Kisalföld, 2000. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-20 / 66. szám

2000. március 20., hétfő Aktuális 3 1. oldal *■ „Gyórón születtem, onnan költöztünk ide, Rábacsanakra 1906-ban - mesélte. - Édes­apám kiment Amerikába, ahonnan csaknem húsz év el­teltével négyezer dollárral jött haza. Szép összeg volt az abban az időben. Földet vettünk, a többi pénzt pedig takarékba tettük, de jött a pénzromlás és vele újra a szegénység.” Természetesen szóba került az a bizonyos zsák is, amely­ből így Sándor, József és Bene­dek napja táján ezúttal hiány­zik a meleg. Jóska bácsi azon­ban megnyugtatta az aggódó­kat, szerinte régen is előfor­dult, hogy márciusban Rába­­csanakon jeget vágtak. „Ha az időjárásnak parancsolni lehet­ne, akkor sok ember összeve­rekedne” - vélekedett, majd hozzátette: „Fiatal koromban lehetett bármilyen hideg, soha­sem húztam kesztyűt. Most meg van úgy, hogy a szobában is fázik a kezem.” Talán ezért is várja a tavaszt, meg azért, hogy körülnézhessen az udva­ron, a kertben, és szemügyre vehesse a jószágot az istálló­ban. A hosszú élet titkát azon­ban nem osztotta meg a jelen­lévőkkel, mert állítja, hogy maga sem tudja. Azt viszont fontosnak tartotta kijelente­ni, hogy a becsület nagyon fon­tos az életben. „Aki ennyi időt megélt, az­zal sok minden megtörtént” ­­fűzte hozzá. S aztán sorjáztak az emlékek egymás után, köz­tük is kiemelten a katonaél­mények. Amint a családtagoktól meg­tudtuk, Jóska bácsi nem szed gyógyszert, ellenben jó az étvá­gya és a bort is szívesen elfo­gyasztja. Elmondták, hogy há­rom éve elesett az istállóban és eltörött a medencecsontja. Kórházba került, s az orvosok nem sok jóval kecsegtettek. Hamarosan haza is küldték, ám az akkor százkét éves em­ber dacolva a korával néhány hét elteltével talpra állt. Ma már nem is foglalkozik a bal­esettel. Miután a Kisalföld kollektí­vája nevében mi is köszöntöttük Pethő Józsefet, búcsúzáskor megkérdezte: „Jövőre is eljön­nek?” Természetesen megígér­tük, hogy ott leszünk, hisz nem szeretnénk csalódást okozni, már csak azért sem, mert nem sokkal azelőtt éppen a becsület fontosságát hangoztatta. Haszonits József Tüntetés a bácsai égetőmű ellen Gyűlnek az aláírások a hulladékártalmatlanító ellen. (0011/8721/7/4a) Fotó: Szűk Ö. 1. oldal A demonstrációt a bácsai részönkormányzat vezetője, Bárány István kezdeményezte, aki a kezében lévő hordozható elektromos hangszórón keresz­tül folyamatosan sorolta a la­kosság problémáit. Elmondta, hogy a Bácsán lévő három fel­dolgozómű - a szennyvíztisztí­tó, a hulladékégető és a folyé­­konyhulladék-kezelő - folya­matosan, együttesen pedig hat­ványozottan terhelik a környe­zetet. Bárány a lakosság azon vé­leményének is hangot adott, hogy a hatóságok nem állnak a helyzet magaslatán, amikor a három létesítmény együttes ha­tásának vizsgálatáról van szó. Ugyanis a sokat emlegetett és sokszor sürgetett hatásvizsgá­latot még nem végezték el.- A környék lakossága félti az egészségét, s az alkotmány­ban lefektetett, egészséges kör­nyezethez való alapvető embe­ri jog mindenkit megillet. Már­pedig az égetőműben január­ban mért ötvenötszörös dioxin­­kibocsátási határérték-túllé­pés ijesztő hatással van az itt élőkre - hangoztatta Bárány István, majd hozzátette:- Igaz, hogy ennek napvilág­ra kerülését követően a környe­zetvédelmi hatóság azonnal megtette a szükséges intézke­déseket. Azonnal leállíttatták a halogéntartalmú veszélyes anyagok, köztük az összedarált garéi hordók égetését is. Egyben számos azonnali és több folya­matában végrehajtandó intézke­dést írt elő az égetőnek. A demonstrálok útközben egy erre az alkalomra felállított sátorban aláírták a tiltakozó íveket. Az égetőmű elé érve skandálni kezdték jelszavukat: „Zárják be! Zárják be!” A tömeget az égetőmű tulaj­donosa, a budapesti Palota Környezetvédelmi Kft. ügyve­zetője, dr. Varga A. Tamás, va­lamint a Győri Hulladékégető Kft. ügyvezetője, Babos József fogadták. Meghallgatták a felvonuló lakosság képviselőjének hoz­zájuk és a demonstrálókhoz in­tézett szavait, majd szólni pró­báltak, felajánlva, hogy bárki bemehet, s közelről megnézhe­ti a létesítményt. Egyben egy erre az alkalomra összeállított szórólapot osztottak szét az em­­berek között. Abban az égető­műről és annak működéséről, a környezetvédelem érdekében tett intézkedésekről olvashat­tak a megjelentek. Az üzemlátogatásra szóló meghívás azonban nem talált megértésre, az emberek inkább kórusban tovább szavalták a bezárásra felszólító jelszavai­kat, mondván: úgysem azt lát­nák, amire kíváncsiak. Majd ahogy jöttek, úgy távoztak. Csupán egy kisebb csoport volt hajlandó szóba állni az égetőmű vezetőivel, akik türel­mesen hallgatták a kétkedő kérdéseket, s ugyanolyan türe­lemmel igyekeztek válaszolni azokra. Már amennyire a je­lenlévők vevők voltak a vála­szokra.- Sajnálatos, hogy a három hulladékfeldolgozó közül min­den probléma okozójaként az égetőművet jelöli meg a lakos­ság. Pedig a sokak által felvetett szaghatásokhoz sincs semmi kö­ze a létesítménynek. A hulla­dékégető vezetése mindent meg­tesz azért, hogy a környezetében élőkkel jó kapcsolatot építsen ki. A változásokról, történések­ről - a kétkedések ellenére is ­­korrekt módon tájékoztatjuk a lakosságot - próbálta megnyug­tatni a vele vitatkozókat dr. Var­ga A. Tamás. Tóth Gyula Ismét igazi fesztivál volt a Kisfaludy Napok Ismét nagy érdeklődés kísér­te a megyei tehetségkutatás leg­nagyobb seregszemléjét, a har­minchetedik Kisfaludy Napo­kat. Több mint hétszáz diák, közülük sokan csoportba szer­veződve, háromszázhetven pro­dukcióval készült a hétvégi két­napos fesztiválra. A helyezé­sek utáni pontozás alapján ké­szített mérleg szerint a legjob­ban a győri Révai- és a sopro­ni Berzsenyi-gimnázium sze­repelt. A megyei közgyűlés el­nöke, Ivanics Ferenc tegnap az ünnepélyes gálaműsor megnyi­tóján a jövő évre nézve is biz­tosította a szervező Bartók Bé­la Megyei Művelődési Közpon­tot a megye támogatásáról. Ivanics Ferenc hangsúlyoz­ta, a hivatalosan eddig is fesz­tiválnak nevezett két nap most - a megyei közigazgatás nyolc­­százezer forintos támogatásá­nak köszönhetően - vált való­ban fesztivállá, úgy, mint régen, a kezdetekkor, a tekintélyes központi támogatások idején. Az eddigiekhez képest jóval magasabb finanszírozás - ame­lyet az elnök azzal magyará­zott, hogy a Kisfaludy Napok presztízse az évek során egyre csökkent - lehetőséget adott arra, hogy a diákok szállást, kosztot és színes programokat kapjanak a szervezőktől. A fesztivál napja után hajnalig tartott a szórakozás, rock-, dzsessz- és másfajta együttesek zenéltek ingyen és bérmentve. A millenniumi év rendezvényé­re a külsőségekben is nagyobb odafigyelés jutott, hovatovább a helyezettek az eddigieknél díszesebb, százszorta elegán­sabb oklevelet vehettek át. A versenyre \ ár azonban egy má-Nagy Veronika és Nagy Bernadett hegedűduójukat adják elő. (001V8722/m6) Fotó: Szűk Ödön sik millennium is, 2003., ami­kor a megyei seregszemle be­tölti a negyvenedik évét. Ká­lóik János, a megyei művelődé­si központ igazgatóhelyettese szeretné, ha ez alkalomból megjelenhetne egy - az ese­ményhez méltó - könyv, amely foglalkozik a köztudat részévé vált verseny évtizedeivel, az emlékezetes teljesítményt nyújtott diákok utóéletével, amelyről egyébként csak ke­veset tudni. Az bizonyos, hogy számos ismert szólista fordult meg ezen a színpadon, vagy se­regnyi szavaló nyert el Radnó­ti- vagy Ady Endre-díjat. A színészek között is találunk olyanokat, akik itt bukkantak fel elsőként, mint például Osz­­ter Sándor és Eperjes Károly. Méltó lenne tehát mindezt fel­eleveníteni, ám ez még a távo­li jövő és a „távoli” pénz kér­dése. Kakuk János szavai szerint mindenképpen fontos lenne a jövőben újítani. Az évről évre kisebb érdeklődés azt mutat­ja, hogy a rendszerváltás óta megszokott tíz kategória be­osztása is átgondolásra szorul. Szakmai átgondolásra - hang­súlyozza Kakuk János, értve ez alatt, hogy talán már a jövő évi kiírás előtt szakemberekkel, di­ákönkormányzatokkal együtt­működve szeretné szervezni, ha úgy tetszik, megálmodni a Kis­faludy Napokat. Legalább azt elérni, hogy - ami régen ter­mészetes volt - valamennyi is­kolaigazgató ott legyen ezen a két napon. Laczó B. 0% KAMAT RÉSZLETEZZÜK? Március 17-től kamatmentes részletre* is vásárolhat CITROEN JUMPER-t, JUMPY-t, BERUNGO-t vagy Cl 5-öt. Bármelyiket is választja, egy megbízható, takarékos, erős, praktikus és ké­nyelmes haszongépjárműhöz jut, amely kamatos­tul behozza (kamatmentes) árát. ’kezdőrészlettől és futamidőtől függően Az Ön Citroen márkakereskedői: Pannon-Car Kft. - 9022 Győr, Szent István út 41. Tel ./fax: (96) 513-400 Porta Hungarica Kft. - 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 1. Tel.: (96) 205-555 CITROEN KISALFÖLD ________________ A becsület nagyon fontos az életben Ma is aktív a százöt éves Pethő József

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék