Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 1. félév)

1918-03-17 / 22. szám

Királyi törvényszék Budapesti törvényszék 1918—22. A belejeyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma 1918. január 19. Cg. 7311. 15360/1 1918. január 23. Cg. 7090/3. 15364/1 A czég szószerinti szövege Gyulai Pál­ utczai bérház részvénytársaság Főtelep Budapest Stakulay Károly és Ehrenstein igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban írt módozat szerint jegyeztetik. # „Phönix" filmgyár részvénytársaság „Phönix" Aktien-Gesellschaft für Filmfabrikation • A főtelep és a fióktelepek helye Főtelep Budapest Czégvezetők és felszámoló czégvezetők A társaság jogviszonyai irattan • Ezen részvénytársaság az 1918. évi január hó 14. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabá­lyok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya : ingatlanok meg­vétele, építése, kezelése, eladása, első­sorban a Gyulai Pál­ utczai 12. sz. ház megvétele. Tartama határozatlan időre terjed. Alaptőkéje: 50.000 korona, mely 250 darab, egyenként 200 korona név­értékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság 2—10 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az igazgató­ság tagjaiul megválasztottak : Kakutay Károly és Ehrenstein Dezső, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jo­gosultságuk bejegyeztetett. A czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy az igazgatóság két tagja az irott, nyomtatott vagy bélyegzővel előnyomott czég alá nevét írja. Minden a társaság nevében kiadandó hirdetmény a »Pesti Napló« czimű hír­lapban fog közhírré tétetni. Okmánytári szám : 3264. Ungerleider, Weitzenfeld és Roboz igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban irt módozat szerint jegyeztetik. Ezen részvénytársaság az 1917. évi április hó 6. napján tartott alakuló köz­gyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya : mozgófényképek gyártása, a mozgófényképipar és mű­vészet előmozdítása, az ebben való tevékeny részvétel, mozgófényképek forgalomba hozatala és filmfeliratok készítése. Tartama határozatlan időre terjed. Alaptőkéje: 500.000 korona, mely 1.000 darab 500 korona névértékű, be­mutatóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság legalább három, leg­feljebb 10 tagból áll. Az alapító által az első igazgató­ság tagjaiul kineveztettek : Ungerleider Mór, Weitzenfeld Lajos és Roboz Imre, kiknek­ ebbeli minőségük és czégjegy­zési jogosultságuk bejegyeztetett. A czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy az előírott vagy előnyo­mott czégszöveghez az igazgatóság két tagja, avagy az igazgatóság egy tagja és egy az igazgatóság által kirendelt czégvezető sajátkezű aláírásukat fűzik. Mindaddig azonban míg Ungerleider Mór és Roboz Imre vagy ezek egyike tagja az igazgatóságnak a czég érvényes jegyzéséhez szükséges, hogy az egyik aláírás a nevezettek egyikétől szár­mazzék. Minden, a társaság nevében kiadandó hirdetmény a »Budapesti Közlöny«-ben fog közhírré tétetni. Okmánytári szám : 3265. szám J­eg. 7311 Jegyzet Üzlete: VII., Hegedűs Sándor­ utcza 15. sz. Üzlete : VIII., Rákóczi­ út 59. szám. Budapesti törvényszék 1918—22. - 543 -ig. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék