Ellenőr, 1930 (17. évfolyam, 1-20. szám)

1930-05-18 / 10. szám

22­ lódnak a villamosokon s a helyiérdekű vasutakon. Elárasztják a Buda kör­nyéki hegyeket és sütkéreznek a ta­vaszi verőfényben. A pesti ember azon­ban itt is valahogy csak félig viszi véghez azt, amit akar s igen gyakran összetéveszti a külsőséget a lényeggel. Ellenállhatatlanul mulatságos, amikor meglett családanyák vitorlavászon-nad­­rágban, szöges­ cipőben és hegyes tu­rista­bottal felülnek a helyiérdekű vasútra, ifjú és kevésbé ifjú alpinistá­nak öltözött, hátizsákos fiatalemberek kíséretében és az első állomáson betu­ristáskodnak a korcsmába. Ezek a höl­gyek és urak, akik a zubbony, a dressz és szögescipő kedvéért rándulnak ki, tipikus jelenségei Budapestnek. Minde­nütt találkozni velük, a budai hegyvidé­ken, Svájcban, Salzkammergutban és Tirolban. A turisztikában épúgy, mint a sportban. Síelnek a norvég sízubbony kedvéért, a fehér szvetter kedvéért pe­dig ródliznak. A golf számukra csak al­kalom, hogy felhúzhassák a kockás térd­nadrágot. Lefényképeztetik magukat, megebédelnek, megisszák a hosszúlépést s ezzel a turistáskodás befejeződött. Akadnak azonban igaziak is, akik lel­kükben érzik s idegeikben fájlalják a világváros betegségét. Ezekből kerülnek ki az igazi vikendezők, akik a hétnek egy napján kapcsolatot keresnek a fák­kal, a füvekkel és a napsütött folyóvíz­zel, amely elől az ember valósággal a kövek közé sáncolta magát. Ezek azok, akik már-már szektát kezdenek alakí­tani s akikben lassanként fellobog a nagyváros elleni gyűlölet. Ez a gyűlö­let oly régi, mint a nagyváros maga. Benne élt már Tolsztojban is, öntuda­tossá azonban csak most kezd válni. Mindinkább fojtogat bennünket a me­­chanizált élet, az uniformizált lakás s annak a szörnyű falanszternek a képe, amely a jövőből a mára veti árnyékát. A szabad embernek, az individualista léleknek tiltakozása ez a városi proletár kollektivizmusa ellen, az ellen a kol­lektivizmus ellen, amelyet a bolsevisták erőszakosan akarnak továbbfejleszteni és életrendszerré tenni. A vikendezők nagy tömegei rá fogják terelni nem csupán a társadalomtudó­sok, szociálhigiénikusok és építészek figyelmét a metropolisok betegségére, hanem a politikusokét is és eljön az ideje annak, amikor majd komolyan gondolkoznunk kell a nagyvárosok megszüntetéséről, vagy átalakításáról. A villamos energia könnyű szállítható­sága, a közlekedési eszközök fejlődése és a rádió — Ford véleménye szerint —­­a jövő században a nagyváros elnéptele­nedéséhez és kis kertvárosok alakulásá­hoz fog vezetni. Én boldog volnék, ha Ford merész jós­lata beválna, mert én is gyűlölöm a nagyvárost és szeretem a falut. A tech­nikai kultúra értékeivel megalkotott mintafalvakat kellene teremtenünk, hogy megmutassuk, mennyivel egészsé­gesebb és erkölcsösebb életet lehet élni. A nagy tömegben hatványozottan több a bűn, a sok ember nehezebben ellenőrzi egymást s az embersürüben könnyebben megbuvik az aljasság. Ezt érzik a nagyvárosok százezrei és milliói a lelkük mélyén s ezért mene­külnek a tavak mellé, a folyók part­jára és a napsütötte rétekre. Az em­bernek kell a napfény, kell a folyóvíz, kell az érintetlen föld, mert érzi, hogy testét-lelkét elsorvasztják az égigérő há­zak. A modern Babilonok emberei szi­vükben hordják ezt az érzést s a hegy­nek menetelő kirándulók milliói egy egészségesebb és tisztább élet felé me­netelnek, mikor a tavaszi vasárnapokon maguk mögött hagyják a szürke, szo­morú várost. ..................................................­ Magyar­ ucca Montevideóban. Monte­video városi tanácsa mostanában foglal­kozott az uruguayi Magyar Egyesületek Szövetségének azzal a kérelmével, hogy a város egyik uccáját Calle Hungria-nak nevezzék el. A kérelmet a tanács egy­hangúlag magáévá is tette s igy legkö­zelebb már magyar ucca fogja hirdetni azt a rokonszenvet, amellyel az uruguayi magyarság iránt Montevideo városa vi­seltetik. Ez Montevideoban van. Sajnos, mi tizenkét év után neon tudunk eljutni odáig, hogy legalább azokban a városok­ban, ahol a lakosság többsége magyar, az uccaneveket magyarul is elnevezték s hogy uccákat diszitsenek fel Kossuth, Széchenyi, Petőfi, Arany János, Jókai hallhatatlan neveivel. ELLENŐR

Next