Köznevelés, 2006 (62. évfolyam, 1-41. szám)

2006-02-17 / 7. szám

TUDÓSÍTÁS 62. évfolyam 7. szám 2006. február 17. MÉTA A méta egy népi gyermekjáték volt valami­kor, nem tudom, van-e még valaki, aki tudja, miképp kell játszani, de azt tudom, hogy a MÉTA nagyon is élő valami. A Pallas Páholy nevű szervezet? klub? baráti társaság? tag­­szervezeteként jött létre. A Pallas Páholyban azok az emberek tartanak konferenciákat? találkozókat? beszélgetéseket?, akik a szo­ciáldemokrata értékek iránt fogékonyak. Mint a sok kérdőjelből látszik, ebben a kérdéskörben is, mint az élet legtöbb fontos kérdéskörében, jó néhány dolog annyira amorf? újszerű? kialakulóban lévő? - hogy tu­lajdonképpen nincs rá megfelelő szavunk. Talán éppen ezért találkoznak rendszeresen ezek az emberek a Pallas Páholyban, hogy szavakat találjanak az élet új jelenségeire, hi­szen a megnevezés egy kicsit teremtés is. A MÉTA egyébként betűszó, feloldva így hangzik: Médiatanárok Köre. Vezetője Zöl­di László. Zöldi neve az irodalombarát és új­ságbarát olvasók fülében ismerősen cseng, hosszú időn keresztül az Élet és Irodalom fő­szerkesztő-helyetteseként, a Népszabadság és más lapok publicistájaként a magyar szel­lemi élet egyik ismert szereplője volt. Újab­ban kevesebbet ír, viszont tanít, mégpedig kommunikációt a Debreceni Egyetemen. Úgy gondolom, hogy a médiaoktatással kapcsolatban minden civil kezdeményezés­re oda kell figyelnünk, már csak azért is, mert a hivatalos kezdeményezések nem túl meggyőzőek. A média korunk különle­ges jelensége, pontosan meghatározni talán éppen olyan kevéssé tudjuk, mint azt az anyagot, amelyet formáz, azt az árut, amely­­lyel kereskedik: az információt. Viszont ta­lán éppen azért küzdünk ilyen nehezen ez­zel az anyaggal, mert benne az életünk sű­rűsödik össze. A kommunikáció nem vélet­lenül az egyik legnépszerűbb szakág itthon és külföldön a felsőoktatásban: az emberek alighanem úgy érzik, hogy a kommunikáció­ról gondolkozva a mai világ legfontosabb kérdéseiről gondolkozunk. Gyakran és régóta beszélünk arról, hogy milyen nagy szükség van a középiskolában a komplex tárgyakra, azokra, amelyek külön­böző tudományterületek eredményeit egye­sítik, és a következtetéseket, az elméletet a gyakorlattal szikráztatják össze. A kommuni­káció tipikusan ilyen tárgy. Nagyon nagy szükség volna arra, hogy az iskolákban ne csak tanítsák, hanem jól tanítsák. A MÉTA legutóbbi összejövetelén olyan referátumok és korreferátumok hangzottak el, olyan vita zajlott, amelyeket nagyon hasz­nos volna ha nem is tanítani, de a gimnazis­táknak bemutatni. Zöldi bevezetője után Gellért Kis Gábor, a Magyar Rádió Kurató­riumának elnöke beszélt arról a szinte min­den szempontból képtelen helyzetről, ami­ben a közmédia és ezen belül a rádió létez­ni kénytelen. Meg sem próbálom visszaadni sem az előadást, sem a vitát. Ez a probléma ezerféle irányba ágazik el, ezerféle gyökerű, egy rövid tudósítás nem vállalkozhat még a kérdéskör felvillantására sem. Arra azonban vállalkozhatok, hogy fel­hívjam a figyelmet a MÉTA-ra - már csak a színvonal okán is. Mind a kiadványaik, mind az általuk szervezett estek-találkozók azokat a rendszerváltozás kori időket idézik, ami­kor - talán a kelleténél hevesebben, indula­tosabban - azon vitatkoztunk, hogy milyen legyen a demokratikus, jól működő, nem­csak tisztességes életszínvonalat, hanem ér­tékes életminőséget kínáló Magyarország. Kevésbé indulatosan, de most is erről vitat­kozunk. Minden érdeklődő kollégának - nem csak azoknak, akiket a médiaoktatás kérdé­sei foglalkoztatnak - ajánlom figyelmébe a Pallas Páholy és a MÉTA tevékenységét is bemutató honlapot, a következő címen: www.klubhalo.hu Biztos vagyok benne, hogy minden pedagógus, aki rákattint erre a címre, talál annyi érdekes? izgalmas? vitára indító? írást, hogy rövidesen visszatér oda. sz. sz. Beruházások Pest megyében Hárommilliárd forintot különítettek el idén intézményi beruházásokra és fejlesz­tésekre Pest megyében. Minderről Szabó Imre, Pest Megye Közgyűlésének elnöke beszélt „A pedagógiai szakmai szolgáltatás mint az oktatást segítő tevékenység Pest megyében” címmel tartott konferencián. Hangsúlyozta, hogy az intézményfejlesz­tés azért is fontos, mert ebben a térség­ben legnagyobb a népességnövekedés, így a megyében nem leépíteni-megszün­­tetni, hanem felújítani, építeni kell az ok­tatási intézményeket. A közgyűlés elnöke példaként említette Aszódot, ahol pályáza­tokkal, megyei támogatással és közös megállapodással számos beruházás való­sult meg. A rendezvény meghívott eladója Ma­gyar Bálint oktatási miniszter volt. A szaktárca vezetője legfontosabbnak a tö­megképzés mellett az egyéni foglalkozta­tást jelölte meg, hiszen így a gyermekben megtartható az érdeklődés, a kíváncsiság. Kiemelte továbbá, mennyire fontos, hogy a pedagógusok naprakészen felkészültek legyenek a rohamosan fejlődő informati­kai és egyéb tudásanyag terén. Fábry Béla, Pest Megye Közgyűlésé­nek alelnöke beszámolójában a finanszí­rozási lehetőségekről, az intézmények együttműködéséről és a megyei tanulók fővárosi, megyei átjárásáról, annak alap­ellátói hatásairól és következményeiről beszélt. A rendezvényen előadást tartottak még a megyéből felkért, az intézmények fenn­tartásában, illetve működésében érintett önkormányzati vezetők. Az előadások visszatérő témája volt a pedagógusok fel­­készültsége, a pályázatok kihasználása, az egyiskolás települések sajátos nevelési igényei, az informatikai fejlesztések fon­tossága és a szakmán belüli párbeszéd. Bugyin József, Aszód város polgármestere kiemelte, hogy úgy kell kialakítani az okta­tási rendszert az intézményekben, hogy az egyes pedagógusok egyéni és szakmai am­bíciója érvényesülhessen. Tápiógyörgye község polgármestere, Varró István sür­gette, hogy az iskolák korszerűségét, élet­­szerűségét szakmai vizsgálattal értékeljék, és ha szükséges, akkor változtassanak a helyi elvárásoknak megfelelően. A konferencia az oktatásban felelős fenntartókat, a helyi közoktatás irányítóit, szervezőit, vezetőit kívánta megismertetni a pedagógiai szakmai szolgáltatás felada­taival és lehetőségeivel, melyek segítségé­vel növelhető az oktatás-nevelés eredmé­nyessége, és bővíthető a módszertani kul­túra. Az eseményt Pest Megye Önkor­mányzata és az OKKER Pedagógiai Szol­gáltató Intézet szervezete. ÖTVÖS EDINA 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék