Közlöny, 1849. március (41-67. szám)

1849-03-04 / 44. szám

rendelkezni: alázatos tisztelettel vagyok az orsz. tisztelt rend­őri hivatalnak alázatos szolgája, Jókay Mór, az Esti lapok fele­lős szerkesztője. Kívülről: A’ tiszt. orsz. rendőri hivatalhoz (a* ,,Esti la­pok“ iránt) beadott kérése a’ benirtnak. II. D ebreczen város polgármestere. Felszólittatásom következtében jelentem, hogy az „Esti“ czimii lap szerkesztője, Jókai Mór, az 1848-ik évi XVIII. tör­­vényczikk 3-ik fejezete 30— iU §-nak 1 —só pontja értelmében a nyilatkozatot megtette: miszerint ö a’ debreczeni nyomdában naponkint Esti czímü lapokat nyomat. A’ mi pedig a’ fcnnérintett törvényczikk fejezet para­graphs második pontja szerint a’ kívánt biztosítékot nézi: e’ tárgyban a’ kezességet képviselő Szunyogh Rudolf úr vállalta magára. Mivel a’ biztosíték azonban fekvő birtokban áll, ’s en­nek becséről a’ bizonyítvány , úgy szinte a’ betáblázási jegyző könyvi kivonat kezeim közzé mind idáig is be nem adatott: e’ tárgyban kimerítő tudósítást ennél fogva nem tehettem, ’s nem tehetek. Debreczen febr. 28. 1819. Poroszlay Fridrik, polgármester. III. 454. sz. R.P K. Debreczen városának. Az „Esti lapok“ czimfi hírlap iránt tett jelentés folytán, oda utasittatik a’ hatóság, hogy mivel a’ sajtótörvény rendélete szerinti intézkedések, a’ helyhatóság kö­réhez tartoznak, Debreczen városának hatósága, az 1848-ik törvény 18-ik czikke értelmében haladéktalanul intézkedjék, ’s Jókai Mórnak hátirt, ’s itt .]• alá csatolt folyamodását szolgáltas­sa kézhez. . . , . V. • Debreczen, mart. 2-án 1849. Madarász László, országos honvédelmi bizottmányi tag. IV. 454. sz. R. P. K. Debreczen városának tegnapi fölterjesztéséből kitetszvén: miként az ,Esti lapokra4, a’ törvényes biztosíték sem készpénz­ben sem fekvő vagyonra betáblázott kötelezvényben le nem té­tetett, az irt lapnak postán leendő szétküldése, mig a’ tör­vény követeléseinek elég nem tétetik, meg nem engedtetik. Debreczen mart. 1. 1849. Az orsz. honv. bizottmány tagja, Madarász László. 457. sz. | R. P. K. Miután azon hibás vélemény terjesztetik, mintha a’ Mun­kások újságát, a’ kormány tiltotta volna le; közhírré tétetik, Debreczen városának, mint illető törvényhatóságnak e’ tárgy­ban tett hivatalos jelentése. 392. Debreczen város tanácsától. Madarász László orszá­gos honvédelmi bizottmányi tagnak. — Felterjesztvén, misze­rint Stancsics Mihály, Munkások újsága4 czimü lap szerkesztője, az 1848-ik évi XVIII-ik t. ez. által parancsolt biztosítási dijt, mind ez ideig le ,nem fizette, ’s ezt maga is a’ tanácsülés előtt — hova ez iránt felhivatott — őszinte beváltván városi törvény­székünket Stancsics Mihály irányában az 1848-ik évi XVIII-ik t. ez. 31. értelmébeni eljárásra utasítottuk, ’s lapjának kiadását, a’ törvényszék eljárásáig felfüggesztettük. Mit is kellő tudomás végett ezennel tisztelettel felterjesztünk. Kelt Debreczenben 1849-ik évi január 30-án tartott ta­nácsülésben. Debreczen város tanácsa. Boros István s. k. helyettes főjegyző. ADAKOZÁSOK. A’ Csotnek ’s ochtinai nők’ adományai. Kiriny testvérek 4 ing, 4 lábra való; Geruska Pálnö 1 ing, 1 lábravaló, 4 ruha dara b; Kiriny Teréz 3 ing, 3 lábrav., 10 ruhadarab, 2 font tépés; Manich Rozália 1 ing, 1 lábrav.; Gedeon Mária 1 ing, 1 lábrav.; Sebők Therézia 2 ing, 2 lábrav.; Rotlorsnick Mária 1 ing, 1 lábrav.; Stenczei Mária 2 ing, 2 láb­ravaló ; Szontagh Pálné 6 ing, 6 lábravaló; Tóth ’Su’sánna 1 lábravaló; özv. Glauf Jánosné 1 ing, 1 lábravaló; Glauf Ju­liánná 1 ing, 1 lábravaló; Remenyik Zzuzsánna 1 ing, 1 lábrav.; Gömöri Pálné 3 ing, 3 lábrav., 1 font tépés; Czibur Jánosné 3 ing, 3 lábrav., 10 ruhadarab, 1 font tépés; Jankó Andrásné 6 ing, 6 lábrav.; Szontagh testvérek 3 ing, 3 lábrav., 3 font té­pés'; Gothárd Ferenczné 2 ing, 2 lábrav.; özv. Matulai Józsefné 2 ing, 2 lábrav.; Sztankay Ferenczné 4 ing, 4 lábrav.; Siraki Karolina 2 ing, 2 lábrav.; Ursziny Mátyásné 2 ing, 2 lábrav.; Márton Istvánná 3 ing, 2 lábrav., 6 ruhadarab, 1 font tépés; Lojdl Mihályné 2 ing, 2 lábrav.; özv. Varga Jánosné 1 ing, 1 láb­ravaló ; Benedicli Dánielné 3 ing, 3 lábrav.; Pazar Jánosné 2 ing, 3 lábrav.; Szontagh Zsanét 1 ruhadarab; Bartholoineidesz Jánosné 2 ing, 2 lábravaló, 6 ruhadarab; Fabriczius Istvánná 3 ing. 3 lábravaló, 1 font tépés; özv. Tót Jánosné 1 darabru­ha ; Mesko Károlyué 2 ing, 2 lábravaló; Szentkrusztiné 1 ing, 1 lábravaló'; Matulai Dánielné 1 ing, 1 lábravaló; Markus Já­nosné 3 ing, 3 lábravaló, 1 ruhadarab; Márton Lászlóné^ ing, 3 lábravaló; özv. Tisztianszki Klára 2 ing, 2 lábravaló; Rocli­­falussy Ottilia 4 ing, 5 lábravaló, fél font tépés; Fasko József­né 1 ing, 1 lábravaló; Balezer Jánosné 1 lábravaló; Svirián Jánosné 4 ing, 1 lábravaló; Szlobodnik Jánosné 1 ing, i láb­ravaló; Kupferschmidt Samunö 2 ing, 2 lábravaló; Flaiserné 1 ing. \ lábravaló; Regecz Jánosné 1 ing, 1 lábravaló; Krajá­­ri Mária 1 ing, 1 lábravaló; Márton Józsefné 1 ing, i lábrava-[] íír7ifcrt& % »ve i ? .14 ló: Glauf Györgyné \ ing, 1 lábravaló; özv. Márton Jánosné 6 ing, 6 lábravabl, 17 röf fásli egy kendő; Gyurki Dánielné 6 ing, ti labravalót és tépést; Jántó Dánielné Zitáról tépést és pólyákat; öszvesen 99 ing, 102 lábravaló, 39 ruhadarab, 9 és fél font tépés. Költ Csetneken Í849. évben jan. 11-kén. Ifj. Iíinny János, Gömörmegyei fösz.biró által. Magyar Gyula mező városának következő lelkes hölgyei a’ nagyváradi ruhabizottmányhoz a’ honvédek számára f. hó 12 ajándékokat küldenek be: Alger Antalné 4 inget 4 gatyát, Aranyosy Pálné 2 i. 2 g. és 4 pólyát; Bodoki Zsófia és Nina 6 i. 6 g , Beretvás Judith 2 i. 2 g., Bornbauzer Rózsa 3 i. 3 g. ’s 3 pár pólyát, Czingulszky Józsefné 2 i. 2 g., Erkel Karolina 2 i. 2. g., Enyedy Györgyné 1 i. 1. g„ Freie t Apolónia 9 pár pólyát, id. Farkas Gáborné 1 i. 1 g. Farkas Vilma 2 i. 2. g., ifj Farkas Gáborné 1 i. 1 g„ Fe­­renczy Léni és Máli 6 ing 6 g., ’s egy font tépényt, Ferenczy Alajosné 6 i. 6 g., Gajer Ferenczné 3 i. 3 g., Gajer Katalin 6 i. 6 g., Grindly Lauiza 6 i. 6 g., Hadszi Györgyné 2 i. 2 g., Ha— brik Ferenczné egy lepedőt és egy sebkölözni valót, Holló Fe­­renezné 4 pár polját, Huszka Francisca 2 i. 2 g., Hoffman Nina 4 i. 4. g., Karassiai Istvánná 12 i. és 12 darab türölközőt, Kel­ler Ferenczné 2 i., Kollár Nina 3 i. 3 g. 1 font tépényt, Kosztyik Fáni 6 i. 6 g„ Kultsár Józsefné 2 i. 2 g„ Leimberger Györgyné 2 i. 2. g., Merra Antonia 4 i. 4. g„ Miller Istvánná 4 i. 4 g. 2 font tépényt, Mogyorósi Anna 2 i. 2 g., Moldaványi Ignáczné 3 i. 3 g., Múlt Mátyásné 1 i. 1. g. 1 lepedőt, Nagy Julia és Mari 3 i. g., Németh Antalné 8 i. 8 g.,Nyikora Zsófia 3 i. 3 g., Omazta Mari 1 i. 1 g., Ormos Jánosné 2 i. 2 g., Paulovicz Ilka 1 i. 1 g., Paraszka nő testvérek 4 i. 4. g., Placsintár Gergelyné 1. i. 1 g., Pein Nina 6 i. 6 g., Rázel József 1 vég vásznat Szalacz Mari és Nina 2 j. 2 g. és 1 kötet tépényt, Sztakhő Jánosné 6 i. 6. gatyát, Vasilievits Györgyné 1 i. 1 g., gr. ifjabb Veinkheim Józsefné 12 ing 12 g. fél font tépényt, és 80 darab fáslit. Összesen tehát a’ ruhabizottmány átvett 139 új, 12 ócska, és 1 szakadozott inget. 130 darab új, 8 ócska gatyát, 12 darab türölközőt, 2 lepedőt, 1 vég vásznat, 29 röfben, 28 darab fáslit, 5 csomó tépést, és 20 darab pólyának való ruha darabokat. Kelt N Váradon, febr. 15-én 1849. G e r g y e, alezredes. Szölésnyi, őrnagy. Nyitray, őrnagy. Szathmár-Németi református községe, alulirt hivatalnál, az ország különféle szükségeinek fedezésére, negyvenpen­­g ö forintokat tett a’ haza oltárára. Köszönet e’ hazafias áldo­zatért. Debreczen martius t-én 1849. Az országos rendőri hivatal. Az nrcziSgoc rondőr* hivatalnál p.gy icmoröllen ^gy vont— csövű szuronyos vadászfegyvert, — Mezö-Tur községe pedig harmadfél vég nyeregalávaló pokróczot ajándékoztak az állo­mánynak. Debreczen, február 28-án 1849. Az országos rendőri hivatal. 404. H. Szabó Mihály Tarczal városának főbírája — a’ tarczalí ’s környékebeli lelkes hölgyek hazafias buzgalmuk által a’ to­kaji tábori kórházak számára szerzett gyüjtelék fenmaradt ré­szét u. m. 15 pár uj fehér ruhát, 2 gatyát és 3 ócska inget, 1 le­pedőt, 2 törülközőt, kevés tépetet, ’s nehány kötőt külde be a’ hadügyi egészségi osztályba; — maga részéről még 21 font czinnel — minél fogva mind Tarczal városa ’s környéke lelkes hölgyeinek mind fenemlített íöbiró urnák, az osztály ezennel nyilvános köszönetét fejezi ki. Debreczen mart. 2-kán 1849. Flór Ferencz, Osztályfőnök I. F eljegyzése azon fehérruha neinüeknek, mellyeket Tokajvárosa a’ Bekknö télé házi kórház részére kiszolgáltatott: 15 db ing, 12 db láb­ravaló, két font tépet, 10 db fásli, 2 db lepedő. II. Feljegyzése azon fehérruha nemüekneb, mellyeket To­kaj városa a’ Bónisféle házban fekvő sebesültek számára kiszol­gáltatott: 15 db ing, 12 db lábravaló, 3 db lepedő, 10 darab fásli, 2 font tépet. Tokajban. 25. 1849. Szabó Károly, Tokaj város főjegyzője. III. Feljegyzése azon fehér ruha nemüeknek, mellyeket Tokaj városa a’ Bónisféle házban fekvő sebesüllek számára kiszolgál-T, i r, O látott: 15 db ing, 10 db lábravaló, 2 font tépet, 10 db rongy, 5 db sérvkőtö, 1 db kendő, 1 db lepedő. IV. Feljegyzése azon fehérruha nemüeknek, mellyeket Tokaj városa a’ Bekknöféle kórházban fekvő sebesültek számára ki­szolgáltatott: 15 db ing, 10 db lábravaló, 2 font tépet, 5 db rongy, 5 db sérvkőtö, 1 db kendő, 1 db lepedő. Tokaj jan. 26. 1849. Szabó Károly, főjegyző. 154 F. | g. 4254. Somossy Ignácz kormánybiztos jelentése folytán: Olli Já­nos hevesmegyei pusztai hadnagy két az ellenséghez általszük-i .íolainniifgúbitíí ni akaró 1-ső számú huszár ezredbeli trombitást lovastul együtt; — Lepetényi nevű mezőtúri katonai biztos pedig egy gyalog szökevényt elfogott. Debreczen martius 2-án 1849. Igazítás. A’ Közlöny 43-dik számában Mesterházy István kine­vezésénél „többszöri erélyes visszavonulása által“ helyett kell állani többszöri erélyes visszanyomása által. Mi ezennel kiigazittatik. NEMZETI GYŰLÉS. CXXIII-dik ülés a’ képviselő házban, mártius 2-án, reg. H. órakor. Elnök A 1 inássy Pál. Irányi Dániel olvassa hitelesités végett a’közelebbi ülés jegyzőkönyvét, mellyre észrevétel nem volt. Szúnyog Rudolf: A’tegnapi indítvány következtében van kérésem a’ házhoz: Óhajtanám, ha határozatiig kimondat­nék az, hogy a’ honvédi bizottmány oda utasittatik, hogy azon három helységek lakosai, kik a’ r.apokbani csatázás által károkat szenvedtek, a’ nép érdekében minél előbb kármentesittessenek. Szaplonczay József: Sajnálom azon lakosokat, kik kárt szenvedtek ’s óhajtóm, hogy annak idejében kártalanittas­­sanak is, hanem most helyén azt látom, hogy azokat, miket se­regeink részint csata, részint mancuvirozás tekintetéből elpusz­títanak, kártalanítsuk, mert ha azokat is kártalanítjuk, miket az ellenség felgyújt és elprédál, akkor okot szolgáltatunk arra, hogy az ellenség minden faluinkat felgyújtsa, és például a’ rácz vidékeket, Erdélyt, mellyeket az ellenség feldúlt, szinte kár­talanítani kellene. Én tehát különbséget látok azon kár között, mit az ellenség tesz és a’ mi seregeink okoznak. Várjuk be a’ számolás óráját, akkor rendelkezzünk azok iránt. (Helyes!) Madarász László: Én nem kívánom elvileg most ezen kérdést tárgyalni. A’ kártalanítás eszméje kétféle lehet, egyik, mi a’ hadviselés folytatásából származik, a’ másik, a’ mi kárt seregeink okoznak. Ha a‘ ház el fogja találni azon irányt, mellynél fogva kitűzve azon alapot, melly szolgálhat a’ hadvi­selés által okozott károk megtérítésére, mellyek a’ hazában szét­szórva vannak, a’ 2-ik kérdésre nézve helyén látnám, ha azon határozat hozatnék, hogy az első élelembeli szükséget a’ meg­­kárositottakra nézve, a’ mennyiben azt seregeink okozták, figye­­gyelembe veszi a’ ház és honvédelmi bizottmány, nem a’ kár­talanítás eszméjéből, hanem mennyiben ne talán a’ hadviselés mostani nyomasztó pillanatában szükséges intézkedések kíván­ják tegye meg, és jelentse be a’ háznak. (Helyes!) Elnök: E’ szerint elfogadja a’ház, miként figyelmébe ajánltassék a’ honvédi bizottmánynak, hogy az első élelmi szükségek kártalanítására nézve tegyen a’ háznak jelentést. Az igazoló bizottmány kiegészítése következtében e’ következő ta­gok nyertek többségét: Kállai Ödön 40, Halász Bódi 39, Ma­darász József 30, Dobolyi Sándor 34, Dedinszky József 33 és Boér Antal 29 szavazattal. — Osztrovszky József Szeged vá­rosa képviselője jelenti, hogy 8 napra kapott szabadságot a’ a’ korm.-elnöktől, de minthogy az ott működő Vukovits Sebők és Batthyány Kázmér által fel van szólítva, hogy nekik segéd kezet nyújtson, annyi időre kér engedelmet, mennyi alatt műkö­dését bevégezendi. Décsey László jelenti, hogy a’ honvédi bi­zottmány által Erdélybe mint kormánybiztos van kiküldve, miért eltávozik; idősb Szirmay Pál egy hosszú folyamodásban tudtára adja a’ háznak eddigi elmaradásának okait , és még 2 hó­napi szabadságot kér, minthogy az okok közötti politicai hit­vallása is ben van, folyamodása talán az igazoló bizottmányhoz tétethetik által. (Helyes !)Urbán Gyula, aradi képviselő, egy hét­re távozott el, de miután családja szokott lakhelyéről a’ harcz következtében elüzetett, de különben is családja beteges álla­potban van, több időre kér a’ háztól engedelmet. (Némellyek: megadjuk, mások: nem adjuk meg!) Hunfalvi Pál, jegyző, olvassa Urbán Gyula folyamo­dását (Felkiáltások: 15 nap nem adunk engedelmet.) Elnök: Tehát méltóztassanak határozni (lárma és zaj.) Minthogy különböző vélemények mutatkoznak, nincs más mód, mint szavazattal dönteni el a’ dolgot, kik a’ 15 napot megadni kívánják, álljanak fel (többség) a’ 15 nap meg adatik. Szúnyog Rudolf: Bátor vagyok a’ ház figyelmét fel­hívni az iránt, mi nem a’ háznak hanem a’ közönségnek érdekében van,hogy t. i. az itt mondattak híven adassanak elő, és óhajtanám, hogy a’„Közlöny44szerkesztősége a’kormány által oda utasittassék, mikép az itt történtek híven íródjanak a’Közlönybe, Egy adatot hozok fel. A’ Közlöny szerkesztősége vagy nem figyelemmel ki­séri az itt történteket, vagy kevés figyelmet fordít arra, hogy a’ beszédek úgy jöjjenek a’Közlönybe, mint elöadatnak mert kü­lönben az lesz következése, hogy a’ közönség nem értesittethe­­tik híven az itt érintettekről. Elmondok egy tényt; mert az által hazánk egy tisztelt fia és általunk érdemeiről hőn szeretett kö­vettársunk Szemere Bertalan compromittáltatik legjobban. Em­lékezik a’ t. ház Nyáry Pál egy beszédére , mellyet nem azon szavakkal mondott, mint a’ Közlönyben áll, hanem azt mondta „az állíttatott róla, hogy ö azért nem vállalta el a’ status-titkár­ságot, mert neki Szeinere alatt szolgálni kisebbség lett volna4; a’Közlönyben p dig az áll: „némellyek azt mondták, azért nem vállalta fel az altitkárságot, mert neki olly emberrel, mint Szemere szolgálni kisebbség lett volna;“ ez nagy különbség, ’s ha igy van, Szemeréröl roszat feltételez, holott nincs a’háznak tág­jáéi róla roszat feltételezzen, mert Szemere a’ legnagyobb erély­­lyel működik Magyarországban. Annálfogva azért, mert köteles­nek érzem magamat, Szemere Bertalan irányában miután a’ do­log nem igy áll kinyilatkoztatni, miszerint a’ közönség megtud-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék