Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1903

nagy gondolkozó, nagy tudós, nagy emberbarát, de nem lehet költő, nem lehet író. Ezért áll Jókai minden lehető hibái mellett is egy sorban irodalmunk legnagyobbjaival, mert ha nem is oly öntudatos művésze a nyelvnek, mint Arany, s nem mindig olyan szerencsés, mint a lángész érthetetlen divinatiojával dolgozó Petőfi, egyedül és egy­maga tölti be az elbeszélő próza újjáteremtésében azt a szerepet, amin Petőfi, Arany és Tompa hárman osztoz­kodnak. Gazdaságban és bőségben egy írónk nyelve sem versenyezhet vele, még az Aranyé sem. A nép gazdag nyelvkincséből senki annyit át nem vitt az irodalomba, mint ő. A sok valódi gyöngyszem közt akad — igaz — nem egy értéktelen hamisítvány is, de ez úgy látszik, együtt jár nyelvünk kóros megbetegedésével s nem egé­szen a Jókai hibája. A tiszta búzába is beleesik a kon­koly. Színmagyar világ azért a Jókai világa s még a mesék fantasztikus képzeletvilágában is jellegzetesen magyar. Magyarságából folyik talán nagy mesemondó te­hetsége is. De az már bizonyára túlzás, hogy mi vol­nánk Jókaival a világ legjobban mesélő nemzete. Erről a dicsőségről le kell mondanunk, anélkül hogy lenne okunk miatta az elszomorodásra. A francia elbeszélő próza elevenebb és ötletesebb, az orosz talán mélyebben szánt, az angol kimértség is értékesebb lehet a mi sza­bad röptű áradozásunknál, de egyik sem fordulatosabb, egyik sem színesebb, egyik sem jellegzetesebb a mi ma­gyar beszédünknél. Nekünk legalább mindenesetre a leg­jobb, legszebb és legélvezhetőbb. Van benne és van bennünk valami, ami ízről-ízre magyar sajátság, magyar különlegesség. Talán a vérünk alkata hozza magával, talán a magyar föld lehellete. Ez a nemzeti vonás az, ami igazán értékes bennünk, nyelvünkben és irodalmunk.

Next