A könyvtáros, 1959 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1959-03-01 / 3. szám

KÉPEK AZ ATHENAEUM TÖRTÉNETÉBŐL 90 évvel ezelőtt alapították az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaságot A modern irodalom fejlődése elválaszt­hatatlan a vállalkozó szellemű nyomdá­szok, könyvkiadók munkájától. Már a XIX. század első harmadában a magyar szépírók, tudósok, fordítók, szerkesztők biztos támaszt találnak Heckenast és a többi nyomdász-kiadó vállalatainál. A könyv- és lapkiadó kezdeményezésekből a századfordulóra hatalmas tőkés válla­latok, részvénytársaságok alakultak, így alakult meg kilencven évvel ezelőtt 1868 nyarán Emich Gusztáv könyvkiadó­jából az „Athenaeum irodalmi és nyom­dai részvénytársulat”. Az új társulat fél­millió (!) forint alaptőkével indult, és tíz év alatt az ország legnagyobb könyv- és lapkiadó vállalata lett. Maga köré gyűjti az irodalmi szakembereket, akiknek írá­sait napi és heti­lapjaiban jelenteti meg, könyvalakban teszi közzé és nemcsak megnyeri az olvasóközönség állandó ér­deklődését, hanem részletre árusított so­rozataival magához is kapcsolja őket. Az Athenaeum szerepe a magyar könyv­kiadásában egészen a felszabadulásig igen jelentős. Nincs módunk egy ilyen rövid cikk keretében az Athenaeum kiadói munká­ját részleteiben mérlegre tenni, vagy akár csak a fontosabb kiadványait is felsorolni. Arra vállalkozunk csupán, hogy néhány vonásban képet adjunk egy hosszú évekig vezető helyet betöltő kiadó életéből­­— emlékezésül és okulásul is. Az alapító arcképe Az alapító Emich Gusztáv nagyon ere­deti, irodalomhoz értő, merész gondolko­dású üzletember volt. Német származású könyvárus, akinek cégérén a „Nemzeti Könyvkereskedés”­ felirat olvasható, né­met anyanyelvű könyvkiadó,­ aki felis­merte Petőfit, megvette összes műveinek kiadási jogát és elég bátor volt ahhoz, hogy az ismeretlen Madáchtól is meg­vegye Az ember tragédiáját. Nyomdász, akit Széchenyi István gróf ajánl a Nem­zeti Kaszinóba, kiadó, aki legbizalma­sabb barátjául Kemény Zsigmondot és Jókai Mórt tisztelheti, vállalkozó, aki a múlt század derekán saját kockázatára adja fki a Magyar Tudományos Akadé­mia könyveit — ezek Emich jellemző vonásai. Könyvkiadó a bankok kezében Miután Emich átalakította vállalatát részvénytársasággá, az Athenaeum is fo­kozatosan — a kor kapitalista fejlődésé­nek megfelelően — a nagybankok kezébe kerül. Az alapító írókat, könyvkiadói és könyvkereskedői szakembereket kiszorít­ják az igazgatóságból a különböző ban­kok megbízottai. Az Athenaeum első igazgatóságában Kemény Zsigmond, Jó­kai Mór, az idősebb és ifjabb Emichen kívül Greguss Ágost egyetemi tanárt, Ujváry Lajos írót találjuk — az első igazgató pedig Osterlamm Károly, a ne­ves pesti könyvkereskedő. A különböző alaptőkeemelések és részvénymanipulá­ciók­­ következtében a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank képviseletében Schwarc Félix, a Hazai Bank képvisele­tében Hankó Jenő kerül az igazgatóság­ba. 1911-ben már a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank megbízásából Lánczy Leó az Athenaeum elnöke egészen 1917-ig, amikor a részvények többségét Miklós Andor, „Az Est” lapkiadó részvénytársa­ság igazgatósági elnöke szerzi meg s így az elnöki szék is őt illeti meg. Miklós Andor környezetéből egészítik ki az igaz­gatóságot is: Miklós László, báró Koh­­ner Jenő, dr. Salusinszky Gyula és má­sok kerülnek be az igazgatóságba. Az írók és irodalmi szakemberek csupán a ban­károk alkalmazottai, még ha olyan jó tollú írókról is van szó, mint Helitai Jenő vagy Sárközi György. Emich szellemi öröksége Az Athenaeum igazi virágzása az 1870-es évektől az első világháborúig tart. Ez az időszak a bátor kiadói kez­deményezések, a nagy sorozatok, gyűjte­ményes munkák megjelentetésének kora. Ez az időszak a társulat­ anyagi megerő­södésének ideje is: új épületekbe költö­zik­, modern gépeikkel szerelik fel és év­ről évre bővül anyagi és technikai ereje, felkészültsége. A Társulat hosszú ideig Emich könyv­kiadói tevékenységének útján halad. Ez az az Emiűh-féle szellemi örökség, amely elsősorban Petőfi, Madách, Jókai, Kos­suth, Arany László, később Ady, Babits, Móricz műveinek folyamatos kiadásában ismerhető fel. Az Athenaeum, ahogy az üzleti szellem erősödött vezetésében, mind több és több fércművet, „bestsel­lert” jelentetett meg — mégis egész fenn­állása idején Petőfi, Madách, Ady és Móricz volt az, akikhez többé kevesebb következetességgel ragaszkodott és akik­nek népszerűsítéséért sokat tett, és hoz­zátehetjük: bátran kezdeményezett is. Egy példa jól szemlélteti, mit értünk a 218

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék