Közlöny, 1849. június (120-145. szám)

1849-06-01 / 120. szám

Debreczen, 120 sz. Péntek, junius 1.1849. h i v a­­­n In s lap. A’ „léslön­y” hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ara lapjainknak helyben 7 frt, és pétsén négynek­ szétkildéssel hetenként 7 írt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frtpp. — Felvétetnek mindenné«« hirdetések, mellyek hasáb­b áráért 5 p. kr. vétetik. — Kifizethetni Minden élladalmi pottahiva­loknál és a* kiadó hivatalban Debrecenben. — HIVATALOS RÉSZ. RENDELETEK. UTASÍTÁS. Miután a’nemzetgyűlés’s a’k­o­r­m­á­n­y s­z­ék­helyét Budapestre a’ mai napon áttétetni ren­delte, minden hivatalos levelek és folyamodvá­nyok egyenesen Budapestre utasitandók, hogy az egyik helyről más helyre küldözgetés kike­rültetvé­n, sürgetés esetekben az intézkedés késedelmet ne szenvedjen. Debreczen, május 31-én 1849. SZEMERE BERTALAN, minister­el­nök. 872. B. Eiennel rendelem, hogy az illető megyék főispánjai vagy alispánjai, székek, vidékek és kerületek főkapitányai, úgy a’ városok polgármesterei vagy főbirái a’ kormányzásuk alatt álló tiszti karnak névsorát hivataluk megnevezésével sietve terjesz­­szék fel. Kelt Debreczenben, május 29. 1849. Belügyminister Szemere Bertalan. 108. P. M.­­ — Hogy a’ postaügy rendezésének befejezteig is, az e’ szak­­bani igazgatás és kezelés szabatos pontossággal és kellő gyor­sasággal eszközöltethessék, rendelem a’ mint következik.­­ A’ debreczeni kerületbeli ideiglenes főpostaigazgatóság ezennel föloszlattatik. 2. A’ budai főpostaigazgatóság és főposta szekér hivatal Pestre áttétetvén, ezen igazgatóságnak saját posta kerületéhez ideiglenesen hozzá csatoltatnak a’ pozsonyi és varasdi kerüle­tekben leenő posta hivatalok. 3. Budán a’ várban és vizi városban a’ pesti főpostaigaz­­gatóságnak fiók hivatalai műűködendenek. 4. A’ szegedi főpostaigazgatóság, a’ temesvári és eszéki posta ke­rületnek igazgatását veszi által. 5. A’ kassai főpostaigazgatóság megtartja saját kerületét. 6. A’ nevezett postaigazgatóságokhoz helyettesített fő­nökök felelőságök mellett, további rendeletemig ideiglenesen folytatandó működéseiket, é’ rendeletem vételével rögtön meg­­kezdendik. 7. Meghagyom a’ fent elősorolt postakerületekhez tar­tozó postahivataloknak és leválszedőségeknek, miszerint ezen­túl, jelen rendeletem vétele napjától kezdve, órás leveleiket, a’ fenebb érintett kerületi főposta igazgatóságokhoz, havi szám­adásaikat pedig a’ pénzügyministerséghez Budapestre szabály­­szerüleg küldjék be. Debreczen május 41. 1849. Duschek Ferencz, pénzügyminister. K. 17506. dl—3) A’ magyar hadsereg minden vezéreinek és csa­pat parancsnokainak, valamint az ország min­den polgári hatóságainak. Az ország kormányzója f. hó 28-án 7517­­ k. szám alatt kelt következő tartalmú rendeletet külde a’ hadügyministerium­­hoz: „Háborúnk kezdetétől fogva főbb gondjaim közé tartozott, miszerint egy részről a’ haza szabadságáért viselt szent harci­ban elestek hátramaradott özvegyei ’s gyermekei az álladalom­­tól illetőleg ellátassanak, más részről, hogy ezen függetlenségi harciban elestek nevei, akár egy a’ haza által állítandó emlék­oszlop által, akár egy nyilvános helyen alkalmazandó táblán arany betűkkel feljegyezve az utókor hálás emlékének átadassanak, hogy így a’ késő ivadék is erdődeik vitéz tetteit utánozva, min­den körülmények közt a’ szeretett haza szabadságáért felkelni és azt kivíni legmagasztosabb honfiúi kötelességének ismerje; ez lesz kétségkívül nemzeti történetünk legszebb lapja, illő hogy erről méltókép gondoskodjunk. Ennélfogva felszólítom a­ had­­ügyministériumot: hagyja meg minden rendelkezése alatt levő vezéreknek és csapatparancsnokoknak, hogy, a’ mennyire a’kö­rülmények lehetségessé teszik, adják be jelentésüket arról: a’ harc* kezdetétől fogva ki, ’s hol esett el a’ csatában. Esen kiku­tató» ugyan, miután a’ harci már hosszas időtől fogva tart, némi nehézségekkel van összekötve; nem kétlem azonban, hogy a’ parancsnokok, megemlékezve bajtársaik tetteiről, kedves köte­­lességöknek ismerendik, mindent elkövetni, hogy azok neveit, kik minden időben leghívebb támaszaik, ’s úgy a’ hasa, mint a’ vezérek dicsőssége kivivői voltak, megtudhassák, ’s igy azokat az utókornak híven megőrizhessék. Mennyire ezt a’ polgári ha­tóságok közbenjárása elősegítheti, ezek is megkeresendők“. Kormányzó úrnak hazánk dicsőült bajnokai iránti szent kegyeletet tanúsító, és minden honfi-kerlet mélyen megható ezen magasztos szándéka és határozata nyomán ezennel felelős­ség terhe alatt m­eghagyatik a’ magyar hadsereg minden vezé­reinek, valmint a hadtestek és csapatok parancsnokainak, hogy a kormányzó úr által kitűzött legszentebb czélt szem előtt tart­va, fentemlitett határozatot minden kitelhető erővel foganatosí­tani, ’s annak kifürkészésére, ki, és mellyik csatában vérzett el a’ szabadság harcz kezdete óta, minden tehetségükben álló mó­dokat és eszközöket felhasználni, ’s az eredményrőli tudósítá­saikat a’ hadügyministeriumhoz beküldeni múlhatlan kötelessé­güknek ismerjék. Szorosan meghagyatik egyszersmind az ország minden polgári hatóságainak és közönségeinek, hogy e’szent ügyet for­rón felkarolva, és magokévá téve, ennek sikeresebb kivívására és életbe léptetésére, a’ mennyiben netalán egyes adatok által e’ tárgyban némi felvilágosítást nyújthatnak, legnagyobb készség­gel és hazafius buzgósággal közremunkálni, el ne mulaszszák. Kelt Debreczenben, május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében Kiss Ernő, altábornagy. F. I­g. 17161. Ezennel utasíttatnak minden rendű katonai hatóságok és parancsnokságok, hogy a’ hadbiztosi és számvevőségi hivata­lokra előléptetés vagy kinevezés végett ajánlatba hozandó egyé­neknek jellemrajzát, ’s tudományos képzettségét tanúsító ok­iratokat mindenkor felterjeszszék. Megjegyezvén, hogy a’ magyar nyelvbeni tökéletes jár­tasság mellőzhetlen feltétel. Debreczen, máj. 29. 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. A 1­V. 17475. A’ 19-ik huszár ezrednek munkába venni szándéklott ala­kítása, későbben felmerült fontos okoknál fogva jobb időre ha­­lasitatván, minden ezen ezredre különösen vonatkozó rende­letek, tiszti kinevezések, jelen hirdetmény által ezennel vissza­­vonatnak. Kelt Debreczenben, május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. KINEVEZÉSEK. E. 15724. Kormányzó elnök ur megerősítésével: Klapka György tábornok Komárom vára és az ottani hadse­g.­föparancsnokaúl neveztetett ki * * ' ' Debreczen, május 28. 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Er­nő, altábornagy. A. 17,310. Görgei altábornagy hadügyminister ’s fővezér fölterjesz­­tése, ’s az ország kormányzó elnökének megerősítése folytán a’ magyar hadsereghez kineveztetnek: Driguet István 44-dik h. z.alji őrnagy alezredesül, Antos János táborkari százados, és Frits Gusztáv százados őrnagyokká, Lé. május 20-tól számítandó ranggal és illetménynyel. Debreczen, május 30.1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Ernő. A.­­ s. 17049. Zelvai Pál 10-ik huszár ezredi alszázados, folyó évi ja­nuár 1-je napjától számítandó ranggal ’s illetménynyel, ugyan azon ezredhez számfeletti főszázadossá előléptetett. Kelt Debreczenben, május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében. Kiss Ernő, altábornagy. A.­­ S. 17237. Kis Sándor ezredes kinevezése folytán megerősíttetnek : a’ 11-ik huszár ezredhez. Főszázadosokúl: Kozma Alajos. Pünkösti Gergely, alszázadosok. Alszázadosokúl: Bölcs Sándor. Baricz An­tal. Szántó Lajos. Zatureczki István. Győrbiró Lázár. Főhad­nagyok. Főhadnagyokai: Tarnai Sándor. Maurer József, Maján Dániel. Cseh Demeter. Székely Gergely, hadnagyok. Hadnagy okai: Kese József. Pekri István. Sandi Pál. Mind­nyájan folyó évi február hé­l­ső napjától számítandó ranggal. Debreczen, május 29-én 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. A. 16,811. Kriston László nemzetőrségi százados, i.e. jun. 1-töl szá­mítandó rang és illetménynyel kassai térszázadosul kineveztetik. Debreczen május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss E­r­n­ö, altábornagy, 16705. szám. A’ magyar hadsereghez kineveztetnek A’ 91-ik zászlóaljhoz. Századosokai: Ruzsák Lajos, Leszkai Kálmán, Ilos­­vay Rudolf. Fő had­nagy okai: László István, Újhelyi Lő­­rincz 21. r.a. hadnagy. Hadnagy okai: Komáromi Pál, Fan­­kovits János, 9. z. a. őrmester, Kerti István 43. z. a. őrmester, Neupauer György 21. z. a. őrmester, Fözeséry Gyula 20. z. a. őrmester, Ekkel Antal, lovas csapatbeli őrmester, Löley Berta­lan egyszersmind segéd tisztül, Vértesy János a’ kecskeméti te­­lepnéli altisz, Hrabár Manó a’ kecskeméti telepnéli altiszt, Rutt­­ner György ungmegyei önkénytes, mindnyájan május hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 92-ik zászlóaljhoz. Századosúi: Muraközi János önként, nemz. százados, május hó 25—től számítandó rang és illetménynyel. A’ 93-ik zászlóaljhoz. Századoséi: Szabó Gyula, 7- ik z. a. százados, augus­­tus 1-től számítandó rangjával áttétetik. A’ 96-ik zászlóaljhoz. Főhadnagyéi: Gyenes Pál önk. n. 6. főhadnagy, máj. 25-től. A’ 102-ik zászlóaljhoz. Hadnagyéi: Csernoklavek Ferencz 52-dik sorezred­­beli őrmester, május 16-tól. Az erdélyi 5—ik tartalék zászlóaljhoz. Hadnagyéi: Frits Károly zalatnai bányász gyakornok, május 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ komáromi ujoncz telephez. Hadnagyúr és Tausz Imre őrnagy mellé segédül Ta­­vaszy Endre 61-dik z. a. őrmester, május hó 16—tól. A’ nagykárolyi újonca telephez. Hadnagyúl: Müller Gusztáv, 52. sorezred, őrmester május 16-tól. A’ szabadkai ujoncztelephez. Hadnagyúl: Csabai Pál a’ posta hivataltól, máj. 16-tól. A’ nyíregyházi ujoncz telephez. Hadnagyúl: Mak­ay Jenő, május hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ nagykun szabad lovas­ csapathoz. Hadnagyúr: Rimaszombati András, csapatbeli őrmes­ter, május 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Radványi István, 52-dik és 53-dik zászlóaljben hadnagy hadbíró, eddigi illetménye meghagyása mellett,máj. 26-tól szá­mítandó ranggal föhadnagygyá léptetik elő. Debreczen május 29- én 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Er­nő, altábornagy. A.16363. Kaszab József i. e. junius 1-től számítandó rang és illet­ménynyel gyöngyösi tőrhadnaggul kineveztetik. Debreczen, május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében. K­i­s­s E­r­n­ő, altábornagy. A. 16935. Németh Ferencz, főhadnagy, i. e. junius 1-töl bajai ideig­lenes térparancsnokul kineveztetik. Debreczen, május 30. 1649. A’ hadügyminister távollétében. Kiss E­r­n­ő, altábornagy. F. u. 17104. A’ 11 -ik székely huszár ezredhez Mayer Frigyes szám­vevő főhadnagy, főszámvevővé, századosi ranggal ápriliie­l­ső napjától kezdve kineveztetett. Debreczen, május hó 29. 1849. A’ hadügyminister távollétében Kiss Ernő, altábornagy. C.t.­­ 2317. szám. Sipeky Pál, Bauer Károly és Grossinger Kálmán tűzmes­terek junius 1-töl számítandó rang és illetménnyel a’ föhadszer hivatalhoz hadnagyokét kineveztetnek. Debreczen, május 30. 1849. A’ hadügyminister távollétében Kiss Ernő. E. 13.077.­­ hóm. szám, Gedeon László 42-ik zászlóaljbeli őrnagy úr általam a’ hadügyministeriura pótlovazási osztálya főnökének kineveztetett. Kelt Debreczenben, május hó 8-án 1849. Helyettes hadügyminster Klapka, tábornok. F. u. 1­898. Még múlt évi oct. 1-től kezdve számvevőségi tisztté al­kalmazott Zakariás István ezennel megerősítve kineveztetik, ’s a’ 4-ik határvéd zászlóaljhoz azon minőségben, mint első ren­dű számvevősegéd, hadnagyi ranggal, folyó hó 16-tól kezdve áttétetik. Debreczen, május hó 28-kán 1849. A’ hadügyminister távollétében Kiss Ernő, altábornagy. C­­­t. 2354. szám. Virág Lajos tűzmester junius 1-től számítandó rang és il­letménynyel, honvédtüzér hadnagyúl ezennel kineveztetik. Debreczen, május 31. 1849. A’ hadügyminister távolétében Kiss Ernő, altábornagy. A­­­h. 15659 sz. Gróf Vécsey tábornok ur által történt tiszti kinevezések ezennel megerősítve közhírré tétetnek. A* 59-d. x-aljnál. F­ő­­hadnagy úr: Barta János 29-d. z-a­jtbeli hadn., május 16- tól számítandó rang és illetménynyel. Ha­dnagyokúl: Bau­­dis János 19-d. sorezredb. öm­ester, május 15-től rang, 16- tól illetménynyel. Bóra Béla z. a. őrmester, május 16-tóli rang és illetm. A’ 68-i z­aijhoz. Századosokul: Terbocs Károly z. a. főhadn., május 15-től rang, 16-tól illetm. Kutasy Ferencz z. a főhadn. május 16-tól rang és illetm. Főhad­nagyokul: Szatmári Sándor z. a. hadn. máj. 13-tól rang, 16-tól illetm. Herpay Lajos z. a. hadn. máj. 14-től rang, 16- tól illetm. Veszprémi László z. a. hadn. máj. 15-től rang, 16- tól illetm. Kiss Imre z. a. hadn. május 16-tól rang és illetmn. H­ad­nagyokai: Kései­ Károly, egyszersm­ind s­e­g­é­d­t­i­s­z­­tül, z. a. őrmester, rang május 9-től, illetm. 16-tól. Havas Ist­ván z. a. örm. rang máj. 10-től, illetm 16-tól. Bodó Pál z. a. örm. rang máj. 11-től, illetm. 16-tól. Juhász Lajos z. a. örm. rang május 12. illetm. 16. Tóth Samu z. a. zászlós, rang május 13-tól, illetm. 16. Kolláth Ferencz z. a. örm. rang máj. 14. 120

Next