A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 4. (1842)

EGGENBERGER J ÉS FIA academiai könyvárusoknál a következő munkák is kaphatók: A’ KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI. 1836 — 1841. KÉT KÖTET BUDÁN, 181 fia vet. kemény táblába kötve 3 f. ep. Tartalmuk: A társaság keletke­zése, szabályai és történetei; beszédek és értekezések Fáy András, P­é­c­z­e­l­y J., L­eh­e­d­e­l F., Székács J. és Siontagh Gusztávtól b­szélv­e l Jósika Miklóstól; koszorús pályamunkák, és pedig értekezések: A dráma hatása és litera­­turánk dráma szegénységének okai Tarcy L- prftól.; Szavalattudomány Ra­­in­ershoffe­r V. prftól. Regény és dráma párhuzamban Gondol D. és D. M­ü I­­ s­er Godofrédtól végre poétai pályamunkák Pap Endre, Kazinczy G.,Nagy Imre, Szilágyi Istv., M­e­d­g­y­e­s L.,­ Tárkányi B. és Pájer Ant. 1841—1842. EGY KÖTET BUDÁN, n.v. fin­­­el. kemény tábl­a fz. 46 k. p. Tartalma­ Történetek. —Schedel F. beszéde szépirodalmunk jelen állapotjá­­ról. — Schedius L. beszéde az ötödik köz ülésben. — A satiráról értek. Székács J. — A magyar költészet hivatása, beköszöntő előadása H­u­n­fa­l­v­i P­á­lnak. — Bú­csú b. E­ö­t­v­ö­s J-től, magyarázva S­z­e­m­e­r­e P. által — Herculanum római beszély b. Jósika M-tól. — Aristotele­s könyve a költészetről, görögből magyarázatokkal Hunfalvi Páltól. — Horátz epistol­­a a Pisókhoz, költészeti tárgyakról, lat­­b. új­ra ford. C­z­u­c­z­o­r G. — Longin könyve a fenségesről, görögből magyarázatokkal és toldalékkal K­i­s J­á­n­os által­ — Nemzetiség és népiesség a költészetben általán, s különösen a magyar költészetben, koszorús pályairat Müller G. — Pályasatirák. A’ Kisfaludy-Társaság által jutalmazott és kitüntetett Pályamunkák 1842-ből. Budán, 1842. nov. 30 kr. ep. Kisfaludy Károly’ Minden Munkái. A' Kisfaludy- Társaság’ megbízásából szerkeszté Schedel Ferencz. Negyedik ki­adás hat kötetben. alkr. Pesten, 1843. fin. vel. képekkel füzv. 7 f. cp. Kisfaludy Károly’ jelesebb víg­játékai. Zsebkia­dás. Pest, 1843 rel. kemény tábl. 48 kr. cp. Külföldi Regénytár. Kiadja a’ Kisfaludy-Társaság. Szerk. Nagy Ign. Havonk. egy kötet, ára 40 kr. ep. Eddig XX kötet illy tar­talommal­:J. II. Grandet Eugenia, Balzactól, francziából Jakab István. — III—VI. St. Roche, Palzownétől, ford. Nagy Ignácz. •—VII—XI. Twist Olivér, Boz (Dickenstől) angolb. Gondol Dániel. —XII. A’ bőkezű szerető, Cervantestől, spanyolb. Lukács Móricz. — XIII — XV. Éj és korány, Bulivertől, angolb. Vajda Péter. —XVI. A’ ko­ros hölgy, Bernard Károlytól, ford. Petőfi Sándor.—­XVII. XVIII. Hortensia grófnő, Mérytől, ford. Horváth Károly —XIX—XXI. A’ sziget’ rózsája, svéd regény Flygare-Carléntől, ford. Lakner Sán­dor. Következnek : A’ tőzsér, angol regény Warrentől, ford. Re­­mellay Gusztáv. — Robin Hood, angol regény Jamestől, ford. Petőfi Sándor. —Forster Zsigmond , Hahn Ida után Varga Sámuel. Nemzeti Könyvtár, a’ Kisfaludy-Társaság’ pártfogásával kiadja D. Schedel F. Második folyam X füzetben mindenik ára 40 kr. Eddig három füzet, mellyekben Kármán J. írásai, Fanni Hagyományai foglaltatnak életrajzokkal s arczképekkel, és Csokonai Minden Munkái indíttattak meg. Következnek e’ folyamatban Kis János’ poétái munkái ’s ha a hely engedi, Vitkovics és Gombos munkáik is. A’ Műfordítás’ Elveiről. A’ Kisfaludy-Társaságban előadta D. Schedel F. nev­­vei, fűzve 10 kr. ep.

Next