Közlöny, 1848. szeptember (84-112. szám)

1848-09-18 / 101. szám

Budapest, 101. sz. Hétfőn, September 16. 1848. hivatalos 1 a p. Megjelenik naponkint égj — orítóggyülé» ala» több — nagj regá) .ven Klöbietes. dl) a folyo év bálra lev« 6». havára helyben t , vidéken » forint eaüat («neben — ElAfisethetni Budán, e’ kiadó­hivatalban (vár, Fortuna - ntcaa, Jalics-hái 132 ««.a’ m. k. egyetem nyomdája mellett), Pestet Emicb Gnsatáv könyvkereskedésében és ai orssag minden kir. postahivatalainál — A' «sahott díjú hivatalos hirdetmények és csatolmányok után a’ saokott beigtatás' és felvételi díjak fieettetnek. A’ meg nem siabott díjuak hasábsoráért & p. kr. vétetik. Mellyekért eddig díj nem fisettetett, eaután is díjmentesek maradnak. — Magánhirdetések nem vétetnek fel. Örvendetes hir. Csányi László kir. biztostól Keszthelyről folyó hó 15-ről vett örvendetes tudósítás szerint a’Miklós huszárok lelkes tiszti­kara gróf Búb na őrnagy vezetése alatt, és a’ Sándor huszá­roktól B á r c z a y százados a tisztikar nevében gróf Teleky vezér­őrnagyhoz mentek, és kinyilatkoztatták, hogy hátrálni többé nem fognak, hanem királyért, hazáért harczolni ’s halni kiván n.»k, minek folytán ez egész tisztikar nevében egy levél szer­­kesztetett, melly gróf Bubna őrnagy és Barczay száza­dos által folyó hó 16 án Jellachichhoz küldetett; ezen levélben felhívják őt, ő felsége aláírása alatt kelt abbeli parancsának előmutatására: miszerint Magyarországnak megtámadása, vilá­gosan ’s határozottan megrendeltetik, különben be fogják a’ se­regek és ezeknek tisztjei fegyverük becsületét szilárd elhatáro­zottsággal bizonyítani. Pest, sept. 17. 1848. Gr. Batthyány Lajos. Rendeletek. i. Ministerelnüki előterjesztésre ezennel kinevezem: I. a’ honvéd tábori karhoz. Századosokul: Szabó István mérnökkari főhadnagyot. Szirányi Béla 51. s. e. főhadnagyot. „ „ Nemegyei Felix mérnökkari főhadnagyot. 2. A’honvédsereghez. a’ 3. zászlóaljhoz számfeletti századosul : Molnár Ferdinánd főhadnagyot. a’ 4. zászlóaljhoz. Hadnagyokul: Cservinka Károly 1 •» » Szűcs Károly f őrmestereket. Krascsenics Ignáczf >f „ Rovigha József 3 5 dik zászlóaljhoz, Főhadnagyul: Aleman László hadnagyot. Hadnagyokul: Stencz Ignácz ) 6rmestereket. „ Deuch Ede ) 6. zászlóaljhoz. Főhadnagyul: Magyar Emészt hadnagyot. 8. zászlóaljhoz. Hadnagyul : báró Wimmersperg Ferdinánd tizedest. a’ 9. zászlóaljhoz. Főhadnagyul: Földváry György hadnagyot. Hadnagyul : Kéler Vilmos őrmestert. a’ 13. zászlóaljhoz. Hadnagyul : Valkó József 1 ső zászlóalji őrmestert. 14. zászlóaljhoz. Hadnagyul: Takó János 7-ik zászlóalji őrmestert. a’ honvédi tüzérséghez. Hadnagyokul: Bertalan Károly 9 sz. h. e. őrmestert. Szigeti Pál 12 sz. h. 0. őrmestert. 3. A’ nemzetőrsereghez, a) őrnagy -s parancsnokokul. Krassómegyében őrnagy Pánczely Károly helyett báró Bruckenthal Mihályt. Ungmegyében őrnagy Vönöky József helyett gróf Buttler Sándort. Pestmegyében Nagy Sándor József helyett a’ pest városi 6. n.őr. zászlóhoz. Karácsonyi Guidót dij nélkül, b) parancsnoki segédekül : Borsodmegyei önkintes nemzetőrsereg őrnagya báró Vay Lajos mellé Szepessy Kálmán hadnagyot főhadnagyi ranggal Aradmegyében őrnagy Gáál Lász.ó mellé Rózsa Edét hadnagyi ranggal. Ugocsamegyében őrnagy Újhelyi Sándor mellé Abonyi János honvéd 10. zászlóalji őrmestert hadnagyi ranggal Komárommegyében őrnagy Csuzy János mellé Gáspár Lajos volt katonát hadnagyi ranggal. Barsmegyében őrnagy Klobusiczky Sándor melle Botka Sándor volt kir. testőrt főhadnagyi rangal Pestmegyében: őrnagy és parancsnok Karácsonyi Guidó mellé Vagner Jenőt hadnagyi ranggal. Pestmegyében alakult önkintes sereg egyik zászlóaljához czimzetes díjtalan őrnagyul: Esquire Guijon Richardot. Budapest, sept. 15. 1848. István, nádor kir. helytartó. Gr. Batthyány Lajos­c)c) a II. Ministerelnüki előterjesztésre a’ pesti önkintes csatár zászlóaljhoz ezennel kinevezem: Századosul: Hell János főhadnagyot és segédtisztet. Főhadnagyokul: Tassy Marczel volt kir. testőrt; Hild Antal volt hadnagyot; Keller Robert volt hadnagyot. Hadnagyokul: Tóth Sándor 19 dik számú magyar gyalog ezredbeli hadfit. Török Flóri 32 dik számú magyar gyalog ezredbeli őrmestert. Oszetzky Antal tábori tisztet. Kostyán Antal vök őrmestert; Várszeghy Ignácz 1-ső honvéd zászlóalji őrmestert; Németh József, 2-ik zászlóaljbeli honvédet; Báthy Lajos köz és váltóügy védet; Jenei Antal volt hadfi őrmestert.; Józsa János n őrs. hadnagyot számvevőül hadnagyi ranggal. Fejérvári Pál, kir. táblai hites jegyzőt. Budapest, September 16-kán 1848. István, nádor k. helytartó. Gr. Batthyány Lajos. Rendelet. Midőn az 184% XXII. t. ez. csak átalánosságban kimond­ja, hogy minden honkkost, ki törvényben kimo dott képesség­gel bir, egyenlőn kötelez a’ nemzetőrseregi szolgálat, már sza­bad tért nyitott a’ jövendő törvényhozásnak, a’ nemzetőrseregi ügyben részletesebben, és kimer tőleg rendelkezni. Részint mivel a mostani törvényhozó testület honboldogftó egyéb munkáltaival lenne elfoglalva, részint mivel az életoől merített tapasztalás tanúsítja, mennyiben szükség az említett törvényezikket pótolni, az egyenetlen magyarázatokból eredhető zavarok, ’s ezekből ke letkezhető panaszok elmetlőzéséből még a’ törvényhozás más­kép nem rendelkezendik, következendőket rendelem: 11 Minden fokozatú nemzetőrseregi szolgálat alól felmentet­nek*­a) A’ ministerek, álladalmi és ministeri titkárok, királyi kerületi, váltó- és más törvényszékek elnökei, muzeum és könyv-, tár igazgatói. b) Lelkészek minden vallásfelekezeti különbség nélkül, szerzetesek, falusi iskolamesterek. Ha azonban a’ táborba vo­nulandó valamellyik nemzetőrségi zászlóalj lelkészt kívánna ma­gával vinni, tartozik az illető egyházi elöljáróság a’ zászlóaljhoz a’ hatóság megkeresésére tábori papot kirendelni. c) Az egészben elaggott nyugdíjazott haditisztek. d) Megyei fő- és alispánok, kerületek főkapitányai, váro­sok polgármesterei és főbirái. e) Az úgy nevezett militia vaga-hoz tartozó hivatalnokok, u. m. hadi titkárok, ’s biztosok, élelmezési tisztek, hadi pénztár és iroda ’s a’ t. tisztviselői. f) A’ vizek szabályozásánál, lánczhidnál, vasutaknál, bir­tok felmérésnél működő mérnökük. g) A’ mezei gazdászainál , személyes felügyelés, és felelősség alatt munkáló kisebb tisztviselők , u. m. is­pánok, birkanyájügyelŐK, kulcsárok ’s a' t. ha t. i. uraiktól en­gedőimet nem nyerhetnének, és hivatalok biztosítva nem leone h) Postaállomásokon kün hivataloskodó expeditorok, vagy ezeknélküli postamesterek. i) Az érez-, és Sóbányákban, és olvasztókban dolgozó mun­kások, mennyiben gazdahatalom alatt állnának. 2?. A’ tábori és lakhelyeiken kívüli szolgálattól fölmentetnek: a) A’ ministerium, kormány, és törvényszékek, megyék és városok főbb hivatalnokai u m. osztályfőnökök, titkárok, taná­csosok, főjegyzők, főszolgabirák. b) Az egyetemi, ’s más nagyobb ’s kisebb tanodák ta­nárai, könyvtár és muzeum őrei, nevelőintézetek igazgatói, gyógyszertárok főnökei, gyakorló orvostudorok. c) Mezővárosok ’s faluk bírái és jegyzői. d) A’ mezei gazdászaital s annak igazgatásával foglalkozó főbb tisztviselők, ’s pénzkezelők. e) A’ fenálló egyesületek titoknokai, jegyzői, és pénztár­nokai. f) Postahivatalok igazgatói, és postamesterek. g) Sóeladási, vagy tova szállítási hivatalnokai. h) Vasúti, gőzhajózási tisztviselők, hajó és más nagyobb gyárak igazgató személyzete. 3. I A’ 2 ik $-ban előszámlált hivatalok személyzete minden nemzetőrseregi helybeli, de csak éji szolgálatra köteiezletnek, ha a’ sor őket éri. M­A ministeriahs, törvényszéki, posta, harminczad, bank, vasút, hajógyártás, gőzhajózás, ’s más illyen igazgató hivatalok másod és harm drangu tisztviselői közül naponkint csak an­nyit lehet és kell helybeli őrszolgál tra rendelni, mennyit ugyan azon nap a hivaialok nélkülözhetnek, végre a’ nemzetniseregi parancsnokok jó eleve a’ hivatalokkal érintkezésbe tegyék ma­gukat. 5.?, Nemzetőrseregi képességgel nem biró, de az 184% t. ez. értelmében mint önkintes a besorozási kitüntetésre mago­kat ajánlott, ’s a’ hatóság által érdemesnek talált egyéneket szintúgy kötelezik a’ nemzetőrsegi szabályok, és kötelesek leg­alább három éven át a’ nemzetőrseregnél folytonosan szolgálni. Úgy mázon egyének pedig, k:k valamelly büntettek miatt a’ nemzetőrseregből kirekesztettek, vagy onnan kitöröltettek, ha több évi fedhetetlen viseletű nél fogva jobbu ást ígérnek, ’s a’ lakosok többségének kívánatéra a’ nemzetör«égi becs lletszék őket a’ besorozásra érdemeseknek talája, nekik az illető ható­ság engedelmet adhat a’ fegyverfoghatásra. 6 }■ A’ lovas nemzerőrsereghez csak azok sorozhatók, kik ké­pesek maguknak nyereg alá való jó lovat szerezni, azt a’ nye­reg alá állítani, illő takarmánynyal el átni. — A’ lovassághoz igy besorozott nemzetőr, ha 1 s ik vagyonában tetemes csorbu­lást nem Szenvedne, vagy megtörténhető testi hibája által lóra alkalmatlanná lenne, folytonosan a’ lovasságnál megmaradni tartozik. r. §• Ha a’ félig aggott nyugdíjas haditisztek hason, vagy ma­gasabb tiszti fokozatra a’ millyennel a szolgálatból kil ptek a’ n< mzetőr.-ereghez megválasztatnának, tartoznak a’ newzelőrse­­reguél szolgálni. 8 §• Az egészen elaggott és hadi szolgálatból haza bocsátott hadastyánok, mivel már ők úgy is mind a’ beke, mind a’ hadi szolgá'atra alkalmatlanoknak ismertelvék, a’ nemzetőrseregnél szolgálni többé nem tartoznak, ellenben a’ félig aggott,.k, ha még az 50 évet meg nem haladták, és egyébkint nemz. őrs. képességgel bírnak, tartoznak magukat az őrsereghez soroztatni, úgy szinte a’ kiszolgált capitulánsok is, ha egyébiránt őrseregi képességgel bírnak. 9. §. Osztatlan családból, mellynek birtoka nem több egy ses­­sionál, csak egy tartozik fegyvert fogni; a’ többet bíró család pedig birtokaránylag , és a’ fegyvert fogható gyermekek számá­hoz képest állítja ki a’ nemzetőröket. De a’ többi be nem soro­zott családtagoknak azonban tetszésüktől függ magokat, mint önkintesek a’ nemzetőrseregbe íratni. Pesten, sept. 14. 1848. Gr. Batthyány Lajos. Tudnivaló! A’ hadügyészi tanfolyam bevégeztetvén, a’ hallgatóknak szigorú megvizsgálása folyó hó ^0 kán dél e.őtl 9 órakor veendi kezdetét, ázom megjelenésre mind azok, kik most a hadteslü­­leteknél alkalmaztatni kívánnak ezennel felszólittatnak. — Pes­ten, sept. 16. 1»48. B a 1 d a c c i. A’ kőrösmezői kincstári számtartói és erdészeti hivatalnál a’ szersáfári állomás megürült. Nemzeti gyűlés. Előleges közlés a’ képviselők háza Sep­tember 17-diki üléséről, Batthyáoy Lajos mimsterelnök bejelentvén, miként a’meg­erősítés végett felterjesztendő uj ministerek közölt a’ tárczák még felosztva nincsenek, a’ ház meghagyása következteben fel­olvassa a ministerek neveit következőkben: G h i c z y K á 1 m á n,bf. Eötvös József, M és zár 0 sL á z ár, b. Vay Miklós, b.Ke­­mény Dénes, Szentkirályi Mór, gr Erdődy Sán­dor. Madarász László, nehogy az, mert csak 7 miaisterról van itt említés, holotta törvény, hacsak a’ mimsterelnök tárczát nem vállal 8. rendel, sokakban azon gyanút gerjessze, mintha egyik minister' nem lehetne megerősítendő, kérdést intézet a’ ministerelnökhöz, miért nem jelentette be a' 8-dik minister nevét is? mire mini*' terelnök úr kijelenté, miként a’ 8 dik miuistert is fe.fogjS terjeszteni, de a’ személyre nézve még nincs önmagával tisfc* 134

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék