Közlöny, 1848. október (113-143. szám)

1848-10-01 / 113. szám

t. javaslatot a­ háznak tárgyalni kell, s annak idejében a­ ház elébe fogom terjeszteni. — Kinyomatik. Pozsony városában egyesült hazafiaknak népgyűléséböl egy vá­lasztmány küldetett hozzám, amelly a’ képviselőházhoz meghozza ezen ■épgytílésnek első összejövetele alkalmával hozott azon határozatát, mellyben a­ ház iránt bizalom szavaztatik , egyszersmind felszólittatik, hogy a haza jelen súlyos helyzetében szükséges intézkedésekről hatályos befolyásánál fogva intézkedjék. Ilyen irat felolvasása, és a ráhozandó határozat később lesz a’ ház elébe terjesztendő. Nem szükséges a’ pe­tsonalis választmányhoz utasítani, mert bizalom szavaztatik be,­ne hanem felolvasás végett újra a' ház elébe terjesztem. , Kossuth Lajos, Pozsony városában már több idő óta ala­kult honvédelmi egyesületének nyilatkozatát mit egy pár szóval a’ ház elnöke említett, részemről annál nagyyobb hazaiba elismeréssel ve­szem , minthogy az ország határszélét nevezetes város lévén, annak a' haza törvényei és alkotmánya iránti buzgó ragaszkodása a' mint egy részről ösztönül szolgál a' magyar többi városoknak ezen szép példát követni, úgy más részről sok­ megnyugtatást foglal magában arra néz­ve , hogy ha valamelly veszély a' hazát fenyegetné , mindjárt a' határ­szélen ollyan városnak lakosságát tisztelem Pozsony városában, melly­­nek hazafias határozottságára ezen nyilatkozatnál fogva is számolni le­het. Már több nap előtt a' mint tudom, a' ministerelnök urat egy pár álgyuért kérte Pozsony városa, ez nem szállíttatott fel, mert egynéhány nap előtt történt; a' most lejött küldött urak , kik ezen nyilatkozatot hozták felszólították, hogy azon álgyuk nemesek oda vonassanak, ha­nem tekintetbe vévén egy­részt Pozsony fontosságát és helyzetét, más részről azon lelkesedést, melly ott van, hogy csak legalább álgyu csövek küldessenek oda, ők azokat fel fogják szerelni. Mennyire tőlünk kitett intézkedtünk, hogy még 4 álgyut kapjanak ,­­mi a­ honvédelmi bizottmány eljárását illeti, mindinkább meg­győződöm arról, hogy kimondhatlanul kívánatos, miszerint a‘ kormány minél hamarább a' mindennap előforduló dolgokra nézve a' minister­­elnök kezében legyen, mert i­lyen interimális kormány nem találkozik kellő energiával a' végrehajtásban esannyira, hogy szükségesnek hi­szem, hogy a­ két főváros hatóságának a’ ház nevében adattassék ki az, hogy tartozzék magát ezen bizottmány rendeleteihez alkalmazni, egyébiránt kérem azt is, mert sok tennivaló van, és Magyarország vé­delme és a’ megvédési intézkedések, minden ponton Pestre nem szo­rulhatnak — másutt is kell tenni ez iránt, mert ha nem teszünk, a­ körülmények még aggasztóbbá válnak, a bizottmány tagjai pedig mind­enül jelen nem lehetnek; ennélfogva méltóztassanak szaporítani azon bizottmány tagjait, mert különben megakadhatnak a* dolgok. Egyébiránt a tegnapi tanácskozmányban volt szerencsém elő­terjeszteni, hogy a­ tegnapi valóban szerencsétlen esemény miatti meg­­illetődése a* háznak nem szeretném, hogy pusztán a' jegyzőkönyvben legyen, hanem erre nézve nyilatkozatnak kellene­­történni. Én tehát a’ szabályok is úgy megkívánván, megkísértettem ezen határozatot, lesz szerencsém felolvasni (felolvassa). Tegnap is azon eset volt, hogy a’ két testvérfővárosból 2000 embernek kellett volna kimenni a­ tá­borba, hanem a mint azon szomorú esemény megtörtént, azt mondot­ták, ,ahogy nekünk itthoni családainkat kell védeni, hogy fölülről is ki tudja mi jön“. És itthonn maradtak. Ez az oka annak, a­­mit én előterjesztettem. (Csekély szünet után) Azt akarom megjegyezni arra nézve, a­­mit előbb volt szeren­csém mondani, hogy a honvédelmi bizottmányt szükségesnek tartom szaporítani, miszerint c­élszerűnek látom, hogy a ház méltóztassék határozatiig kijelenti, hogy minden minister­ státustitkár, mint külön­ben is legális auctoritás csatlakozzék azon bizottmányhoz (Helyes!) Zsemberi Imre: Épen ezt akartam előterjeszteni. A' bi­zottmányban a' legnagyobb akadállyal találkozunk, ennélfogva szüksé­gesnek látom, hogy a státustitkárok a' bizotmányhoz rendeltessenek.§ Elnök: Senkinek sincs észrevétele Kossuth Lajos indítványa ellen, melly a' tegnapi szomorú eseményt illeti, azt ki lehetne végzé­sül mondani. Irinyi József: Én részemről megvallom, hogy aggoda­lommal tölt el az indítványozott határozat. A­ tegnapi eseményt nem helyeselhetem úgy , a­mint az történt, hanem megvallom, hogy csak formahibát látok benne, mert az én felfogásom szerint a' kivégezte­tett egyén megérdemelte a' halált, csakhogy nem kellett volna ollyas­­mit az utczán elkövetni, hanem forma szerint elítéltetni. Ennélfogva mikor egy részről csak formahibát látok, s más részről tartok tőle, hogy a főváros szelleme lehangoltatok, ekkor különösen az iránt, hogy nem tudom micsoda vizsgálat történjék, aggodalmat látok; mert a mint mondottam, nem helyeslem ugyan a' dolgot a’ mint történt, de nem tartom helyesnek azt sem, hogy ez részben a' parlament intéz­kedjék , s felszólítsa Pest város hatóságát, hogy vizsgálat történjék. Én tehát a' vizsgálatot nem tartom helyesnek a’ ház által elrendeltetni. Kossuth. A' mint tetszik a' háznak, hiszen tekintheti valaki a’ dolgot azon szempontból is, hogy az illető törvényhatóság ismeri kötelességét, 's azért kötelességének telljesítésére a törvényhozóiért­­tal nem kell felszólitatnia; de én megvallom, azon meggyőződésben vagyok , hogy nem történhetik illy dolog, hogy egyszersmind a­ kép­­viselőház is ne tudja, ’s végére ne járjon , hogy mi történt, és ho­gyan történt. S mi következik ebből? semmi más, mint az, mit a’ törvények rendelnek; ennek pedig bekövetkeznie kell. Halász Bodizsár: Én is azt tartom, hogy Pest városa fogja tudni a’ maga kötelességét, 's ha kebelében valamelly törvénytelen tett követtetett el, erre nézve meg fogja tenni a’ vizsgálatot. A' képviselő­ház még eddig nem kormányzott, de már ez beavatkozás lenne a’ kor­mányzatba ; én tehát azt tartom, hogy elég, ha azt mondja ki a­ ház, hogy szomorúan tapasztalta mi történt; de hogy kormányzatba bocsát­kozzék , ’s vizsgálatot rendeljen, ezt nem helyeselhetem. K­ál­lay ö­d­ö­n: Én pedig ellenkezőleg fogom fel a'kérdést, 's ezt hiszem, mikint olly helyzetben van jelenleg hazánk, mellynél fogva azon indítvány, mellyet Kossuth követtársunk tett, politikailag a' legokszerűbb. Még nem szaggattunk el minden kötelékeket 's épen WQ kötelékek fentartásából áradó* kis' házinak megmentése, ’« f te­kintetből helyeslem az indítványt, '» kérem a házat, méltóztatnék azt magáévá tenni. (Átalános felkiáltás; felfogadjuk !) El­n­ö­k: A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (A nagy többség feláll.) Tehát a ház az indítványt elfogadja. Bezerédy István: Én részemről szeretném a' ház ezen határozatát a’ ministerelnök úrnak futár által megküldetni. (Jól van.) El­n­ö­k: A' második indítványra nézve, mellyet Kossuth képvi­selő úr előterjesztett, 's melly szerint inditványoztatott, hogy a' hon­védelmi bizottmányhoz a’ Pesten levő státustitkárok is hozzá adassa­nak , méltóztassanak szinte nyilatkozni, van-e valami észrevételük ? (Nincs!) Tehát végzés gyanánt kimondom. Kossuth Lajos: Arra akarom még figyelmeztetni a­ tisztelt házat, miként fontosabb dolgot jelenleg alig ismerek, mint 1-ör sza­porítását mindenféle honvédelmi erőnek; 2 ér pedig, a­ fővárost o­lyan nyugtató hangulatban tartani, mellynél fogva nem annyira sa­ját maga, mint a’ haza felett aggódjék, és ezért minden erejét arra öözpontositsa, hogy a' hazát megvédeni segítsen. É S meglehet hogy csalódom , de én azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen megnyug­vás szilárdítására fog inkább hatni azon határozat, mellyet szerencsém volt előadni, mint ellenkezője , é s azon vélekedésben vagyok, miként hivatva fogják érezni magukat a­ képviselő urak, illy értelemben közrehatni a’ teremen kívül is. Egyébiránt mi a’ jelen körülményt il­leti , megvallom őszintén, miként nem tartanám helyesnek olly hatá­rozat hozatalát, melly határozatnak csak bizonyos pillanatnyi hir, vagy pillanatnyi esemény szolgálna alapul; mert megtörténhetik, hogy a' körülmény egy óra múlva jobbra vagy balra megváltozik, 's akkor e­­gészen másként kellett volna intézkedni Most vélekedésem szerint legfőbb feladatunk: rendben tartani a' fővárost, másodszor a’ honvé­delmi erőt szaporitni, 's harmadszor: a honvédelmi bizottmánynak a' fegyverzési illetőség szaporítására nézve minden kitelhetőt elkövetni, a' miről utóbb lesz szerencsém tudomásul némellyeket előterjeszteni. "S miután nagyobb részint a' táborbani eseményekről van feltételezve eljárásunk, arra kívántam még felkérni mind a’ képviselőházat, mind a' két testvér főváros lakosságát, hogy akár minő kósza híreknek ne méltóztatnának mindjárt hitelt adni, ’s ne engednék magukat azonnal akár túlságos aggodalmakban, akár túlságos reményekben ringatni. Ott a’ honvédelmi bizottmány, tegyen az lépéseket, hogy mindeneket hitelesen meg lehessen tudni, s úgy szólván óráról órára folyton tu­­dosittassék a' történtekről a’ ház; h­a' mint legközelebb is , alig van egy órája, hogy egy jól választott egyént futárul küldött a' bizottmány a’ táborba, s egy pár óra múlva ismét fog küldeni. S igy, rapportban lévén a­ ház, ha ollyan körülmény adná magát elő, melly tanácskozási anyagul szolgálhatna, akkor azonnal ülést lehetne tartani, é s e­ tekintet­ben csak az volna szükséges, hogy a’ képviselő urak az összehívási for­mákhoz most nem ragaszkodván, gyakrabban méltóztatnának figyelem­mel lenni, hogy váljon nincs-e ülés hirdetve? — A’ fegyverzetre nézve talán kelemetes lesz tudni a háznak, hogy hazánkra nézve va­lóságos nagy nyereségnek tekintethetik, miként a’ ministerelnök helyes választása következtében Lanner őrnagy ur, ki külömben is az Ásó tá­borban kitűnő érdemeket szerzett magának, ’s jelenleg a’ fegyver s lőszerek kormányzatával mig 24 órája , hogy megbizatott,­­ már is nevezetes dolgoknak jutott eredményére, a’ ház megnyugtatásául kí­vántam mondom előterjeszteni, miként jelenti, hogy azon vélekedés­ben van, hogy a’ tartalékdepóban egy pár ezerre menő fegyver lévén, ezt szinte czélszerű volna használatra kiadni ;és ha majd a’ gyár ké­szít , akkor kellene suppleálni. Jelenti továbbá , hogy csak intézkedjék a' honvédelmi bizottmány, mellynek tagjai legjobban fogják ismerhetni a' haza jelen szükségeit, ő, a' fegyvert ki fogja szolgáltatni; s ezen kí­vül jelenti, hogy van még 20,000 cső , '­ 4000 puska- ágy, minden hozzá­tartozóval együtt, csak össze kell állítani, a ha tudtuk volna hogy van , tehát az e részbeni intézkedés már régen megtörténhetett volna; de minthogy nem történt, tehát bátor vagyok a’ képviselő ura­kat felhivni, hogy megtétetvén a' honvédelmi bizottmány által az e részbeni intézkedés , csak hogy minél jobb kedvvel iparkodjanak a' két testvérvárosban létező puskamivesek a' haza védelmére megkívántató fegyvereket, minél nagyobb számmal kiállítani, méltóztatnának ha­tályos befolyásukkal szinte e részben közre munkálni. N­y­á­r­y Pál: Többen látták azon falragaszt, melly Gyöngyö­­sy név alatt kiaggattatott, millyel felszólitatik aztf,uság, hogy ma egy órakor a’ forradalmi csarnokban fegyveresen jelenjen meg, s délután Spórakor induljon a’táborba, — a’czél eddig szép, de továbbá az mondatik ezen fű­ragaszban, hogy biztos kútfőből tudatik, miként bizonyos schwarzgelb generálisok nem akarván ütközni, számolni a­­karnak ezen zsoldos szolgákkal. Kötelességemnek tartottam ennélfogva a’ forradalmi csarnokban megjelenni, és becsületére válik az ifjúságnak­, hogy igen kevés szám­mal jelent meg, s fegyveresen épen senki. Előterjesztém itt, hogy milly veszélyes a’ hazára nézve az örökké gyanusitgatás, nem azért, mintha Magyarországnak nem volna erre elég oka, mert soha országot jobban és annyi oldalról meg nem csaltak, mint Magyarországot, de ha azzal akarunk fegyvert szerezni az ellen , hogy mi is gyanúsítunk , az nekünk, nem fog oltalmul szolgálni. Az árulás ellen eszélyesség kell, fölfigyelni kell, hogy az ármányok ne sikerüljenek. Felszólítottam tehát a' jelenlevőket, és a' falragaszt közé­ tevőt hogy jövendőre tartóztassa magát illy fellépéstól, s várja azoktól , kikre van bízva, hogy tegyenek; mert ha Magyarországon minden ember akar igazgatni — mire olly nagy hajlandóság van — ’s irányt adni, az lesz mi eddig volt, hogy minden nagy szám és lelkesedés mellett az öszpontositás hiányában, sikerülend az ármányos camarillá­­nak bennünket kijátszani. Előterjesztem a’háznak, hogy helyeselje tettemet. (Helyeseljük!) Előre biztam abban, hogy tettem helyezeltetni fog, ha megmondani ott, hogy előterjesztendem a’ háznak olly végre, hogy gondolkozzék a' felett, hogy más a' lakosságot megnyugtató — de nem úgy, hogy összetegye kezét — ragaszok tétessenek ki, vlamint oda utasítom a' falragaszkészitőt, miszerint, ha a’ táborba akar menni, Boroztassa ma­gát be valamelyik honvédelmi zászlóaljhoz, különben, ha csak azért megy a' táborba, hogy zavart csináljon, inkább maradjon Útim . Bírt illy taferifí »»tikié* macisa, * Keretnél?, ha Hlyektől meg«»­, badulnánk, úgy is elég zavarok között lévén. Méltóztassanak rendel­kezni , miután a’ honvédelmi bizottmány ki van nevezve, annak meg­lehetne hagyni, hogy e' részben határozatiig intézkedjék. Balogh János: Egy nyilatkozattal tartozom a' háznak. Kész vagyok minden perezben éltemet hazámért feláldozni, 's nem ret­tegek e’ részben a legnagyobb áldozattól, csak az ármánynak s csel­­szövénynek alávaló intrigyek áldozatja lenni nem szeretnék. A’ ,Pesther Zeitungéban ben van, hogy én voltam az, ki tegnap a' népet buzdí­totta azon telre , mellyet elkövetett. Én ezt alávaló rágalomnak nyil­vánítom a’ ház előtt és koholmánynak. ’S voltam is Kállay követtár­sammal az illető hirlapszerkesztőjénél, s­őt felszólitám , mi kútfőből merité a’ dolgot. Mire ő azt válaszold, hogy ő ezt, csak értesítőjétől tudja, ’s becsületszavával fogadta, hogy ezen valótlan közleményt a' közönség előtt azonnal vissza fogja vonni. Ezzel tartoztam a’ háznak és becsületemnek, nehogy valaki gyanúba tartson. (Helyes!) Elnök: E’ szerint mint Nyári Pál képviselő úr előadta, hogy a’ két fővárosnak lakosai megnyugtató placatokkal értesites­­senek a' dolog valóságos állásáról, azt gondolom a­ honvédi választ­mány annyival inkább fog arról intézkedhetni, mert annak tag­jai a' status'titkárokkal szaporodtak. Mi az ülés tartását illeti, mi­helyt ministerelnök úr, vagy a­ honvédi választmány által felszólíttatom, hogy ülést hirdessek, d­iszint fogok hirdetni. Következve arra kérem a* követ urakat méltóztassanak napjában többször megjelenni a' kapu előtt ott ki lesz téve mikor lesz ülés. Egyébiránt jelenleg semmi tárgy nincs. Ülés vége 2 órakor. 578 Belföld. Arad, sept. 18-kán. Tudósításaim hosszas távolléten miatt maradtak el. Távollétem idejét a’ harcz terén töltém nagyobbára, 's hogy gyáván nem tértem tűzhelyemhez, az aradi nemzetőr társaimmal együtt aratott mértánylat tanúmkint szolgál. A' katonaállitás Aradban temérdek akadályra talált. A' mi oláhaink ez imádott honért mit sem tőnek, és éretté tenni semmit sem akarnak. Nekik föld kell, az ura­sági majorsági földek. Aztán majd a­ nemzet minden javai, de azért a hazáért áldozatot hozni eszökbe sem jut. Az összeírást nyílt erőszakkal gátolák, és Bohus János főispán felhívására az aradi nemzetőr­­sereg két százada 40 u­kránnal kirendeltetett Kisjenőre az ellensze­gülők megfékezésére. Útközben egy másik helység is megtagadván az engedelmességet, előzőleg ott kezdtük fegyveres betanítását a­ törvény szavai értelmezésének. A­ nép kaszákkal, vas villákka felfegyverkez­ve támadott meg­ bennünket, sőt általuk egy lövés is h­ányoztatott re­ánk Egy bőszült nő fejszével rohant egyik nemzetőrre. Természetes volt, hogy a' nyíltan erőszakoskodók a fegyver hatalmával utasih­atá­­nak rendre. Fájdalom s többen a' nép közül halva maradtak, sokan megsebesítettek, és fogollyá tétetének. Ez történt Nadabon a’ nádor jószágában. Onnan Kisjenőre mentünk. Utánnunk rohan temér­dek sokaság szinte felfegyverkezve, mi őket megtámadának, mert foglyainkat akarák kiszabaditni. Támadásukkor a’ számtalan ezerre menő tömeg megfutamodván , az ukránok belőtek sokakat földre terhének. Mintegy 30 halva maradt, a­ sebesültek száma nem tudatik. Legtöbb halott S i­m­á­n­d­o­n volt, kik valamint az egész vidék félre vert ha­rang jel­szó után egy Nadabon megsebesült nő szét­hurczolása által jöttek bennünket egytől egyig megsemmisíteni. Közülünk senki meg nem sérült. Tegnap két század székely, és egy század u­rán érkezett vissza hozzánk a további rendetlenségek korlátozására. Különben né­pünk a’ vér napok óta hallgatag, kötelességét teljesiti. Sajnálni kell, hogy a­ bujtogatók mind­eddig napfényre nem jöhetének. Egyébiránt aradi nemzetőreink kis serege bi­lositja e’ megyét nyugalma iránt, mert kétszeres lelkesüléssel sújtja fegyverét azokhoz , kik e szegény hazát hereképen emészteni elég alacsony lelküek. Tolnából, sept. hó 26 kán. Főispán kormánybiztos urnak elnöklete mellett bizottmány­­ülés tartatott. Kitűzött tárgya volt, ve­széllyel elárasztott hazánk védelmi állapotának ügye. Elnöki nyomos élőbeszéd folytán, miniszerelnöki rendelet értelmében a­ megyénkre aránylag kivetett 3056 ujonczkatona kiállítása, a­ már e’ tárgyban ré­gebben eszközlött összeírások alapján sorshúzás szerint egy hét alatt teljesittetni egyetemes akarattal elhatároztatott, melly határozat az önfentartás kötelességének és jogának legelső és örök törvényé­ből veszi eredetét. Ezenkívül tömeges felkelés rendezésével Csapó Vilmos örnagy ur megbizatott. Perczel István polgártárs nagyhatású szónoklatával emelé a’ honvédi szent kötelesség nemes érzetét. Az el­rendelt ’s maga a népképviselőkből többek által legelőször indítvá­nyozott felkelés sikeresitésére annál több reményünk van, mivel me­gyénk népe is közvetlenül érzi a­ határainkon átvonulva táborozó el­lenséges csordajárások nyomasztó veszélyeit. Rablás, pusztítás, ke­gyetlenkedések támadnak bűnös nyomaikon mindenütt, hol csak ta­nyát ütnek, s merre csak egyes csapatokban kicsapnak. Az ember keble megrendül a’ borzasztó gondolaton, hogy politikai alaptalan kö­­­vetélések ürügye alatt a' polgárok élet és vagyonbátorsága, az ország békés köznyugalma mint dobatik zsákmányul egy becsőditett vad el­lenség tatárjárásainak ? a csásár nevében. A’ nép kiábrándult, hogy tegyen. Csak alkalomra és több erőhezi csatlakozásra vár. A’ fenforgó nehéz körülmények minden hivatal betöltését igény­be vevén, a leköszönt Dőry Frigyes helyébe másod alispánná Perczelt Béla, központi volt főbíró; ennek helyébe Berecz Mihály domborra főbíró; ide Kis Ferencz központi volt szolgabiró, helyébe Staun Fe­­rencz ügyvéd — központi esküdtnek Németh Mihály — simontornyai járásban Fonyó István helyettesítvén A' bizottmányi jelen gyűlésben számos előkelők hiányoztak, kik ezelőtt néhány héttel még a' zöld asz­tal mellett bölcs tanácsadásaikkal a' közügyeket előmozdítók. A’ való­di s­z­i­n­e­z­e­t ki fog sülni mindenkinél. S­o­p­r­o­n. Egy előbbi tudósításomban mondám, hogy a' n­y­e­lv neon mindig biztos mérlege a hazafias érzelemnek. Daczára an­nak, hogy városunkban a’ német elem az uralkodó,'s annak lakói nagy előszeretettel ragaszkodnak anyanyelvűkhöz; még is a' végve­­­szély örvényén álló hon iránti lelkesedés naponta gyarapodik ; — fő­leg mióta a' „kedves bánt, vad csoportjaival az ország határain áttört, ’s a megszállott vidékeket Trenk pandurjaihoz méltó barbárságga­la­­forgatja. — M­i több Schwarzgelbawnnal kacxértad­ó ~ port is

Next