Közlöny, 1849. március (41-67. szám)

1849-03-01 / 41. szám

Debreczen, 41. sz. Szerda, mártius 1.1849. KÖZLÖNY, hivatalos lap. A’„Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, ás postán négyszeri­­átküldéssel hetenként 7 frt 12 kr pp., naponkinti szétküldéssé 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetések, mellyek hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. KINEVEZÉSEK. A. h. 1­4308. Kinéztetnek: A’ 32-dik z.­aljhoz. Számfeletti hadnagyúr: Laky Antal, z­ászlóaljbeli őrmester jelenlegi állásában meghagyva. A’ 22-dik z.-aljhoz. Századosúl: Csemege Ignácz, z.-beli főhadnagy. F­őhadnagyúl: Lamprecht Ferencz, z.-beli hadnagy. Hadnagyúl: Békefy György, z.-beli őrmester. Rang és illetmény febr. 16. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister.­­. s. 1 4290. sz. A’ koronaőrséghez kineveztetik. Századosúi: Görög György, azon őrségi főhadnagy. A’ 4-ik huszár ezredhez. Hadnagyúi: Baranovics Kálmán, nemzetőrségi százados. Az 5-ik huszár ezred tartalék osztályához. Hadnagyokúi: Horváth Gábor, ezredbeli hadfi: Tuncz János, ezredbeli őrmester. Mindnyájan febr. hó 16-tól számítandó ranggal és illet­ménynyel. Kelt Debreczenben febr. 27. 1849. ,Mészáros Lázár, hadügyminister. 4516.­­ n. o. Szodoray Sándor, ki közép Szolnokmegyében múlt év oct. 12-ke óta mint helyettes őrnagy ideiglenesen működik, tekintve a­ honvédelem ügyében eddig bebizonyított hasznos szolgálatát, valóságos nemzetörseregi őrnagynak ezennel kineveztetik. Rangja és illetménye folyó év mártius 1-je napjától ke­letkezik. Mészáros Láz­ár, hadügyminiszer, 4448. 1­71. n. ő. Tudomásul vétetik, hogy Budai István Magyar Lápos vidéki nemzetörseregi őrnagy gyakran betegeskedő állapota mi­att tisztségéről önként lemondott. Kelt Debreczenben febr. 27. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Felsőbb határozat következtében, a’helybeli főposta hi­vatali levélhordók, az eddig általuk minden egyes magán levél­től vétetni szokott j­ogo kr. kézbesítési illetőség helyett az ál­­ladalom részéről egyenruházattal fognak elláttatni, ’s a’ közön­ség által f. évi mart. 1-töl egyedül csak a’levél czimlapjára fel­jegyzett vitelbér lesz nékiek kifizetendő. Miről is a’ t. ez. közönség, saját mihez alkalmazhatása vé­gett ezennel értesittetik. Debreczen, febr. 28-án 1849. A’ főposta hivatal által. Illedelmesen felkéretik a’ helybeli t. ez. közönség azon része, melly az alirt hivatalnál m. évi december 27. túl fizetett elő valamelly eddig meg nem jelent hírlapra, hogy a’ befizetett öszveget nyugtatvány mellett ugyan csak e’ hivatalnál vissza­venni ne terheltessék. Debreczen, február 28-án 1849. A’ föposta hivatal. ADAKOZÁSOK. Özvegy Tóthné szabadkai posta kezelőné, meddig hazánk körülményei igénylendik egy önkintes gya­ng nemzetőrnek ki­tartását vállalván el, e’ czélra 5 pftot elöpénz — 12 fort 16 kr. pedig naponkinti zsoldfejében januar február és martius időre az országos rendőri hivatalban letett; vegye érte a’ haza méltó köszönetét és elismerését, vajha e’ derék honleány hazafias tette minél több utánzókra találna. Debreczenben február 28-án 1849. Az országos rendőri hivatal. NEMZETI GYŰLÉS. Előleges közlés a’ nemzetgyűlés február 28-diki üléséről. Napirenden volt Irányi Dániel módositványának, a’ meg nem jelent követekről, részletes tárgyalása. Ennek ellenében Tóth L. egy almódositványt terjesztett elő, melly szerint a’ kitöröltetésnek már büntetést magában foglaló eszméje azzal cseréltetik fel, hogy a’ kerületek új választásra hatalmaztatnak fel. És támadott újra vita azon elv felett, hogy valljon a’ képvi­selőháznak van-e joga öntagjait kebeléből kirekeszteni. Tör­téntek nyilatkozatok az elv mellett és ellen. Az indítvány ellen­zők a’ képviseleti törvényen is alapíták okoskodásaikat, melly a’ kirekesztési jogról nem emlékezik, de ezen alap nem találta­tott eléggé szilárdnak, miután a’ képviseleti törvény kifejtése épen a’ jelen nemzetgyűlésnek feladata ’stb. Némellyek szerint a’ kirekesztés által honárulási bélyeg süttetnék az elmaradt kép­viselőkre, milly ítéletet a’ háznak, mint nem bírói hatalomnak, kimondani nem lehet. Mások ellenben a’ kitöröltetést a’ ház sza­bályai meg nem tartásának következményéül tekintvén, a’ meg nem jelenést a’ honárulástól megkülönböztették. A’ ház többsége a’ meg nem jelent képviselők helyeit üreseknek nyi­latkoztatván ki, ’s a’ választó kerületeknek uj választásra uta­­sittatását határozván el, a’ vélemények kiegyenlitéseül akkint állapitá meg a’ szerkezetet Palóczynak javaslatára, miszerint ezen kitétel helyett: ,,a’ képviselők sorából kitöröltetik“, ez t­­­essék: „képviselői állásáról tettleg lemondottnak tekintetik“. A’ meg nem jelenési esetek feletti véleményezés az igazolási bizottmányt az utasittatván, ezen bizottmány kiegészítésére 6 tagnak megválasztása határoztatott el. CXX-dik ülés a’ képviselőházban febr. 27-kén reggeli 10 órakor. Elnök Palóczy L. Jegyzőkönyv felolvasás ’s hitelesítés után. Boer Antal: A’körülmények magok igazolni fogják a’ mit mondandó leszek, annálfogva hosszas indokolásra nincs szükség. Tudjuk azt, hogy hazánk minő körülményei között va­lónk kénytelenek ide Pestről átköltözni; tudjuk azt is mindnyá­jan, hogy az elnökség micsoda phasisokon ment akkor ke­resztül , azt gondolom, az igazsággal megegyeztethető lesz, ha e’ ház határozatilag ki mondja, hogy ezen év első nap­jától az elnökséget folytató egyének, szintúgy mint a’ ren­des elnök fizetést húzzanak, (közhelyeslés! halljuk a’ vég­zést.) Kor­elnök: Az elnök részére rendelt fizetés az idő szerént ezen hivatalt viselő egyéneket fogja illetni. (Jól van, elfogadjuk.) Abonyi István: Uraim! Olly nehéz időket élünk, hogy minden jóra való hazafi kebelnek csak egyetlen egy óhaj­tása és imádsága lehet, ezen kegyetlenül, igazságtalanul megtá­madott haza megmentése; szükséges és kétszeres kötelessége a’ nemzet képviselőinek kétszeres óvatossággal eljárni mindazon tényezők közűl, mellyek e’ magasztos czél elérésére megkíván­tatnak. E’ tényezőket én meggyőződésem szerint a’ pénz és had­erőben tekintem; a’ pénzerőben, melly által egyedül lehetséges hadakat kitartósan és győzelem reményében folytatni, miután a’ kormány erélye, gazdálkodása, nemkülönben a’ hazafius lelkese­dés, áldozatkészség és elszántság haderőnket olly állapotba helyheztette, hogy az a’haza szabadsága, függetlensége biztosí­tására teljes reménnyel van. De nemzeti harczunk ’s független­ségi háborúnk folytatása végett temérdek pénz és áldozatra van szükség. Azért, ha valaha volt szükség szigorú kíméletes gaz­dálkodásra, most van ideje (Közhelyeslés) A’ józan gazdálkodás kulcsa abban áll, hogy utólsó fillérünket is feláldozzuk a’ szent czélra, t. i. hazánk megmentésének magasztos czéljára; nem kell sajnálni semmit onnan a’ honnan és a’ mitől a’ nem­zet jóléte és jövője függ, egyébiránt elvonni a’ legutólsó krajezárt is onnan a’ hol a’ status ereje ok és haszon nélkül emésztetik fel ’s csak egyedül némely magán érdekek biztosítá­sára szolgál. — Tekintsünk szét nemzeti gazdászatunk körében, hogy áll ? Itt van a’ szép tejjel mézzel folyó Kánaán, a’ nagy és szép haza ’s alig van valami jövedelme; hónapok óta hazánk majd minden része ellenséges erő által megtámadva; jövedelem kutforrásai részint bedugulva, részint kiapasztva, semmiből jö­vedelmet nem látunk, a’ napi szükségek rengetegsége egyedül bankjegyekkel fedeztetik. Uraim! a’ bankjegyek kibocsátásának is meg van egyszer a’ maga határa, óvatosnak kell lenni a’ nem­zet képviselőinek, mert a’ milliók a’ nemzet vállaira nehezednek, azon nemzet vállaira, melly az urbériségi kármentesítést legaláb is egy pár száz millióra rúgó öszvegig becsület szavával bizto­sította; a’ vasutak, közlekedési eszközöket újra száz milliókkal kell előteremteni, azon nemzet millióiból, melly a’ papság con­­gruaját is biztosította. Figyelmezzünk ezekre előttünk fognak állani a’ milliók, pedig ha a’ hazát megmenteni óhajtjuk, és ha szivünk mélyén fekszik hazánk jóléte, igyekeznünk kell, nehogy a’ megmentendő haza koldus botra jusson, (helyeslés) hanem benne a’ jólét virágozzék, azért önök becses figyelmét azon egy­re kérem fel, méltóztassanak a’ legszigorúbb és legóvatosabb status gazdálkodási rendszert felállítani. Nem akarom én onnan elvonni a’ költséget a’ hova szükséges, mert utólsó fillérünket is feláldozzuk oda a’ hova kell t. i. a’ hazát megmentési czélokra; de a’ legkisebb kiadás is tetemes ott, hol a’ status ereje szükség nélkül ’s nem a’ haza megmentése czéljára fordittatik. Ennélfogva két indít­ványt vagyok bátor tenni (halljuk!) először, hogy a’ kormány több álladalmi hivatalnokokat ne nevezhessen ki. Mél­tóztassanak visszaemlékezni a’ múlt nyáron történt osztályok­ban! tárgyalásokra, a’ miko­r a’ budget tárgyaltatott; több osz­tályokban voltam jelen, ’s alig találtam osztályt, hol az álladalmi tisztek roppant számától vissza ne hökkentek volna. A’ volt mi­­nisterium olly pazarul bánt a’ hivatalnokok kinevezésével, hogy a’ hol a’ volt kormány két hivatalnokot tartott; ott a’ ministeri­­um 10—12—öt alkalmazott, ’s a’ bureau tele volt emberekkel, hivatalnokokkal, úgy­hogy magam hallottam, hogy vannak hiva­talnokok, kik kineveztetésök óta semmi egyebet nem tettek,­­csak nyugtatványaikat írták alá, pedig nem 6 vagy 800 fo­­intosak, hanem 2000 , 3500 forintos hivatalnokok.­­ Vannak továbbá olly hivatalnokok, kiknek egész munká­­kájuk nyolcz hónap alatt mig Pesten voltunk nem tett egy év­nyit, és még is 50—60 ezer pá­rtot szívtak ki, ’s látjuk most még is itt Debreczenben az állodalom rovására székibe nevez­tetnek ki hivatalnokok, pedig jelenleg leginkább csak a’ haza megmentése, a’ hadsereg ellátása körül fog a’ szükség, a’ többi gépezete a’ statusnak meglehetős pangóban van, mind a’ mellett a’ hivatalnokok mint a’ gomba úgy szaporodnak; ollyanok, kik magok be vallják, hogy semmi dolguk a’ világgol sincs. Első része tehát indítványomnak az, hogy a’ korm­­ány több hivatalno­kokat ne nevezhessen ki a’ ház engedelme nélkül, és ha vala­melly hivatalnak ágazatában felesleges egyének vannak tétesse­nek át oda a’ hova szükséges. Másodszor: indítványozom, hogy miután Debreczen tartományi város, Pest pedig főváros, össze­hasonlítva a’ tartományi város és főváros sajátságait, a’ főváros roppant költséggel jár, ott az élelem sokkal drágább (fel­kiál­tások : nem drágább) magam tapasztalása szerint azt mondhatom, hogy mégis Debreczenben olcsóbban lehet élni, mint Pesten (Ta­gadás). Nem akarok részletekbe bocsátkozni, ’s combinálgatni az élelmi czikk árát de mindenesetre nem drágább mint Pesten, még is a’ fővárosból, Pestről felköltözve e’ tartományi városba, olly tisztviselők, kik olly fizetéssel van­nak ellát­va , miilyent az előtt a’ nagy hivatalnokok nem húztak, itt roppant napi dijjakat kapnak. Ezt a’ józan gazdálkodással össze egyeztetni nem tudom, mert a’ status nem egyes embe­rekért áll, hanem az egyesek vannak a’ statusért, ezért köteles a’ status ügyelni ’s azon kárhozatos napikért mint az álladalom pénztárának szipolyát tökéletesen megszüntetni. Elismerem azt, hogy vannak az álladalmi hivatalnokok között olly egyének, kik­nek családjaik Pesten maradtak, fizetéseik pedig nem valami bő­vében mérve vannak, mint valami nagy tisztviselőké, ezeknek 800 vagy 1200 pá­ntra méltóztassanak emelni fizetéseiket, vagy házbért vagy más mérsékelt fizetést szabni. — Képviselők va­gyunk, uraim! a’ kik a’ nép érdekei felett kötelesek vagyunk őr­ködni, azon nép érdekei felett, a’ melly óriási elszántsággal viszi a’ haza megmentési terhét; és vigyáznunk kell, hogy ha magunk erejével megmentjük e’ szép hazát, ne találjunk olly el­viselhetetlen terheket, mellyek az életet a’ megszabadított ha­zában nyűgössé tegyék. Őrködni kötelesek vagyunk és mindazt a’ mi a’ népet terhelné óvatosan eltávoztatni tartozunk. Ezt lel­­kiismeretes kötelességemnek ismertem a’ ház elébe terjeszteni, ajánlom becses figyelmökbe. (Közhelyeslés.) Elnök: Az indítvány két pontot foglal magában, egyik az , hogy ezentúl a’ kormány új hivatalnokokat ne nevezhessen ki a’ ház engedelme nélkül; a’ másodikra nézve emlékezetébe hozom a’ háznak, hogy ez előtt több hetekkel Madarász József azon indítványa fogadtatott el, hogy a’ honvédelmi bizottmány adja elő , vannak-e és mikép dijjaztatva a’ kormány-hivatalno­kok? Ez mind ez ideig nem teljesittetett, pedig ezt teljesíteni kell, különben csak elvből szólhatunk hozzá, tetszik-e ezt most eldönteni vagy pedig bevárni míg a’ kormány beadja jelentését. Madarász László: Az előttem szóló képviselő úr indítványában kettőt látok, ’s előadásának első pontját sokkal nagyobbszerűnek találom, ’s kívánom hogy ezzel együtt fogad­ja el a’ ház azt is, miszerint válasszon meg a’ képviselők közül nehány tagot, kik a’ kormánynak számadásaira nézve vizsgáló bizottmánnyá alakuljanak. Mi azt illeti, hogy több hivatalnokot ne nevezzen a’ kormány, kénytelen vagyok a’ honvédelmi bi­zottmány nevében kijelenteni, hogy a’ vád azon alapon áll, mi­­kint ki van nevezve a’ budget tárgyalása után 50 egyénből álló számvevőség a’ postai osztályra nézve; az igaz, de ha azt nem kívánják önök, hogy ezentúl is a’ bécsi és a­ magyar ministe­­rium együtt vizsgálják meg a’ számadásokat, akkor nem lehet rosszallani, hogy ollyan tisztségnek felállítását is szükségesnek látta a’ honvédelmi bizottmány, melly eddig nálunk nem létezett. A’ többi tisztviselőkre nézve azt tartá szem előtt a’ kormány, hogy azon tagokat, a’ kik ide érkeznek, ’s illető ministeriumuk 30. sz. Békés város lakossága a’ 69-ik honvéd zászlóalj mára­­marosi ujonczainak számára 67 pár fehérneműt adakoztak, melly nemeslelkü adományért zászlóaljam nevében hazafiui köszöne­­temet nyilvánítom. Kelt Békésen február 21. 1849. Földváry György, őrnagy.

Next