Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-09-01 / 69. szám

67. szám, - 1834 — Az 1918. évi június hó 2. napján tartott rendkívüli közgyűlés hatá­rozata alapján Urzika Vazul, Kot­fász György csonka, Trucza Miklós Péteré és Muszka János Jánosé igazgatósági tagságának és ezég­jegyzési jogosultságának megszűnte, továbbá dr. Precup Emil, Muszka Demeter, Kotfász Péter, Dobrán Vaszi és Bács János igazgatósági tag e minősége és ezégjegyzési jogo­sultsága, bejegyeztetik. (Lásd 1913. évf. 16. számát.) Korlát Ferencz, Greisz Frigyes és Spernovits Emil igazgatósági tagoknak ebbeli minőségük és ezégjegyzési jogosultságuk megszűnt. (Lásd 1914. évf. 30. számát.) Királyi törvényszék , A főtelep is a fióktelepek helye A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég algé-és alszáma A czég szószerinti szövege Csík­szeredai törvényszék 1918—69. 1918. augusztus 14. 0g. 12. 216/1 / Borszék­ és Vidéke •Hangya« fogyasztási és értékesitő­­ szövetkezet. Főtelep Borszék Bartalis János, Vadász Károly, Stamenyitzky Antal, Pallér Sándor, Szentpály Sándor. Csik­szeredai törvényszék 1918—69. 1918. augusztus 13. Cf. 158/4. 158/5 Gyergyóvárhegyi hitelszövetkezet Főtelep Gyergyó­várhegy Dr. Precup Emil, Muszka Demeter, Kotfász Péter, Dobrán Vaszi, Bács János. Debreczeni törvényszék 1918—69. 1918. augusztus 13. Cz. 835/2. 835/2 Franki Andor részvénytársaság Főtelep Debrecsen pp. Franki Andorné. Győri törvényszék 1918—69. 1918. julius 26. Ce. 837/2. 538/1 Rech­nitzer Zsigmond fiai Főtelep Boldog­asszony Kassai törvényszék 1918—69. 1918. augusztus 10 Cf. 39/13. 39/2 Kassai fogyasztási szövetkezet Főtelep Kassa Jászay László, Klimkovics Elemér, Poraj Miklós, igazgatósági tagok. Czégvezetők és felszámoló­k A társaság jogviszonyai­bi c­égvezetők is !­ Ezen korlátolt felelősségű szö­vetkezet az 1918. évi május hó 4. napján tartott alakuló közgyűlé­sen elfogadott alapszabályok sze­rint keletkezett. A vállalat tárgya , illetve czélja az, hogy tagjait és hozzátartozóit olcsó és jó minőségű háztartási és gazdasági czikkekkel lássa el és termékeik eladását közvetítse. Tartama határozatlan idő. Üzleti tőkéje : a tagok által jegyzett üzletrészek értékének összege. Egy üzletrész névértéke 25 ko­rona. A tagok a szövetkezet összes kötelezettségeiért az általuk jegyzet­t üzletrészek ötszörös értékéig vállal­nak szavatosságot. Az igazgatóság 5 tagból áll. Tagjai jelenleg : Bartalis János, Vadász Károly, Kamenyitzky Antal, Pallér Sándor és Szentpály Sándor. A czégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet írott vagy nyo­mott c­ége alá két igazgatósági tag saját törvényszékileg bejegyzett aláírását csatolja. A társaság hirdetményeit a Budapesten megjelenő „Gazda­szövetség" czímű lapban teszi közzé, bejegyeztetik. Frankl Andorné debreczeni lakos czégvezetői minősége és „per pro­cura" czégjegyzési jogosultsága be­jegyeztetik. Közkereseti társaság, melynek tagjai: Rechnitzer Hermann és Rechnitzer Henrik, vegyeskeres­kedő, boldogasszony­ lakosok. A társaság 1918. évi január hó 28-án vette kezdetét. A czéget a társtagok önállóan képviselik és jegyzik. Jászay László, Klimkovics Ele­mér és Poraj Miklós újonnan válasz­tott igazgatósági tagoknak ebbeli minőségük és ezégjegyzési jogo­sultságuk bejegyeztetett. Ct. 39/1915 | Ct. 538/1918 Ct. 39/1915 | Ct. 538/1918 | Jegyzet (Lásd 1917. évf. 87. számát.) Ct. 158/1918 | Ct. 216/1918 Ct. 158/1918 I Ct. 216/1918 Ct. 158/1918 I Ct. 216/1918

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék