világ valamennyi dolgozójának­ G­yőr-Sopron megye dolgozói a mai májusi ünnepen minden eddiginél magasabbra emelik a proletárnemzetköziség és a szocializmus diadalmas zászlaját. Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága, A Szakszervezetek Győr-Sopron Megyei Tanácsa, Győr-Sopron Megye Tanácsa. A Szaktanács elnökségének üdvözlete a szervezett munkásokhoz Magyar dolgozók! Szervezett munkások! Nők! Férfiak! Fiatalok! Május 1. alkalmából szívből kö­szöntjük a szervezett munkásokat, minden magyar dolgozót. Hét év­tizede immár, hogy május elseje a világ munkásainak ünnepe. Az­óta évről évre mind nagyobb számban sorakoznak fel mögéjük azok a dolgozók, akik felismerték, hogy saját, felemelkedésük bizto­sítéka is az a harc, amelyet a munkásosztály vezet mindenféle elnyomás, kizsákmányolás ellen­­, hangzikk többek között az üd­vözletben. Ma csaknem egymilliárd ember — közöttük mi magyarok is — már a néphatalom birtokában ün­nepeljük e napot. A felvonuló ma­gyar munkásoknak, parasztoknak és értelmiségieknek már nem kell félniük a szuronytól, a puskatus­tól, mint az elmúlt évtizedekben annyiszor. Május 1, a mi szá­munkra is harci nap! Együtt küz­dünk a földkerekségen mindazok­kal, akik a népeknek békét, sza­badságot, a kezük nyomán for­mált jobb életet akarnak. Figyelemmel kísérjük és teljes szívvel támogatjuk a népek küz­delmét szabadságjogaikért, meg­vetjük és elítéljük az embertelen, vad gyarmati rendszert. Mi felszabadult magyar dolgo­zók teljes szívvel támogatják a Szovjetunió kezdeményezését az atomenergia békés célokra való felhasználására, az atomfegyver­­kísérletek betiltására. Minden eszközzel erősítjük a Szakszervezeti Világszövetség és a Béke Világtanács akcióit, a nuk­leáris fegyverkísérletek végleges és feltétel nélküli megszüntetésé­ért. Magyar dolgozók! Szervezett munkások! A szocializmus építésében elért minden sikerünk nemcsak azt je­lenti, hogy egy lépcsőfokkal ma­gasabbra jutottunk, hogy emelke­dik a jólétünk, hanem ezzel a vi­lág népeinek békéjéért, szabadsá­gáért folytatott harcát is erősít­jük! Magyar dolgozók! Gyorsítsuk meg a szocializmus építését. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága célkitűzései­nek megvalósításával, a kongresz­­szusi verseny sikereivel már az idén érjük el az 1960-ra tervezett életszínvonalat! Ünnepeljük úgy a nemzetközi munkásünnepet, hogy növeljük és erősítsük a béke erejét, ápoljuk a nemzetközi munkásszolidaritást, a világ dolgozóinak összefogását, óvjuk, erősítsük hazánkban a munkások hatalmát. A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége Együtt a szövetkezet minden jószága Györújfalun, Györzámolyon, Tápon, Szanyban, Cikolaszigeten, Héderváron, Vitnyéden, Finnyén — Negyvenegy községben hordták össze eddig az altatókat — Tegnap ismét nyolc községből érkezett a hír, hogy befejezték a szövetkezetek jószágainak összehordását. A munkát elvégezte Győr­­újfalu, Győrzámoly, Táp (győri járás), Szany (csornai járás), Cikola­­sziget, Hédervár (mosonmagyaróvári járás), Vitnyéd (kapuvári já­rás) Pinnye (soproni járás.) Ezekkel együtt összesen 41 termelőszö­vetkezeti­­községben áll együtt a közös jószág. Csupán Szanyban több mint 300 szarvasmarhát vittek a közösbe. A takarmányozást ezekben a községekben biztosították, részben új kaszálású szálasta­karmánnyal. HÁROM TAVASZI KÉP Horgászok a Dunán. Egy kis terett­e a tavaszi napsütésben. Alkonyi séta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék